Seurattu SDK 761/2022 saakka.

30.4.2015/549

Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tutkintavankeuslain (768/2005) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan tutkintavankeuden toimeenpanoon. Asetusta sovelletaan myös muun vapaudenmenetyksen toimeenpanossa vankilassa, jollei muualla toisin säädetä.

Tutkintavankiin, joka suorittaa samalla vankeusrangaistusta tai sakon muuntorangaistusta, sovelletaan, mitä 16, 17 ja 21 §:ssä säädetään. Muutoin tällaisen tutkintavangin kohtelussa noudatetaan soveltuvin osin, mitä vankeudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (548/2015) säädetään.

2 luku

Saapuminen vankilaan ja siirrot

2 §
Toimeenpanokirja ja toimeenpanotiedot

Tutkintavankeuden toimeenpanokirjana on tuomioistuimen pakkokeinolaissa (806/2011) tarkoitettu vangitsemispäätös tai vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:ssä tarkoitettu vankipassi. Vankipassiin sovelletaan, mitä vankeudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään.

3 § (10.3.2022/169)
Tulotarkastuksen kirjaaminen

Tulotarkastuksesta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) tulotarkastuksen aika ja paikka;

3) tulotarkastuksen suorittanut virkamies ja todistaja;

4) miten tutkintavangin henkilöllisyys on todettu;

5) miten vankilaan ottamisen peruste on tarkastettu;

6) tutkintavangista otetut henkilötuntomerkit;

7) haltuun otettu omaisuus ja tiedot sen käsittelystä.

Tulotarkastuksessa laaditaan tutkintavankeuslain (768/2005) 5 luvun 2 §:ssä tarkoitettu omaisuusluettelo.

4 §
Tutkintavangin siirtäminen

Siirtoa koskevassa hakemuksessa on mainittava ne syyt, joihin hakemus perustuu.

Hakemus on toimitettava viipymättä siirtämisestä päättävään Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön.

3 luku

Tutkintavangin omaisuus ja tulot

5 §
Tutkintavangin haltuun annettava omaisuus

Tutkintavangin haltuun annettava omaisuus voidaan tarkastaa. Tutkintavangin haltuun annettavan henkilökohtaisen omaisuuden on sovelluttava säilytettäväksi asuinhuoneessa. Omaisuuden määrän kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vankilan tai vankilaosaston olosuhteet ja valvonnan aste, asuinhuoneen koko, säilytystilat, paloturvallisuus ja tilojen tarkastamisen asettamat vaatimukset.

Kun hallussa pidettävän omaisuuden määrää rajoitetaan, tutkintavangille on annettava tilaisuus valita hallussaan pitämänsä esineet.

Muutoin tutkintavangin haltuun annettavan omaisuuden laadussa ja määrässä noudatetaan, mitä vankilan järjestyssäännössä määrätään.

6 § (30.6.2022/529)
Sähkölaitteiden tarkastaminen

Tutkintavangin haltuun annettavat sähkölaitteet on annettava asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tarkastettaviksi. Tarkastettu laite on sinetöitävä siten, ettei sitä voida sinettiä murtamatta tai poistamatta avata.

A:lla 529/2022 muutettu 6 § tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

6 §
Sähkölaitteiden tarkastaminen

Tutkintavangin haltuun annettavat sähkölaitteet on annettava asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tarkastettaviksi. Laitteet tarkastetaan tutkintavangin kustannuksella. Tarkastusmaksun tulee olla kohtuullinen.

Tarkastettu laite on sinetöitävä siten, ettei sitä voida sinettiä murtamatta tai poistamatta avata. Tutkintavangin kustannuksella uusi tarkastus saadaan suorittaa ainoastaan, jos sinetti on ilman henkilökunnan antamaa lupaa poistettu tai rikottu.

