Seurattu SDK 125/2023 saakka.

27.5.2020/388

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikeluettelosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siemenlain (600/2019) 6 ja 8 §:n nojalla:

1 Luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maatalous- ja puutarhakasvien tuotantoon tarkoitettujen viljakasvien, rehu- ja nurmikasvien, juurikkaiden, öljy- ja kuitukasvien, perunan sekä vihanneskasvien lajikkeiden hyväksymisestä kasvilajikeluetteloon, hyväksymisen edellytyksistä sekä noudatettavista menettelyistä. Tässä asetuksessa säädetään lisäksi kasvilajikeluettelossa julkaistavista tiedoista ja lajikkeen ylläpidosta.

Tämän asetuksen liitteessä 1 luetellaan ne kasvilajit, joiden lajikkeista pidetään kansallista kasvilajikeluetteloa. Vihanneskasvilajeilla lajikkeen hyväksyminen Euroopan unionin (EU) yleiseen lajikeluetteloon vastaa hyväksymistä kansalliseen kasvilajikeluetteloon.

2 Luku

Lajikkeen tuntomerkkien ja viljelyarvon tutkiminen

2 §
Erottuvuus, pysyvyys ja yhtenäisyys

Lajiketta pidetään:

1) muista lajikkeista erottuvana, riippumatta siitä, onko lajike luonnosta löydetty tai jalostettu, jos se voidaan yhden tai useamman lajikkeelle ominaisen tärkeän tuntomerkin perusteella selvästi erottaa muista Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa tunnetuista saman kasvilajin lajikkeista. Lajikkeen tuntomerkkien on oltava sellaiset, että niiden perusteella on mahdollista tarkasti tunnistaa ja erottaa lajike muista lajikkeista,

2) pysyvänä, jos sen lajikekuvauksen mukaiset olennaiset tuntomerkit ovat pysyviä ja muuttumattomia, kun lajiketta viljellään tai lisätään usean sukupolven ajan tai jalostajan tarkoittaman lisäysketjun loppuun asti,

3) riittävän yhtenäisenä, jos sen kasvuston muodostavat kasvit ovat, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, geneettisesti tunnistettavia ja ulkoisten tuntomerkkien osalta keskenään samanlaisia.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa tunnettuina lajikkeina pidetään ETA:n jäsenvaltioissa kaikkia niitä lajikkeita, jotka silloin kun uuden kasvilajikkeen hyväksymistä koskeva hakemus on jätetty käsiteltäväksi,

a) on mainittu EU:n yleisessä viljelykasvien tai vihanneskasvien lajikeluettelossa; tai

b) on hyväksytty tai joille on haettu hyväksyntää Suomessa tai muussa ETA:n jäsenvaltiossa joko sertifiointia ja markkinointia varten tai vihanneskasvien standardisiemeneksi merkitsemistä varten.

Lajiketta ei kuitenkaan pidetä tunnettuna, jos edellä mainitut edellytykset eivät ole enää voimassa kaikissa ETA:n jäsenvaltioissa silloin kun päätös uuden lajikkeen hyväksymisestä tehdään.

Lajike katsotaan erottuvaksi, yhtenäiseksi ja pysyväksi, jos se täyttää lajiketutkimuksessa yhteisön kasvilajikeviraston (CPVO) lajille antamien testauksen yleisohjeiden kriteerit (liite 2) tai niiden puuttuessa kansainvälisen uusia kasvilajikkeita suojaavan liiton (UPOV) lajille antamien testauksen yleisohjeiden kriteerit (liite 3).

Jos lajiketutkimuksessa sovelletaan lajille CPVO:n antamia testauksen yleisohjeita, on silloin viitattava kaikkiin lajikeominaisuuksiin. Jos lajiketestauksessa sovelletaan lajille UPOV:n antamia testauksen yleisohjeita, on silloin viitattava vähintään vaatimuksissa tähdellä (*) merkittyihin ominaisuuksiin. Lajikeominaisuuksiin voidaan jättää viittamatta, mikäli ominaisuuden havainnointi on mahdotonta jonkin muun ominaisuuden ilmenemisen vuoksi tai mikäli tutkimuksen aikana vallinneet ympäristöolosuhteet estävät ominaisuuden ilmenemistä. CPVO:n ja UPOV:n antamien testauksen yleisohjeiden puuttuessa lajille sovelletaan olemassa olevia kansallisia säännöksiä.

