Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

29.1.2015/64

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla:

1 § (29.10.2015/1288)
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 1 kohdan 6 alakohdassa a ja taulukon 2 kohdan 6 alakohdissa a ja b tarkoitettuihin luvanvaraisiin ja liitteen 2 kohdissa 4–6 tarkoitettuihin rekisteröitäviin orgaanisia liuottimia käyttäviin toimintoihin ja laitoksiin, joissa liuottimia kulutetaan enemmän kuin tämän asetuksen liitteen 1 toimintaa koskevassa taulukossa mainittu määrä.

Asetusta ei sovelleta sellaisiin orgaanisia liuottimia käyttäviin toimintoihin, joissa liuotin reagoi käytettävässä prosessissa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) laitoksella kiinteää teknistä yksikköä, jossa harjoitetaan yhtä tai useampaa liitteessä 1 tarkoitettua toimintaa sekä muuta siihen kiinteästi liittyvää toimintaa, joka on teknisesti sidoksissa samassa paikassa harjoitettaviin toimintoihin ja joka voi vaikuttaa päästöihin;

2) olemassa olevalla laitoksella 29 päivänä maaliskuuta 1999 toiminnassa ollutta laitosta tai laitosta, jonka toimintaan on saatu lupa tai jonka toiminta on rekisteröity ennen 1 päivää huhtikuuta 2001 taikka laitosta, jonka ympäristölupahakemus on kuulutettu ennen 1 päivää huhtikuuta 2001 ja joka on otettu käyttöön viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2002;

3) poistokaasulla kaasumaista päästöä, joka sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tai muita epäpuhtauksia ja joka vapautuu ilmaan poistoputkesta tai puhdistinlaitteistosta;

4) hajapäästöillä päästöjä, jotka vapautuvat ympäristöön ikkunoiden, ovien, tuuletusaukkojen ja muiden vastaavien aukkojen kautta ja jotka eivät ole liuottimien käytöstä aiheutuvia poistokaasupäästöjä, poistokaasujen käsittelyssä hävitettyjä tai talteen otettuja orgaanisia liuottimia taikka orgaanisia yhdisteitä, jäteveden käsittelyssä hävitettyjä tai talteen otettuja orgaanisia liuottimia taikka orgaanisia yhdisteitä, kerätyn jätteen sisältämiä liuottimia eivätkä uudelleen käyttöä varten talteen otettuja liuottimia;

5) kokonaispäästöllä poistokaasupäästöjen ja hajapäästöjen yhteismäärää;

6) päästöraja-arvolla haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vakio-olosuhteissa laskettua päästömäärää, jota ei yhtenä tai useampana ajanjaksona saa ylittää ja joka ilmaistaan pitoisuutena, prosenttiosuutena tai päästömääränä;

7) seoksella kahden tai useamman aineen seosta tai liuosta;

8) haihtuvalla orgaanisella yhdisteellä orgaanista yhdistettä, jonka höyrypaine 293,15 kelvinin lämpötilassa on vähintään 0,01 kilopascalia tai jolla on vastaava haihtuvuus tietyissä käyttöolosuhteissa sekä kreosoottien osaa, joka ylittää höyrypaineelle edellä asetetun arvon 293,15 kelvinin lämpötilassa;

9) orgaanisella liuottimella liuotinta, jota käytetään sellaisenaan tai yhdessä muiden aineiden kanssa:

a) raaka-aineiden, tuotteiden tai jäteaineiden liuottamiseen;

b) puhdistusaineena epäpuhtauksien liuottamiseen;

c) liuotteena;

d) dispergointiväliaineena;

e) viskositeetin säätäjänä;

f) pintajännityksen poistajana;

g) pehmittimenä;

h) säilöntäaineena;

10) pesuliuottimella laitteistojen puhdistamiseen käytettävää liuotinta;

11) pinnoitteella ja maalilla orgaanisia liuottimia sisältävää seosta, jota käytetään antamaan pinnalle koristava, suojaava tai muu käyttötarpeen mukainen vaikutus;

12) liimalla orgaanisia liuottimia sisältävää seosta, jota käytetään yhdistämään tuotteen erilliset osat toisiinsa;

13) painovärillä orgaanisia liuottimia sisältävää seosta, jota käytetään painatustoiminnoissa tekstin tai kuvien painamiseen erilaisille pinnoille;

14) lakalla läpinäkyvää pinnoitetta;

15) kulutuksella laitoksessa käytettyjen orgaanisten liuottimien ja pesuliuottimien kokonaismäärää yhden kalenterivuoden tai muun 12 kuukauden ajanjakson aikana, lukuun ottamatta orgaanisia liuottimia, jotka otetaan talteen käytettäväksi uudelleen;

16) käytöllä tai prosessiin menevällä määrällä kussakin toiminnossa käytettyjen orgaanisten liuottimien ja käytettyjen seosten sisältämien orgaanisten liuottimien määrää mukaan lukien laitoksen sisältä tai ulkopuolelta tulevat ja joka kerta käytettäessä laskettavat kierrätettävät liuottimet;

