Seurattu SDK 300/2021 saakka.

21.12.2016/1432

Valtioneuvoston asetus mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään mittauslaitelain (707/2011) 6 b, 6 d ja 6 g §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1138/2016:

1 §
Asetuksen soveltaminen

Tätä asetusta sovelletaan mittauslaitelain (707/2011) 2 §:n 1 momentin mukaiseen käyttöön tarkoitettuihin mittauslaitteisiin ja -menetelmiin, joista säädetään mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/32/EU, jäljempänä mittauslaitedirektiivi, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/32/EU liitteen III muuttamisesta vesimittarien tilavuusvirta-alueen osalta annetussa komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2015/13, jäljempänä mittauslaitedirektiivin muutosdirektiivi.

2 §
Olennaiset vaatimukset

Mittauslaitteen on täytettävä sitä koskevat mittauslaitedirektiivin liitteessä I säädetyt olennaiset vaatimukset.

3 §
Mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

Mittauslaitteen vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa mittauslaitedirektiivin liitteen II mukaisella vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyllä (moduuli). Menettely valitaan niiden menettelyjen joukosta, jotka luetellaan mittauslaitedirektiivin ja mittauslaitedirektiivin muutosdirektiivin mittauslaitekohtaisissa liitteissä III–XII.

4 §
Mittauslaitekohtaiset erityisvaatimukset

Mittauslaitteiden tulee täyttää myös mittauslaitedirektiivin ja mittauslaitedirektiivin muutosdirektiivin mittauslaitekohtaisten liitteiden III–XII mukaiset erityisvaatimukset.

5 §
Kulutusmittarien asennukseen liittyvät vaatimukset

Mittauslaitedirektiivin liitteissä III–VI säädettyjen vaatimusten mukaisesti asennettavan kulutusmittarin käyttöarvojen on oltava määritelty siten, että mittarin on sopiva ennakoidun tai ennakoitavissa olevan kulutuksen tarkkaan mittaukseen.

6 §
Sähkö- ja lämpöenergiamittareiden tarkkuusluokat

Asuinympäristössä sisätiloissa sähköenergian 1-vaihemittaus on suoritettava luokkaan A, B tai C kuuluvalla mittarilla. Asuinympäristössä 3-vaihe-energiamittaus tai sähköenergian mittaus ulkotiloissa voidaan suorittaa luokkaan B tai C kuuluvalla mittarilla.

Liiketiloissa ja kevyen teollisuuden tiloissa sähköenergian mittaus voidaan suorittaa sisätiloissa luokkaan B tai C kuuluvalla mittarilla. Ulkotiloissa energiamittaukset on suoritettava luokkaan C kuuluvalla mittarilla.

Asuinympäristössä on lämpöenergian mittaus suoritettava luokkaan 1–3 kuuluvalla mittarilla.

Liiketiloissa ja kevyen teollisuuden tiloissa lämpöenergian mittaus on suoritettava luokkaan 1 tai 2 kuuluvalla mittarilla.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista annettu valtioneuvoston asetus (211/2012).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU (32014L0032); EUVL N:o L 96, 29.3.2014, s. 149, Komission delegoitu direktiivi (EU) 2015/13 (32015L0013); EUVL N:o L 3,7.1.2015, s. 42

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.