Seurattu SDK 141/2021 saakka.

30.4.2015/549

Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tutkintavankeuslain (768/2005) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan tutkintavankeuden toimeenpanoon. Asetusta sovelletaan myös muun vapaudenmenetyksen toimeenpanossa vankilassa, jollei muualla toisin säädetä.

Tutkintavankiin, joka suorittaa samalla vankeusrangaistusta tai sakon muuntorangaistusta, sovelletaan, mitä 16, 17 ja 21 §:ssä säädetään. Muutoin tällaisen tutkintavangin kohtelussa noudatetaan soveltuvin osin, mitä vankeudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (548/2015) säädetään.

2 luku

Saapuminen vankilaan ja siirrot

2 §
Toimeenpanokirja ja toimeenpanotiedot

Tutkintavankeuden toimeenpanokirjana on tuomioistuimen pakkokeinolaissa (806/2011) tarkoitettu vangitsemispäätös tai vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:ssä tarkoitettu vankipassi. Vankipassiin sovelletaan, mitä vankeudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään.

3 §
Tulotarkastuksen kirjaaminen

Tulotarkastuksesta merkitään:

1) tarkastuksen ajankohta, tarkastuksen toimittaja ja todistaja;

2) tarkastettavan henkilötiedot;

3) tarkastettavasta otetut henkilötuntomerkit;

4) tulotarkastuksessa mahdollisesti löydetyt luvattomat aineet ja esineet.

Tulotarkastuksessa laaditaan myös tutkintavankeuslain (768/2005) 5 luvun 2 §:ssä tarkoitettu omaisuusluettelo.

4 §
Tutkintavangin siirtäminen

Siirtoa koskevassa hakemuksessa on mainittava ne syyt, joihin hakemus perustuu.

Hakemus on toimitettava viipymättä siirtämisestä päättävään Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön.

3 luku

Tutkintavangin omaisuus ja tulot

5 §
Tutkintavangin haltuun annettava omaisuus

Tutkintavangin haltuun annettava omaisuus voidaan tarkastaa. Tutkintavangin haltuun annettavan henkilökohtaisen omaisuuden on sovelluttava säilytettäväksi asuinhuoneessa. Omaisuuden määrän kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vankilan tai vankilaosaston olosuhteet ja valvonnan aste, asuinhuoneen koko, säilytystilat, paloturvallisuus ja tilojen tarkastamisen asettamat vaatimukset.

Kun hallussa pidettävän omaisuuden määrää rajoitetaan, tutkintavangille on annettava tilaisuus valita hallussaan pitämänsä esineet.

Muutoin tutkintavangin haltuun annettavan omaisuuden laadussa ja määrässä noudatetaan, mitä vankilan järjestyssäännössä määrätään.

6 §
Sähkölaitteiden tarkastaminen

Tutkintavangin haltuun annettavat sähkölaitteet on annettava asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tarkastettaviksi. Laitteet tarkastetaan tutkintavangin kustannuksella. Tarkastusmaksun tulee olla kohtuullinen.

Tarkastettu laite on sinetöitävä siten, ettei sitä voida sinettiä murtamatta tai poistamatta avata. Tutkintavangin kustannuksella uusi tarkastus saadaan suorittaa ainoastaan, jos sinetti on ilman henkilökunnan antamaa lupaa poistettu tai rikottu.

7 §
Omaisuus kuljetuksen aikana

Kun tutkintavanki siirretään toiseen vankilaan, kuljetuksen yhteydessä voidaan ottaa siirrettäväksi sellaista tutkintavangin henkilökohtaista omaisuutta, jonka siirtämisestä hän itse pystyy huolehtimaan. Tutkintavangin tulee erityisesti huolehtia helposti särkyvien esineiden kuljettamisesta. Tutkintavangille on annettava mahdollisuus valita omaisuus, jonka kuljettamisesta hän huolehtii. Kuljetuksen aikana tutkintavangin haltuun voidaan antaa ainoastaan sellaista omaisuutta, jonka hallussapito on vankilassa sallittu.

8 §
Elintarvikkeiden ja muiden tavaroiden hankkiminen

Tutkintavangille on kerran viikossa järjestettävä mahdollisuus ostaa elintarvikkeita ja henkilökohtaiseen käyttöön soveltuvia esineitä laitosmyymälästä tai muulla tavoin.