3 §
Lajikkeen viljelyarvo

Lajikkeen viljely- tai käyttöarvoa on pidettävä tyydyttävänä, jos lajike, sen viljelyominaisuudet tai siitä saatavan sadon käyttöominaisuudet ovat, kokonaisuudessaan arvostellen ja verrattaessa muihin kasvilajikeluetteloon hyväksyttyihin lajikkeisiin, selvä parannus lajikevalikoimaan. Jos jotkin lajikkeen ominaisuudet ovat erinomaisia, voidaan joidenkin ominaisuuksien heikkoudet jättää arvostelussa huomiotta.

4 §
Lajikkeen tuntomerkkien tutkiminen

Lajikkeen erottuvuus, pysyvyys ja yhtenäisyys selvitetään lajiketutkimuksessa. Tutkimus suoritetaan hakijan toimittamasta kasviaineistosta. Tutkimuksen perusteella laaditaan lajikekuvaus, jonka tulee kuvata lajiketta sellaisena, kuin sen tuntomerkit ilmenevät markkinoitavissa siemensukupolvissa.

Hybridilajikkeilla lajiketutkimus on suoritettava myös sertifioitavan siemenen tuotantoon käytettäville vanhemmaislinjoille. Tämä ei koske sokerijuurikkaan siementä.

5 §
Lajikkeen viljelyarvon tutkiminen

Lajikkeen viljely- ja käyttöarvo selvitetään viljelyarvokokeissa. Kokeet on suoritettava niin, että niissä voidaan selvittää ainakin seuraavia lajikkeen ominaisuuksia:

1) satoisuus;

2) taudinkestävyys;

3) reagointi ympäristötekijöihin;

4) laatuominaisuudet;

5) vaihtoehtoisuus, jos kasvista on olemassa sekä kevät- että syysmuodot; sekä

6) heinäkasveilla tuotantorytmi.

Lajikkeen on oltava kokeissa vähintään kaksi vuotta. Monivuotisilla kasveilla kokeita on kuitenkin jatkettava, kunnes kaikkia tutkittavia ominaisuuksia on huomioitu vähintään yhden kerran. Tutkimus voidaan tehdä vain osittain tai sitä ei tarvitse tehdä lainkaan, jos lajike on ollut virallisissa viljelyarvokokeissa Suomea vastaavissa kasvu- tai ilmasto-olosuhteissa tai lajikkeella tehdään vastaavia kokeita samanaikaisesti jossain toisessa ETA:n jäsenvaltiossa.

Viljelyarvokokeiden tulokset saadaan julkaista vain kokeiden tulosyhteenvetoina. Käytetyt tutkimusmenetelmät on ilmoitettava tutkimustulosten yhteydessä. Jalostaja voi kieltää lajikettaan koskevien tietojen julkaisemisen, jos lajiketta ei hyväksytä kasvilajikeluetteloon.

6 §
Lajiketutkimuksiin liittyvät menettelyt

Kasvilajikeluetteloon hyväksyttävän lajikkeen tuntomerkit sekä viljelyarvo tulee selvittää virallisissa tutkimuksissa, joissa on oltava mukana riittävissä määrin ETA:n jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa tunnettuja vastaavia lajikkeita.

Jos jalostaja on ilmoittanut, että nurmi- ja rehukasvilajiketta ei ole tarkoitettu viljeltäväksi rehuksi, ei viljelyarvon tutkimusta tule vaatia. Kuitenkin talvehtivien nurmikasvilajikkeiden talvehtimisominaisuuksista Suomessa tai Suomen kasvuolosuhteita vastaavissa olosuhteissa on esitettävä tutkimustulokset.

Viljelyarvon tutkimusta ei myöskään tule vaatia, jos lajikkeen siemen on tarkoitettu tuotettavaksi markkinointia varten muussa ETA:n jäsenvaltiossa, joka on hyväksynyt lajikkeen ottaen huomioon sen viljelyarvon.

Jos hybridilajikkeiden tai synteettisten lajikkeiden tutkimiseksi on tarpeen, että niiden periytymistä tai vanhempaislinjoja tutkitaan, on tutkimustulokset ja vanhempaislinjojen kuvaukset käsiteltävä luottamuksellisesti, jos jalostaja sitä pyytää.