7 §
Omaisuus kuljetuksen aikana

Kun tutkintavanki siirretään toiseen vankilaan, kuljetuksen yhteydessä voidaan ottaa siirrettäväksi sellaista tutkintavangin henkilökohtaista omaisuutta, jonka siirtämisestä hän itse pystyy huolehtimaan. Tutkintavangin tulee erityisesti huolehtia helposti särkyvien esineiden kuljettamisesta. Tutkintavangille on annettava mahdollisuus valita omaisuus, jonka kuljettamisesta hän huolehtii. Kuljetuksen aikana tutkintavangin haltuun voidaan antaa ainoastaan sellaista omaisuutta, jonka hallussapito on vankilassa sallittu.

8 §
Elintarvikkeiden ja muiden tavaroiden hankkiminen

Tutkintavangille on kerran viikossa järjestettävä mahdollisuus ostaa elintarvikkeita ja henkilökohtaiseen käyttöön soveltuvia esineitä laitosmyymälästä tai muulla tavoin.

Jos vankilassa on laitosmyymälä, tutkintavangin on ensisijaisesti itse käytävä tekemässä ostoksensa. Jos tutkintavanki on turvaamistoimenpiteen tai muun vastaavan syyn vuoksi estynyt käymästä laitosmyymälässä taikka jos käynnistä aiheutuu vaaran vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle, ostot toimitetaan hänelle tilauksen perusteella.

9 §
Käyttöesineiden hankkiminen

Jos tutkintavanki haluaa hankkia vankilan ulkopuolelta käyttöesineitä tai muita tarvikkeita, hänen on ennen niiden hankkimista varmistauduttava siitä, että ne esineet tai tarvikkeet voidaan antaa hänelle hallussa pidettäviksi tai ottaa vankilassa säilytettäviksi.

10 § (30.11.2017/830)

10 § on kumottu A:lla 30.11.2017/830.

11 § (30.11.2017/830)
Toimintaraha ja käyttöraha

Tutkintavangille maksetaan käyttörahaa 1,60 euroa jokaiselta vankilassaolopäivältä. Mitä vankeudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään toimintarahan määräytymisestä, sovelletaan myös tutkintavangille maksettavaan toimintarahaan.

Vankilaan saapuneelle tutkintavangille voidaan maksaa käyttörahaa etukäteen 14 päivältä välttämättömien hankintojen suorittamista varten.

4 luku

Kirjeenvaihto, puhelut ja sähköinen viestintä

12 §
Kirjeiden ja muiden postilähetysten tarkastaminen

Kirjeiden ja muiden postilähetysten tarkastamisella ei saa aiheuttaa tutkintavangille suurempaa haittaa kuin asianmukaisen tarkastuksen suorittamiseksi on välttämätöntä. Kirjeet ja muut postilähetykset on tarkastettava ja toimitettava eteenpäin niin pian kuin tarkastuksen viemä aika huomioon ottaen on mahdollista. Kirjeiden jakamisen ja postilaatikon tyhjentämisen ajankohdat on ilmoitettava tutkintavangeille. Tutkintavangeille on ilmoitettava vankilan postilokero-osoite.

Tarkastusta varten avattu kirje toimitetaan tutkintavangille uudelleen suljettuna.

13 §
Kirjeiden ja muiden postilähetysten avaamisesta ilmoittaminen ja avaamisen kirjaaminen

Tutkintavangille saapuneen tai häneltä peräisin olevan suljetun kirjeen tai muun postilähetyksen avaamisesta on ilmoitettava tutkintavangille. Avaamisesta voidaan ilmoittaa tutkintavangille kirjeeseen tai lähetykseen tehdyllä merkinnällä. Jos vankilassa tai terveydenhuoltoyksikön alaisessa yksikössä kaikki tutkintavangeille saapuneet kirjeet ja muut postilähetykset tarkastetaan avaamalla, menettelystä voidaan ilmoittamisen sijasta tiedottaa tutkintavangeille yleisesti.

Päätös avaamisesta on kirjattava, jos kyse on tutkintavankeuslain 8 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisesta asiamiehen lähettämän kirjeen tai postilähetyksen avaamisesta. Avaamisen yhteydessä löydetyt esineet ja aineet on kirjattava.