Jos vankilassa on laitosmyymälä, tutkintavangin on ensisijaisesti itse käytävä tekemässä ostoksensa. Jos tutkintavanki on turvaamistoimenpiteen tai muun vastaavan syyn vuoksi estynyt käymästä laitosmyymälässä taikka jos käynnistä aiheutuu vaaran vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle, ostot toimitetaan hänelle tilauksen perusteella.

9 §
Käyttöesineiden hankkiminen

Jos tutkintavanki haluaa hankkia vankilan ulkopuolelta käyttöesineitä tai muita tarvikkeita, hänen on ennen niiden hankkimista varmistauduttava siitä, että ne esineet tai tarvikkeet voidaan antaa hänelle hallussa pidettäviksi tai ottaa vankilassa säilytettäviksi.

10 § (30.11.2017/830)

10 § on kumottu A:lla 30.11.2017/830.

11 § (30.11.2017/830)
Toimintaraha ja käyttöraha

Tutkintavangille maksetaan käyttörahaa 1,60 euroa jokaiselta vankilassaolopäivältä. Mitä vankeudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään toimintarahan määräytymisestä, sovelletaan myös tutkintavangille maksettavaan toimintarahaan.

Vankilaan saapuneelle tutkintavangille voidaan maksaa käyttörahaa etukäteen 14 päivältä välttämättömien hankintojen suorittamista varten.

4 luku

Kirjeenvaihto, puhelut ja sähköinen viestintä

12 §
Kirjeiden ja muiden postilähetysten tarkastaminen

Kirjeiden ja muiden postilähetysten tarkastamisella ei saa aiheuttaa tutkintavangille suurempaa haittaa kuin asianmukaisen tarkastuksen suorittamiseksi on välttämätöntä. Kirjeet ja muut postilähetykset on tarkastettava ja toimitettava eteenpäin niin pian kuin tarkastuksen viemä aika huomioon ottaen on mahdollista. Kirjeiden jakamisen ja postilaatikon tyhjentämisen ajankohdat on ilmoitettava tutkintavangeille. Tutkintavangeille on ilmoitettava vankilan postilokero-osoite.

Tarkastusta varten avattu kirje toimitetaan tutkintavangille uudelleen suljettuna.

13 §
Kirjeiden ja muiden postilähetysten avaamisesta ilmoittaminen ja avaamisen kirjaaminen

Tutkintavangille saapuneen tai häneltä peräisin olevan suljetun kirjeen tai muun postilähetyksen avaamisesta on ilmoitettava tutkintavangille. Avaamisesta voidaan ilmoittaa tutkintavangille kirjeeseen tai lähetykseen tehdyllä merkinnällä. Jos vankilassa tai terveydenhuoltoyksikön alaisessa yksikössä kaikki tutkintavangeille saapuneet kirjeet ja muut postilähetykset tarkastetaan avaamalla, menettelystä voidaan ilmoittamisen sijasta tiedottaa tutkintavangeille yleisesti.

Päätös avaamisesta on kirjattava, jos kyse on tutkintavankeuslain 8 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisesta asiamiehen lähettämän kirjeen tai postilähetyksen avaamisesta. Avaamisen yhteydessä löydetyt esineet ja aineet on kirjattava.

14 §
Valvontaviranomaiset

Tutkintavankien saatavilla tulee olla luettelo, josta käyvät ilmi vankilan tai sen henkilökunnan toimintaa valvovat viranomaiset sekä ihmisoikeuksien toteutumista valvovat toimielimet, joille tutkintavangeilla on kansainvälisten sopimusten mukaan valitus- tai kanteluoikeus.

15 §
Puhelun kuuntelemisen ja tallentamisen kirjaaminen

Puheluista, joita kuunnellaan ja tallennetaan, kirjataan tutkintavangin nimi, puhelinnumero, johon tutkintavanki on soittanut taikka josta tutkintavangille on soitettu, kuuntelua ja tallentamista koskevan päätöksen tekijä sekä päätöksen peruste.

16 §
Sähköpostin käyttö ja käytön valvonta

Tutkintavangin on annettava selvitys sähköpostin käytön perusteena olevasta tärkeästä syystä. Lupa voidaan myöntää yksittäisen tai useamman viestin lähettämiseen tai vastaanottamiseen taikka koskemaan viestintää yhden tai useamman henkilön kanssa. Lupa voidaan myöntää myös määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana.

Luvasta on ilmettävä, miten sähköpostin käyttöä valvotaan.

