Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

3.3.2023/332

Sotilasajoneuvolaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään:

1) sotilasajoneuvojen ja niiden yhdistelmien:

a) luokituksesta;

b) rakenteesta, hallintalaitteista, järjestelmistä, komponenteista, erillisistä yksiköistä, osista ja varusteista;

c) ympäristöominaisuuksista;

d) hyväksymisestä ja rekisteröinnistä; sekä

e) katsastuksesta;

2) Puolustusvoimien ajoneuvojen käytön valvonnasta sekä niiden kunnon ja rekisteriin merkittyjen tietojen tarkastamisesta;

3) vieraan valtion tai kansainvälisen järjestön aluevalvontalain (755/2000) mukaisen luvan perusteella Suomessa olevan kansainvälisen sotilasajoneuvon vaatimusten mukaisuuden toteamisesta ja liikennekelpoisuuden valvonnasta.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) ajoneuvotarkastajalla ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetussa laissa (957/2013) tarkoitettua Puolustusvoimissa katsastuksia suorittavaa ajoneuvotarkastajaa;

2) kansainvälisellä sotilasajoneuvolla aluevalvontalain mukaisen luvan perusteella Suomessa olevaa vieraan valtion tai kansainvälisen järjestön ajoneuvoa, joka täyttää 40 §:ssä säädetyt vaatimukset;

3) moottorikäyttöisellä sotilasajoneuvolla sotilasajoneuvoa, joka kulkee konevoimalla;

4) Puolustusvoimien ajoneuvolla sotilasajoneuvoja sekä sellaisia ajoneuvoja, jotka on merkitty ajoneuvolaissa (82/2021) tarkoitettuun rekisteriin ja joiden omistajaksi tai haltijaksi on merkitty Puolustusvoimat;

5) Puolustusvoimien ensirekisteröinnillä sotilasajoneuvon yksilöintitietojen sekä sotilasajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, käyttövastaavaa ja käyttötarkoitusta koskevien tietojen merkitsemistä ensimmäistä kertaa Suomessa sotilasajoneuvorekisteriin;

6) Puolustusvoimien kytkentäkatsastuksella vetävän ja hinattavien sotilasajoneuvojen tai vetävän sotilasajoneuvon ja hinattavien ajoneuvojen välisen kytkennän hyväksymiseksi suoritettavaa tarkastusta;

7) Puolustusvoimien muutoskatsastuksella sotilasajoneuvoon tehtyjen muutosten hyväksymiseksi taikka sotilasajoneuvosta sotilasajoneuvorekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi suoritettavaa tarkastusta;

8) Puolustusvoimien muutosrekisteröinnillä sotilasajoneuvon haltijuutta tai käyttötarkoitusta koskevissa tiedoissa tapahtuneiden muutosten merkitsemistä sotilasajoneuvorekisteriin;

9) Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksella sotilasajoneuvon käytön aikaista määräajoin suoritettavaksi säädettyä sotilasajoneuvon kunnon ja sotilasajoneuvorekisteriin merkittyjen tietojen tarkastamista;

10) Puolustusvoimien rekisteröintikatsastuksella yksittäisen sotilasajoneuvon luokitusta, vaatimustenmukaisuuden toteamista ja sotilasajoneuvorekisteriin rekisteröintiä varten suoritettavaa tarkastusta;

11) Puolustusvoimien rekisteritunnuksella sotilasajoneuvon yksilöivää Puolustusvoimien rekisteröinnin suorittajan antamaa numerosarjaa tai kirjain- ja numerosarjaa;

12) Puolustusvoimien rekisteröinnin suorittajalla pääesikunnan teknillistä tarkastusosastoa ja pääesikunnan teknillisen tarkastusosaton nimeämää Puolustusvoimien palkattuun henkilöstöön kuuluvaa henkilöä;

13) Puolustusvoimien siirtokilvellä sotilasajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on Puolustusvoimien rekisteritunnus;

14) Puolustusvoimien siirtoluvalla ajoneuvotarkastajan antamaa lupaa sotilasajoneuvon kuljettamiseksi tiettynä ajanjaksona;

15) Puolustusvoimien tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa 13 §:ssä tarkoitettu Puolustusvoimien tyyppihyväksyntäviranomainen varmentaa, että ennen ajoneuvon rekisteröintiä sotilasajoneuvorekisteriin ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen tyyppi täyttää sotilasajoneuvoa koskevat säännökset ja tekniset vaatimukset;

16) Puolustusvoimien valvontakatsastuksella sellaista sotilasajoneuvon vikojen ja puutteiden vuoksi suoritettavaa Puolustusvoimien katsastusta, jonka määrää ajoneuvotarkastaja;

17) rekisterikortilla Puolustusvoimien rekisteröinnin suorittajan ensirekisteröinnistä tai muutosrekisteröinnistä antamaa asiakirjaa, joka todistaa, että sotilasajoneuvo on rekisteröity sotilasajoneuvorekisteriin;

18) sotilasajoneuvolla puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 2 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseen tarkoitettua, valmistettua tai varustettua ajoneuvoa, joka on merkitty sotilasajoneuvorekisteriin;

19) sotilasajoneuvon haltijalla Puolustusvoimien hallintoyksikköä, joka pääasiallisesti päättää sotilasajoneuvon käytöstä;

20) valvontatarkastuksella Puolustusvoimien suorittamaa Puolustusvoimien ajoneuvon kunnon ja rekisteriin merkittyjen tietojen sekä ajo- ja lepoaikojen noudattamisen ja kuormauksen tarkastusta.

3 §
Sotilasajoneuvon rekisteröinti ja katsastus

Sotilasajoneuvo on rekisteröitävä sekä katsastettava tai vuositarkastettava, jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin säädetä. Sotilasajoneuvoa ja siihen tai sen hinattavaan sotilasajoneuvoon kytkettävää hinattavaa sotilasajoneuvoa tai muuta ajoneuvoa, jota ei ole rekisteröity, katsastettu tai tarkastettu, ei saa käyttää (käyttökielto).

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu Puolustusvoimien ajoneuvo voidaan rekisteröidä sotilasajoneuvorekisteriin sotilasajoneuvoksi, jos se on välttämätöntä sen käyttötarkoituksesta johtuen.

Puolustusministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset maalla kulkemaan tarkoitetuista laitteista, joita ei ole rekisteröitävä sotilasajoneuvorekisteriin.

4 §
Vastuu sotilasajoneuvon kunnosta, rekisteröinnistä ja katsastuksesta

Puolustusvoimat on vastuussa siitä, että käytettävä sotilasajoneuvo on liikennekelpoinen ja rekisteröity sekä katsastettu tai vuositarkastettu.

Sotilasajoneuvot on tarkastettava ja huollettava riittävän usein sotilasajoneuvojen pitämiseksi liikennekelpoisessa kunnossa.

Puolustusvoimien ajoneuvon kuljettajan, ajajan tai johtajan on viipymättä ilmoitettava Puolustusvoimien ajoneuvon haltijalle ajoneuvon kunnossa havaitsemistaan puutteista.

