221/1966

Annettu Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 1966

Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/50) 14, 16, 27, 35 ja 42 § näin kuuluviksi:

14§

Lykkäystä vakinaisen palveluksen suorittamisesta myönnettäköön rauhan aikana, siinä järjestyksessä kuin asetuksella tarkemmin säädetään, enintään kolmeksi vuodeksi:

1) vakinaisessa palveluksessa olevan tai siihen ilman lykkäystä hyväksytyn asevelvollisen veljelle;

2) asevelvolliselle, joka valmistautuu johonkin toimeen tai ammattiin taikka käy koulua tai harjoittaa opintoja, ja jonka kehitys tuntuvasti kärsisi, jollei hän saisi lykkäystä; sekä

3) asevelvolliselle, jolle lykkäys hänen taloudellisten olojensa järjestämistä varten on erittäin tarpeellinen.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle asevelvolliselle myönnettyä lykkäystä voidaan pitentää, jos erinomaisia syitä siihen on. Lykkäystä älköön kuitenkaan myönnettäkö yhteensä kuutta vuotta enempää eikä pitemmälle kuin sen vuoden loppuun, jona asevelvollinen täyttää kaksikymmentäkahdeksan vuotta.

Ilman laillista estettä määräaikana palvelukseen saapumatta jääneelle asevelvolliselle älköön lykkäystä myönnettäkö.

16§

Asevelvolliselle, joka palvelusaikanaan on erityisesti kunnostautunut ja kehittynyt hyväksi sotilaaksi, voidaan, mikäli olosuhteet Sen sallivat, antaa kuntoisuuslomaa enintään kolmekymmentä päivää.

Pakottavista henkilökohtaisista syistä voidaan asevelvolliselle myöntää lomaa enintään kuusi kuukautta. Mikäli asevelvollisen koulutus sellaisen loman johdosta kärsisi tuntuvaa haittaa, voidaan hänen palvelusaikaansa pitentää enintään lomaa vastaavalla ajalla.

27§

Kutsunnassa tai sotilaspiirin esikunnan määräämässä tarkastuksessa hyväksytyt asevelvolliset määrätään astumaan palvelukseen kutsuntaa seuraavan kalenterivuoden yleisinä vakinaiseen palvelukseen astumispäivinä, ja on kullekin asevelvolliselle hyvissä ajoin paikallisen valvontaviranomaisen välityksin tai muulla tavoin toimitettava palvelukseenastumismääräys. Kun sotilaspiirin esikunnan määräämä tarkastus toimitetaan kutsuntojen jälkeen, voidaan tällaisessa tarkastuksessa hyväksytty asevelvollinen määrätä astumaan palvelukseen heti tai tarkastusta seuraavana yleisenä vakinaiseen palvelukseen astumispäivänä. Sama koskee lykkäystä saaneen asevelvollisen palvelukseen määräämistä lykkäysajan päätyttyä.

Laillisen esteen takia määräaikana vakinaiseen palvelukseen saapumatta jääneen asevelvollisen on astuttava palvelukseen esteen lakkaamista lähinnä seuraavana yleisenä vakinaiseen palvelukseen astumispäivänä, jollei häntä ole heti sanotun syyn poistuttua määrätty saapumaan palvelukseen.

Asevelvollista, joka ei ole astunut vakinaiseen palvelukseen ennen kuin hän on täyttänyt kolmekymmentä vuotta, älköön sen jälkeen siihen velvoitettako.

35§

Asevelvollinen, joka on syytteessä tai on tuomittu rangaistukseen valtiopetoksesta tai maanpetoksesta, voidaan vakinaisen palveluksen tai reservin harjoitusten asemesta määrätä maanpuolustuksen etua välittömästi tai välillisesti tarkoittavaan työhön.

42§

Asevelvollinen, joka on tekun 40 tai 41 §:ssä mainitun rikoksen ja joka havaitaan palvelukseen kelpaavaksi, voidaan heti toimittaa palvelukseen, niin kuin siitä asetuksella säädetään, jollei hän ole täyttänyt kolmeakymmentä vuotta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1966.

Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Puolustusministeri
Arvo Pentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.