14 § (10.3.2022/169)

14 § on kumottu A:lla 10.3.2022/169.

15 §
Puhelun kuuntelemisen ja tallentamisen kirjaaminen

Puheluista, joita kuunnellaan ja tallennetaan, kirjataan tutkintavangin nimi, puhelinnumero, johon tutkintavanki on soittanut taikka josta tutkintavangille on soitettu, kuuntelua ja tallentamista koskevan päätöksen tekijä sekä päätöksen peruste.

16 §
Sähköpostin käyttö ja käytön valvonta

Lupa sähköpostin käyttöön voidaan myöntää yksittäisen tai useamman viestin lähettämiseen tai vastaanottamiseen taikka koskemaan viestintää yhden tai useamman henkilön kanssa. Lupa voidaan myöntää myös määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. (10.3.2022/169)

Luvasta on ilmettävä, miten sähköpostin käyttöä valvotaan.

17 §
Internetin käyttö ja käytön valvonta

Lupa internetin käyttöön voidaan myöntää yksittäistä tai useampaa tärkeää syytä varten. Lupa voidaan myöntää määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. (10.3.2022/169)

Luvasta on ilmettävä, miten internetin käyttöä valvotaan.

5 luku

Tapaamiset

18 §
Valvotun tapaamisen valvontajärjestelyt

Tapaamisessa tutkintavangin ja tapaajan välissä rakenteellisena esteenä voi olla pleksilasi, pöytä tai muu vastaava kaluste tai rakenne. Rakenteellisen esteen korkeus ja rakenne mitoitetaan tutkintavankeuden tarkoituksen turvaamisen sekä vankilan tai sen osaston järjestyksen ja turvallisuuden edellyttämällä tavalla.

Erillään muista tutkintavangeista järjestetyssä tapaamisessa rakenteellisen esteen tulee olla sellainen, että tutkintavangin ja tapaajan välinen tavaroiden luovuttaminen ja koskettaminen ei ole mahdollista.

19 §
Lapsen tapaamisen valvominen

Lapsen tapaaminen järjestetään tilassa, jossa tutkintavangin ja lapsen välissä ei ole rakenteellisia esteitä. Tapaamisessa tutkintavangin ja lapsen välinen koskettaminen on sallittua. Tapaamisen valvonnassa on otettava huomioon lapsen etu.

20 §
Tapaamiskielto ja sen sisältö

Tapaamiskieltoa koskevassa päätöksessä on mainittava tapaamiskieltoon asetettavan tapaajan nimi, kiellon peruste ja kesto, kiellon kohteena oleva tutkintavanki tai tutkintavangit, kiellossa tarkoitettu vankila tai vankilat sekä päätöksen tekijä.

Jos kielto koskee useampaa kuin yhtä vankilaa, kyseisten vankiloiden yksikönpäälliköille on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus antaa lausuntonsa ennen tapaamiskiellon antamista. (30.6.2022/529)

A:lla 529/2022 muutettu 2 momentti tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Jos kielto koskee useampaa kuin yhtä vankilaa, kyseisten vankiloiden johtajille on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus antaa lausuntonsa ennen tapaamiskiellon antamista.

6 luku

Poistumisluvat

21 § (10.3.2022/169)
Poistumislupamenettely ja poistumisluvan ehdot

Tutkintavangin on jätettävä poistumislupaa koskeva hakemuksensa käsiteltäväksi hyvissä ajoin ennen haettavaa poistumisajankohtaa.

Poistumisluvan ehdoissa on määrättävä:

1) vankilasta lähtöaika ja vankilaan paluuaika;

2) kulkuväline ja kulkureitti;

3) oleskelupaikkakunta;

4) poistumisluvan sähköinen tai muu valvontatapa sekä muut vankilan ulkopuolella liikkumista ja yhteydenpitoa koskevat ehdot;

5) päihteettömyyttä ja päihteettömyyden valvontaa koskevat ehdot;

6) tutkintavangin käyttäytymistä koskevat ehdot.