5 §
Velvoite korjata puutteellisuus ja vika

Jos sotilasajoneuvon käytön aikana havaitaan sen turvallisuuteen tai ympäristöominaisuuksiin vaikuttava puutteellisuus tai vika, sotilasajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin puutteellisuus ja vika on korjattu.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto ei koske tilanteita, joissa puutteellisuus tai vika ei ole ilman huomattavaa hankaluutta korjattavissa matkan aikana ja puutteellisuus tai vika:

1) on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen;

2) on syntynyt matkalla; ja

3) ei ole kuljettajan, ajajan tai johtajan havaittavissa tai korjattavissa.

6 §
Sotilasajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja varusteet

Jos tässä laissa ei toisin säädetä eikä tämän lain nojalla toisin säädetä tai määrätä sotilasajoneuvon sekä sen osan, järjestelmän, komponentin ja erillisen teknisen yksikön on täytettävä ne tekniset vaatimukset, joita Suomessa sovellettiin sotilasajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana. Vaihtoehtoisesti saadaan soveltaa niitä teknisiä vaatimuksia, joita Suomessa on sovellettu sotilasajoneuvon ensimmäisen käyttöönottoajankohdan jälkeen. Käytetyn sotilasajoneuvon, osan, järjestelmän, komponentin ja erillisen teknisen yksikön vaatimustenmukaisuutta arvioitaessa saadaan ottaa huomioon luontainen käytöstä johtuva kuluminen, jolla ei ole vähäistä suurempaa vaikutusta turvallisuuteen eikä ympäristöominaisuuksiin.

Sotilasajoneuvossa on kuitenkin oltava vähintään:

1) luotettava ja toiminnaltaan varma ohjauslaite;

2) käyttöjarru, jos kysymyksessä on moottorikäyttöinen sotilasajoneuvo;

3) renkaat ja vanteet tai telat tai jalakset, jotka vastaavat niille kohdistuvaa kuormitusta;

4) paloturvallinen polttoaine- ja sähköjärjestelmä, jos kysymyksessä on moottorikäyttöinen sotilasajoneuvo;

5) tarpeelliset valaisimet, heijastimet ja heijastavat tunnuskilvet;

6) varoituskolmio, jos sotilasajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa on yli 825 kilogrammaa;

7) kuljettajalla tai panssariajoneuvon ajajalla ja johtajalla yhdessä riittävä näkyvyys eteen, sivuille ja taakse;

8) tarpeelliset laitteet näkyvyyden varmistamiseksi tuulilasin läpi kaikissa sääoloissa, jos sotilasajoneuvossa on tuulilasi;

9) tarpeelliset laitteet ja rakenteet kevyiden ajoneuvojen kuljettajien ja matkustajien suojaamiseksi törmäystilanteessa;

10) äänimerkinantolaite, jos kysymyksessä on moottorikäyttöinen sotilasajoneuvo;

11) nopeusmittari, jos kysymyksessä on moottorikäyttöinen sotilasajoneuvo;

12) peruutuslaite, jos kysymyksessä on neli- tai useampipyöräinen moottorikäyttöinen sotilasajoneuvo;

13) rakenteet, jotka turvaavat riittävän ohjattavuuden, riittävät kaarreajo- ja jarrutusominaisuudet sekä kääntyvyyden;

14) riittävä maavara, jos sotilasajoneuvossa on pyörät;

15) turvalliset ja kuljetettavalle kuormalle soveltuvat kuormatilan rakenteet ja varusteet sekä kuorman sitomiseen ja varmistamiseen käytettävät sidonta- ja kiinnitysvälineet, jos sotilasajoneuvoa käytetään tavaran kuljetukseen;

16) toiminnaltaan varma ja kestävä kytkentälaite, jos kysymyksessä on hinattava sotilasajoneuvo tai sotilasajoneuvo, jota käytetään hinattavan ajoneuvon vetoon.

Käytetyn sotilasajoneuvon katsotaan täyttävän 1 ja 2 momentissa säädetyt vaatimukset, jos se täyttää ne tekniset vaatimukset, jotka olivat voimassa Suomessa sotilasajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana tai tätä myöhemmin. Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi antaa tarkemmat määräykset:

1) sotilasajoneuvon rakennetta ja ominaisuuksia koskevista vaatimuksista;

2) sotilasajoneuvon järjestelmiä, komponentteja, erillisiä teknisiä yksiköitä, osia ja varusteita koskevista vaatimuksista;

3) tavarankuljetukseen käytettävien sotilasajoneuvojen kuormakorien ja kuormatilojen vaatimuksista, kuorman varmistamiseen käytettävistä kiinnityspisteistä sekä suojarakenteista; ja

4) kuorman sitomiseen ja varmistamiseen käytettävistä sidonta- ja kiinnitysvälineistä.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi antaa:

1) tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetuista teknisistä vaatimuksista ja niitä koskevista poikkeuksista;

2) tarkempia tai poikkeavia määräyksiä 2 momentin 8–12 kohdassa tarkoitetuista asioista, jos se on tarpeen sotilasajoneuvon erityisen rakenteen tai käyttötarkoituksen vuoksi.

7 §
Sotilasajoneuvon valmistenumero

Sotilasajoneuvossa on oltava valmistenumero. Valmistenumeron antaa valmistaja tai pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto. Valmistenumero on merkittävä todistettavasti ja pysyvästi sotilasajoneuvoon, ja sen on oltava selkeästi nähtävissä. Jos valmistenumero vahingoittuu tai se poistetaan, se on merkittävä sotilasajoneuvoon uudelleen.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto merkitsee sotilasajoneuvorekisteriin tiedon valmistenumerolle tehtävistä toimenpiteistä ja mahdollisesta uudesta sijainnista.

Puolustusministeriön asetuksella säädetään tarkemmin valmistenumeron antamisesta, merkitsemisestä ja vahingoittuneen tai poistetun valmistenumeron merkitsemisestä uudelleen rakennettuun, korjattuun, vaurioituneeseen tai yksilöllisesti valmistettuun sotilasajoneuvoon.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi antaa tarkemmat määräykset valmistenumeroa koskevista vaatimuksista.

8 §
Puolustusvoimien erikoiskuljetuksessa käytettävää Puolustusvoimien ajoneuvoa ja sotilasajoneuvoyhdistelmää koskevat erityisvaatimukset

Puolustusvoimien erikoiskuljetuksessa käytettävä Puolustusvoimien ajoneuvo on varustettava riittävillä merkinnöillä, tunnus- ja varoitusvalaisimilla, heijastimilla ja muilla varoituslaitteilla, joilla ehkäistään erikoiskuljetuksesta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa. Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa tarkemmat määräykset Puolustusvoimien erikoiskuljetuksessa käytettävässä Puolustusvoimien ajoneuvossa vaadittavista merkinnöistä, tunnus- ja varoitusvalaisimista, heijastimista sekä muista varoituslaitteista.

