667/1969

Annettu Helsingissä 7. päivänä marraskuuta 1969

Maatalousyrittäjien eläkeasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) nojalla:

Sovellettaessa maatalousyrittäjien eläkelain 2 §:n 2 momenttia katsotaan maatilatalouden tuloveroasetuksen (352/68) 2 §:ssä tarkoitetuista metsäveroalueista 1 ja 2 alueen kuuluvan Etelä-Suomen, 3―6 alueen Keski-Suomeen ja 7―10 alueen samoin kuin Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien Pohjois-Suomeen.

Viljeltynä maatalousmaana pidetään peltoa ja puutarhaa. Kasvullisena metsämaana pidetään maatilatalouden tuloveroasetuksen 1 §:ssä tarkoitettuihin veroluokkiin kuuluvia tai, milloin sanotun asetuksen mukaista veroluokitusta ei ole toimitettu, niihin viimeksi toimitetussa verotuksessa luettuja metsämaita samoin kuin Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa viimeksi toimitetussa omaisuusverotuksessa metsäksi katsottuja maita.

Vakuutusta ottaessaan ja hakiessaan vahvistetun työtulon tarkistamista on maatalousyrittäjän toimitettava maatalousyrittäjien eläkelaitokselle työtuloaan koskeva selvitys vahvistetulla lomakkeella. Maatalousyrittäjä on muulloinkin velvollinen antamaan eläkelaitokselle sen pyytämät, vakuutuksen hoitoon ja työtulon vahvistamiseen vaikuttavat tiedot.

Maatalousyrittäjä on velvollinen viipymättä ilmoittamaan maatalousyrittäjien eläkelaitokselle yrittäjätoimintansa päättymisestä. Sama koskee työtulon vahvistamiseen vaikuttaneissa olosuhteissa tapahtunutta muutosta, jos sillä saattaa olla olennainen merkitys maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti vahvistettavaan työtuloon.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tulee viipymättä ilmoittaa eläketurvakeskukselle tämän määräämällä tavalla maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen vakuutuksen alkamisesta ja päättymisestä. Eläkelaitoksen on myös annettava eläketurvakeskukselle muita maatalousyrittäjän eläketurvaa koskevia tietoja siten kuin eläketurvakeskus tarkemmin määrää.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja eläketurvakeskus ovat velvolliset pyydettäessä antamaan maatalousyrittäjälle niiden hallussa olevat tiedot, jotka koskevat hänen vapaakirjaansa tai muutoin hänen eläkeoikeuttaan. Samoin on eläkelaitos velvollinen pyydettäessä antamaan maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetulle henkilölle ja yhtymälle sanotun momentin mukaiseen vastuuseen vaikuttavat tiedot.

Laskettaessa ajanjaksojen pituuksia katsotaan kalenterikuukauteen sisältyvän 30 päivää. Kalenterikuukausien pituudet tasoitetaan siten, että kuukauden viimeistä päivää ja karkausvuotena myös helmikuun viimeistä edellistä päivää pidetään 30. päivänä.

Ajanjakson pituus kuukausina lasketaan siten, että siihen 1 momentin mukaan sisältyvien päivien lukumäärä jaetaan kolmellakymmenellä. Eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa laskettaessa jätetään tällöin osamäärään ehkä sisältyvä vajaa kuukausi huomioon ottamatta.

Maatalousyrittäjän työtulo vahvistetaan vuositulona ja eläkkeen perusteena oleva työtulo määrätään kuukautta kohden.

Määrättäessä eläkkeen perusteena olevaa työtuloa kerrotaan kullekin ajanjaksolle vahvistettu ja työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti tarkistettu vuositulo kysymyksessä olevaan ajanjaksoon sisältyvien päivien lukumäärällä. Eri ajanjaksoille näin laskettujen tulojen yhteismäärä jaetaan ajanjaksoihin sisältyvien päivien yhteismäärällä. Eläkkeen perusteena oleva työtulo kuukautta kohden saadaan jakamalla viimeksi mainittu osamäärä kahdellatoista.

Jos maatalousyrittäjien eläkelain piiriin kuuluva maatalousyrittäjän toiminta päättyy eikä maatalousyrittäjällä tai hänen omaisellaan sen perusteella ole välittömästi oikeutta eläkkeen saamiseen, muodostetaan sanotun lain mukaan syntynyttä eläkeoikeutta vastaava vapaakirja. Muutoin on vapaakirjasta vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 8 §:ssä säädetään.

Eläkehakemus on tehtävä vahvistetulla lomakkeella.