3 Luku

Kasvilajikeluettelo

7 §
Lajikkeen hakeminen kasvilajikeluetteloon

Hakemus kasvilajikeluetteloon tehdään kirjallisesti Ruokavirastolle. Hakija voi halutessaan valita kaksivaiheisen hakumenettelyn ja jättää kasvilajikeluettelorekisteröinnin aloittamista koskevan hakemuksen ennen kuin lajikkeen viljelyarvokokeiden tulokset ovat valmistuneet. Kasvilajikelautakunta arvioi ja päättää lajikkeen hyväksymisestä kasvilajikeluetteloon vasta kun hakija on jättänyt Ruokavirastolle hakemuksen kasvilajikeluettelorekisteröinnin loppuun saattamiseksi, kun viljelyarvokokeiden tulokset ovat valmistuneet. Kaksivaiheisessa hakumenettelyssä lajikkeelle kirjataan kasvilajikeluetteloon hakemuspäiväksi ensimmäisen hakemuksen jättöpäivä.

Hakemuksessa on annettava vähintään seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä mahdollisen asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

2) hakijan oikeus lajikkeeseen;

3) lajikkeen tuntomerkit ja erottuvuus muista lajikkeista;

4) tiedot lajikkeella suoritetuista tutkimuksista ja kokeista;

5) nimi, jota lajikkeesta aiotaan käyttää ja tunniste, jota jalosteesta on käytetty;

6) lajikkeen ylläpidosta vastaavan tahon nimi, jos se on eri kuin hakija

7) onko lajikkeelle haettu toisessa ETA:n jäsenvaltiossa hyväksymistä kasvilajikeluetteloon tai kasvinjalostajanoikeutta, jäsenvaltion nimi ja päätös hakemukseen. Lisäksi tällaisessa tapauksessa ehdotettu nimi lajikkeelle ja päätös;

8) onko kyseessä muuntogeeninen lajike.

8 §
Lajikkeen hyväksyminen kasvilajikeluetteloon

Kasvilajikelautakunta päättää tarkastettuaan, että 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen tutkimusten tulokset ovat käytettävissä, täyttääkö kasvilajikeluetteloon haettu lajike hyväksymisen ehdot.

Hyväksyessään lajikkeen merkittäväksi kasvilajikeluetteloon lautakunta vahvistaa lajikkeesta käytettävän nimen ottaen huomioon mitä kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) 24 §:ssä säädetään lajikkeen nimen hyväksymisestä. Lisäksi lautakunta vahvistaa päätöksellään lajikkeen kuvauksen ja Luonnonvarakeskuksen lajikkeen viljelyominaisuuksista antaman lausunnon, johon lajikkeen hyväksyntä perustuu.

Muista ETA:n jäsenvaltioista olevien lajikkeiden hyväksymiseen on sovellettava samoja vaatimuksia kuin kotimaisten lajikkeiden hyväksymiseen.

9 §
Tietojen merkitseminen kasvilajikeluetteloon

Jos lajikkeen siementä tai lisäysaineistoa markkinoidaan myös muussa valtiossa muulla kuin kasvilajikelautakunnan vahvistamalla nimellä, myös tämä nimi on ilmoitettava kasvilajikeluettelossa.

Kasvilajikeluetteloon on merkittävä lajikkeen ylläpitäjän nimi. Nimien julkaiseminen ei ole välttämätöntä, jos lajikkeen ylläpidosta on vastuussa useampi toimija. Jos nimiä ei julkaista, on Ruokaviraston pidettävä julkista luetteloa lajikkeiden ylläpidosta vastaavista toimijoista.

Kasvilajikeluetteloon hyväksytyt muuntogeeniset lajikkeet on selvästi merkittävä sellaisiksi kasvilajikeluettelossa. Lajikeluetteloon merkityn muuntogeenisen lajikkeen on täytettävä siemenlain 10 §:ssä säädetyt vaatimukset. Muuntogeenisen lajikkeen siementä markkinoivan toimijan on lajiketta markkinoitaessa selkeästi osoitettava, että lajike on muuntogeeninen.

Kasvilajikeluetteloon hyväksytyt alkuperäiskasvilajikkeet on selvästi merkittävä sellaisiksi kasvilajikeluettelossa.