Puolustusvoimien erikoiskuljetuksessa käytettävän Puolustusvoimien varoitusajoneuvon on oltava suurimmalta teknisesti sallitulta kokonaismassaltaan enintään 7,5 tonnia oleva ajoneuvolaissa tarkoitettu M1-, N1- tai N2-luokan Puolustusvoimien ajoneuvo tai sitä vastaava sotilasajoneuvo. Puolustusvoimien varoitusajoneuvon on oltava selkeästi havaittavissa ja se on varustettava riittävillä merkinnöillä, heijastimilla, tunnus- ja varoitusvalaisimilla sekä muilla varoituslaitteilla, joilla ehkäistään Puolustusvoimien erikoiskuljetuksesta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa. Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa tarkemmat määräykset Puolustusvoimien erikoiskuljetuksissa käytettävältä Puolustusvoimien varoitusajoneuvolta edellytettävistä väreistä, varoitusajoneuvon varoitustauluista, korkeuden mittalaitteista, varoitusvalaisimista, heijastimista ja muista varoituslaitteista sekä Puolustusvoimien varoitusajoneuvossa riittävistä liikenteen ohjauksessa ja turvallisuuden varmistamisessa käytettävistä laitteista ja välineistä.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa määräykset Puolustusvoimien erikoiskuljetuksessa käytettävän Puolustusvoimien ajoneuvon hyväksymisessä sovellettavista Puolustusvoimien erikoiskuljetuksessa käytettävän Puolustusvoimien ajoneuvon käyttötarkoituksen edellyttämistä teknisistä lisävaatimuksista ja poikkeuksista Puolustusvoimien ajoneuvoja koskevista teknisistä vaatimuksista. Lisäksi pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa määräykset näitä vaatimuksia koskevista vaatimustenmukaisuuden osoittamisen teknisistä toteuttamistavoista.

9 §
Viranomaiset puolustushallinnossa

Puolustusministeriö vastaa pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston ohjauksesta ja valvonnasta.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto hoitaa sotilasajoneuvoihin ja kansainvälisiin sotilasajoneuvoihin liittyviä viranomaistehtäviä sekä muiden Puolustusvoimien ajoneuvojen hankintaan ja käyttöön liittyviä valvontatehtäviä. Lisäksi pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten noudattamista Puolustusvoimissa.

Pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston tehtävänä on valvoa ja edistää toimialallaan liikenteen turvallisuutta ja sotilasajoneuvojen teknistä kehitystä sekä antaa toimialaansa koskevia teknisiä määräyksiä erikseen säädetyn toimivaltansa puitteissa.

Pääesikunnan teknillistä tarkastusosastoa johtaa päällikkö, joka vastaa 2 ja 3 momentissa tarkoitetun toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta.

Tässä laissa säädettyjä viranomaistehtäviä suorittavat pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston tehtävään hyväksymät ajoneuvotarkastajat. Ajoneuvotarkastaja on tässä laissa säädettyjä tehtäviä hoitaessaan pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston ohjauksessa ja valvonnassa. Ajoneuvotarkastajalta edellytettävistä vaatimuksista ja koulutuksesta säädetään ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 2 §:n 2 momentissa.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa tarkemmat määräykset ajoneuvotarkastajatoiminnan järjestämisestä Puolustusvoimissa.

2 luku

Sotilasajoneuvojen luokitus

10 §
Sotilasajoneuvojen luokitus

Sotilasajoneuvoon sovelletaan sen sotilaallisen käyttötarkoituksen vuoksi ajoneuvolaissa säädetyn luokituksen mukaan määräytyvistä teknisistä vaatimuksista poikkeavia teknisiä vaatimuksia.

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu ajoneuvo voidaan luokitella sotilasajoneuvoksi, jos se on välttämätöntä sen käyttötarkoituksesta johtuen.

Puolustusministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset sotilasajoneuvojen pääluokituksesta sekä 2 momentissa tarkoitettujen ajoneuvojen erityisestä käyttötarkoituksesta ja luokituksesta.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa määräykset sotilasajoneuvojen tarkemmasta luokituksesta.

11 §
Sotilasajoneuvojen vastaavuus

Sotilasajoneuvoon sovelletaan niitä tieliikennettä koskevia säännöksiä, jotka koskevat rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan kyseistä sotilasajoneuvoa mahdollisimman hyvin vastaavaa muuta ajoneuvoa kuin sotilasajoneuvoa.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa tarkemmat määräykset sotilasajoneuvojen ja ajoneuvolaissa tarkoitettujen ajoneuvojen luokitusten vastaavuudesta tieliikennettä koskevia säännöksiä sovellettaessa.

12 §
Puolustusvoimien hälytysajoneuvo

Puolustusvoimien hälytysajoneuvo on sellainen sotilasajoneuvo, joka on varustettu sinistä valoa näyttävällä vilkkuvalla varoitusvalaisimella ja hälytysajoneuvon äänimerkin-antolaitteella. Puolustusvoimien hälytysajoneuvojen käyttöön tiellä sovelletaan, mitä tieliikennelaissa (729/2018) säädetään hälytysajoneuvojen käytöstä tiellä.

3 luku

Sotilasajoneuvon tyyppihyväksyntä

13 §
Puolustusvoimien tyyppihyväksyntäviranomainen

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto on Suomessa sotilasajoneuvorekisteriin rekisteröitävän sotilasajoneuvon tyyppihyväksyntäviranomainen.

14 §
Puolustusvoimien tyyppihyväksyntä

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto myöntää Puolustusvoimien tyyppihyväksynnän sotilasajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen tyypille, jos se on valmistajan tai valmistajan edustajan esittämien valmistusasiakirjojen mukainen ja täyttää sille asetetut vaatimukset.

Puolustusvoimien tyyppihyväksynnässä:

1) määrätään, mihin luokkaan ja ryhmään sotilasajoneuvotyyppi kuuluu;

2) todetaan sotilasajoneuvon tunnistetiedot, valmistajaa ja valmistajan edustajaa koskevat tiedot, sotilasajoneuvon yleiset rakenneominaisuudet sekä muut tekniset tiedot;

3) määrätään tarvittaessa tieliikenteessä sallitut massat;

4) tutkitaan, täyttääkö sotilasajoneuvotyyppi rakenteeltaan, varusteiltaan, mitoiltaan ja muilta osin säännösten ja määräysten vaatimukset.

Puolustusvoimien tyyppihyväksynnästä annetaan todistus. Puolustusvoimien tyyppihyväksyntään voidaan liittää rajoituksia sotilasajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen käytölle ja järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen asennusta koskevia, turvallisuusvaatimuksista tai järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen ominaisuuksista johtuvia ehtoja.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa tarkemmat määräykset Puolustusvoimien tyyppihyväksynnästä.

4 luku

Sotilasajoneuvorekisteri ja sotilasajoneuvojen rekisteröinti

15 §
Sotilasajoneuvorekisterin käyttötarkoitus ja sisältö

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto pitää sotilasajoneuvorekisteriä puolustusvoimista annetussa laissa tai sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamiseksi. Pääesikunta voi antaa määräyksiä rekisterinpitoon liittyvien teknisten tehtävien suorittamiseksi Puolustusvoimien muussa hallintoyksikössä.

Sotilasajoneuvorekisteriin voidaan tallettaa tietoja sotilasajoneuvojen:

1) luokituksesta, teknisistä tiedoista ja yksilöintitiedoista;

2) katsastus- ja hyväksyntätiedoista sekä muista teknisiä tarkastuksia koskevista tiedoista;

3) haltijasta ja omistajasta; sekä

4) rekisteröintiin, vakuutuksiin ja tilapäiseen käyttöön liittyvistä tiedoista.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa tarkemmat määräykset sotilasajoneuvorekisteriin talletettavista tiedoista.

16 §
Käyttövastaava

Pääesikunnan teknillisellä tarkastusosastolla on Puolustusvoimien ajoneuvojen käyttövastaava. Käyttövastaavaksi merkitään pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston palkattuun henkilöstöön kuuluva henkilö. Käyttövastaavalla on oltava käytössään tiedot Puolustusvoimien ajoneuvojen kuljettamiseen oikeutetuista henkilöistä.