Hakemukseen on liitettävä eläkelaitoksen määräämä selvitys. Haettaessa työkyvyttömyyseläkettä tai lapselle 18 vuoden iän täyttämisen jälkeiseltä ajalta maksettavaa perhe-eläkettä on eläkelaitokselle myös toimitettava vahvistetulle lomakkeelle laadittu lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta. Eläkelaitos voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan selvityksen ja myös, jos hakija on hoidettavana sairaalassa tai parantolassa taikka jos siihen on muu erityinen syy omalla kustannuksellaan hankkia lääkärinlausunnon.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakija tai saaja sekä lapsi, joka hakee tai saa perhe-eläkettä 18 vuoden iän täyttämisen jälkeiseltä ajalta, ovat velvolliset, jos eläkelaitos niin määrää, käymään työkyvyttömyyden selvittämistä varten tutkittavana eläkelaitoksen nimeämän lääkärin luona tai eläkelaitoksen osoittamassa sairaalassa. Eläkelaitoksen on tällöin korvattava tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset, joihin luetaan myös kohtuulliset matkakustannukset ja kohtuullinen matkapäiväraha toiselle paikkakunnalle määräyksen mukaisesti suoritetusta matkasta.

Jos hakija ilman hyväksyttävää syytä jättää 1 momentissa tarkoitetun määräyksen noudattamatta, voidaan hakemuksen käsittely määrätä raukeamaan.

10§

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jolloin se on annettu tai postitse saapunut maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai jollekin yrittäjien eläkelaissa, työntekijäin eläkelaissa tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa tarkoitetulle eläkelaitokselle tahi eläketurvakeskukselle taikka eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle. Jollei hakija kehotuksen saatuaan eläkelaitoksen määräämässä kohtuullisessa ajassa toimita sille hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä tai jos hakemuksen käsittely on 9 §:n 2 momentin mukaisesti määrätty raukeamaan, katsotaan hakemus kuitenkin tehdyksi vasta silloin, kun eläkelaitokselle on saapunut hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

11§

Eläkehakemuksen ratkaisee sekä eläkkeen maksamisesta ja eläkkeeseen liittyvistä eläkelaitoksen muista tehtävistä huolehtii maatalousyrittäjien eläkelaitos, jollei maatalousyrittäjä ole maatalousyrittäjien eläkelain alaisen viimeisen yrittäjätoimintansa päättyessä ollut työntekijäin eläkelain alaisessa työsuhteessa tai harjoittanut yrittäjien eläkelain alaista toimintaa taikka maatalousyrittäjien eläkelain alaisen viimeisen yrittäjätoimintansa päätyttyä ollut työntekijäin eläkelain tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain alaisessa työsuhteessa tai harjoittanut yrittäjien eläkelain alaista toimintaa. Jos kuitenkin maatalousyrittäjälle hänen kuollessaan maksettiin jonkin edellä sanotun lain mukaista vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä muusta eläkelaitoksesta, ratkaisee tämä eläkelaitos hänen jälkeensä maksettavaa perhe-eläkettä koskevan hakemuksen ja huolehtii edellä mainituista muista tehtävistä. Muutoin noudatetaan, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 12 §:ssä säädetään.

12§

Työkyvyttömyyseläkettä tai 18 vuotta täyttäneelle työkyvyttömälle lapselle maksettavaa perheeläkettä voidaan vähentää, jos sen saaja on aiheuttanut työkyvyttömyytensä törkeällä tuottamuksella tai saanut sairautensa, vikansa tai vammansa rikollisella teolla.

13§

Vakuutusmaksuja älköön perittäkö siitä eläkkeen osasta, joka on maksettava sairausvakuutusrahastolle. Muusta osasta eläkettä voidaan periä vakuutusmaksuja ilman eläkkeensaajan suostumusta enintään kolmannes kulloinkin maksettavan eläkkeen määrästä. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske kertasuorituksena maksettavaa eläkettä.

Vakuutusmaksujen perinnästä johtuvan eläkkeen vähennyksen katsotaan kulloinkin koskevan vanhinta perimiskelpoista ja vielä maksamatta olevaa vakuutusmaksua.

14§

Eläke maksetaan kuukausittain. Jos eläke tai erillisenä suoritettava eläkkeen osa on pienempi kuin 50 markkaa kuukaudessa, saadaan se kuitenkin maksaa neljännesvuosittain.

