390/1961

Annettu Helsingissä 8. päivänä heinäkuuta 1961

Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yleisistä teistä 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain (243/54) 94 § ja 112 §:n 2 momentti, viimeksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on 5 päivänä marraskuuta 1959 annetussa laissa (403/59), näin kuuluviksi:

94§

Tie- ja vesirakennushallituksen asiana on jäljestäpäin kultakin vuodelta vahvistaa edellä tässä luvassa olevien säännösten mukaan kuntien suoritettaviksi tulevat korvaukset. Nämä suoritetaan lääninhallitukselle kuudenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun kunta on saanut tie- ja vesirakennushallituksen päätöksestä tiedon. Lääninhallitukselle on lähetettävä luettelo sen perittävistä korvauksista.

Tie- ja vesirakennushallitus vahvistaa myös tässä luvussa tarkoitetut valtion kunnille maksettavat korvaukset. Nämä korvaukset maksetaan kunnille tie- ja vesirakennushallituksen toimesta kuudenkymmenen päivän kuluessa korvauksien vahvistamispäivästä lukien.

Milloin kunta on tienpitäjänä, valtion on asetettava tien tekemisestä johtuvien menojen suorittamista varten kunnan käytettäväksi varoja ennakkokorvauksena sitä mukaa, kuin työ tie- ja vesirakennushallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti edistyy. Kunnossapidosta kunnalle valtion varoista tuleva korvaus maksetaan kunnalle asianomaisen kunnossapitovuoden aikana.

Päätös, jolla tie- ja vesirakennushallitus on vahvistanut tässä pykälässä mainitun korvauksen, on saatettava kunnan tiedoksi virkateitse.

Milloin tässä pykälässä tarkoitetun korvauksen maksaminen, 3 momentissa mainittua ennakkokorvausta lukuun ottamatta, viivästyy, on korvauksen maksamiseen velvollisen suoritettava korkoa kuusi prosenttia kutakin täydeltä sadalta markalta vuodessa luettuna siitä päivästä, jolloin maksu viimeistään olisi ollut suoritettava, maksupäivään saakka.

112§

Päätös kunnan- tai kylätien rakentamisesta tai parantamisesta raukeaa, jollei tietyöhön ole ryhdytty ennen 1 päivää tammikuuta 1964. Milloin tietyöhön on ryhdytty, on aikaisempaa lakia noudatettava, mikäli tämän lain voimaanpanosta annetun lain 3 §:stä ei muuta johdu.

Helsingissä 8. päivänä heinäkuuta 1961

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri
Arvo Korsimo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.