17 §
Rekisterikortti

Puolustusvoimien rekisteröinnin suorittaja tai ajoneuvotarkastaja antaa rekisterikortin sotilasajoneuvon haltijalle Puolustusvoimien ensirekisteröinnin tai Puolustusvoimien muutosrekisteröinnin yhteydessä.

Ajoneuvossa mukana voi olla ajoneuvotarkastajan oikeaksi todistama jäljennös rekisterikortista.

Rekisterikorttiin on merkittävä tiedot sotilasajoneuvon haltijasta sekä sotilasajoneuvon tekniset tiedot.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa tarkemmat määräykset rekisterikortin sisällöstä, mitoista, voimassaolosta ja käytettävästä tulostusmateriaalista.

18 §
Puolustusvoimien rekisterikilvet ja rekisteritunnus

Puolustusvoimien ensirekisteröitävää sotilasajoneuvoa varten annetaan sotilasajoneuvon yksilöivä Puolustusvoimien rekisteritunnus, joka voi olla merkittynä Puolustusvoimien rekisterikilpeen tai maalattuna sotilasajoneuvoon. Puolustusvoimien rekisterikilpien ja rekisteritunnuksen on oltava selkeästi erottuvia sekä erotettavissa muista rekisterikilvistä ja rekisteritunnuksista.

Puolustusministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä Puolustusvoimien rekisterikilpien ja -tunnusten antamisesta, rekisteritunnuksen sisällöstä ja kilpien väristä sekä rekisteritunnuksen määräytymisestä.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi antaa tarkempia määräyksiä rekisterikilpien ja rekisteritunnuksen mitoista, sijoittamisesta ja muista teknisistä ominaisuuksista.

19 §
Puolustusvoimien rekisterikilpien kiinnittäminen ja rekisteritunnuksen merkitseminen

Puolustusvoimien rekisterikilpiä ei saa kiinnittää tai rekisteritunnuksia merkitä sotilasajoneuvoon ennen kuin sotilasajoneuvo on ensirekisteröity. Puolustusvoimien rekisteritunnuksen maalaus voidaan kuitenkin tehdä ennen ensirekisteröintiä, jos rekisteritunnus on peitettynä ennen ensirekisteröintiä.

Puolustusvoimien rekisterikilvet on valmistettava ja Puolustusvoimien rekisteritunnus on merkittävä siten, ettei se sotilasajoneuvoa käytettäessä vahingoitu.

Puolustusministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rekisterikilpien kiinnittämisestä.

20 §
Puolustusvoimien rekisterikilpien ja -tunnuksien käyttö

Sotilasajoneuvossa ei saa käyttää eikä siihen merkitä tai kiinnittää muita kuin siihen kuuluvat rekisterikilvet tai -tunnukset taikka siirtokilvet eikä muita sellaisia kilpiä, merkintöjä taikka kirjain- tai numeroyhdistelmiä, jotka harhauttavasti muistuttavat Puolustusvoimien rekisterikilpeä tai -tunnusta, siirtokilpeä tai jonkin valtion kansallisuustunnusta.

Puolustusvoimien rekisterikilven ja -tunnuksen on oltava liikenteessä vaikeudetta luettavissa.

21 §
Sotilasajoneuvon poisto sotilasajoneuvorekisteristä

Liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitettuun liikenneasioiden rekisteriin rekisteröitävästä ajoneuvosta, joka on aiemmin rekisteröity sotilasajoneuvorekisteriin, on tehtävä sotilasajoneuvorekisteriin sotilasajoneuvon poistumista koskeva rekisterimerkintä.

Puolustusvoimien rekisterikilvet on palautettava Puolustusvoimien rekisteröinnin suorittajalle ja Puolustusvoimien rekisteritunnus poistettava, kun sotilasajoneuvo poistetaan sotilasajoneuvorekisteristä. Sotilasajoneuvon poistosta tehdään merkintä sotilasajoneuvon rekisterikorttiin.

22 §
Puolustusvoimien siirtolupa

Ajoneuvotarkastaja voi antaa käyttökiellossa olevaa tai ajokieltoon määrättyä sotilasajoneuvorekisteriin merkittyä sotilasajoneuvoa varten Puolustusvoimien siirtoluvan seuraaviin käyttötarkoituksiin:

1) sotilasajoneuvon katsastukseen tai korjaamolle vientiin;

2) maahantuodun sotilasajoneuvon siirtoon tuontipaikalta vientipaikalle;

3) sotilasajoneuvon tai siihen kiinteästi liittyvän varusteen testaukseen;

4) sotilasajoneuvon siirtoon muusta kuin 1–3 kohdassa tarkoitetusta erityisestä syystä.

Puolustusvoimien siirtolupa voidaan antaa myös sotilasajoneuvon korjaamolle vientiä varten, vaikka sotilasajoneuvo on käyttökiellossa sekä sotilasajoneuvon korjaamolle ja katsastukseen vientiin, vaikka sotilasajoneuvo on 30 §:n nojalla määrätty ajokieltoon.

Puolustusvoimien siirtolupa voidaan antaa käyttötarpeen edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin enintään 21 päiväksi.

Puolustusvoimien siirtoluvan nojalla käytettävä sotilasajoneuvo saa olla kuormattuna vain 1 momentissa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin tarkoitetulla materiaalilla. Puolustusvoimien siirtoluvan nojalla käytettävällä sotilasajoneuvolla saa vetää hinattavaa sotilasajoneuvoa tai muuta ajoneuvoa, jos molempien sotilasajoneuvojen ja niiden kuorman tai sotilasajoneuvon ja muun ajoneuvon ja niiden kuorman käyttötarkoitus vastaa 1 momentissa säädettyä.

Puolustusvoimien siirtolupa annetaan kirjallisesti ja sitä on säilytettävä kyseessä olevassa sotilasajoneuvossa.

23 §
Puolustusvoimien siirtokilpi

Ajoneuvotarkastaja voi antaa muuta kuin 22 §:ssä tarkoitettua käyttökiellossa olevaa tai ajokieltoon määrättyä sotilasajoneuvoa varten Puolustusvoimien siirtokilvet seuraaviin käyttötarkoituksiin:

1) sotilasajoneuvon katsastukseen tai korjaamolle vientiin;

2) maahantuodun sotilasajoneuvon siirtoon tuontipaikalta vientipaikalle;

3) sotilasajoneuvon tai siihen kiinteästi liittyvän varusteen testaukseen;

4) sotilasajoneuvon siirtoon muusta kuin 1–3 kohdassa tarkoitetusta erityisestä syystä.

Puolustusvoimien siirtokilpien kiinnittämiseen sovelletaan, mitä 18 §:n 3 momentin nojalla määrätään Puolustusvoimien rekisterikilven kiinnittämisestä, ja siten, että kilpi on vaikeudetta luettavissa. Kiinnitystä ei saa tehdä siten, että se haittaa kuljettajan, ajajan tai johtajan näkyvyyttä.

