751/1974

Annettu Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 1974

Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 10 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (873/71), muutetaan 6 c §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 3 momentti, 19 §:n 1 momentti ja 22 §:n 5 momentti, näistä 6 c §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 15 päivänä maaliskuuta 1974 annetussa laissa (219/74), 10 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on mainitussa 17 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa sekä 11 §:n 3 momentti, 19 §:n 1 momentti ja 22 §:n 5 momentti sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (936/72), sekä lisätään 19 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1970 annetulla lailla (830/70) ja mainitulla 29 päivänä joulukuuta 1972 annetulla lailla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2, 3, 4 ja 5 momentti siirtyvät 3, 4, 5 ja 6 momentiksi, ja 22 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 7 päivänä heinäkuuta 1970 annetulla lailla (469/70) ja mainitulla 29 päivänä joulukuuta 1972 annetulla lailla, uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6, 7 ja 8 momentti siirtyvät 7, 8 ja 9 momentiksi seuraavasti:

6c§

Sukupolvenvaihdoseläkkeenä maksetaan perusmäärä ja lisäosa. Eläkkeen perusmäärä on yhtä suuri kuin se tämän lain mukainen työkyvyttömyyseläke, joka maatalousyrittäjälle olisi myönnetty, jos hänellä viljelmän hallinnan siirtymishetkellä olisi ollut oikeus täyden työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen. Perusmäärän suuruutta määrättäessä ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista oikeutta eläkkeeseen, joka perustuu maatalousyrittäjän työ tai virkasuhteeseen taikka muuhun kuin tässä laissa tarkoitettuun yrittäjätoimintaan. Eläkkeen lisäosa on yhtä suuri kuin lapsettoman yksinäisen henkilön kansaneläkkeen perusosan ja täysimääräisen tukiosan yhteenlaskettu määrä kansaneläkelain 27 §:ssä tarkoitetussa kolmannessa kuntaryhmässä sukupolvenvaihdoseläkkeen alkamishetkellä. Jos kuitenkin maatalousyrittäjän aviopuolisolla myös on oikeus saada sukupolvenvaihdoseläkettä, alennetaan lisäosan määrää 12 prosentilla.


10§

Maatalousyrittäjä on velvollinen suorittamaan vakuutusmaksun, joka lasketaan soveltamalla sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa perusprosenttia siten, että vakuutusmaksu on 2/5 perusprosentin mukaan lasketusta vakuutusmaksusta maatalousyrittäjälle vahvistetun työtulon 8000 markan määrään saakka sekä ylittävältä työtulon osalta perusprosentin mukainen. Perusprosentin ministeriö vahvistaa vuosittain samaksi kuin se prosenttimäärä, jonka voidaan arvioida vastaavan työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen keskimääräistä vakuutusmaksua prosentteina palkoista.


11§

Mitä 2 momentissa on säädetty, sovelletaan myös maatilatalouden työhön osallistuvaan 8 §:n 4 momentissa tarkoitettuun sellaiseen muuhun perheenjäseneen, jolle ei makseta palkkaa.

19§

Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 3 §:n 3 ja 4 momentissa, 4, 4b 4c, 5b, 7 a ja 7c―9a §:ssä, 11 §:n 1 momentissa 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 13 ja 14 §:ssä sekä 16―21 a ja 22 §:ssä sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentissa on säädetty.

Työntekijäin eläkelain 7 c §:n säännöksiä sovellettaessa syntymävuosirajoina pidetään vuoden 1939 asemesta vuotta 1947, vuoden 1920 asemesta vuotta 1928 ja vuoden 1919 asemesta vuotta 1927.