7 luku

Kurinpito

22 § (10.3.2022/169)
Järjestysrikkomusten selvittäminen

Epäillystä järjestysrikkomuksesta on kirjattava ilmoitus. Ilmoitukseen on kirjattava:

1) ilmoituksen tekijä;

2) vankila;

3) tapahtuma-aika ja -paikka;

4) syylliseksi epäillyn tutkintavangin henkilötiedot;

5) mistä järjestysrikkomuksesta tutkintavankia epäillään;

6) tapahtumaan liittyvät muut henkilöt;

7) selostus tapahtuneesta ja tapahtuman johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Järjestysrikkomuksen selvittämisestä on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) muun kuultavan henkilötiedot;

3) tapahtuman yksilöintitiedot;

4) selvittämisen suorittanut virkamies;

5) mistä järjestysrikkomuksesta tutkintavankia epäillään;

6) kuulemisaika ja -paikka;

7) kuulemisen toimittanut virkamies ja läsnä ollut todistaja;

8) syylliseksi epäillyn tutkintavangin ja muun kuultavan kertomus sekä muu esitetty näyttö.

Jos tutkintavanki on määrätty pidettäväksi erillään järjestysrikkomuksen selvittämisen ajan, erillään pitämisen täytäntöönpanosta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) erillään pitämisen alkamis- ja päättymisajankohta sekä täytäntöönpanopaikka;

3) erillään pitämisen peruste;

4) ajankohta, jona sijoittamisesta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;

5) tiedot tutkintavangin valvonnasta ja se, miten vangin terveydentilaa on seurattu;

6) valvonnassa tehdyt havainnot;

7) tiedot tutkintavangin päivittäisistä toiminnoista.

23 § (10.3.2022/169)
Kurinpitoasian suullisen käsittelyn kirjaaminen

Kurinpitoasian suullisesta käsittelystä on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) kurinpitokäsittelyn aika ja -paikka;

3) käsittelyssä läsnä olleet henkilöt;

4) tapahtuman yksilöintitiedot;

5) tiedot asiassa esitetystä selvityksestä;

6) tutkintavangin lausunto ja mahdolliset muut lausunnot;

7) videoyhteyden tai muun vastaavan yhteydenpitotavan käyttäminen kuulemisessa;

8) tiedot määrätystä kurinpitorangaistuksesta.

Jos asia siirretään kurinpitorangaistuksen määräämisen sijasta poliisin tutkittavaksi, se on kirjattava.

23 a § (10.3.2022/169)
Kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanon kirjaaminen

Jos kurinpitorangaistuksena on oikeuksien menetys tai yksinäisyysrangaistus, kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanosta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) täytäntöönpanon alkamis- ja päättymisajankohta sekä täytäntöönpanopaikka;

3) täytäntöön pantava kurinpitorangaistus;

4) ajankohta, jona yksinäisyysrangaistuksen täytäntöönpanosta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;

5) tiedot yksinäisyysrangaistusta suorittavan tutkintavangin valvonnasta ja se, miten tutkintavangin terveydentilaa on seurattu;

6) yksinäisyysrangaistuksen täytäntöönpanon valvonnassa tehdyt havainnot;

7) tiedot yksinäisyysrangaistusta suorittavan tutkintavangin päivittäisistä toiminnoista.

8 luku

Tarkastaminen ja valvonta

24 § (10.3.2022/169)
Tutkintavangin henkilöntarkastuksen kirjaaminen

Tutkintavangin henkilöntarkastuksesta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) henkilöntarkastuksen aika ja tarkastuspaikka;

3) henkilöntarkastuksesta päättänyt virkamies;

4) henkilöntarkastuksen suorittanut virkamies ja todistaja taikka, jos todistajaa ei ole ollut, syy siihen;

5) henkilöntarkastuksen peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin henkilöntarkastuksen peruste on ilmoitettu tutkintavangille;

7) henkilöntarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt;

8) haltuun otettu omaisuus ja tiedot sen käsittelystä.