17 §
Internetin käyttö ja käytön valvonta

Tutkintavangin on annettava selvitys internetin käytön perusteena olevasta tärkeästä syystä. Lupa voidaan myöntää yksittäistä tai useampaa tärkeää syytä varten. Lupa voidaan myöntää määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana.

Luvasta on ilmettävä, miten internetin käyttöä valvotaan.

5 luku

Tapaamiset

18 §
Valvotun tapaamisen valvontajärjestelyt

Tapaamisessa tutkintavangin ja tapaajan välissä rakenteellisena esteenä voi olla pleksilasi, pöytä tai muu vastaava kaluste tai rakenne. Rakenteellisen esteen korkeus ja rakenne mitoitetaan tutkintavankeuden tarkoituksen turvaamisen sekä vankilan tai sen osaston järjestyksen ja turvallisuuden edellyttämällä tavalla.

Erillään muista tutkintavangeista järjestetyssä tapaamisessa rakenteellisen esteen tulee olla sellainen, että tutkintavangin ja tapaajan välinen tavaroiden luovuttaminen ja koskettaminen ei ole mahdollista.

19 §
Lapsen tapaamisen valvominen

Lapsen tapaaminen järjestetään tilassa, jossa tutkintavangin ja lapsen välissä ei ole rakenteellisia esteitä. Tapaamisessa tutkintavangin ja lapsen välinen koskettaminen on sallittua. Tapaamisen valvonnassa on otettava huomioon lapsen etu.

20 §
Tapaamiskielto ja sen sisältö

Tapaamiskieltoa koskevassa päätöksessä on mainittava tapaamiskieltoon asetettavan tapaajan nimi, kiellon peruste ja kesto, kiellon kohteena oleva tutkintavanki tai tutkintavangit, kiellossa tarkoitettu vankila tai vankilat sekä päätöksen tekijä.

Jos kielto koskee useampaa kuin yhtä vankilaa, kyseisten vankiloiden johtajille on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus antaa lausuntonsa ennen tapaamiskiellon antamista.

6 luku

Poistumisluvat

21 §
Poistumislupamenettely

Tutkintavangin on annettava riittävä selvitys hakemuksensa tueksi hakiessaan tutkintavankeuslain 9 luvun 14 §:n mukaista poistumislupaa.

Poistumislupahakemukset on käsiteltävä viivytyksettä.

Poistumislupaa koskevaan päätökseen merkitään:

1) poistumisluvan tarkoitus;

2) vankilasta lähtöaika ja vankilaan paluuaika;

3) oleskelupaikkakunta;

4) poistumisluvan valvontatapa sekä muut vankilan ulkopuolella liikkumista ja yhteydenpitoa koskevat ehdot;

5) muut tutkintavangin käyttäytymistä koskevat ehdot;

6) seuraamukset ehtojen rikkomisesta.

7 luku

Kurinpito

22 §
Järjestysrikkomuksen selvittäminen

Epäillystä järjestysrikkomuksesta on tehtävä ilmoitus turvallisuudesta vastaavalle virkamiehelle. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi tiedot ilmoituksen tekijästä, vankilasta, tapahtuma-ajasta ja -paikasta, syylliseksi epäillystä tutkintavangista ja tapahtumaan liittyvistä muista henkilöistä sekä selostus tapahtuneesta ja tapahtuman johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Järjestysrikkomuksen selvittämisestä pidettävään pöytäkirjaan merkitään tutkintavangin ja muun kuultavan henkilön henkilötiedot, tapahtuman yksilöintitiedot sekä mistä järjestysrikkomuksesta tutkintavankia epäillään, kuulemispaikka ja -aika, kuulemisen toimittaja ja läsnä ollut todistaja sekä syylliseksi epäillyn tutkintavangin ja muun kuultavan kertomus ja muu esitetty näyttö. Järjestysrikkomuksesta tehty ilmoitus liitetään pöytäkirjaan. Kuulemisen toimittajan ja läsnä olleen todistajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Kuultava allekirjoittaa kuulemisestaan laaditun pöytäkirjan.

23 §
Kurinpitoasian käsittely

Kurinpitoasian käsittelystä pidetään pöytäkirjaa, johon on merkittävä:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) rikkomuksen laatu, tapahtumapaikka ja -aika;

3) tiedot asiassa esitetystä selvityksestä ja viittaus rikkomuksen selvittämistä koskevaan pöytäkirjaan;

4) tutkintavangin lausunto;

5) mahdolliset muut lausunnot;

6) videoyhteyden tai muun vastaavan yhteydenpitotavan käyttäminen kuulemisessa;

7) määrätty kurinpitorangaistus tai asiassa tehty muu päätös ja sen perustelut;

8) kurinpitorangaistuksesta mahdollisesti tehtävä vähennys;

9) kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanoaika ja -paikka.

