689/1973

Annettu Helsingissä 24. päivänä elokuuta 1973

Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun asetuksen (368/61) 21 a §:n 1 momentti, 23 ja 24 §, 26 §:n 3 momentti, 28 §:n 1 ja 2 momentti sekä 29 ja 33 §, näistä 21 a §:n 1 momentti, 23 ja 24 §, 26 §:n 3 momentti sekä 28 §:n 1 ja 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä marraskuuta 1967 annetussa asetuksessa (503/67), seuraavasti:

21a§

Oikeusministeriö voi määrätä, että ulosottomiehen on järjestettävä perimisasiain päiväkirja ja ulosottoapulaisen tilikirja kortistoiksi. Sellaisesta kortistosta on soveltuvin osin voimassa, mitä perimisasiain päiväkirjasta ja ulosottoapulaisen tilikirjasta on säädetty.


23§

Ulosottomiehen tulee lähettää vuosittain maaliskuun kuluessa lääninhallitukselle neljänä kappaleena ilmoitus edellisen vuoden aikana käsiteltyjen perimisasiain lukumäärästä (tilastoilmoitus ).

Tilastoilmoituksessa on mainittava:

1) vuoden alkaessa vireillä olleiden asiain lukumäärä;

2) vuoden aikana saapuneiden asiain lukumäärä;

3) vuoden aikana loppuun käsiteltyjen asiain lukumäärä siten, että erikseen mainitaan hakijalle rahana taikka perimistä kohdanneen esteen johdosta muutoin lopullisesti tilitetyt asiat, toiselle ulosottomiehelle siirretyt asiat sekä perimishakemukseen peruutuksen johdosta tai muusta syystä rauenneet asiat; sekä

4) saapumisvuoden mukaan eriteltynä seuraavaan vuoteen siirtyneiden asiain lukumäärä.

24§

Ulosottomiehellä on oikeus maksutta saada valtion painatuskeskuksesta tarpeelliset lomakkeet päiväkirjoja ulosottoapulaisen tilikirjaa, niitä vastaavaa kortistoa tarkastuskorttia, tarkastuskirjaa, tilityksiä ja tilastoilmoitusta varten.

26§

Oikeusministeriö voi myöntää ulosottomiehelle helpotuksia 2 momentissa säädetystä tarkastusvelvollisuudesta. Vähintään kerran vuodessa on kuitenkin toimitettava ulosottoapulaisen kaikkien perimistehtävien perusteellinen tarkastus.


28§

Läänihallituksen tehtävänä on valvoa ja ohjata tässä asetuksessa tarkoitettujen saamisten ulosottoa. Lääninhallituksen tulee toimittaa kappale ulosottomiehen tilastoilmoitusta oikeusministeriölle, tilastokeskukselle ja valtiontalouden tarkastusvirastolle sekä kaupunginvoudin lähettämästä ilmoituksesta myös asianomaiselle maistraatille. Ulosottomiesten luona on säännöllisesti toimitettava tarkastuksia.

Lääninhallituksen on vähintään kerran vuodessa toimitettava ulosottomiehen kanslian perusteellinen tarkastus. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, johon on liitettävä mahdollisesti ilmenneiden virheiden ja puutteiden johdosta asianomaiselta ulosottomieheltä tai ulosottoapulaiselta vaadittu selitys. Kappale pöytäkirjaa selityksineen on viipymättä lähetettävä valtiontalouden tarkastusvirastolle sekä, milloin kaupunginvoudin luona toimitetussa tarkastuksessa on ilmennyt aihetta muistutukseen, myös maistraatille.


29§

Perimisasiain päiväkirjaan tai sitä vastaavaan kortistoon saadaan merkitä myös muita kuin tässä asetuksessa tarkoitettuja ulosotto- ja täytäntöönpanoasioita sen mukaan kuin siitä erikseen määrätään.

33§

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain sekä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta. Sisäasiainministeriö antaa nimismiespiirien työnjakoa koskevat yleiset ohjeet.

Helsingissä 24. päivänä elokuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.