Seurattu SDK 272/2021 saakka.

6.4.2018/223

Laki yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään menettelystä yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymiseksi työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi.

Hyväksymismenettelyn perustamista edellytetään työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/589, jäljempänä Eures-asetus.

2 §
Vastuuviranomainen

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä Eures-verkoston jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi. Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa ja valvoo verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden toimintaa sekä päättää hyväksymisen peruuttamisesta.

3 §
Hyväksymisen hakeminen

Hyväksymistä on haettava kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä tehtäviä hakijan on tarkoitus verkostossa hoitaa.

Hakemukseen on liitettävä kaikki ne tiedot, joista ilmenevät hakijan kyky täyttää verkoston jäsenelle tai yhteistyökumppanille Eures-asetuksessa säädetyt edellytykset.

4 §
Hyväksymisen edellytykset ja voimassaolo

Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy hakijan verkoston jäseneksi tai yhteistyökumppaniksi, kun se on arvioinut hakijan täyttävän Eures-asetuksessa säädetyt edellytykset. Lisäksi hyväksymisen edellytyksenä on, että:

1) hakijalla on tuloverolain (1535/1992) 13 a §:n mukainen kiinteä toimipaikka Suomessa;

2) hakijaan ei sovellu mikään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksesta annetun lain (1397/2016) 80 §:ssä tarkoitetuista pakollisista poissulkemisperusteista.

Verkoston jäsenyys tai yhteistyökumppanuus on voimassa hakemuksessa tarkoitetun hankkeen tai toiminnan ajan tai se voi olla voimassa hakemuksen mukaisesti toistaiseksi siihen saakka, kun jäsen tai yhteistyökumppani täyttää Eures-asetuksessa säädetyt edellytykset.

5 §
Verkoston jäsenen ja yhteistyökumppanin raportointivelvollisuus

Verkoston jäsenen ja yhteistyökumppanin tulee raportoida toiminnastaan verkoston jäsenenä tai yhteistyökumppanina työ- ja elinkeinoministeriölle siten kuin ministeriö hyväksymispäätöksessään edellyttää. Raportointi toimii pohjana 2 §:ssä tarkoitetulle seurannalle ja valvonnalle.

6 §
Hyväksymisen peruuttaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö peruuttaa hyväksymisen, jos verkoston jäsen tai yhteistyökumppani olennaisella tavalla rikkoo Eures-asetuksessa tai 4 §:ssä säädettyjä hyväksymisen edellytyksiä. Peruuttamisen edellytyksenä on, että jäsen tai yhteistyökumppani ei ole määräajassa korjannut työ- ja elinkeinoministeriön toteamaa puutetta.

7 §
Muutoksenhaku

Työ- ja elinkeinoministeriön tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

HE 196/2017, TyVM 2/2018, EV 13/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.