Jos kurinpitorangaistusta ei määrätä, pöytäkirjaan merkitään 1 momentin 1–7 kohdassa tarkoitetut tiedot. Jos asia siirretään kurinpitorangaistuksen määräämisen sijasta poliisin tutkittavaksi, tästä on tehtävä pöytäkirjaan merkintä.

8 luku

Tarkastaminen ja valvonta

24 §
Tutkintavangin henkilöntarkastuksen kirjaaminen

Tutkintavangin henkilöntarkastusta koskevaan pöytäkirjaan on merkittävä:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) henkilöntarkastuksen peruste ja suoritettu toimenpide;

3) henkilöntarkastuksen aika ja tarkastuspaikka;

4) päätöksen tekijä ja hänen virka-asemansa;

5) henkilöntarkastuksen suorittaja;

6) todistaja, taikka jos todistajaa ei ole ollut, syy siihen;

7) tarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt;

8) haltuun otettu omaisuus.

25 §
Erityistarkastusta koskevan päätöksen kirjaaminen

Erityistarkastuksen suorittamista koskevaan päätökseen on merkittävä tarkastettava vankila, osasto tai muu tila, tarkastuksen aika, tarkastuksen vastuuhenkilö, erityistarkastuksen peruste sekä päätöksen tekijä.

Erityistarkastuksessa tehdyistä tilan tarkastuksesta ja henkilöntarkastuksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tarkastukseen osallistuneet virkamiehet, tarkastettujen tutkintavankien henkilötiedot, mahdollisesti löydetyt luvattomat esineet ja aineet sekä niiden löytöpaikka. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi ajankohta, jolloin erityistarkastuksen peruste on ilmoitettu tutkintavangille tai tutkintavangeille.

26 §
Tutkintavangin henkilönkatsastusta koskevan päätöksen kirjaaminen

Henkilönkatsastuksen määräämistä koskevaan päätökseen on merkittävä tutkintavangin nimi, henkilönkatsastuksen peruste, henkilönkatsastuksen suorittamispaikka, päätöksen tekijä sekä ajankohta, jolloin henkilönkatsastuksen peruste on ilmoitettu tutkintavangille.

Henkilönkatsastuksessa löytyneet aineet ja esineet on kirjattava.

27 §
Tapaajan henkilöntarkastuksen kirjaaminen

Tapaajan henkilöntarkastusta koskevaan pöytäkirjaan on merkittävä:

1) henkilöntarkastuksen kohteena olevan henkilön henkilötiedot;

2) henkilöntarkastuksen peruste ja suoritettu toimenpide;

3) henkilöntarkastuksen aika ja tarkastuspaikka;

4) päätöksen tekijä ja hänen virka-asemansa;

5) henkilöntarkastuksen suorittaja;

6) todistaja;

7) tarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt;

8) haltuun otettu omaisuus.

28 §
Vankilan alueelta poistamisen kirjaaminen

Henkilön poistamista vankilan alueelta koskevaan päätökseen on merkittävä vankilan alueelta poistetun henkilön henkilötiedot, poistamisen peruste, poistamisen suorittaneet virkamiehet, toimenpiteen aika ja paikka sekä ajankohta, jolloin poistettavalle on ilmoitettu poistamisen peruste.

29 §
Kiinniottamista ja säilössäpitoa koskevien päätösten kirjaaminen

Henkilön kiinniottamista koskevaan päätökseen on merkittävä kiinniotetun henkilötiedot, toimenpiteen aika ja paikka, kiinniottamisen peruste, kiinni ottamisen suorittaneet virkamiehet sekä ajankohta, jona peruste on ilmoitettu kiinniotetulle. Päätökseen on lisäksi merkittävä, milloin kiinniottamisesta on ilmoitettu poliisille.

Säilössäpitoa koskevaan päätökseen merkitään säilössäpidettävän henkilötiedot, säilössäpidon aika ja paikka sekä ajankohta, jona päätös säilössäpidosta on ilmoitettu säilössä-pidettävälle. Päätökseen merkitään lisäksi poliisin antamat ohjeet.

Säilössäpidon alkamisaika lasketaan kiinniottamisesta.

