697/1964

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1964

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kansaneläkelain muuttamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (349/63) voimaantulosäännöksen 2 momentti ja muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 22 §, 22 b §:n 1 momentti, 26 §:n 1 momentti)a 60 §:n 2 momentti, 22 § sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetussa laissa (427/63), 22 b §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1963 annetussa laissa (349/63) ja 26 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 4 päivänä marraskuuta 1960 annetussa laissa (466/60), näin kuuluviksi:

22§

Työkyvyttömänä pidetään tätä lakia sovellettaessa henkilöä, joka sairauden, vian tai vamman takia on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä, mitä on pidettävä ikä, ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana.

Työkyvyttömänä pidetään aina pysyvästi sokeaa ja liikuntakyvytöntä samoin kuin muutakin henkilöä, joka sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi on pysyvästi niin avuttomassa tilassa, ettei hän voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi.

22b§

Työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeensaajalle, joka on pysyvästi tullut sellaiseen tilaan kuin 22 §:n 2 momentissa säädetään, maksetaan apulisää. Jos hän on pysyvästi toisen henkilön yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa, maksetaan hänelle apulisän sijasta hoitolisää. Sen estämättä, mitä edellä tässä momentissa on säädetty, maksetaan 80 vuotta täyttäneelle eläkkeensaajalle apulisää ja 85 vuotta täyttäneelle hoitolisää.


26§

Eläkkeen perusosa on 372 markkaa vuodessa.


60§

Varat on sijoitettava tuotannollisiin tarkoituksiin. Sen ohessa voidaan varoja sijoittaa työkyvyn säilyttämistä ja palauttamista välittömästi edistäviin tarkoituksiin sekä vanhusten huoltoa ja asunto-oloja edistävään rakennustoimintaan, kuitenkin siten, että vanhusten asunto-oloja edistävään rakennustoimintaan sijoitettavat varat saadaan lainata kunnille sekä kuntien välittäminä ja valvomina yleishyödyllisille säätiöille ja yhdistyksille sekä seurakunnille. Vanhusten huoltoa ja asunto-oloja edistävään rakennustoimintaan sijoitettavat varat saavat olla yhteensä enintään kymmenen sadalta eläkelaitoksen kaikista sijoituksista ja eläkelaitos voi määrätä näihin tarkoitettujen rakennuslainojen koron muussa sijoitustoiminnassaan käyttämäänsä korkoa alemmaksi asetuksessa tarkemmin säädetyllä tavalla.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1965, kuitenkin niin, että muutetun 22 b §:n säännöksiä sovelletaan tammikuun 1 päivästä 1965 alkaen. Eläkkeensaajalle, joka tämän lain 22 b §:n voimaan tullessa on oikeutettu apu- tai hoitolisään, suoritetaan aputai hoitolisä lain voimaantulosta lukien, jos sitä on haettu ennen tammikuun 1 päivää 1966.

Kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 3 päivänä kesäkuuta 1956 annetun lain (348/56) mukaista korotusta ja alennusta toimeenpantaessa ja kansaneläkettä suoritettaessa pidetään edellä 26 §:n 1 momentissa säädettyä perusosan määrää virallisen elinkustannusindeksin pistelukua 116 vastaavana.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1964

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Juho Tenhiälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.