25 § (10.3.2022/169)
Erityistarkastuksen kirjaaminen

Erityistarkastuksesta on kirjattava:

1) tarkastettava vankila, osasto tai muu tila;

2) erityistarkastuksen aika;

3) erityistarkastuksesta päättänyt virkamies;

4) erityistarkastuksen vastuuhenkilö ja tarkastuksen suorittaneet virkamiehet;

5) erityistarkastuksen peruste ja suoritetut toimenpiteet.

Erityistarkastuksessa tehdyistä tilan tarkastuksista ja henkilöntarkastuksista on lisäksi kirjattava 24 §:ssä tarkoitetut tiedot.

26 § (10.3.2022/169)
Tutkintavangin henkilönkatsastuksen kirjaaminen

Henkilönkatsastuksesta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) henkilönkatsastuksen aika ja paikka;

3) henkilönkatsastuksesta päättänyt virkamies;

4) henkilönkatsastuksen suorittanut virkamies ja mahdollinen todistaja;

5) henkilönkatsastuksen peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin henkilönkatsastuksen peruste on ilmoitettu tutkintavangille;

7) henkilönkatsastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt;

8) haltuun otettu omaisuus ja tiedot sen käsittelystä.

26 a § (10.3.2022/169)
Päihteettömyyden valvonnan kirjaaminen

Tutkintavangin päihteettömyyden valvonnasta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) päihteettömyyden valvonnan aika ja paikka;

3) päihteettömyyden valvonnasta päättänyt virkamies;

4) päihteettömyyden valvonnan suorittanut virkamies;

5) päihteettömyyden valvonnan peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin päihteettömyyden valvonnan peruste on ilmoitettu vangille;

7) tiedot virtsa-, sylki- tai verinäytteen käsittelystä;

8) tutkintavankeuslain 11 luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitettua päihtymystilaa koskevat havainnot ja tieto siitä, ettei vanki ole vaatinut puhalluskokeen taikka sylki-, virtsa- tai verinäytteen ottamista;

9) puhalluskokeen taikka sylki-, virtsa- tai verinäytteen tulos ja tiedot tuloksen varmistamisesta.

27 § (10.3.2022/169)
Tapaajan henkilöntarkastuksen kirjaaminen

Tapaajan henkilöntarkastuksesta on kirjattava:

1) henkilöntarkastuksen kohteena olevan henkilön henkilötiedot;

2) henkilöntarkastuksen aika ja tarkastuspaikka;

3) henkilöntarkastuksesta päättänyt virkamies;

4) henkilöntarkastuksen suorittanut virkamies ja todistaja;

5) henkilöntarkastuksen peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin henkilöntarkastuksen peruste on ilmoitettu tarkastuksen kohteelle;

7) henkilöntarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt.

27 a § (10.3.2022/169)
Esineiden ja aineiden pois ottamisen kirjaaminen

Esineiden ja aineiden pois ottamisesta tapaajalta on kirjattava:

1) tapaajan henkilötiedot;

2) esineiden ja aineiden pois ottamisen aika ja paikka;

3) esineet ja aineet pois ottanut virkamies;

4) esineiden ja aineiden pois ottamisen peruste;

5) tiedot pois otetuista esineistä ja aineista;

6) tiedot esineiden ja aineiden käsittelystä ja mahdollisesta palauttamisesta.

28 § (10.3.2022/169)
Vankilan alueelta poistamisen kirjaaminen

Henkilön poistamisesta vankilan alueelta on kirjattava:

1) vankilan alueelta poistetun henkilön henkilötiedot;

2) poistamisen aika ja paikka;

3) poistamisesta päättänyt virkamies;

4) poistamisen suorittanut virkamies;

5) poistamisen peruste;

6) ajankohta, jolloin poistamisen peruste on ilmoitettu poistettavalle henkilölle.