9 luku

Turvaamistoimenpiteet ja voimakeinojen käyttö

30 §
Voimankäyttö- ja sitomisvälineet

Voimankäyttö- ja sitomisvälineenä käytetään Rikosseuraamuslaitoksen tähän tarkoitukseen varaamia välineitä. Voimankäyttövälineinä käytetään suojakilpeä, patukkaa tai teleskooppipatukkaa, kaasusumutinta, etälamautinta ja pistoolia.

Sitomiseen tarkoitettuina välineinä käytetään käsirautoja, henkilön sitomiseen tarkoitettua muovista sidettä, sylkemisen estävää huppua ja hallintavyötä. (13.6.2019/756)

Rikosseuraamuslaitos päättää virkamiesten käytössä olevien voimankäyttö- ja sitomisvälineiden tyypistä, määrästä ja aseissa käytettävistä patruunoista.

Ampuma-aseen kantamisessa ja säilyttämisestä noudatetaan, mitä vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 60 ja 61 §:ssä säädetään.

31 §
Sitomisen kirjaaminen

Tutkintavangin sitomisen peruste ja kesto on kirjattava. Jos sitominen tapahtuu tutkintavankeuslain 13 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla, kirjataan myös ajankohta, jona lääkäriä on kuultu.

32 §
Tarkkailun täytäntöönpano ja olosuhteet

Tarkkailun aikana tutkintavangin oikeuksia voidaan rajoittaa, jos se on välttämätöntä tarkkailun tarkoituksen toteutumiseksi. Tutkintavangin oikeuksien rajoituksissa on otettava huomioon tarkkailuun sijoittamisen peruste. Ennen tarkkailuun sijoittamista tutkintavangille on tehtävä henkilöntarkastus ja hänen vaatteensa on vaihdettava. Tarkkailun aikana tutkintavangin on käytettävä vankilan antamaa vaatetusta.

Tarkkailuun sijoitetulle tutkintavangille voidaan antaa haltuun kohtuullinen määrä sellaisia esineitä ja aineita, joiden haltuun antaminen ei vaaranna hänen turvallisuuttaan tai tarkkailun tarkoitusta. Tutkintavangille tulee järjestää mahdollisuus tupakointiin, jollei siitä tarkkailun peruste huomioon ottaen aiheudu vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle taikka tutkintavangin tai muun henkilön turvallisuudelle.

Tutkintavangin ulkoilu ja peseytyminen tapahtuu erillään muista vangeista. Tapaaminen voidaan järjestää tutkintavankeuslain 9 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla erillään muista vangeista.

Tarkkailuun käytettävän huoneen tai sellin ilmavaihdon, lämmityksen ja valaistuksen on oltava riittävät. Tutkintavangin haltuun on annettava vuodevaatteet, jollei niiden antaminen vaaranna hänen turvallisuuttaan.

33 §
Tarkkailun kirjaaminen

Tarkkailuun sijoittamisesta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) tarkkailuun sijoittamisen peruste;

3) täytäntöönpanopaikka;

4) päätöksen tekijä ja hänen virka-asemansa;

5) valvontatapa;

6) tarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta;

7) tarkkailun aikana haltuun annetut esineet ja aineet;

8) ajankohta, jolloin sijoittamisesta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;

9) ajankohta, jona lääkäri tai muu terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva on tutkinut tarkkailuun sijoitetun terveydentilan;

10) se, miten tutkintavangin terveydentilaa on seurattu.

Jos tarkkailua jatketaan, päätös tarkkailun jatkamisesta ja päätöksen perusteet on kirjattava.

34 §
Eristämistarkkailun täytäntöönpano ja olosuhteet

Eristämistarkkailussa tutkintavankia on tarkkailtava ja valvottava siten, ettei hän voi kätkeä tai hävittää luvattomia esineitä tai aineita. Tutkintavangin oikeuksia voidaan rajoittaa ainoastaan, jos se on välttämätöntä eristämistarkkailun tarkoituksen toteutumiseksi. Oikeuksien rajoituksia arvioitaessa on otettava huomioon käytetäänkö valvonnassa erityistä tarkkailuvaatetusta, jolla estetään tutkintavankia saamasta haltuunsa hänen kehonsa sisällä kuljettamia kiellettyjä aineita tai esineitä.

Ennen eristämistarkkailuun sijoittamista tutkintavangille on tehtävä henkilöntarkastus ja hänen vaatetuksensa on vaihdettava. Jollei tutkintavangilta edellytetä erityisen tarkkailuvaatetuksen käyttöä, hänen on eristämistarkkailun aikana käytettävä muuta vankilan antamaa vaatetusta.