17) orgaanisten liuottimien uudelleenkäytöllä laitoksesta talteen otettujen orgaanisten liuottimien käyttöä teknisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin tai polttoaineeksi, ei kuitenkaan talteen otettujen liuottimien käsittelyä jätteenä;

18) hallituilla oloilla tilanteita, joissa laitoksesta vapautuvat haihtuvat orgaaniset yhdisteet kootaan keskitetysti ja poistetaan ulkoilmaan joko puhdistamattomina tai puhdistinlaitteiston kautta ja jotka eivät siten ole hajapäästöjä;

19) käynnistys- ja pysäytystoiminnalla muuhun kuin säännöllisen tuotantotoiminnan vaihteluihin liittyvää toiminnan, laiteyksikön tai säiliön toiminnan käynnistämistä tai pysäyttämistä taikka näiden saattamista käynnistys- tai pysäytystilaan.

3 §
Päästöraja-arvot

Edellä 1 §:ssä tarkoitetuista toiminnoista ja laitoksista aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden poistokaasujen päästöt ilmaan eivät saa ylittää liitteen 1 mukaisia raja-arvoja määritettynä milligrammoina orgaanista kokonaishiiltä normaalikuutiometrissä eivätkä hajapäästöt määritettynä prosentteina käytetyistä liuottimista tai kokonaispäästöt määritettynä tuoteyksikköä kohden tai prosentteina käytetyistä liuottimista.

Poistokaasujen päästöraja-arvon ja hajapäästöjen raja-arvon sijaan voidaan käyttää liitteessä 1 mainittua kokonaispäästöraja-arvoa.

Luvanvaraisessa toiminnassa ja laitoksessa voidaan jättää noudattamatta liitteessä 1 laitoksen toiminnolle määriteltyä hajapäästöjen raja-arvoa, jos raja-arvon noudattaminen ei ole teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Toiminnanharjoittajan on tällöin osoitettava lupaviranomaiselle, että toiminnassa ja laitoksessa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Luvanvaraisessa toiminnassa ja laitoksessa, jossa harjoitetaan liitteen 1 taulukossa 5a tarkoitettua maalausta, voidaan olla noudattamatta poistokaasujen päästöraja-arvoa ja hajapäästöjen raja-arvoa, jos maalausta ei voida tehdä hallituissa oloissa. Tällöin on noudatettava päästöjen vähentämisohjelmaa. Jos vähentämisohjelman käyttö ei ole teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, toiminnanharjoittajan on osoitettava lupaviranomaiselle, että toiminnassa ja laitoksessa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

4 §
Päästöjen rajoittaminen käynnistys- ja pysäytystoimintojen aikana

Edellä 1 §:ssä tarkoitetuissa toiminnoissa ja laitoksissa on toteutettava kaikki asianmukaiset varotoimenpiteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen pitämiseksi mahdollisimman vähäisinä käynnistys- ja pysäytystoimintojen aikana.

5 §
Olennainen muutos olemassa olevassa laitoksessa

Jos laitoksen toiminta muuttuu olennaisesti tai jos laitokseen olennaisen muutoksen johdosta sovelletaan asetusta ensimmäistä kertaa, olennaisen muutoksen kohteena olevaa laitoksen osaa pidetään uutena laitoksena.

Olemassa olevassa laitoksessa käytettyjen orgaanisten liuottimien keskimääräisen päivittäisen enimmäismäärän muutosta pidetään olennaisena, jos laitos toimii suunnitellulla teholla ja normaalioloissa lukuun ottamatta käynnistyksiä, pysäytyksiä sekä laitteiston huoltoa ja:

1) laitoksen, jonka liitteen 1 taulukoissa 1, 2, 5a, 5b, 5c, 11 ja 12 tarkoitetuissa toiminnoissa käytetään liuottimia mainittujen taulukoiden alimpien määrien mukainen määrä, tai laitoksen, jonka muissa liitteessä 1 tarkoitetuissa toiminnoissa käytetään liuottimia alle 10 tonnia vuodessa, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt lisääntyvät yli 25 prosenttia;

2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun laitoksen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt lisääntyvät yli 10 prosenttia.

6 § (8.3.2018/167)
Päästöjen vähentämisohjelma

Edellä 3 §:ssä säädettyjen päästöraja-arvojen sijaan toiminnanharjoittaja voi laatia laitoskohtaisen päästöjen vähentämisohjelman, jota sen on noudatettava. Tällöin laitoksen päästöjen on vähennyttävä vähintään yhtä paljon, kuin jos laitoksessa tai toiminnassa noudatettaisiin 3 §:ssä säädettyjä päästöraja-arvoja.

Päästöjen vähentämisohjelman on täytettävä liitteen 2 vaatimukset tai sen on muuten vähennettävä päästöjä saman verran.

Olemassa olevan laitoksen päästöjen on oltava vähentämisohjelmassa tarkoitetun päästöjen tavoitearvon mukaiset viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun ympäristölupa on myönnetty tai toiminta rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Päästöjen vähentämisohjelma on esitettävä haettaessa ympäristölupaa tai rekisteröinnin yhteydessä.