29 § (10.3.2022/169)
Kiinniottamisen ja säilössäpidon kirjaaminen

Henkilön kiinniottamisesta on kirjattava:

1) kiinniotetun henkilötiedot;

2) kiinniottamisen aika ja paikka;

3) kiinniottamisesta päättänyt virkamies;

4) kiinniottamisen suorittanut virkamies;

5) kiinniottamisen peruste;

6) ajankohta, jolloin kiinniottamisen peruste on ilmoitettu kiinniotetulle;

7) ajankohta, jolloin kiinniottamisesta on ilmoitettu poliisille.

Säilössäpidosta on lisäksi kirjattava:

1) säilössäpidettävän henkilötiedot,

2) säilössäpidon alkamis- ja päättymisaika ja paikka;

3) säilössäpidosta päättänyt virkamies;

4) säilössäpidon peruste;

5) ajankohta, jolloin säilössäpidon peruste on ilmoitettu säilössä pidettävälle;

6) poliisin antamat ohjeet.

Säilössäpidon alkamisaika lasketaan kiinniottamisesta.

9 luku

Turvaamistoimenpiteet ja voimakeinojen käyttö

30 §
Voimankäyttö- ja sitomisvälineet

Voimankäyttö- ja sitomisvälineenä käytetään Rikosseuraamuslaitoksen tähän tarkoitukseen varaamia välineitä. Voimankäyttövälineinä käytetään suojakilpeä, patukkaa tai teleskooppipatukkaa, kaasusumutinta, etälamautinta ja pistoolia.

Sitomiseen tarkoitettuina välineinä käytetään käsirautoja, henkilön sitomiseen tarkoitettua muovista sidettä, sylkemisen estävää huppua ja hallintavyötä. (13.6.2019/756)

Rikosseuraamuslaitos päättää virkamiesten käytössä olevien voimankäyttö- ja sitomisvälineiden tyypistä, määrästä ja aseissa käytettävistä patruunoista.

Ampuma-aseen kantamisessa ja säilyttämisestä noudatetaan, mitä vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 60 ja 61 §:ssä säädetään.

31 § (10.3.2022/169)
Sitomisen kirjaaminen

Tutkintavangin sitomisesta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) sitomisen alkamis- ja päättymisajankohta sekä paikka;

3) sitomisesta päättänyt virkamies;

4) sitomisen suorittanut virkamies;

5) sitomisen peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin sitomisen peruste on ilmoitettu tutkintavangille;

7) ajankohta, jolloin lääkäriä on kuultu, jos sitominen tapahtuu tutkintavankeuslain 13 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla.

31 a § (10.3.2022/169)
Voimankäyttövälineen käytön kirjaaminen

Voimankäyttövälineen käytöstä on kirjattava:

1) voimankäyttövälineen käytön kohteena olleen tutkintavangin henkilötiedot;

2) voimankäyttövälineen käytön ajankohta ja paikka;

3) ampuma-aseen käytöstä päättänyt virkamies;

4) voimankäyttövälinettä käyttänyt virkamies;

5) voimankäyttövälineen käytön peruste ja suoritettu toimenpide.

32 §
Tarkkailun täytäntöönpano ja olosuhteet

Tarkkailun aikana tutkintavangin oikeuksia voidaan rajoittaa, jos se on välttämätöntä tarkkailun tarkoituksen toteutumiseksi. Tutkintavangin oikeuksien rajoituksissa on otettava huomioon tarkkailuun sijoittamisen peruste. Ennen tarkkailuun sijoittamista tutkintavangille on tehtävä henkilöntarkastus ja hänen vaatteensa on vaihdettava. Tarkkailun aikana tutkintavangin on käytettävä vankilan antamaa vaatetusta.

Tarkkailuun sijoitetulle tutkintavangille voidaan antaa haltuun kohtuullinen määrä sellaisia esineitä ja aineita, joiden haltuun antaminen ei vaaranna hänen turvallisuuttaan tai tarkkailun tarkoitusta. Tutkintavangille tulee järjestää mahdollisuus tupakointiin, jollei siitä tarkkailun peruste huomioon ottaen aiheudu vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle taikka tutkintavangin tai muun henkilön turvallisuudelle.