10 §
Kasvilajikeluettelosta tehtävät ilmoitukset

Ruokaviraston on ilmoitettava kasvilajikeluetteloon haetuista lajikkeista, hakemusten peruuttamisista, hyväksytyistä lajikkeista sekä kasvilajikeluetteloon tehdyistä muutoksista muille ETA:n jäsenvaltioille ja komissiolle viipymättä.

11 §
Lajikkeen poistaminen kasvilajikeluettelosta

Lajike on poistettava kasvilajikeluettelosta, jos sen hyväksyminen peruutetaan siemenlain 9 §:n mukaisesti tai kun hyväksymisen voimassaoloaika on päättynyt.

Lajiketta saadaan kuitenkin sertifioida ja markkinoida kahden vuoden ajan sen hyväksymisen voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Aika luetaan kasvilajikeluettelon julkaisuvuoden kesäkuun 30 päivästä. Syyslajikkeilla luetaan aika kasvilajikeluettelon julkaisuvuoden lokakuun 31 päivästä.

Jos lajikkeen poistaminen kasvilajikeluettelosta tapahtuu lajikkeen omistajan pyynnöstä, on seuraavaan kasvilajikeluetteloon tehtävä kyseisen lajikkeen kohdalle merkintä: "lajikkeen omistaja poistanut lajikkeen kasvilajikeluettelosta."

4 Luku

Lajikkeen ylläpito

12 §
Hyväksyttyjen lajikkeiden ylläpito

Kasvilajikeluetteloon hyväksytyn lajikkeen ylläpidon on oltava järjestetty Ruokaviraston kanssa sovittavan asianmukaisen ylläpito-ohjelman mukaisesti.

Lajikkeen ylläpitäjän tulee pitää tiedostoa, josta on mahdollista tarkastaa lajikkeen ylläpidon tilanne. Tiedoston tulee kattaa kaikki perussiementä tai lisäysmateriaalia edeltävät lajikkeen sukupolvet. Ylläpidon on oltava valvottavissa ylläpitäjän tekemistä muistiinpanoista.

Ruokavirasto voi velvoittaa ylläpitäjän lähettämään näytteitä lajikkeesta tai voi ottaa virallisen näytteen. Lajikkeen omistaja on velvollinen maksamaan lajikkeen ylläpidon tarkastuksen kustannukset.

Jos lajikkeen ylläpito tapahtuu toisessa ETA:n jäsenvaltiossa, voi Ruokavirasto pyytää tämän valtion asianomaiselta viranomaiselta apua lajikkeen ylläpitoa koskevan asian tarkastamisessa. Ruokavirasto antaa hallinnollista apua lajikkeen ylläpidon tarkastamisessa, jos toisen ETA:n jäsenvaltion asianomainen viranomainen sitä pyytää.

5 Luku

Erinäiset säännökset

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (51/04).

Neuvoston direktiivi 2002/53/EY (32002L0053); L 193, 20.7.2002, s. 1, Neuvoston direktiivi 2002/55/EY (32002L0055); L 193, 20.7.2002, s. 33, Komission direktiivi 2003/90/EY (32003L0090); L 254, 8.10.2003, s. 7, Komission direktiivi 2003/91/EY (32003L0091); L 254 8.10.2003, s. 11

