939/1975

Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1975

Asetus sakon ja sen muuntorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan sakon ja sen muuntorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 1 luvun otsake, 1 §, 2 §:n 1 momentti, 4 §, 10 §:n 1 momentti, 36 ja 39 §:t sekä 65 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 4 § osittain muutettuina 5 päivänä kesäkuuta 1970 annetulla asetuksella (376/70) sekä 2 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

1 luku

Täytäntöönpanokirja.

Sakkoa sekä menetetyksi tuomittua tiettyä esinettä tai muuta omaisuutta sekä saamista eli menetetyksi tuomittua rahamäärää ja valtiolle, Suomen Pankille, Postipankille tai kansaneläkelaitokselle maksettavaksi tuomittua korvausta koskevaa täytäntöönpanoa varten on:*L 1) yleisen alioikeuden rikosasioissa laadittava oikeusministeriön vahvistaman tuomiolauselmakaavan mukainen päätösilmoitus ja muissa asioissa pidettävä sakkoluetteloa; sekä

2) muun tuomioistuimen ja muun mainittuja seuraamuksia tuomitsevan viranomaisen, paitsi rangaistusmääräystuomarin, pidettävä sakkoluetteloa.

Täytäntöönpanokirjoja ovat:

1) jäljennös päätösilmoituksesta;

2) ote sakkoluettelosta;

3) jäljennös rangaistusmääräyksestä; sekä

4) jäljennös tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksestä tai pöytäkirjasta taikka lyhennysjäljennös siitä.

Päätösilmoitukseen, sakkoluetteloon ja rangaistusmääräykseen on merkittävä ne tuomittua ja päätöksen sisältöä koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen täytäntöönpanoa varten. Alioikeuden on merkittävä päätösilmoitukseen ja sakkoluetteloon, onko virallinen syyttäjä antanut tuomitulle tässä asetuksessa tarkoitetun ilmoituksen sakon tai saamisen määrästä.


Päätösilmoitukset ja ilmoitukset rangaistusmääräysasiain ratkaisuista (A-kappale) on lähettävä oikeusministeriölle, joka toimittaa jäljennökset niistä sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella alioikeuden varsinainen istuntopaikka sijaitsee tai muun viranomaisen toimipaikka on. Rangaistusmääräysasiain ratkaisut on lähetettävä siinäkin tapauksessa, että rangaistusmääräystuomari on katsonut, ettei asiasta voida antaa rangaistusmääräystä.

Täytäntöönpanoa varten on ote sakkoluettelosta kultakin kuukaudelta taikka kihlakunnanoikeuden kustakin yleisestä istunnosta tai välikäräjistä lähetettävä 1 momentissa tarkoitetulle lääninhallitukselle.

Täytäntöönpanokirja on lähetettävä tyytymättömyyden ilmoittamiseen säädetyn ajan päätyttyä kultakin kuukaudelta ennen seuraavan kuukauden 15 päivää ja, jos täytäntöönpanokirja on ote sakkoluettelosta, sanottu ote vastaavasti kustakin yleisestä istunnosta tai välikäräjistä kuukauden kuluessa niiden päättymisestä.

Jollei yleisen alioikeuden, sotaoikeuden, maistraatin tai järjestysoikeuden sakkoluetteloon ole jonkin kuukauden aikana taikka yleisessä istunnossa tai välikäräjissä tehty merkintää, on siitä lähetettävä ilmoitus lääninhallitukselle 3 momentissa säädetyssä ajassa.

2 luku

Sakon sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja saamisten täytäntöönpano.

10§

Lääninhallituksen on talletettava jäljennös täytäntöönpanokirjoista ja merkittävä sille suoritetut maksut ja sakkorangaistuksen osalta tarkastettava, onko päätös saanut lainvoiman. Sen jälkeen täytäntöönpanokirja on lähetettävä asianomaiselle ulosottomiehelle, jonka on huolehdittava, että päätös niiltä osin kuin maksua ei ole tapahtunut pannaan täytäntöön.


3 luku

Muuntorangaistuksen määräämiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet.

36§

Muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirjana on tuomioistuimen ilmoitus asian ratkaisusta taikka jäljennös tai lyhennysjäljennös tuomioistuimen päätöksestä.

39§

Milloin tuomioistuin on rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 luvun 9 §:n 2 momentin nojalla määrännyt muuntorangaistuksen pantavaksi täytäntöön tai milloin ylempi tuomioistuin on ratkaissut mainitunlaisen muuntorangaistuksen täytäntöönpantavaksi määräämistä koskevan asian, on täytäntöönpanokirjain lähettämisestä läänihallitukselle sekä lääninhallituksen ja muiden täytäntöönpanoviranomaisten velvollisuudesta huolehtia muuntorangaistukseen tuomitun toimittamisesta rangaistuslaitokseen sekä muista täytäntöönpanoon liittyvistä toimenpiteistä soveltuvin kohdin voimassa, mitä välittömästi tuomitun ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta on säädetty. Täytäntöönpanokirjasta ja mahdollisesta etsintäkuulutuksesta tulee ilmetä myös muunnettujen sakkojen kokonaisrahamäärä.

5 luku

Erinäiset säännökset.

65§

Tuomioistuimelle tehdystä edellä tarkoitetusta ilmoituksesta on tehtävä merkintä tuomioistuimen päätökseen ja päätösilmoitukseen tai sakkoluetteloon sekä lääninhallitukselle tehdystä ilmoituksesta täytäntöönpanokirjaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976.

Alioikeuden on kuitenkin joulukuulta 1975 lähetettävä täytäntöönpanoa varten ote kaikista sakkoluetteloista lääninhallitukselle.

Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.