Toiminnanharjoittajan on noudatettava 7 ja 8 §:ssä säädettyjä päästöraja-arvoja siitä huolimatta, että se noudattaa päästöjen vähentämisohjelmaa

Toiminnanharjoittajalle on myönnettävä lisäaikaa päästöjen vähennysohjelman toimeenpanemiseksi, jos vähän liuotinta sisältävien tai liuotinta sisältämättömien korvaavien aineiden kehitys on yhä meneillään.

7 § (8.2.2018/133)
Tiettyjen vaarallisten aineiden korvaaminen ja päästöraja-arvo

Aineet ja seokset, jotka sisältämiensä haihtuvien orgaanistenyhdisteiden vuoksi on aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi ja joille on osoitettu tai joissa on oltava vaaralausekkeet H340, H350, H350i, H360D tai H360F, on korvattava vähemmän haitallisilla aineilla tai seoksilla mahdollisimman pian.

Edellä 1 momentissa mainituilla merkinnöillä varustettujen aineiden käytöstä aiheutuvia päästöjä on kansanterveyden ja ympäristön suojelemiseksi rajoitettava hallituissa olosuhteissa siinä määrin kuin se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, eivätkä ne saa ylittää 2 milligrammaa normaalikuutiometrissä, jos näiden yhdisteiden yhteinen massavirta on vähintään 10 grammaa tunnissa.

8 §
Tiettyjen halogenoitujen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöraja-arvo

Vaaralausekkeella H341 tai H351 merkittyjen halogenoitujen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden käytöstä aiheutuvat päästöt saavat olla enintään 20 milligrammaa normaalikuutiometrissä, jos näiden yhdisteiden yhteinen massavirta on vähintään 100 grammaa tunnissa.

9 §
Päästöraja-arvojen soveltaminen useampaa toimintaa harjoittavassa laitoksessa

Laitoksessa, jossa harjoitetaan kahta tai useampaa liitteessä 1 mainittua toimintaa, voidaan soveltaa liitteen 1 taulukoiden päästöraja-arvoja kuhunkin toimintaan erikseen.

Laitoksessa voidaan soveltaa myös kokonaispäästörajaa, joka ei saa ylittää päästöä, joka saadaan laskemalla yhteen kunkin toiminnan vuosittainen päästö olettaen, että kuhunkin toimintaan sovelletaan 3 §:n 1 momentin vaatimuksia.

Laitoksen, jossa harjoitetaan kahta tai useampaa liitteessä 1 mainittua toimintaa, joissa käytetään 7 ja 8 §:ssä mainittuja aineita ja seoksia, on noudatettava 7 ja 8 §:ssä säädettyjä päästöraja-arvoja kuhunkin toimintaan erikseen.

10 §
Päästöjen tarkkailu luvanvaraisissa laitoksissa

Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava jatkuvatoimisesti päästöjä, jos laitoksen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästö puhdistuslaitteiston jälkeen lopullisessa poistokohdassa on keskimäärin yli 10 kiloa orgaanista kokonaishiiltä tunnissa.

Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa päästöjä on tarkkailtava määräaikaisin mittauksin. Määräaikaisiin mittauksiin on sisällytettävä vähintään kolme mittauslukemaa kunkin mittausjakson aikana.

11 §
Päästöraja-arvojen noudattaminen

Jatkuvatoimisissa mittauksissa päästöraja-arvoja katsotaan noudatetun, jos:

1) mikään aritmeettinen keskiarvo, joka on saatu sellaisen 24 tunnin aikana, jolloin laitos tai toiminta on käynnissä lukuun ottamatta käynnistys- ja pysäytysjaksoja sekä laitteiston huoltoa, ei ylitä päästöraja-arvoja; ja

2) mikään tuntikeskiarvoista ei ylitä päästöraja-arvoja yli 1,5-kertaisesti.

Määräaikaisissa mittauksissa päästöraja-arvoja katsotaan noudatetun, jos yhden mittausjakson aikana:

1) kaikkien lukemien keskiarvo ei ylitä päästöraja-arvoja; ja

2) mikään tuntikeskiarvoista ei ylitä päästöraja-arvoja yli 1,5-kertaisesti.

Liitteen 1 poistokaasujen päästöraja-arvojen noudattamista tarkastellaan orgaanisena kokonaishiilenä, jollei liitteessä 1 muuta säädetä.

Edellä 7 ja 8 §:ssä säädettyjen päästöraja-arvojen noudattamista tarkastellaan yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden massojen summana.

12 §
Luvanvaraisia toimintoja ja laitoksia koskevien tietojen toimittaminen

Toiminnanharjoittajan on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tiedot siitä, noudatetaanko toiminnassa poistokaasujen päästöraja-arvoja ja hajapäästöjen raja-arvoja tai kokonaispäästöraja-arvoja taikka liitteen 2 mukaista vähentämisohjelmaa, sekä 3 §:n 3 tai 4 momentin mukaisesti myönnettyä poikkeusta. Tietoihin voi sisältyä liitteen 3 mukaisesti laadittu päästöjen hallintasuunnitelma.