Tutkintavangin ulkoilu ja peseytyminen tapahtuu erillään muista vangeista. Tapaaminen voidaan järjestää tutkintavankeuslain 9 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla erillään muista vangeista.

Tarkkailuun käytettävän huoneen tai sellin ilmavaihdon, lämmityksen ja valaistuksen on oltava riittävät. Tutkintavangin haltuun on annettava vuodevaatteet, jollei niiden antaminen vaaranna hänen turvallisuuttaan.

33 § (10.3.2022/169)
Tarkkailun kirjaaminen

Tarkkailuun sijoittamisesta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) tarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta sekä täytäntöönpanopaikka;

3) tarkkailuun sijoittamisen peruste;

4) ajankohta, jolloin sijoittamisesta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;

5) ajankohta, jona lääkäri tai muu terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva on tutkinut tutkintavangin terveydentilan;

6) tiedot tutkintavangin valvonnasta ja se, miten tutkintavangin terveydentilaa on seurattu;

7) tarkkailun aikana tehdyt havainnot ja löydöt;

8) tiedot tutkintavangin päivittäisistä toiminnoista;

9) tarkkailun aikana haltuun annetut esineet ja aineet;

10) haltuun otettu omaisuus ja tiedot sen käsittelystä.

Jos tarkkailua jatketaan yli seitsemän vuorokautta, jatkamisen peruste on kirjattava.

34 §
Eristämistarkkailun täytäntöönpano ja olosuhteet

Eristämistarkkailussa tutkintavankia on tarkkailtava ja valvottava siten, ettei hän voi kätkeä tai hävittää luvattomia esineitä tai aineita. Tutkintavangin oikeuksia voidaan rajoittaa ainoastaan, jos se on välttämätöntä eristämistarkkailun tarkoituksen toteutumiseksi. Oikeuksien rajoituksia arvioitaessa on otettava huomioon käytetäänkö valvonnassa erityistä tarkkailuvaatetusta, jolla estetään tutkintavankia saamasta haltuunsa hänen kehonsa sisällä kuljettamia kiellettyjä aineita tai esineitä.

Ennen eristämistarkkailuun sijoittamista tutkintavangille on tehtävä henkilöntarkastus ja hänen vaatetuksensa on vaihdettava. Jollei tutkintavangilta edellytetä erityisen tarkkailuvaatetuksen käyttöä, hänen on eristämistarkkailun aikana käytettävä muuta vankilan antamaa vaatetusta.

Eristämistarkkailuun sijoitetulle tutkintavangille voidaan antaa haltuun kohtuullinen määrä sellaisia esineitä ja aineita, joiden haltuun antaminen ei vaaranna eristämistarkkailun tarkoitusta. Tutkintavangille voidaan antaa haltuun kirjallisuutta, lehtiä, kirjoitustarvikkeita ja elintarvikkeita. Tutkintavangille tulee järjestää mahdollisuus tupakointiin. Tutkintavangille voidaan antaa myös mahdollisuus radio- ja televisio-ohjelmien seurantaan.

Tutkintavangin ulkoilu ja peseytyminen tapahtuu erillään muista vangeista. Tapaaminen voidaan järjestää tutkintavankeuslain 9 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla erillään muista vangeista.

Eristämistarkkailuun käytettävän huoneen tai sellin ilmanvaihdon, lämmityksen ja valaistuksen on oltava riittävät. Tutkintavangin haltuun on annettava vuodevaatteet.

35 §
Tarkkailuvaatetus ja sen käyttö

Tarkkailuvaatetuksen tulee olla kooltaan tutkintavangille sopiva. Vaatetus on vaihdettava neljän päivän välein ja aina silloin, kun se on likaantunut. Tutkintavangille on annettava tilaisuus peseytymiseen päivittäin ja lisäksi aina, kun vaatetus on likaantunut.