Liite 1

Kasvilajit, joiden lajikkeista pidetään kasvilajikeluetteloa

YleisnimiTieteellinen nimi
1. Viljakasvit
KauraAvena sativa L.
Kuoreton kauraAvena nuda L.
OhraHordeum vulgare L.
RuisSecale cereale L.
VehnäTriticum aestivum L.
RuisvehnäxTriticosecale Wittm. ex A. Camus
Viljatatar (tattari)Fagopyrum esculentum Moench
SpelttivehnäTriticum spelta L.
2. Palkoviljat
HernePisum sativum L.
HärkäpapuVicia faba L.
RehuvirnaVicia sativa L.
RuisvirnaVicia villosa Roth.
LupiiniLupinus L.
VuohenherneGalega L.
3. Nurmikasvit
TimoteiPhleum pratense L.
KoiranheinäDactylis glomerata L.
EnglanninraiheinäLolium perenne L.
WesterwoldinraiheinäLolium multiforum L.
ItalianraiheinäLolium multiflorum L.
NurminataFestuca pratensis L.
PunanataFestuca rubra L.
NiittynurmikkaPoa pratensis L.
NurmirölliAgrostis capillaris L.
Puna-apilaTrifolium pratense L.
ValkoapilaTrifolium repens L.
SinimailanenMedicago sativa L.
RehukattaraBromus inermis L.
RuokonataFestuca arundinacea L.
RuokohelpiPhalaris arundinacea L.
TunturinurmikkaPoa alpina L.
AlsikeapilaTrifolium hybridum L.
LampaannataFestuca ovina L.
FestuloliumFestuca pratensis Hudson * Lolium multiflorum L.
4. Öljy- ja kuitukasvit
RapsiBrassica napus L. var. oleifera
RypsiBrassica rapa L. var. oleifera
PellavaLinum usitatissimum L.
MustasinappiBrassica nigra (L.) Koch
KeltasinappiSinapis alba L.
SareptansinappiBrassica juncea (L.) Czern.
KuminaCarum carvi L.
AuringonkukkaHelianthus annuus L.
HamppuCannabis sativa L.
UnikkoPapaver somniferum L.
RuistankioCamelina sativa (L.) Crantz
YleisnimiTieteellinen nimi
5. PerunaSolanum tuberosum L.
6. Juurikas
SokerijuurikasBeta vulgaris L.
RehujuurikasBeta vulgaris L.

Luettelo lajeista, joiden on vastattava yhteisön kasvilajikeviraston (CPVO) lajille antamia testauksen yleisohjeita.

Maatalouskasvit

Tieteellinen nimiYleiskielinen nimiYhteisön kasvilajikeviraston protokolla
Dactylis glomerata L.KoiranheinäTP 31/1, 25.3.2021
Festuca arundinacea Schreb.RuokonataTP 39/1, 1.10.2015
Festuca filiformis Pourr.HapsilampaannataTP 67/1, 23.6.2011
Festuca ovina L.LampaannataTP 67/1, 23.6.2011
Festuca pratensis Huds.NurminataTP 39/1, 1.10.2015
Festuca rubra L.PunanataTP 67/1, 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.JäykkänataTP 67/1, 23.6.2011
Lolium multiflorum Lam.ItalianraiheinäTP 4/2, 19.3.2019
Lolium perenne L.EnglanninraiheinäTP 4/2, 19.3.2019
Lolium x hybridum Hausskn.HybridiraiheinäTP 4/2, 19.3.2019
Medicago sativa L.SinimailanenTP 6/1, 22.12.2021
Medicago x varia T. MartynRehumailainenTP 6/1, 22.12.2021
Phleum nodosum L.KetotähkiöTP 34/1, 22.12.2021
Phleum pratense L.TimoteiTP 34/1, 22.12.2021
Pisum sativum L. (partim)PeltoherneTP 7/2 Rev. 3 Corr., 16.3.2020
Poa pratensis L.NiittynurmikkaTP 33/1, 15.3.2017
Trifolium pratense L.Puna-apilaTP 5/1, 22.12.2021
Vicia faba L.HärkäpapuTP 8/1, 19.3.2019
Vicia sativa L.RehuvirnaTP 32/1, 19.4.2016
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.LanttuTP 89/1 11.3.2015
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.ÖljyretikkaTP 178/1, 15.3.2017
Brassica napus L. (partim)RapsiTP 36/3, 21.4.2020
Cannabis sativa L.HamppuTP 276/2, 1.2.2022
Glycine max (L.) Merr.SoijapapuTP 80/1, 15.3.2017
Gossypium spp.PuuvillaTP 88/2, 11.12.2020
Helianthus annuus L.AuringonkukkaTP 81/1, 31.10.2002
Linum usitatissimum L.Kuitupellava, öljypellavaTP 57/2, 19.3.2014
Sinapis alba L.KeltasinappiTP 179/1, 15.3.2017
Avena nuda L.Kuoreton kauraTP 20/3, 6.3.2020
Avena sativa L. (myös A. byzantina K. Koch)Kaurat ja punakauraTP 20/3, 6.3.2020
Hordeum vulgare L.OhraTP 19/5, 19.3.2019
Oryza sativa L.RiisiTP 16/3, 1.10.2015
Secale cereale L.RuisTP 58/1 Rev., 27.4.2022
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorDurraTP 122/1, 19.3.2019
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex DavidseSudaninruohoTP 122/1, 19.3.2019
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex DavidseSorghum bicolor subsp. bicolor- ja Sorghum bicolor subsp. drummondii -lajien risteytyksen tuloksena syntyvät hybriditTP 122/1, 19.3.2019
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusHybridit, jotka ovat syntyneet erään Triticum-suvun lajin ja erään Secale-suvun lajin risteytymisen tuloksenaTP 121/3, 27.4.2022
Triticum aestivum L. subsp. aestivumVehnäTP 3/5, 19.3.2019
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.)van SlagerenDurumvehnäTP 120/3, 19.3.2014
Zea mays L. (partim)MaissiTP 2/3, 11.3.2010
Solanum tuberosum L.PerunaTP 23/3, 15.3.2017