13 §
Rekisteröitäviä toimintoja ja laitoksia koskevien tietojen toimittaminen

Toiminnanharjoittajan, jonka toiminta on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tiedot siitä, miten laitos on noudattanut tämän asetuksen säännöksiä. Selvityksessä tulee olla, edellistä vuotta koskevat tiedot toiminnassa käytetyistä liuottimista, päästöraja-arvojen noudattamisesta, päästöjen tarkkailusta ja vähentämisohjelman tavoitteiden saavuttamisesta sekä muut valvonnan kannalta olennaiset tiedot.

14 §
Ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle toiminnan lopettamisesta.

15 §
Ilmoitus toiminnan muutoksista

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle toiminnassa tapahtuvista ympäristönsuojelun valvonnan kannalta olennaisista muutoksista.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (435/2001).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17

Liite 1

SOVELTAMISALAAN KUULUVAT TOIMINNAT JA NIIDEN PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Poistokaasujen päästöraja-arvot lasketaan 273,15 kelvinin lämpötilassa ja 101,3 kilopascalin ilmanpaineessa ja ilmaistaan milligrammoina orgaanista kokonaishiiltä (mg C) normaalikuutiometrissä (m3(n)).

1. Painatus

Painatuksella tarkoitetaan tekstien ja /tai kuvien jäljentämistä, jossa painoväri siirretään kuvansiirtäjän avulla jollekin pinnalle. Tämä sisältää asiaan kuuluvat lakkaus-, pinnoitus- ja laminointitekniikat.

Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin vain seuraaviin prosesseihin:

* Fleksopaino; painatustoiminta, jossa painopintana käytetään kumia tai valopolymeerejä, joiden päällä painovärit ovat painamatta jätettävien alueiden yläpuolella, ja jossa käytetään haihtumalla kuivuvia nestemäisiä painovärejä.

* Heatset-rainaoffset-painatus; rainapainatustoiminta, jossa painettava materiaali syötetään koneeseen rullalta eikä erillisinä arkkeina ja jossa kuvansiirtäjää käytetään siten, että painettava ja painamatta jätettävä alue ovat samassa tasossa. Painamatta jätettävä alue käsitellään vettä vastaanottavaksi ja siten painoväriä hylkiväksi. Painettava alue käsitellään siten, että se ottaa vastaan ja välittää edelleen painovärin painettavalle pinnalle. Painovärin sisältämän orgaanisen liuottimen haihtuminen tapahtuu uunissa, jossa kuumaa ilmaa käytetään painetun materiaalin kuumentamiseksi.

* Painatusprosessiin liittyvä laminointi; kahden tai useamman joustavan materiaalin liittäminen yhteen laminaattien tuottamiseksi.

* Julkaisusyväpaino; syväpaino, jota käytetään aikakauslehdissä, esitteissä, luetteloissa tai vastaavissa tuotteissa olevan paperin painatukseen tolueenipohjaisia painovärejä käyttäen.

* Syväpaino; painatustoiminta, jossa käytetään lieriömäistä painopintaa, jolloin painattava alue on painamatta jätettävän alueen alapuolella, ja jossa käytetään nestemäisiä, haihtumalla kuivuvia painovärejä. Syvennykset täytetään painovärillä ja painamatta jätettävät alueet puhdistetaan ylimääräisestä painoväristä ennen kuin painettava pinta koskettaa lieriötä ja nostaa painovärin syvennyksistä.

* Rotaatioseripaino; rainapainatustoiminta, jossa painettava materiaali syötetään koneeseen rullalta eikä erillisinä arkkeina ja jossa painoväri puristetaan painettavalle pinnalle huokoisen painopinnan läpi, jolloin painettava alue on avoinna ja painamatta jätettävä alue on eristetty, ja jossa käytetään nestemäisiä, ainoastaan haihtumalla kuivuvia painovärejä.

* Lakkaus; toiminta, jossa pakkausmateriaalin myöhempää sulkemista varten tarkoitettu lakka tai liima levitetään joustavalle materiaalille.

Taulukko 1.

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Heatset-rainaoffsetpainatus (>15)> 15–25100 3011 Liuotinjäämää lopputuotteessa ei pidetä hajapäästöjen osana.
> 2520 301
Julkaisusyväpaino (>25)>25751015
Muu syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino, muut laminointi- tai lakkausyksiköt (>15) tekstiilien ja kartongin rotaatioseripaino (>30)> 15–25100 251 Liuottimien kulutus tekstiilien ja kartongin rotaatioseripainolle.
> 25100 20
> 301100 20

2. Pintojen puhdistus

Pintojen puhdistuksella tarkoitetaan kemiallista pesua lukuun ottamatta toimintaa, jossa käytetään orgaanisia liuottimia epäpuhtauksien, kuten esimerkiksi rasvan poistamiseksi materiaalin tai tuotteen pinnalta mukaan lukien rasvanpoisto. Puhdistustoimintaa, johon kuuluu useampi kuin yksi vaihe ennen jotakin muuta toimintaa, pidetään yhtenä pinnan puhdistustoimintana. Huoltoasemalla tapahtuvaa autojen pesutoimintaa ei pidetä tässä tarkoitettuna pintojen puhdistuksena.

Taulukko 2.

