10/1968

Annettu Helsingissä 4. päivänä tammikuuta 1968

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 28 § ja 29 §:n 2 momentti näin kuuluviksi:

28§

Jos vakuutetulla on lain nojalla oikeus saada työnantajalta työ tai oppisopimussuhteen taikka virka- tai muun julkisoikeudellisen toimisuhteen perusteella sairaus- tai synnytysloman ajalta palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta, ei hänellä ole oikeutta saada tältä ajalta tämän lain mukaista päivä tai äitiysrahaa enempää kuin sen määrän, millä päivä tai äitiysraha ylittää hänen saamansa palkan tai muun korvauksen. Se osa päivätai äitiysrahasta, mitä ei ole maksettava vakuutetulle, suoritetaan työnantajalle.

Milloin vakuutetun oikeus palkan tai sitä vastaavan korvauksen saamiseen sairaus- tai synnytysloman ajalta perustuu asetukseen, virkasääntöön tai muuhun sellaiseen säännökseen taikka työehto- tai muuhun sopimukseen, suoritetaan päivä tai äitiysraha vakuutetulle itselleen, jollei asianomaisella säännöksellä tai sopimuksella määrätä päivätai äitiysrahan taikka sen osan suorittamisesta vakuutetun sijasta työnantajalle niin kuin 1 momentissa on sanottu. Työehtosopimuksessa olevaa tällaista määräystä saa noudattaa siinä laajuudessa, kuin sopimukseen sidottu työnantaja muutoinkin on velvollinen sopimusta soveltamaan. Maksu, joka on suoritettu vakuutetulle, ennen kuin työnantaja on ilmoittanut sairausvakuutustoimistolle mainituissa säännöksissä tai sopimuksissa olevasta edellä tarkoitetusta määräyksestä, on kuitenkin pätevä.

Sairausvakuutustoimiston on vaadittaessa annettava vakuutetulle tilitys 1 tai 2 momentin mukaan työnantajalle suoritetusta määräykset, on kuitenkin pätevä.

Sairausvakuutustoimiston on vaadittaessa annettava vakuutetulle tilitys 1 tai 2 momentin mukkaan työnantajalle suoritetusta määrästä.

29§

Jos sosiaalilautakunta on antanut vakuutetulle huoltoapua lääkärin tai lääketieteellisen laboratorion palkkion suorittamista, lääkkeiden hankkimista tai matkakustannuksia varten, on sosiaalilautakunnalla oikeus saada sairausvakuutustoimikunnalta sille annettavaa tilitystä vastaan se osa suorittamastaan huoltoavusta, jonka sairausvakuutustoimikunta olisi velvollinen vastaavana korvauksena vakuutetulle suorittamaan. Mitä edellä on säädetty sosiaalilautakunnasta, sovelletaan vastaavasti työnantajaan, mi11oin tällä on ollut työsopimuslain (141/22) 21 §:n 2 momentin taikka merimieslain (341/55) 27 §:n 2 momentin tai 28 §:n nojalla kustannuksia työntekijän sairastumisesta tai vahingoittumisesta.



Tämän lain 28 §:ää sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1968 lukien suoritettavaan palkkaan tai sitä vastaavaan korvaukseen sekä päivä ja äitiysrahaan.

Mitä 28 §:n 1 momentissa säädetään lakiin perustuvasta oikeudesta palkan tai muun korvauksen saamiseen, on myös voimassa samanlaisesta oikeudesta, joka perustuu ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn työehto tai muuhun sopimukseen tahi tätä ennen annettuun asetukseen, virkasääntöön tai muuhun sellaiseen säännökseen.

Tämän lain 29 §:ää sovelletaan 1 päivänä helmikuuta 1968 ja sen jälkeen annetun sairaanhoidon kustannuksiin.

Helsingissä 4. päivänä tammikuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
T. Saloranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.