467/1970

Annettu Helsingissä 7. päivänä heinäkuuta 1970

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/64) 12 §:ään uusi 2 momentti ja 16 §:ään, jota on osittain muutettu 8 päivänä tammikuuta 1965 ja 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetuilla laeilla (2/65 ja 327/67), uusi 8, 9 ja 10 momentti seuraavasti:

12§

Eläkelaitoksen jäsenyhteisö on velvollinen antamaan eläkelaitokselle kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen tämän lain täytäntöönpanoa varten, ja eläkelaitoksella on oikeus tarkastaa jäsenyhteisön kirjoista tietojen oikeellisuus.

16§

Sen estämättä, mitä 4 momentissa on säädetty, viranhaltijalla ja työntekijällä sekä sillä, jonka virka- tai työsuhde jäsenyhteisöön on päättynyt 1 päivänä maaliskuuta 1970 tai sen jälkeen sattuneen eläketapahtuman johdosta, on oikeus peruuttaa 1 momentissa tarkoitettu ilmoituksensa tekemällä siitä kirjallinen ilmoitus asianomaiselle jäsenyhteisölle ennen vuoden 1970 päättymistä. Ilmoituksen peruuttamisesta on viipymättä lähetettävä tieto kunnalliselle eläkelaitokselle. Eläkelaitoksen eläketurvan alaiseksi siirtyneen osalta jäsenyhteisö on velvollinen suorittamaan takautuvasti 1 päivästä heinäkuuta 1964 lukien eläkelaitoksen valtuuskunnan vahvistamien perusteiden mukaista maksuosuutta vastaavan korvauksen. Jos jäsenyhteisö on jo myöntänyt hänelle eläkkeen, eläkelaitos suorittaa taannehtivasti eläke-eristä jäsenyhteisölle sen suorittamia eläke-eriä vastaavan osan.

Viranhaltijalla ja työntekijällä, joka on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, mutta jolla, jouduttuaan työkyvyttömyyden johdosta eroamaan jäsenyhteisön palveluksesta tammikuun 1 päivän 1967 ja tämän lain voimaantulon välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuina, ei ole ollut oikeutta eläkkeeseen asianomaiselta jäsenyhteisöltä, on kuitenkin oikeus 2 §:ssä tarkoitettuun peruseläketurvaan eläkelaitokselta hakemuksen tekemistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Jäsenyhteisön velvollisuudesta suorittaa maksuosuus näissä tapauksissa on voimassa, mitä 8 momentissa on säädetty.

Mikäli 9 momentissa tarkoitettu jäsenyhteisön perhe-eläkesäännön alainen viranhaltija tai työntekijä on kuollut ennen tämän lain voimaantuloa tai ennen kuin hän on hakenut eläkettä, hänen edunsaajillaan on tällöin vastaava oikeus perusperhe-eläkkeeseen kunnalliselta eläkelaitokselta.

Helsingissä 7. päivänä heinäkuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Teemu Hiltunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.