Eristämistarkkailuun sijoitetulle tutkintavangille voidaan antaa haltuun kohtuullinen määrä sellaisia esineitä ja aineita, joiden haltuun antaminen ei vaaranna eristämistarkkailun tarkoitusta. Tutkintavangille voidaan antaa haltuun kirjallisuutta, lehtiä, kirjoitustarvikkeita ja elintarvikkeita. Tutkintavangille tulee järjestää mahdollisuus tupakointiin. Tutkintavangille voidaan antaa myös mahdollisuus radio- ja televisio-ohjelmien seurantaan.

Tutkintavangin ulkoilu ja peseytyminen tapahtuu erillään muista vangeista. Tapaaminen voidaan järjestää tutkintavankeuslain 9 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla erillään muista vangeista.

Eristämistarkkailuun käytettävän huoneen tai sellin ilmanvaihdon, lämmityksen ja valaistuksen on oltava riittävät. Tutkintavangin haltuun on annettava vuodevaatteet.

35 §
Tarkkailuvaatetus ja sen käyttö

Tarkkailuvaatetuksen tulee olla kooltaan tutkintavangille sopiva. Vaatetus on vaihdettava neljän päivän välein ja aina silloin, kun se on likaantunut. Tutkintavangille on annettava tilaisuus peseytymiseen päivittäin ja lisäksi aina, kun vaatetus on likaantunut.

36 §
Eristämistarkkailun kirjaaminen

Eristämistarkkailusta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) eristämistarkkailun peruste;

3) täytäntöönpanopaikka;

4) päätöksen tekijä ja hänen virka-asemansa;

5) valvontatapa mukaan lukien tarkkailuvaatetuksen käyttö;

6) eristämistarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta;

7) eristämistarkkailun aikana haltuun annetut tavarat ja aineet;

8) ajankohta, jona sijoittamisesta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;

9) ajankohta, jona lääkäri tai muu terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva on tutkinut tarkkailuun sijoitetun terveydentilan;

10) se, miten tutkintavangin terveydentilaa on seurattu;

11) tarkkailuvaatetusta käyttävän tutkintavangin WC-tiloihin pääsyä koskevan pyynnön ajankohta ja WC-tiloihin pääsyn ajankohta;

12) tehdyt havainnot tai löydöt.

Jos eristämistarkkailua jatketaan yli kuusi vuorokautta, päätös ja sen perusteet sekä henkilönkatsastuksessa ilmenneet seikat on kirjattava.

37 §
Erillään pitämisen täytäntöönpano ja olosuhteet

Erillään pidettävän tutkintavangin ulkoilu ja peseytyminen tapahtuu erillään muista vangeista. Tapaaminen voidaan järjestää tutkintavankeuslain 9 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla erillään muista vangeista.

38 §
Erillään pitämisen kirjaaminen

Erillään pitämistä koskevaan päätökseen on merkittävä:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) erillään pitämisen peruste;

3) täytäntöönpanopaikka;

4) tutkintavangin lausunto;

5) erillään pitämisen alkamis- ja päättymisajankohta.

Jos erillään pitämistä jatketaan, päätöksessä tulee mainita 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

10 luku

Muutoksenhaku

39 §
Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja käsittelyyn sovelletaan vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 70–75 §:n säännöksiä.

11 luku

Erinäiset säännökset

40 §
Lainvoimaa vailla olevan tuomion täytäntöönpano

Jos tutkintavanki tutkintavankeuslain 1 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tyytyy tuomioon ja suostuu tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanoon, vaikka tuomio ei ole saanut lainvoimaa, ilmoitus suostumuksesta tulee tehdä esteettömän todistajan läsnä ollessa täytäntöönpanosta vastaavalle virkamiehelle tai muulle täytäntöönpanoyksikön tai vankilan työjärjestyksessä määrätylle virkamiehelle.

Tutkintavangin tyytymisestä tuomioon ja tuomitun mahdollisesta vapauttamisesta vankilasta ennen kuin asia on ratkaistu muutoksenhakutuomioistuimessa, on ilmoitettava sille tuomioistuimelle, jossa asia on vireillä. Lisäksi tyytymisestä tuomioon on ilmoitettava tuomitun asiamiehelle.

12 luku

Voimaantulosäännökset

41 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan tutkintavankeudesta annettu valtioneuvoston asetus (510/2006).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.11.2017/830:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

13.6.2019/756:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.