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Pintojen puhdistus1 (>1)> 1–5202 15.1 Käyttäen 7 ja 8 §:ssä määriteltyjä yhdisteitä.
> 5 202 102 Raja-arvo viittaa yksittäisten yhdisteiden massaan mg/m3 (n), eikä hiilen kokonaismäärään.
Muu pintojen puhdistus (>2)> 2–10751 2011 Näitä arvoja ei sovelleta laitoksiin, jotka osoittavat ympäristölupaviranomaiselle, että kaikkien käytettyjen puhdistusaineiden keskimääräinen orgaanisten liuottimien pitoisuus ei ylitä 30 painoprosenttia.
> 10751 151

3. Ajoneuvojen maalausja ajoneuvojen alkuperäinen maalaus tuotantolaitoksen ulkopuolella (≤ 15 t/a)

Ajoneuvojen maalauksella tuotantolaitoksen ulkopuolella tarkoitetaan teollista tai kaupallista maalaustoimintaa tai siihen liittyvää rasvanpoistotoimintoja, joilla tehdään ajoneuvolaissa (1090/2002) määriteltyjen autojen tai niiden osien alkuperäistä maalausta korjaustyyppisillä materiaaleilla, kun se suoritetaan alkuperäisten tuotantolinjojen ulkopuolella, ja ajoneuvolaissa määriteltyjen perävaunujen maalausta.

Taulukko 3. (29.10.2015/1288)

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/ vuosi)Poistokaasujen päästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Ajoneuvojen maalaus ja ajoneuvojen alkuperäinen maalaus tuotantolaitoksen ulkopuolella (≤ 15 t/a)≤ 1550 (1)25(1) Osoitettaessa päästöraja-arvon noudattamista 11 §:n 2 momentin mukaisesti mittausten keskimääräisen keston on oltava 15 minuuttia.

4. Jatkuvatoiminen nauhapinnoitus

Jatkuvatoimisella nauhapinnoituksella tarkoitetaan toimintaa, jossa rulla terästä, ruostumatonta terästä, päällystettyä terästä, kupariseoksia tai alumiininauhaa pinnoitetaan jatkuvassa prosessissa joko kalvolla tai laminaatilla.

Taulukko 4.

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Jatkuvatoiminen nauhapinnoitus (>25)> 255015101 Laitosten, jotka käyttävät tekniikoita, joilla talteen otettujen liuottimien uudelleen käyttö on mahdollista, päästöraja-arvo on 150 mg C/m3 (n)

5. Maalaus, pinnoitus(8.2.2018/133)

Maalauksella tai pinnoituksella tarkoitetaan toimintaa, jossa levitetään yksi tai useampi kerros maalia, lakkaa tai muuta pinnoitetta jollekin seuraavista pinnoista:

Ajoneuvot:

– uudet henkilöautot, jotka on ajoneuvolaissa (1090/2002) määritelty ajoneuvoluokkaan M1 ja uudet pakettiautot, jotka on määritelty luokkaan N1, mikäli ne maalataan samassa laitoksessa kuin M1-luokan ajoneuvot

– kuorma-autojen ohjaamot, jotka on määritelty ajajan majoitustilaksi, ja ajoneuvolaissa määriteltyjen N2-ja N3-ajonevoluokkien mukaiseen majoitukseen liittyvä tekninen välineistö kokonaisuudessaan

– pakettiautot, jotka on ajoneuvolaissa määritelty ajoneuvoluokkaan N1 ja kuorma-autot, jotka on ajoneuvolaissa määritelty ajoneuvoluokkiin N2 ja N3, lukuun ottamatta rekkojen ohjaamoja

– linja-autot, jotka on ajoneuvolaissa määritelty ajoneuvoluokkiin M2 ja M3.

Perävaunut, jotka on ajoneuvolaissa määritelty ajoneuvoluokkiin O1, O2, O3 ja O4.

Metalli- ja muovipinnat, mukaan lukien lentokoneiden, laivojen, junien, traktoreiden ja niitä vastaavien pinnat

* Puupinnat

* Tekstiili-, kangas-, folio- ja paperipinnat

* Nahka

Tähän toimintaan ei kuulu kappaleiden pinnoitus metalleilla, joka tehdään elektroforeesi- tai sumutustekniikalla. Jos maalauksen tai pinnoituksen jossain vaiheessa sama kappale painetaan jollain tekniikalla, niin painutusvaihe katsotaan maalaus- tai pinnoitustoiminnan osaksi. Erillisinä toimintoina suoritettuja painatustoimintoja ei kuitenkaan lueta kuuluviksi tähän kohtaan, mutta ne voivat kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, jos kyseessä oleva painatustoiminto kuuluu sen soveltamisalaan.

Taulukko 5a

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvohajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Muu pinnoitus, mukaan lukien metallin, muovin, tekstiilien5, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus (>5)> 5–151001,4 2541 Päästöraja-arvoa sovelletaan hallituissa olosuhteissa tapahtuvaan pinnoitukseen ja kuivaukseen.
> 1550/752,3, 4 2042 Ensimmäistä päästöraja-arvoa sovelletaan kuivausprosesseihin, toista pinnoituksiin.
3 Tekstiilien pinnoituslaitoksissa, jotka käyttävät tekniikoita, joilla talteen otettujen liuottimien uudelleenkäyttö on mahdollista, tapahtuvaan pinnoitukseen ja kuivausprosesseihin sovellettava päästöraja-arvo on yhteensä 150 mg C/m3 (n)
4 Maalauksessa, jota ei voi tehdä hallituissa oloissa (kuten laivanrakennuksessa, lentokoneen valmistuksessa) voidaan olla noudattamatta näitä arvoja 3 §:n 4 momentin mukaisesti.
5 Tekstiilien rotaatioseripaino kuuluu kohdassa 1 tarkoitettuun toimintaan.