Jos Puolustusvoimien siirtokilpeä käytetään sotilasajoneuvossa, jota ei ole rekisteröity sotilasajoneuvorekisteriin tai se on poistettu sotilasajoneuvorekisteristä, Puolustusvoimien rekisterikilvet tai rekisteritunnukset on poistettava tai peitettävä sotilasajoneuvosta käytön ajaksi. Siirtokilvet on poistettava sotilasajoneuvosta siirtoluvan voimassaoloajan päätyttyä ja palautettava niiden luovuttajalle viipymättä. Palautuksesta on tehtävä merkintä sotilasajoneuvorekisteriin.

Puolustusministeriön asetuksella säädetään siirtokilven sisällöstä ja väristä.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi antaa tarkemmat määräykset siirtokilpien mitoista ja muista teknisistä ominaisuuksista.

5 luku

Sotilasajoneuvojen katsastus

24 §
Puolustusvoimien rekisteröintikatsastus

Sotilasajoneuvorekisteriin rekisteröitävän sotilasajoneuvon on oltava hyväksytty Puolustusvoimien rekisteröintikatsastuksessa.

Puolustusvoimien rekisteröintikatsastuksessa on tarkastettava sotilasajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi on tarkastettava, onko sotilasajoneuvo säännösten ja määräysten mukainen.

Ajoneuvotarkastaja antaa hyväksytystä Puolustusvoimien rekisteröintikatsastuksesta sotilasajoneuvon haltijalle sotilasajoneuvon teknisiä tietoja sisältävän rekisterikortin.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa tarkemmat määräykset:

1) Puolustusvoimien rekisteröintikatsastuksen sisällöstä; ja

2) niistä tyyppihyväksytyistä sotilasajoneuvoista, joita ei tarvitse esittää Puolustusvoimien rekisteröintikatsastukseen.

25 §
Puolustusvoimien muutoskatsastus

Sotilasajoneuvorekisteriin rekisteröity sotilasajoneuvo on ennen sen käyttöä liikenteessä hyväksyttävä Puolustusvoimien muutoskatsastuksessa, jos:

1) sotilasajoneuvoa on muutettu siten, että muutoksella on vähäistä suurempi vaikutus sotilasajoneuvon turvallisuuteen;

2) sotilasajoneuvoa tai sen käyttötarkoitusta on muutettu ja muutoksella on olennaista vaikutusta sotilasajoneuvorekisteriin merkittäviin tietoihin; tai

3) sotilasajoneuvoa on muutettu siten, että sen luokitus muuttuu tai sotilasajoneuvon hyväksynnän perusteet eivät enää täyty.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa tarkemmat määräykset:

1) Puolustusvoimien muutoskatsastuksen sisällöstä;

2) vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta Puolustusvoimien muutoskatsastuksessa;

3) muutoksista, jotka edellyttävät Puolustusvoimien muutoskatsastusta;

4) vähäisistä muutoksista, jotka eivät edellytä Puolustusvoimien muutoskatsastusta.

26 §
Puolustusvoimien kytkentäkatsastus

Sotilasajoneuvojen yhdistelmä ja ajoneuvoyhdistelmä, jonka osana on sotilasajoneuvo, on esitettävä Puolustusvoimien kytkentäkatsastukseen ennen yhdistelmän käyttöönottoa, jos:

1) kyseessä on Puolustusvoimien erikoiskuljetukseen hyväksyttävä ajoneuvoyhdistelmä;

2) ajoneuvon mekaaniset kytkentälaitteet, jarrujen toimintaa ohjaavien sähköjohtojen kytkentä tai paineilmajarrujohtojen liittimien mitoitus tai sijoitus eivät vastaa pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston määräyksiä ja ne poikkeavat ajoneuvoissa yleisesti käytettävistä kytkennöistä, mitoituksista ja sijoituksista; tai

3) ajoneuvojen mekaaniset kytkentälaitteet, jarrujen toimintaa ohjaavien sähköjohtojen kytkentä tai paineilmajarrujohtojen liittimien mitoitus tai sijoitus poikkeavat sotilasajoneuvoissa yleisesti käytettävistä kytkennöistä, mitoituksista ja sijoituksista.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa tarkemmat määräykset:

1) kytkentäkatsastuksen sisällöstä ja vaatimuksista; ja

2) Puolustusvoimien ajoneuvoissa yleisesti käytettävistä 1 momentissa tarkoitetuista kytkennöistä, mitoituksista ja sijoituksista.

27 §
Puolustusvoimien määräaikaiskatsastus

Sotilasajoneuvo on esitettävä Puolustusvoimien määräaikaiskatsastukseen sotilasajoneuvon liikennekelpoisuuden tarkastamiseksi, jollei sotilasajoneuvoa ole vuositarkastettava. Sotilasajoneuvo on esitettävä määräaikaiskatsastukseen ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua sotilasajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vapaasti valittavana ajankohtana viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuspäivästä.

Jos sotilasajoneuvon katsastus on hyväksytty enintään 30 vuorokautta ennen 1 momentissa tarkoitettua viimeistä katsastuspäivää, sotilasajoneuvon seuraava viimeinen katsastuspäivä määräytyy, kuten se määräytyisi, jos sotilasajoneuvo olisi katsastettu 1 momentissa tarkoitettuna viimeisenä katsastuspäivänä.

Puolustusvoimien määräaikaiskatsastusvelvollisuuden alainen sotilasajoneuvo on hyväksyttävä Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksessa, jos siinä ei ole vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta annetussa pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston määräyksessä tarkoitettua vakavaa vikaa tai puutteellisuutta, vaarallista vikaa tai puutteellisuutta taikka vikoja tai puutteellisuuksia, jotka edellyttävät muutoskatsastusta. Jollei sotilasajoneuvoa hyväksytä Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksessa, se on hylättävä.

Puolustusministeriön asetuksella annetaan säännökset sotilasajoneuvoista, jotka on esitettävä Puolustusvoimien määräaikaiskatsastukseen, sekä muussa kuin operatiivisessa käytössä olevien sotilasajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa tarkemmat määräykset:

1) Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksen sisällöstä;

2) vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta; ja

3) Puolustusvoimien määräaikaiskatsastusta koskevasta katsastustodistuksesta.

28 §
Määräaikaiskatsastamattoman sotilasajoneuvon käyttökielto

Sotilasajoneuvo on käyttökiellossa, jollei sitä ole säädettynä määräaikana hyväksytty Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksessa.

Ajoneuvotarkastaja tai Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksen suorittaja voi antaa kirjallisen luvan sotilasajoneuvon kuljettamiseksi määräpaikkaan, korjattavaksi tai katsastettavaksi.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi antaa tarkemmat määräykset katsastamattoman sotilasajoneuvon kuljettamiseen tarvittavasta kirjallisesta luvasta.

29 §
Puolustusvoimien katsastuksen keskeyttäminen

Katsastus on keskeytettävä, jos:

1) ajoneuvoa ei voida luotettavasti yksilöidä;

2) ilmenee, että sotilasajoneuvo on esitettävä Puolustusvoimien muutoskatsastukseen; tai

3) sotilasajoneuvon tekniset tiedot ovat virheelliset.

Puolustusvoimien katsastusta keskeyttämättä saa kuitenkin oikaista vähäisen virheen sotilasajoneuvon rekisteritiedoissa ja korjata sellaiset tiedot, joiden muuttaminen ei edellytä muutoskatsastusta.

Keskeytetyn katsastuksen saa suorittaa loppuun kahden kuukauden kuluessa keskeyttämisestä.

