872/1971

Annettu Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1971

Laki yrittäjien eläkelain 9 ja 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/69) 9 ja 13 § näin kuuluviksi:

Yrittäjä on velvollinen suorittamaan vakuutusmaksun, joka lasketaan vahvistetusta työtulosta soveltamalla sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa maksuprosenttia. Näin saatua vakuutusmaksua alennetaan pienituloiselle yrittäjälle kertomalla se 2 momentin mukaan laskettavalla kertoimella. Maksuprosentin ministeriö vahvistaa vuosittain samaksi kuin se prosenttimäärä, jonka voidaan arvioida vastaavan työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen keskimääräistä vakuutusmaksua prosentteina palkasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kerroin on 0.4, jos yrittäjälle vahvistettu vuotuinen työtulo on 3 000 markkaa tai sitä pienempi, ja 0.04 lisättynä 20 prosentilla korotetun työtulon ja 10 000 markan suhdeluvulla, jos työtulo on suurempi kuin 3 000 markkaa, mutta alle 8 000 markkaa.

Yrittäjä on vastuussa samassa yrityksessä työskentelevien perheenjäsentensä 1 momentissa tarkoitetusta vakuutusmaksusta niin kuin omasta velastaan. Jos tämän lain mukaista yrittäjätoimintaa harjoitetaan yhtymänä tai yhteisönä, vastaa myös se tähän toimintaan perustuvista osakkaittensa vakuutusmaksuista niin kuin omasta velastaan.

13§

Vahvistetut työtulot sekä 7 §:n 1 momentissa ja 9 §:n 2 momentissa säädetyt markkamäärät tarkistetaan maan yleisen palkkatason muutoksia vastaavasti siten kuin työntekijäin eläkelain 9 §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1972 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoteen 1972 kohdistuvia vakuutusmaksuja määrättäessä.

Tämän lain 9 §:n 2 momentissa säädetyt markkamäärät vastaavat vuodelle 1970 vahvistettua palkkaindeksilukua.

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Alli Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.