Taulukko 5b

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Puupintojen maalaus (>15)> 15–251001 251 Päästöraja-arvoa sovelletaan hallituissa olosuhteissa tapahtuvaan maalaukseen ja kuivausprosesseihin.
> 2550/752 202 Ensimmäistä arvoa sovelletaan kuivaukseen, toista maalaukseen.

Taulukko 5c

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Nahan viimeistely (>10)> 10–25 85 g/m2Päästöraja-arvot on ilmaistu vapautuneen liuottimen grammamääränä valmistetun tuotteen neliömetriä kohden.
> 25 75 g/m21 Viimeisteltäessä nahkaa, jota käytetään sisustamiseen ja kulutushyödykkeinä yksittäisissä nahkatuotteissa, kuten laukuissa, vöissä, lompakoissa jne.
> 101 150 g/m2

AJONEUVOJEN MAALAUSTEOLLISUUS

Kokonaispäästöraja-arvot ilmaistaan vapautuneen liuottimen grammamääränä suhteessa tuotteen neliömetreinä ilmaistuun pinta-alaan ja vapautuneen liuottimen kilomääränä suhteessa auton koriin.

Kaikkien jäljempänä olevassa taulukossa esitettyjen tuotteiden pinta-alat määritellään seuraavasti:

– pinta-ala laskettuna elektroforeesitekniikalla käsitellystä kokonaisalueesta yhdessä kaikkien niiden osien pinta-alojen kanssa, jotka mahdollisesti lisätään maalausprosessin seuraavissa vaiheissa silloin, kun ne maalataan samoilla maaleilla kuin kyseinen tuote, tai laitoksessa maalatun tuotteen kokonaispinta-ala.

Elektroforeesitekniikalla käsiteltävän alueen pinta-ala lasketaan seuraavaa kaavaa käyttäen:

2 x tuotteen korin kokonaispaino
_______________________________________________
metallilevyn keskimääräinen paksuus x metallilevyn tiheys

Tätä menetelmää sovelletaan myös muihin levyistä valmistettuihin maalattuihin osiin.

Tietokoneavusteista suunnittelua (CAD) tai vastaavia muita menetelmiä käytetään laskettaessa muiden osien lisäämisestä aiheutuvia pinta-aloja tai laitoksessa maalatun alueen kokonaispinta-ala.

Jäljempänä olevassa taulukossa esitetty kokonaispäästöraja-arvo viittaa kaikkiin samassa laitoksessa suoritettaviin prosessivaiheisiin elektroforeesitekniikasta tai mistä tahansa muusta maalausprosessista lähtien aina loppuvaiheen vahaukseen ja suojapinnoitteen kiillotukseen asti, prosessilaitteiston puhdistukseen käytetty liuotin sekä suihkemaalikatokset ja muut kiinteät rakenteet sekä tuotannon aikana että sen ulkopuolella mukaan lukien. Kokonaispäästöraja-arvo ilmaistaan orgaanisten yhdisteiden massojen summana maalatun tuotteen kokonaispinta-alan neliömetriä kohden sekä niiden summana auton koria kohden.

Taulukko 5d

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Tuotannon määrä (viittaa maalatun tuotteen vuosituotantoon)Kokonaispäästöraja-arvot
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Uusien autojen maalaus (>15)> 5 00045 g/m2 tai 1,3 kg/kori + 33 g/m260 g/m2 tai 1,9 kg/kori + 41 g/m2
≤ 5 000 itsekantavaa rakennetta tai >3 500 alustalle rakennettu90 g/m2 tai 1,5 kg/kori + 70 g/m290 g/m2 tai 1,5 kg/kori + 70 g/m2
Uusien kuorma-autojen ohjaamojen maalaus (>15)≤ 5 0006585
> 5 0005575
Uusien pakettiautojen ja kuorma-autojen maalaus (>15)≤ 2 50090120
> 2 5007090
Uusien linja-autojen maalaus (>15)≤ 2 000210290
> 2 000150225

Maalaamoissa, joissa maalataan taulukossa 5 d määriteltyjä ajoneuvoja ja joissa liuottimia kulutetaan vähemmän kuin taulukon 5 d mainittu kulutus, on noudatettava tämän liitteen kohdan 3 ajoneuvojen maalaus ja ajoneuvojen maalaus tuotantolaitoksen ulkopuolella (≤ 15 t/a) vaatimuksia.

6. Lankalakkaus

Lankalakkauksella tarkoitetaan muuntimiin, moottoreihin ja muihin vastaaviin tarkoitetuissa käämeissä käytettävien metallijohtimien pinnoitusta.