30 §
Ajokieltoon määrääminen Puolustusvoimien katsastuksessa

Jos Puolustusvoimien määräaikaiskatsastusvelvollisuuden alaisessa sotilasajoneuvossa havaitaan Puolustusvoimien katsastuksen yhteydessä vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta annetussa pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston määräyksessä tarkoitettu vaarallinen vika tai puutteellisuus, sotilasajoneuvo on katsastuksessa hylkäämisen lisäksi määrättävä ajokieltoon.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, ajokieltoon määrättyä tässä pykälässä tarkoitettua sotilasajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin katsastuksessa havaitut viat ja puutteellisuudet on korjattu ja sotilasajoneuvo on hyväksytty katsastuksessa.

Ajoneuvotarkastajan määräämä ajokielto merkitään sotilasajoneuvorekisteriin.

31 §
Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksessa havaittujen vikojen ja puutteellisuuksien korjaaminen 

Ajoneuvotarkastaja voi sotilasajoneuvon käyttöä estämättä määrätä määräajan puutteellisuuksien korjaamiselle, jos puutteellisuus ei aiheuta välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa ympäristölle.

Jos Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksessa hylättyä sotilasajoneuvoa ei ole määrätty ajokieltoon eikä se ole käyttökiellossa, sotilasajoneuvon hylkäämisen perusteena olevat viat ja puutteellisuudet on korjattava mahdollisimman pian.

32 §
Oikeus käyttää Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksessa hylättyä sotilasajoneuvoa

Edellä 28 §:ssä säädetystä poiketen, jos 27 §:ssä tarkoitettuna katsastusaikana Puolustusvoimien katsastukseen esitetty sotilasajoneuvo hylätään Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoa määräämättä, sotilasajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden kuukauden ajan Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisestä. Jos sotilasajoneuvoa ei edellä tarkoitettuna aikana hyväksytä Puolustusvoimien jälkitarkastuksessa tai Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksessa, sotilasajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain ajoneuvotarkastajan antamalla kirjallisella luvalla sen kuljettamiseksi korjattuna Puolustusvoimien katsastukseen.

Ajoneuvotarkastaja voi antaa Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoon määrätylle sotilasajoneuvolle tai 27 §:ssä tarkoitetun katsastusajan jälkeen katsastuksessa hylätylle sotilasajoneuvolle kirjallisen luvan, joka oikeuttaa sotilasajoneuvon kuljettamiseen lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastettavaksi. Kirjallisessa luvassa on mainittava, minne ja miten sotilasajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan lupa on voimassa.

33 §
Puolustusvoimien jälkitarkastus

Puolustusvoimien katsastuksessa hylätty sotilasajoneuvo voidaan hyväksyä Puolustusvoimien jälkitarkastuksessa enintään kahden kuukauden kuluessa katsastuksessa hylkäämisestä.

Puolustusvoimien jälkitarkastuksessa tarkastetaan sotilasajoneuvosta ne tarkastuskohteet, joissa katsastuksessa tai edellisessä Puolustusvoimien jälkitarkastuksessa on todettu vikoja tai puutteellisuuksia.

Jos Puolustusvoimien jälkitarkastuksessa epäillään sotilasajoneuvon muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa tarkastuskohteissa olevan sellainen vika tai puutteellisuus, jonka vuoksi sotilasajoneuvo olisi hylättävä Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksessa, Puolustusvoimien jälkitarkastuksessa on tarkastettava myös tällainen tarkastuskohde.

34 §
Katsastamattoman sotilasajoneuvon käyttö valmiudellisista syistä

Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevän välttämättömän tarpeen sitä edellyttäessä Pääesikunnan päällikön taikka Maa-, Meri- tai Ilmavoimien komentajan taikka Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajan päätöksellä käyttöön saadaan ottaa varastoitu sotilasajoneuvo, jonka määräaikaiskatsastus ei ole voimassa. Sotilasajoneuvoa saa käyttää, jos se on varastoitu Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksen voimassaolon aikana eikä sitä ole käytetty varastointiin liittyvää käyttöä lukuun ottamatta.

Tässä pykälässä tarkoitettua sotilasajoneuvoa käyttöönotettaessa on erityisesti varmistettava sotilasajoneuvon jarrujen, ohjauksen ja hallintalaitteiden sekä valaisimien toiminta.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi antaa tarkempia määräyksiä katsastamattoman sotilasajoneuvon käyttöönotosta ja sen yhteydessä valmiudellisista syistä tehtävistä tarkastuksista.

35 §
Vuositarkastus

Sotilasajoneuvolle, jolle ei ole tehtävä Puolustusvoimien määräaikaiskatsastusta, suoritetaan Puolustusvoimissa vuosittain tarkastus kalenterivuoden loppuun mennessä 4 §:ssä tarkoitetun liikennekelpoisuuden varmistamiseksi.

Tämän luvun säännöksiä Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksesta ja määräaikaiskatsastamattoman sotilasajoneuvon käytöstä valmiudellisista syistä sovelletaan:

1) vuositarkastuksen sisältöön;

2) vuositarkastuksessa havaittujen vikojen ja puutteellisuuksien luokitukseen;

3) vuositarkastettavan sotilasajoneuvon hyväksymiseen tai hylkäämiseen vuositarkastuksessa;

4) vuositarkastuksen keskeyttämiseen;

5) ajokieltoon määräämiseen vuositarkastuksessa;

6) oikeuteen käyttää vuositarkastuksessa hylättyä sotilasajoneuvoa; ja

7) vuositarkastettavan sotilasajoneuvon jälkitarkastukseen.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi päättää, ettei vuositarkastusta suoriteta, jos sotilasajoneuvon rakenteen yksinkertaisuuden vuoksi liikennekelpoisuudesta voidaan varmistua muulla tavoin. Tieto siitä, että sotilasajoneuvolle ei tarvitse tehdä vuositarkastusta, merkitään rekisterikorttiin.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa tarkemmat määräykset vuositarkastuksen tarkastuskohteista ja niiden arvosteluperusteista.

6 luku

Puolustusvoimien ajoneuvon valvontatarkastus

36 §
Valvontatarkastus

Valvontatarkastuksessa tarkastetaan tarkastuksen suorittajan tarkoituksenmukaiseksi katsomassa laajuudessa Puolustusvoimien ajoneuvon kunto siltä osin, kuin se vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön, sekä sotilasajoneuvorekisteriin tai liikenneasioiden rekisteriin merkityt tiedot.

Valvontatarkastus voi sisältää Puolustusvoimien ajoneuvon:

1) kunnon silmämääräisen tarkastuksen ajoneuvon ollessa pysähtyneenä;

2) teknisen kunnon, katsastusten suorittamisen ja muiden säännöstenmukaisuuden osoittavien asiakirjojen tarkastuksen;

3) teknisen kunnon tarkastuksen ja koeajon;

4) kuljettajan, ajajan ja johtajan ajo- ja lepoaikoja koskevien määräysten noudattamista koskevan tarkastuksen;

5) kuljettajan, ajajan ja johtajan ajo-oikeuksien tarkastuksen;

6) kuormauksen tarkastuksen.

Jos ajoneuvotarkastaja on 41 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla määrännyt ajan, jonka kuluessa sotilasajoneuvossa todettu puutteellisuus on korjattava, puutteellisuudesta ja sen korjausajasta on tehtävä merkintä sotilasajoneuvorekisteriin tai rekisterikorttiin.