15§

Jos vanhuus- tai perhe-eläke taikka sellainen työkyvyttömyyseläke, jonka suuruutta määrättäessä ei ole sovellettu työntekijäin eläkelain 6 §:n 3 momenttia, on ilman 13 §:ssä tarkoitettua vähennystä pienempi kuin 20 markkaa kuukaudessa, eläkelaitoksella on oikeus eläkkeensaajan suostumuksella suorittaa eläke kertasuorituksena, joka lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan. Kertasuorituksen saajalla ei sen jälkeen ole saman eläketapahtuman johdosta oikeutta eläkkeeseen sen yrittäjätoiminnan perusteella, jonka nojalla suoritusta vastaava eläke olisi maksettu. Jos määräajaksi myönnetty työkyvyttömyyseläke on maksettu kertasuorituksena, voidaan eläkkeensaajalle kuitenkin myöntää eläke siltä ajalta, jonka hänen työkyvyttömyytensä määräajan jälkeen jatkuu.

16§

Eläkkeensaajan kuollessa lakkaa oikeus eläkkeen saamiseen kuolinpäivää seuraavan maksukauden alusta. Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan työkyvyn palautumisen vuoksi tai jos eläke muusta syystä lakkautetaan tai sitä vähennetään, päättyy sen maksaminen tai suoritetaan vähennettyä eläkettä lähinnä seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä.

17§

Maatalousyrittäjän on suoritettava Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukainen vakuutusmaksu maatalousyrittäjien eläkelaitokselle sen määräämällä tavalla kalenterivuosittain viimeistään jäljempänä tarkoitettuina maksupäivinä.

Maksupäivät ovat 3 momentissa säädetyin poikkeuksin maaliskuun ja syyskuun viimeinen päivä, jos se työtulo, joka maatalousyrittäjälle on vahvistettu samassa maatalousyrityksessä suoritetusta työstä, on kalenterivuoden alkaessa suurempi kuin 1 800 markkaa, tai kesäkuun viimeinen päivä, jos mainittu työtulo on kalenterivuoden alkaessa enintään sanottu markkamäärä.

Vakuutusta otettaessa maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kulumassa olevalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä ajalta suoritettavan vakuutusmaksun maksupäivät. Samoin menetellään eläketurvaa maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n 1 momentin mukaisesti järjestettäessä. Vakuutuksen päättyessä erääntyy vakuutusmaksu heti maksettavaksi.

Työtulon muutoksesta johtuva vakuutusmaksun tarkistus tehdään seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen vakuutusmaksun yhteydessä, jollei muuhun menettelyyn ole perusteltua syytä.

Edellä 2 momentissa mainittu markkamäärä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun mukaan käyttäen peruslukuna vuodelle 1970 vahvistettua ideksilukua.

18§

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava eläketurvakeskukselle työntekijäin eläkeasetuksen 16 §:ssä tarkoitetut tiedot. Muutoinkin sovelletaan eläkelaitokseen vastaavasti mitä sanotussa pykälässä säädetään.

19§

Paitsi niitä tehtäviä, joista erikseen säädetään, eläketurvakeskus suorittaa maatalousyrittäjien eläkelaitoksen lukuun eri korvausta vastaan. sikäli kuin eläketurvakeskus ja eläkelaitos eivät ole toisin sopineet, ne vakuutusteknilliset työt, jotka koskevat vakuutetuista annettujen tietojen rekisteröimistä ja käsittelyä.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osallistumisesta työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen eläketurvakeskuksen kustannusten korvaamiseen on vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 17 §:ssä säädetään.

20§

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kunkin vuoden joulukuussa maatalousyrittäjien eläkelain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion avustuksen määrän edelliseltä kalenterivuodelta sekä saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Tätä varten maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava ministeriölle tämän määräämä selvitys edellisen marraskuun loppuun mennessä. Ennakko suoritetaan neljänä yhtä suurena eränä kunkin vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden 15 päivänä. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun avustuksen määrien erotus otetaan huomioon avustuksen vahvistamista lähinnä seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

21§

Eläkelautakunnan käsitellessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu maatalousyrittäjien eläkelain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten soveltamisesta, tulee siinä ainakin yhden saapuvilla olevan jäsenen olla sanotun lain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö.

22§

Jos maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen toimituskirja annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen aikaan saatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus siihen merkitä koneellisesti.

23§

Tässä asetuksessa tarkoitettujen lomakkeiden kaavat vahvistaa eläketurvakeskus.

Jos 17 §:n 2 momentissa ja 20 §:ssä mainittu maksupäivä on pyhäpäivä tahi arkilauantai, saa maksun suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

24§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

Kuitenkin sovelletaan 20 §:n säännöksiä valtion avustuksen ennakosta ensimmäisen kerran vuoden 1972 ennakkoon. Vuosien 1970 ja 1971 ennakkojen vahvistamista varten maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on viimeistään 15 päivänä tammikuuta 1970 toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys.

Helsingissä 7. päivänä marraskuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
J.E. Partanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.