Taulukko 6.

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Lankalakkaus (>5)>510 g/kg11 Sovelletaan laitoksiin, joissa langan keskimääräinen halkaisija on ≤ 0,1 mm.
5 g/kg22 Sovelletaan kaikkiin muihin laitoksiin.

7. Kemiallinen pesu

Kemiallisella pesulla tarkoitetaan teollista tai kaupallista toimintaa, jossa vaatteiden, huonekalujen tai vastaavien kulutustavaroiden puhdistamiseen tarkoitetussa laitoksessa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, lukuun ottamatta tahrojen ja jälkien poistamista manuaalisesti tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa.

Taulukko 7.

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo haja-päästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Kemiallinen pesu20 g/kg1, 21 Ilmaistu vapautuneen liuottimen massana puhdistettua tuotekiloa kohden.
2 Edellä 8 §:ssä määriteltyä päästöraja-arvoa ei sovelleta tällä sektorilla.

8. Puun kyllästäminen

Kyllästämisellä tarkoitetaan puutavaran säilymistä parantavaa toimintaa.

Taulukko 8.

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Puun kyllästys (>25)> 251001 4511 kg/m31 Ei sovelleta kreosootilla tapahtuvaan kyllästykseen.

9. Jalkineiden valmistus

Jalkineiden valmistuksella tarkoitetaan kokonaisten jalkineiden tai niiden osien tuottamiseen tarkoitettuja toimintoja.

Taulukko 9.

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Jalkineiden valmistus (>5)>525 g paria kohdenKokonaispäästöraja-arvo on ilmaistu vapautuneen liuottimien grammamääränä valmista jalkineparia kohden.

10. Laminointi

Laminoinnilla tarkoitetaan puun ja/tai muovin kiinnittämisestä yhteen laminaattien tuottamiseksi.

Taulukko 10.

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Laminointi (>5)> 530 g/m2

11. Liimaus

Liimauksella tarkoitetaan muita kuin edellä kohdissa 9 ja 10 tarkoitettuja toimintoja, jossa liima levitetään johonkin pintaan, painatukseen liittyvää liimausta ja laminointia lukuun ottamatta.

Taulukko 11.

Toiminta(liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3(n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Liimaus (>5)> 5–15501251 Jos käytetään tekniikkaa, joka mahdollistaa talteen otetun liuottimen uudelleenkäytön, poistokaasujen päästöraja-arvo on 150 mg C/m3(n)
> 1550120

12. Maalien, lakkojen, painovärien ja muiden pinnoitteiden sekä liimojen valmistus

Valmistuksella tarkoitetaan maalien, lakkojen, painovärien ja muiden pinnoitteiden sekä liimojen valmistusta sekoittamalla pigmenttejä, hartseja ja liima-aineita orgaanisiin liuottimiin tai muihin kantoaineisiin. Valmistuksella tarkoitetaan myös välituotteiden valmistusta, jos tapahtuu samassa toimipaikassa edellä tarkoitettujen toimintojen kanssa. Valmistukseen kuuluvat esidispergointi ja dispergointi, viskositeetin ja värisävyjen säätäminen sekä lopputuotteen pakkaamiseen liittyvät toimet.

Taulukko 12.

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Maalien, lakkojen, painovärien ja muiden pinnoitteiden sekä liimojen valmistus (>100)> 100–1 000150 55 % käytetyistä liuottimistaHajapäästöihin ei lasketa liuotinta, joka myydään osana kyseistä seosta suljetussa pakkauksessa.
> 1 000150 33 % käytetyistä liuottimista

13. Kumin jalostus

Jalostuksella tarkoitetaan luonnonkumin tai synteettisen kumin sekoitus-, jauhamis-, seostus-, kalanterointi-, ekstrudointi- ja vulkanointitoimintoja sekä kaikki avustavia toimintoja luonnonkumin tai synteettisen kumin muuttamiseksi lopputuotteeksi.

Taulukko 13

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Kumin jalostus (> 15)> 15201 25225 % käytetyistä liuottimista1 Jos käytetään tekniikkaa, joka mahdollistaa talteen otetun liuottimen uudelleenkäytön, poistokaasujen päästöraja-arvo on 150 mg C/m3 (n)
2 Hajapäästöihin ei lasketa liuotinta, joka myydään osana kyseistä tuotetta tai seosta suljetussa pakkauksessa.

14. Kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto ja kasviöljyjen jalostustoiminnot

Kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutolla ja kasviöljyjen jalostuksella tarkoitetaan toimintaa kasviöljyjen uuttamiseksi siemenistä ja muista kasviaineksista, kuivajäämien käsittelyä eläinrehun tuottamiseksi, siemenistä ja kasvi- tai eläinaineksista saatujen rasvojen ja kasviöljyjen puhdistamista.

Taulukko 14.