Puolustusvoimien ajoneuvon valvontatarkastukset suorittaa ajoneuvotarkastaja.

37 §
Puolustusvoimien ajoneuvon pysäyttäminen ja ajoneuvotarkastajan oikeudet

Puolustusvoimien ajoneuvo on pysäytettävä ajoneuvotarkastajan antamasta merkistä.

Puolustusvoimien ajoneuvon kuljettajan, ajajan tai johtajan on sallittava valvontatarkastuksen suorittaminen.

Valvontatarkastuksen suorittamiseksi:

1) Puolustusvoimien ajoneuvon kuljettaja, ajaja tai johtaja on velvollinen vaadittaessa esittämään ajoneuvotarkastajalle sekä asiantuntijana osallistuvalle katsastuksia suorittavalle henkilölle Puolustusvoimien ajoneuvon rekisteröinnistä annetun todistuksen tai kortin taikka muun vaatimustenmukaisuuden osoittavan asiakirjan;

2) ajoneuvotarkastajalla sekä asiantuntijana osallistuvalla katsastuksia suorittavalla henkilöllä on oikeus päästä Puolustusvoimien ajoneuvoon sisälle ja tarkastaa se sekä ajoneuvon kuormaus;

3) ajoneuvotarkastajalla sekä asiantuntijana osallistuvalla katsastuksia suorittavalla henkilöllä on oikeus tarvittaessa kuljettaa Puolustusvoimien ajoneuvoa;

4) Puolustusvoimien ajoneuvon kuljettaja, ajaja tai johtaja on velvollinen vaadittaessa esittämään ajoneuvotarkastajalle tai asiantuntijana osallistuvalle henkilölle ajo-oikeutensa; ja

5) Puolustusvoimien ajoneuvon kuljettaja, ajaja tai johtaja on velvollinen vaadittaessa esittämään ajoneuvotarkastajalle ajopäiväkirjan ajo- ja lepoaikojen tarkastamiseksi.

38 §
Valvontatarkastuksen suorittaminen

Valvontatarkastus suoritetaan ilman ennakkoilmoitusta tieliikennelaissa tarkoitetulla tiellä tai muussa sellaisessa paikassa, missä Puolustusvoimien ajoneuvon on täytettävä tämän tai muun lain tai niiden nojalla annettujen säännösten mukaiset vaatimukset. Valvontatarkastuksen suorittaja voi kuitenkin ilmoittaa tarkastusten suorittamisesta ennakolta, jos ilmoituksen tarkoituksena on tehostaa Puolustusvoimien ajoneuvoa koskevien säännösten noudattamista. Jos valvontatarkastus suoritetaan Puolustusvoimien katsastustoimipaikan läheisyydessä, Puolustusvoimien ajoneuvo voidaan määrätä tarkastettavaksi tähän katsastustoimipaikkaan.

Valvontatarkastukset on suoritettava siten, että niistä ei aiheudu vaaraa tai kohtuutonta haittaa muulle liikenteelle.

Muualla kuin Puolustusvoimien hallinnassa olevalla alueella suoritettavasta valvontatarkastuksesta on tarvittaessa ilmoitettava poliisille ja järjestelyt on suunniteltava yhteistyössä poliisin kanssa.

39 §
Valvontatarkastuksesta annettava raportti

Valvontatarkastuksen suorittaja antaa valvontatarkastuksessa tekemistään huomioista raportin Puolustusvoimien ajoneuvon haltijalle.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi antaa tarkemmat määräykset raportissa käytettävästä lomakkeesta ja sen sisällöstä.

7 luku

Erinäiset säännökset

40 §
Kansainvälinen sotilasajoneuvo Suomessa

Vieraan valtion tai kansainvälisen järjestön aluevalvontalain mukaisen luvan perusteella Suomessa käyttämän ajoneuvon teknisiin vaatimuksiin, vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskeviin tarkastuksiin ja ajokieltoon sovelletaan sotilasajoneuvoja koskevia säännöksiä ja määräyksiä, jollei muualla toisin säädetä tai Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista muuta johdu.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto suorittaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja tunnustaa Suomessa tiellä tai muualla käytettävät kansainväliset sotilasajoneuvot ja niiden yhdistelmät. Kansainvälisen sotilasajoneuvon on oltava:

1) asianmukaisesti katsastettu tai tarkastettu lähettäjävaltiossa;

2) lähettäjävaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä;

3) turvallinen liikennekäyttöön;

4) rinnasteinen Suomessa käytössä olevien sotilasajoneuvojen luokitukseen; ja

5) puolustusministeriön hyväksymien tai Suomea sitovien kansainvälisten tai muiden sotilasstandardien asettamien teknisten vaatimusten mukainen.

Puolustusministeriö antaa päätöksen Suomessa hyväksytyistä kansainvälisiä sotilasajoneuvojen teknisiä vaatimuksia koskevista kansainvälisistä sotilasstandardeista.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto antaa tarkemmat määräykset kansainvälisten sotilasajoneuvojen vastaavuudesta sotilasajoneuvojen luokitukseen.

41 §
Puolustusvoimien ajoneuvon ajokieltoon määrääminen

Ajoneuvotarkastaja voi estää Puolustusvoimien ajoneuvon käyttämisen ja määrätä Puolustusvoimien ajoneuvon ajokieltoon, jos:

1) valvontatarkastuksessa tai muutoin todetaan, ettei Puolustusvoimien ajoneuvo rakenteeltaan, varusteiltaan tai kunnoltaan täytä laissa tai lain nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia;

2) Puolustusvoimien ajoneuvo on käyttökiellossa; tai

3) Puolustusvoimien ajoneuvoa on käytetty rekisteröintiä tai rekisteröimättömän Puolustusvoimien ajoneuvon väliaikaista tai tilapäistä käyttöä liikenteessä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, ajoneuvotarkastaja voi 1 momentissa tarkoitetuista syistä estää sotilasajoneuvon käyttämisen ja määrätä sotilasajoneuvon ajokieltoon ottamalla pois rekisteri- tai siirtokilvet, siirtoluvan sekä rekisterikortin tai peittämällä rekisteritunnukset taikka käyttämällä muunlaisia tarvittavia keinoja.

Ajoneuvotarkastaja voi kuitenkin antaa kirjallisen luvan kuljettaa Puolustusvoimien ajoneuvon määräpaikkaan, korjattavaksi tai katsastettavaksi. Jos Puolustusvoimien ajoneuvossa oleva puutteellisuus ei aiheuta välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa ympäristölle, ajoneuvotarkastaja voi Puolustusvoimien ajoneuvon käyttöä estämättä määrätä ajan, jonka kuluessa puutteellisuus on korjattava.

Ajoneuvotarkastaja voi määrätä Puolustusvoimien ajoneuvon ajokieltoon, jos Puolustusvoimien ajoneuvon rakennetta on muutettu niin, että se olisi esitettävä muutoskatsastukseen.