36 § (10.3.2022/169)
Eristämistarkkailun kirjaaminen

Eristämistarkkailusta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) eristämistarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta sekä täytäntöönpanopaikka;

3) eristämistarkkailun peruste;

4) ajankohta, jona sijoittamisesta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;

5) ajankohta, jona lääkäri tai muu terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva on tutkinut tutkintavangin terveydentilan;

6) tiedot tutkintavangin valvonnasta ja tarkkailuvaatetuksen käytöstä sekä se, miten tutkintavangin terveydentilaa on seurattu;

7) eristämistarkkailun aikana tehdyt havainnot ja löydöt;

8) tiedot tutkintavangin päivittäisistä toiminnoista;

9) eristämistarkkailun aikana haltuun annetut esineet ja aineet;

10) tarkkailuvaatetusta käyttävän tutkintavangin WC-tiloihin pääsyä koskevan pyynnön ajankohta ja WC-tiloihin pääsyn ajankohta;

11) haltuun otettu omaisuus ja tiedot sen käsittelystä.

Jos eristämistarkkailua jatketaan yli kuusi vuorokautta, jatkamisen peruste sekä henkilönkatsastuksessa ilmenneet seikat on kirjattava.

37 §
Erillään pitämisen täytäntöönpano ja olosuhteet

Erillään pidettävän tutkintavangin ulkoilu ja peseytyminen tapahtuu erillään muista vangeista. Tapaaminen voidaan järjestää tutkintavankeuslain 9 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla erillään muista vangeista.

38 § (10.3.2022/169)
Erillään pitämisen kirjaaminen

Erillään pitämisestä on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) erillään pitämisen alkamis- ja päättymisajankohta sekä täytäntöönpanopaikka;

3) erillään pitämisen peruste;

4) tiedot tutkintavangin valvonnasta ja se, miten tutkintavangin terveydentilaa on seurattu;

5) valvonnassa tehdyt havainnot;

6) tiedot tutkintavangin päivittäisistä toiminnoista.

Jos erillään pitämistä jatketaan, jatkamisen peruste on kirjattava.

10 luku

Muutoksenhaku

39 § (10.3.2022/169)

39 § on kumottu A:lla 10.3.2022/169.

11 luku

Erinäiset säännökset

40 §
Lainvoimaa vailla olevan tuomion täytäntöönpano

Jos tutkintavanki tutkintavankeuslain 1 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tyytyy tuomioon ja suostuu tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanoon, vaikka tuomio ei ole saanut lainvoimaa, ilmoitus suostumuksesta tulee tehdä esteettömän todistajan läsnä ollessa täytäntöönpanosta vastaavalle virkamiehelle tai muulle Rikosseuraamuslaitoksen tai rikosseuraamuskeskuksen työjärjestyksessä määrätylle virkamiehelle. (30.6.2022/529)

A:lla 529/2022 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Jos tutkintavanki tutkintavankeuslain 1 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tyytyy tuomioon ja suostuu tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanoon, vaikka tuomio ei ole saanut lainvoimaa, ilmoitus suostumuksesta tulee tehdä esteettömän todistajan läsnä ollessa täytäntöönpanosta vastaavalle virkamiehelle tai muulle täytäntöönpanoyksikön tai vankilan työjärjestyksessä määrätylle virkamiehelle.

Tutkintavangin tyytymisestä tuomioon ja tuomitun mahdollisesta vapauttamisesta vankilasta ennen kuin asia on ratkaistu muutoksenhakutuomioistuimessa, on ilmoitettava sille tuomioistuimelle, jossa asia on vireillä. Lisäksi tyytymisestä tuomioon on ilmoitettava tuomitun asiamiehelle.

12 luku

Voimaantulosäännökset

41 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan tutkintavankeudesta annettu valtioneuvoston asetus (510/2006).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.11.2017/830:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

13.6.2019/756:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.

10.3.2022/169:

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2022.

30.6.2022/529:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.