Vihanneskasvit

Tieteellinen nimiYleiskielinen nimiYhteisön kasvilajikeviraston protokolla
Allium cepa L. (Cepa ryhmä)Kepasipuli, ruokasipuliTP 46/2, 1.4.2009
Allium cepa L. (Aggregatum ryhmä)SalottisipuliTP 46/2, 1.4.2009
Allium fistulosum L.PillisipuliTP 161/1, 11.3.2010
Allium porrum L.PurjoTP 85/2, 1.4.2009
Allium sativum L.ValkosipuliTP 162/1 Corr., 25.3.2004
Allium schoenoprasum L.RuohosipuliTP 198/2, 11.3.2015
Apium graveolens L.SelleriTP 82/1, 13.3.2008
Apium graveolens L.MukulaselleriTP 74/1, 13.3.2008
Asparagus officinalis L.ParsaTP 130/2, 16.2.2011
Beta vulgaris L.Punajuurikas, mukaan lukienCheltenham-juurikasTP 60/1, 1.4.2009
Beta vulgaris L.Lehtijuurikas tai lehtimangoldiTP 106/2, 14.4.2021
Brassica oleracea L.LehtikaaliTP 90/1, 16.2.2011
Brassica oleracea L.KukkakaaliTP 45/2 Rev. 2, 21.3.2018
Brassica oleracea L.ParsakaaliTP 151/2 Rev. 2, 21.4.2020
Brassica oleracea L.RuusukaaliTP 54/2 Rev., 15.3.2017
Brassica oleracea L.KyssäkaaliTP 65/1 Rev., 15.3.2017
Brassica oleracea L.Kurttukaali, valkokaali ja punakaaliTP 48/3 Rev. 2, 25.3.2021
Brassica rapa L.KiinankaaliTP 105/1, 13.3.2008
Capsicum annuum L.PaprikaTP 76/2 Rev. 2 Corr., 21.4.2020
Cichorium endivia L.Kähäräendiivi ja siloendiiviTP 118/3, 19.3.2014
Cichorium intybus L.TeollisuussikuriTP 172/2, 1.12.2005
Cichorium intybus L.IsolehtisikuriTP 154/1, Rev. 2 Corr., 14.4.2021
Cichorium intybus L.Salaattisikuri TP 173/2, 21.3.2018
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.et NakaiVesimeloniTP 142/2 Rev., 14.4.2021
Cucumis melo L.MeloniTP 104/2 Rev. 2, 25.3.2021
Cucumis sativus L.Kurkku ja avomaankurkkuTP 61/2 Rev. 2., 19.3.2019
Cucurbita maxima DuchesneJättikurpitsaTP 155/1, 11.3.2015
Cucurbita pepo L.KesäkurpitsaTP 119/1 Rev., 19.3.2014
Cynara cardunculus L.Latva-artisokka ja kardoniTP 184/2 Rev., 6.3.2020
Daucus carota L.PorkkanaTP 49/3, 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill.FenkoliTP 183/2, 14.4.2021
Lactuca sativa L.LehtisalaattiTP 13/6 Rev. 3., 27.4.2022
Solanum lycopersicum L.TomaattiTP 44/4 Rev. 5, 14.4.2021
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPersiljaTP 136/1 Corr., 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.RuusupapuTP 9/1, 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.Tarhapapu ja salkopapuTP 12/4, 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim)Silpoydinherne, silpoherne jasokeriherneTP 7/2 Rev. 3 Corr., 16.3.2020
Raphanus sativus L.Retiisi, retikkaTP 64/2 Rev. Corr., 11.3.2015
Rheum rhabarbarum L.RaparperiTP 62/1, 19.4.2016
Scorzonera hispanica L.Kaurajuuri tai mustajuuriTP 116/1, 11.3.2015
Solanum melongena L.MunakoisoTP 117/1, 13.3.2008
Spinacia oleracea L.PinaattiTP 55/5 Rev. 4, 27.4.2022
Valerianella locusta (L.) Laterr.VuonankaaliTP 75/2, 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)HärkäpapuTP 206/1, 25.3.2004
Zea mays L. (partim)Sokerimaissi ja paukkumaissiTP 2/3, 11.3.2010
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. SpoonerTomaatin perusrungotTP 294/1 Rev. 5, 14.4.2021
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata DuchesneCucurbita maxima Duchesne xCucurbita moschata Duchesne lajienväliset hybridit käytettäviksi perusrunkoinaTP 311/1, 15.3.2017