42 §
Katsastamattoman ja epäkuntoisen Puolustusvoimien ajoneuvon käytön estäminen

Jos ajoneuvotarkastaja on 41 §:ssä tarkoitetulla tavalla estänyt rakenteeltaan, varusteiltaan tai kunnoltaan puutteellisen taikka katsastamattoman Puolustusvoimien ajoneuvon käytön liikenteessä ja määrännyt Puolustusvoimien ajoneuvon ajokieltoon, hänen on tehtävä rekisterikorttiin tai sotilasajoneuvorekisteriin ajokieltoa koskeva merkintä. Ajoneuvotarkastajan haltuunsa ottama rekisterikortti tai haltuunsa ottamat rekisterikilvet on toimitettava Puolustusvoimien ajoneuvon haltijalle, ja ajoneuvotarkastajan on viipymättä merkittävä ajokielto sotilasajoneuvorekisteriin. Hyväksytyn katsastuksen jälkeen Puolustusvoimien ajoneuvon haltija voi kiinnittää rekisterikilvet takaisin Puolustusvoimien ajoneuvoon sekä toimittaa rekisterikortin tai rekisteröintitodistuksen Puolustusvoimien ajoneuvoon.

Tieto ajokiellon päättymisestä on tallennettava viipymättä sotilasajoneuvorekisteriin.

Jos Puolustusvoimien ajoneuvon käyttö on estetty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, ajoneuvotarkastaja voi antaa todistuksen, jossa annetaan lupa Puolustusvoimien ajoneuvon kuljettamiseen säilytettäväksi taikka korjattavaksi lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen katsastettavaksi sille erikseen määrättynä aikana. Todistuksessa on mainittava, minne ja miten Puolustusvoimien ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa.

43 §
Puolustusvoimien valvontakatsastukseen määrääminen

Jos ajoneuvotarkastaja katsoo, että Puolustusvoimien ajoneuvossa havaitut viat tai puutteet voivat aiheuttaa sellaisen ympäristöhaitan tai turvallisuusriskin, että on aiheellista suorittaa Puolustusvoimien ajoneuvon tiellä suoritettavaa valvontatarkastusta perusteellisempi tarkastus, hän voi määrätä sotilasajoneuvon Puolustusvoimien valvontakatsastukseen ja muun Puolustusvoimien ajoneuvon ajoneuvolaissa tarkoitettuun valvontakatsastukseen. Ajoneuvotarkastaja voi määrätä Puolustusvoimien ajoneuvon valvontakatsastukseen myös, jos aikaisemmin annettua ajoneuvon korjauskehotusta ei ole noudatettu. Jos Puolustusvoimien ajoneuvoa ei ole ajoneuvotarkastajan määräämässä ajassa esitetty valvontakatsastukseen, Puolustusvoimien ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin se on hyväksytty valvontakatsastuksessa.

Puolustusvoimien ajoneuvoa saa kuitenkin 1 momentista poiketen käyttää liikenteessä sen kuljettamiseksi sille erikseen varattuna aikana katsastukseen tai ajoneuvotarkastajan myöntämällä luvalla.

44 §
Puolustusvoimien valvontakatsastuksen sisältö

Jos valvontakatsastus määrätään sotilasajoneuvolle, Puolustusvoimien valvontakatsastukseen sovelletaan, mitä 26 §:ssä tai sen nojalla säädetään tai määrätään Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksesta. Muiden Puolustusvoimien ajoneuvojen osalta sovelletaan, mitä ajoneuvolaissa säädetään valvontakatsastuksesta.

Puolustusvoimien valvontakatsastus ei korvaa määräaikaiskatsastusta tai vuositarkastusta. Jos valvontakatsastukseen määrätylle sotilasajoneuvolle suoritetaan Puolustusvoimien määräaikaiskatsastus tai vuositarkastus, sotilasajoneuvon hyväksyminen Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksessa tai vuositarkastuksessa korvaa valvontakatsastuksen.

Ajoneuvotarkastaja voi määrätä valvontakatsastuksen tarkastuskohteet. Valvontakatsastuksen määrännyt ajoneuvotarkastaja voi valvontakatsastuksen kohteena olevan ajoneuvon kuljettajalle, ajajalle tai johtajalle annettavan asiakirjan lisäksi merkitä tarkastuskohteet rekisterikorttiin taikka tallentaa valvontakatsastusta koskevat tiedot sotilasajoneuvorekisteriin. Ajoneuvotarkastajan on tallennettava sotilasajoneuvorekisteriin valvontakatsastuksesta Puolustusvoimien ajoneuvon ajokieltoon liittyvät tiedot ja Puolustusvoimien ajoneuvon matkamittarin lukema katsastushetkellä.

Ajoneuvon kunto on tarkastettava Puolustusvoimien valvontakatsastuksessa Puolustusvoimien määräaikaiskatsastuksen laajuudessa, jos ajoneuvotarkastaja ei ole määrännyt valvontakatsastuksen tarkastuskohteita.

Puolustusvoimien ajoneuvosta, jota ei koske Puolustusvoimien määräaikaiskatsastusvelvollisuus, on tarkastettava, että:

1) se on sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisessa kunnossa;

2) se on turvallinen käytettäväksi liikenteessä;

3) siitä ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhaittoja;

4) siitä rekisteriin merkittävät tiedot ovat oikein.

Jos ajoneuvotarkastaja katsoo yksityiskohtaisemman tarkastuksen tarpeelliseksi Puolustusvoimien ajoneuvon saamien vaurioiden tai muun erityisen syyn vuoksi, hän voi määrätä Puolustusvoimien valvontakatsastuksen taikka valvontakatsastuksen suoritettavaksi katsastuksessa edellytettyjen selvitysten osalta rekisteröintikatsastuksen laajuutta vastaavaksi. Rekisteröintikatsastusta vastaavaksi laajennetun valvontakatsastuksen yhteydessä on tarkastettava Puolustusvoimien ajoneuvon kunto.

Sotilasajoneuvo on hylättävä Puolustusvoimien valvontakatsastuksessa, jos sotilasajoneuvoa ei voida luotettavasti yksilöidä.

45 §
Sotilasajoneuvojen kunnon ja liikennekelpoisuuden valvonta

Sotilasajoneuvojen tämän lain mukaista ja muiden Puolustusvoimien ajoneuvojen ajoneuvolain mukaista kuntoa ja liikennekelpoisuutta valvovat pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto ja ajoneuvotarkastajat sekä poliisi ja rajavartiolain (578/2005) 20 §:ssä säädetyllä toimialueella Rajavartiolaitos. Myös Tulli valvoo sotilasajoneuvojen ja muiden Puolustusvoimien ajoneuvojen kuntoa ja liikennekelpoisuutta omalla toimialallaan.

46 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2023.

47 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa käyttöön otettua ja liikenteeseen hyväksyttyä Puolustusvoimien ajoneuvoa saa edelleen käyttää.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä tai voimassa oleviin Puolustusvoimien ajoneuvoja koskeviin hankintasopimuksiin sisältyvien ajoneuvojen käyttöön ottoon saadaan soveltaa tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyn sotilasajoneuvon tyyppihyväksynnän mukaisen ajoneuvon, jonka tyyppihyväksyntä on voimassa, käyttöönottoon saadaan soveltaa tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa käyttöön otetun sotilasajoneuvon ensimmäisen tämän lain tultua voimaan tehtävän määräaikaiskatsastuksen tai vuositarkastuksen määräaika määräytyy tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisesti, jonka jälkeen sovelletaan tämän lain säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleiden asioiden käsittelyyn sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä.

HE 221/2022, PuVM 7/2022, EV 253/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.