258/1976

Annettu Helsingissä 19. päivänä maaliskuuta 1976

Asetus sakon ja sen muuntorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettavaksi tuomittujen korvausta täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan sakon ja sen muuntorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) nimike sekä 18 ja 22 §, sekä

lisätään asetuksen 1 §:ään, sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1975 annetussa asetuksessa (939/75), uusi 3 momentti, seuraavasti:

Asetus

sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta.


Sakon tai saamisen saa panna täytäntöön myös täytäntöönpanokirjan nojalla laaditun etsintäkuulutuksen perusteella. Ulosmitattua omaisuutta ei tällöin kuitenkaan saa myydä eikä sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaa asiaa ratkaista. Muitakin täytäntöönpanotoimenpiteitä varten on täytäntöönpanokirja hankittava tarvittaessa.

18§

Kun sakotetun maksamat varat eivät riitä kaikkien häneltä samalla kertaa perittävien sakkojen suorittamiseen, kertyneet varat on käytettävä ellei toisin ole säädetty, ensi sijassa aikaisemmin tuomitun sakon maksamiseen.

Jos joku yhteisvastuullisesti maksuvelvollisiksi tuomituista on maksanut osuutensa saamisesta ennakolta, saamisesta jäljelle jäänyt osa on ensi sijassa pyrittävä perimään muilta maksuvelvollisilta. Tarvittava ulosmittaus on kuitenkin suoritettava jokaisen maksuvelvollisen osalta.

22§

Etsintäkuulutuksessa on mainittava päätöksen täytäntöönpanoa ja tilittämistä varten tarvittavat tiedot. Jos sakko tai saaminen saadaan kokonaan perityksi, jos sakotettu haastetaan muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin tai jos sakotettu tavataan ja on ilmeistä, että etsintäkuulutus ei ole enää tarpeen hänen tavoittamisekseen, taikka jos on syytä otaksua, että etsintäkuulutus ei enää edistä saamisen perimistä, etsintäkuulutus on peruutettava. Jos sakko tai saaminen saadaan perityksi osaksi tai jos kuulutukseen sisältyvissä tiedoissa tapahtuu muita muutoksia, kuulutus on oikaistava.

Edellä tarkoitettuja kuulutuksia julkaistaan keskusrikospoliisin toimesta. Etsintäkuulutuksen peruutukset ja oikaisut on tehtävä viivytyksettä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1976.

Helsingissä 19. päivänä maaliskuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.