570./1961

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1961.

Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Asevelvollisuuslain nojalla palvelukseen kutsutun Suomen kansalaisen virka- tai työsuhdetta älköön työnantaja palveluksen takia katkaisko, vaan on asevelvollinen palvelusajan päätyttyä tai keskeydyttyä otettava jälleen työhön sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Laki ei koske virkaa tai tointa väliaikaisena tai viransijaisena hoitavaa henkilöä.

2 §.

Asevelvollisen, joka vakinaisen palveluksen suoritettuaan haluaa käyttää hänelle 1 §:n nojalla kuuluvaa oikeutta, on ennen palveluksen päättymistä tai keskeydyttyä joukko-osastonsa välityksellä tai muutoin todisteellisesti ilmoitettava, minä päivänä hän neljäntoista päivän kuluessa palveluksen päättymisestä tai keskeytymisestä lukien palaa työhön. Ellei ilmoitusta ole lähetetty vähintään neljäätoista päivää ennen ilmoitettua työhönpaluupäivää, ei työnantaja ole velvollinen ottamaan asevelvollista takaisin työhön ennen kuin sanottu aika on kulunut ilmoituksen lähettämisestä. Virkasuhteessa olevan asevelvollisen on tehtävä tässä tarkoitettu ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle.

Reservin harjoituksiin tai yli määräiseen palvelukseen kutsutun asevelvollisen tulee palata työhön välittömästi palveluksen aiheuttaman esteen lakattua.

3 §.

Viran tai toimen haltijaa tahi työntekijää, joka vakinaisen palveluksen suoritettuaan tämän lain nojalla on palannut entisen työnantajansa työhön, ei saa kolmen kuukauden aikana hänen työhön paluustaan lukien irtisanoa antamatta ennakkoilmoitusta virka- tai työsuhteen päättymisestä vähintään neljäätoista päivää ennen päättymispäivää.

4 §.

Työnantaja ei ole velvollinen ottamaan vakinaisessa palveluksessa ollutta asevelvollista jälleen yksityisoikeudellisen työsuhteen nojalla työhön, jos:

1) asevelvollisen työsuhde ennen palvelukseen astumista on kestänyt yhdenjaksoisesti enintään kolme kuukautta;

2) työnantajalla on työssään vakinaisesti enintään kymmenen työntekijää;

3) työnantaja on sen jälkeen, kun asevelvollinen astui palvelukseen, lopettanut sillä paikkakunnalla, missä hän oli työssä, hänen työsopimuksessaan tarkoitetun työn teettämisen tai vähentänyt senlaatuisessa työssä olleiden työntekijäin määrän puoleen tai sitä pienemmäksi; tai

4) aika, joksi asevelvollisen työsopimus oli tehty, on päättynyt.

5 §.

Sopimus, joka tarkoittaa asevelvolliselle tämän lain mukaan tulevien oikeuksien rajoittamista tai poistamista, on mitätön.

6 §.

Pyydettäessä on asianomainen ammattientarkastaja velvollinen antamaan tätä lakia koskevia ohjeita ja neuvoja.

7 §.

Työnantaja, joka rikkoo tämän lain säännöksiä, rangaistakoon sakolla ja olkoon velvollinen korvaamaan vahingon. Jos työnantajan edustaja syyllistyy tässä mainittuun rikkomukseen eikä sitä samalla voida lukea työnantajan syyksi, rangaistakoon ainoastaan edustajaa.

Virkamiestä, jonka laiminlyönnistä johtuu, ettei tämän lain säännöksiä hänen johdettavassaan tai alaisessaan työssä noudateta, rangaistakoon niin kuin 1 momentissa on säädetty.

8 §.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1962 ja sillä kumotaan 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/50) 48 §:n 1 ja 3 momentti, joihin sisältyviä säännöksiä kuitenkin edelleen on noudatettava ennen tämän lain voimaantuloa palvelukseen astuneen asevelvollisen osalta.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta. 1961.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Sosiaaliministeri
Vieno Simonen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.