22§

Sen estämättä, mitä 6 §:n 1 momentissa on säädetty, ennen 1 päivää tammikuuta 1927 syntyneen maatalousyrittäjän vanhuuseläkkeen ja täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrä on, jos eläkkeeseen oikeuttavaksi on luettava aika 1 päivästä tammikuuta 1970 siihen saakka, kun maatalousyrittäjä täyttää 65 vuotta, 33 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta työtulosta. Jollei eläkkeeseen oikeuttavaksi ole luettava koko edellä mainittua aikaa, eläkkeen määrä on sama suhteellinen osa sanotusta eläkkeestä kuin eläkkeeseen oikeuttavien kuukausien luku on koko edellä mainittuun aikaan sisältyvien täysien kuukausien luvusta. Jos maatalousyrittäjä on syntynyt ennen 1 päivää tammikuuta 1935, osaeläkkeenä myönnettävä työkyvyttömyyseläke lasketaan siten että osaeläke on seuraavien prosenttilukujen mukainen osa täydestä eläkkeestä:

Syntymävuosi Osaeläke prosenttia täydestä eläkkeestä
1927 tai aikaisempi 66
1928 64
1929 62
1930 60
1931 58
1932 56
1933 54
1934 52

Mitä 5 momentissa on säädetty, koskee myös henkilöä, jolle on myönnetty 11 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu vapaaehtoinen vakuutus.Tämän lain 10 § ja 11 §:n 3 momentti tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975. Muilta osin tämä laki tulee voimaan asetuksella määrättävänä päivänä.

Tätä lakia sovelletaan eläkkeeseen, joka perustuu 30 päivän kesäkuuta 1975 jälkeen sattuneeseen eläketapahtumaan.

Jos ennen 1 päivää heinäkuuta 1975 sattuneeseen eläketapahtumaan perustuvan vanhuuseläkkeen, täyden työkyvyttömyyseläkkeen, työttömyyseläkkeen tai sukupolvenvaihdoseläkkeen saaja taikka perhe-eläkkeen edunjättäjä on syntynyt ennen 1 päivää tammikuuta 1930 hänen eläkettään taikka hänen jälkeensä maksettavaa perhe-eläkettä määrättäessä sovelletaan maatalousyrittäjien eläkelain 22 §:n 5 momenttia, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (936/72), siten muunnettuna, että syntymävuosirajana pidetään vuoden 1927 asemesta vuotta 1930 ja että prosenttiluvun 22 asemesta käytetään prosenttilukua 25. Vastaavasti ennen 1 päivää heinäkuuta 1975 sattuneeseen eläketapahtumaan perustuvaa osaeläkkeenä myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä sovelletaan, jos eläkkeensaaja on syntynyt ennen 1 päivää tammikuuta 1947, sanottua 22 §:n 5 momenttia siten muunnettuna, että syntymävuosirajana pidetään vuoden 1943 asemesta vuotta 1947 ja että prosenttiluvun 38 asemesta käytetään prosenttilukua 42. Edellä tarkoitettu eläkkeen tarkistus tehdään 1 päivästä heinäkuuta 1975 lukien, jos eläkettä muutoinkin olisi silloin maksettava, Tarkistusta toimitettaessa eläkkeiden yhteensovitus on tehtävä uudelleen, kuitenkin siten, ettei maksettavan eläkkeen määrä alene.

Sovellettaessa 2 ja 3 momenttia eläketapahtuman katsotaan sattuneen silloin, kun maatalousyrittäjä on täyttänyt eläkkeen saamiseen oikeuttavan iän, kun maatalousyrittäjä on tullut eläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömäksi, kun maatalousyrittäjää koskeva työttömyyseläkkeeseen oikeuttava työvoimaviranomaisen ensimmäinen todistus on annettu kun viljelmän luovutus sukupolvenvaihdoseläkkeen saamiseksi on tapahtunut tai kun maatalousyrittäjien eläkelain 6 g §:ssä tarkoitettu ehdollinen päätös sukupolvenvaihdoseläkkeen myöntämisestä on annettu taikka kun perheeläkkeen edunjättäjä on kuollut. Uutena eläketapahtumana ei tällöin kuitenkaan pidetätyöttömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttömyyseläkkeeksi työkyvyttömyyseläkkeen muuttumista sukupolvenvaihdoseläkkeeksi, eläkkeen muuttumista vanhuuseläkkeeksi eikä oikeuden syntymistä perhe-eläkkeen saamiseen eläkkeensaajan jälkeen.

Tämän lain 10 §:n 1 momentissa säädetty markkamäärä vastaa vuodelle 1970 vahvistettua palkkaindeksilukua.

Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Seija Karkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.