Nämä protokollat ovat saatavilla CPVO:n internet-sivuilla (www.cpvo.europa.eu).

Luettelo lajeista, joiden on vastattava kansainvälisen uusia kasvilajikkeita suojaavan liiton (UPOV) antamia testauksen yleisohjeita.

Maatalouskasvit

Tieteellinen nimiYleiskielinen nimiUPOV:n yleisohjeet
Beta vulgaris L.RehujuurikasTG/150/3, 4.11.1994
Agrostis canina L.LuhtarölliTG/30/6, 12.10.1990
Agrostis gigantea RothIsorölliTG/30/6, 12.10.1990
Agrostis stolonifera L.RönsyrölliTG/30/6, 12.10.1990
Agrostis capillaris L.NurmirölliTG/30/6, 12.10.1990
Bromus catharticus VahlLitteäkattaraTG/180/3, 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin.KattaraTG/180/3, 4.4.2001
xFestulolium Asch. et Graebn.Hybridit, jotka ovat syntyneet erään Festuca-suvun lajin ja erään Lolium-suvun lajin risteytymisen tuloksenaTG/243/1, 9.4.2008
Lotus corniculatus L.KeltamaiteTG 193/1, 9.4.2008
Lupinus albus L.ValkolupiiniTG/66/4, 31.3.2004
Lupinus angustifolius L.SinilupiiniTG/66/4, 31.3.2004
Lupinus luteus L.KeltalupiiniTG/66/4, 31.3.2004
Medicago doliata Carmign.Medicago doliata Carmign.TG/228/1, 5.4.2006
Medicago italica (Mill.) FioriVieterimailanenTG/228/1, 5.4.2006
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.Merimailanen /RantamailanenTG/228/1, 5.4.2006
Medicago lupulina L.NurmimailanenTG/228/1, 5.4.2006
Medicago murex Willd.PallomailanenTG/228/1, 5.4.2006
Medicago polymorpha L.PiikkimailanenTG/228/1, 5.4.2006
Medicago rugosa Desr.Medicago rugosa Desr.TG/228/1, 5.4.2006
Medicago scutellata (L.) Mill.Medicago scutellata (L.) Mill.TG/228/1. 5.4.2006
Medicago truncatula Gaertn.PalikkamailanenTG/228/1, 5.4.2006
Trifolium repens L.ValkoapilaTG/38/7, 9.4.2003
Trifolium subterraneum L.Maa-apilaTG/170/3, 4.4.2001
Phacelia tanacetifolia Benth.AitohunajakukkaTG/319/1, 5.4.2017
Arachis hypogaea L.MaapähkinäTG/93/4, 9.4.2014
Brassica juncea (L.) CzernSareptansinappiTG/335/1, 17.12.2020
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRypsiTG/185/3, 17.4.2002
Carthamus tinctorius L.SafloriTG/134/3, 12.10.1990
Papaver somniferum L.UnikkoTG/166/4, 9.4.2014

Vihanneskasvit

Tieteellinen nimiYleiskielinen nimiUPOV:n yleisohjeet
Brassica rapa L.NaurisTG/37/10, 4.4.2001

Nämä yleisohjeet ovat saatavilla UPOV:n Internet-sivuilla (www.upov.int).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.10.2021/882:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 2021.

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2021/746 (32021L0746); L160, 7.5.2021, s. 94

4.10.2022/843:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 2022.

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2022/905 (32022L0905); L157, 10.6.2022, s. 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.