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Kasviöljyjen ja eläinrasvan uutto sekä kasviöljyjen jalostus (> 10)> 10Eläinrasva: 1,5 kg/tonni Risiiniöljy: 3,0 kg/tonni Rapsin tai rypsin siemen: 1,0 kg/tonni Auringonkukan siemen: 1,0 kg/tonni Soijapavut (tavanomainen murskaus): 0,8 kg/tonni Soijapavut (valkoiset hiutaleet): 1,2 kg/tonni Muut siemenet ja muut kasviainekset: 3 kg/tonni1 1,5 kg/tonni2 4 kg/tonni31 Ympäristölupaviranomaisen on asetettava kokonaispäästöraja-arvot yksittäisiä siemeneriä ja muita kasviaineksia käsitteleville laitoksille tapauskohtaisesti käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
2 Sovelletaan kaikkiin fraktiointiprosesseihin öljy/vesisaostusta lukuun ottamatta.
3 Sovelletaan öljy/ vesisaostukseen.

15. Lääketeollisuus

Lääketeollisuudella tarkoitetaan lääkelain (395/1987) mukaista lääkevalmisteiden teollista valmistusta, lääkeaineiden valmistusta kemiallisella synteesillä, käymisprosessilla, uutolla sekä näiden formulointia ja viimeistelyä, sekä lääkeraaka-aineiden valmistusta, jos se tapahtuu samassa paikassa.

Taulukko 15.

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi)Liuottimien kulutus (tonnia/vuosi)Poistokaasujenpäästöraja-arvo (mg C/m3 (n))Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista)Kokonaispäästöraja-arvoErityismääräykset
Uudet laitoksetOlemassa olevat laitoksetUudet laitoksetOlemassa olevat laitokset
Lääketeollisuus (> 50)> 50201521525 % käytetyistä liuottimista15 % käytetyistä liuottimista1 Jos käytetään tekniikkaa, joka mahdollistaa talteen otetun liuottimen uudelleenkäytön, poistokaasujen päästöraja-arvo on 150 mg C/m3 (n).
2 Hajapäästöihin ei lasketa liuotinta, joka myydään osana kyseistä tuotetta tai seosta suljetussa pakkauksessa.

Liite 2

PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISOHJELMA

Päästöjen vähentämisohjelmaa voidaan käyttää laitoksessa liitteessä 1 määriteltyjen poistokaasujen päästöraja-arvojen ja hajapäästöjen raja-arvojen tai kokonaispäästöraja-arvojen sijasta. Vähentämisohjelmalla on päästävä samaan päästöjen vähennykseen kuin jos liitteen 1 päästöraja-arvoja noudatettaisiin laitoksessa.

Toiminnanharjoittaja esittää päästöjen vähennysohjelman lupa- tai rekisteröintiviranomaiselle 6 § 4 momentin mukaisesti.

Vähentämisohjelma voidaan laatia laitokselle, jossa käytetään maaleja, lakkoja, painovärejä tai muita pinnoitteita taikka liimoja. Tavoitteena on erityisesti vähentää laitoksella käytettävien tuotteiden keskimääräistä liuotepitoisuutta tai tehostaa kiintoaineiden käyttöä, jotta laitoksen kokonaispäästöt vähenisivät prosentuaalisesti vuosittaisista vertailupäästöistä tiettyyn määrään, jota kutsutaan päästöjen tavoitearvoksi. Päästöjen tavoitearvo on olemassa olevassa toiminnassa saavutettava 6 § 3 momentissa säädetyssä aikataulussa.

Vuosittainen vertailupäästö (ARE):

Vertailupäästö määritellään siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tilannetta, jossa laitoksessa ei ole tehty päästöjen vähennystoimia tai tilannetta, jossa vähentämisohjelma laaditaan.

Vertailupäästö lasketaan seuraavasti:

1) Määritetään vuodessa kulutetun maalin taikka pinnoitteen, painovärin, lakan tai liiman sisältämän kiintoaineen kokonaismäärä. Kiintoaineella tarkoitetaan tässä kaikkia sellaisia aineita maaleissa taikka pinnoitteissa, painoväreissä, lakoissa tai liimoissa, joista tulee kiinteitä veden tai haihtuvien orgaanisten yhdisteiden haihduttua.

2) Vertailupäästö lasketaan kertomalla kohdassa 1 määritetty kiintoaineen kokonaismäärä taulukossa 2.1 esitetyllä kertoimella. Taulukon kertoimet ovat vakioita, jotka kuvaavat kussakin toiminnossa käytettävän tuotteen tyypillistä kiintoaineen ja liuottimien määrän suhdetta, kun toiminnossa käytetään perinteisiä liuotinpohjaisia tuotteita. Jos lupaviranomaiselle tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitävän laitoksen kohdalla valvontaviranomaiselle voidaan perustellusti osoittaa, että toiminnossa käytettävän tuotteen kiintoaineen ja liuottimen määrän suhteesta saatava kerroin on jokin muu kuin jäljempänä oleva vakio, niin sitä voidaan käyttää vertailupäästön laskennassa.

Taulukko 2.1

Kerroin
Syväpaino, fleksopaino, laminointi painatuksen osana, lakkaus painatuksen osana4
Puupintojen maalaus/pinnoitus4
Tekstiilien, kankaan, folion tai paperin maalaus/pinnoitus4
Liimaus4
Jatkuvatoiminen nauhapinnoitus3
Ajoneuvojen maalaus ja ajoneuvojen alkuperäinen maalaus tuotantolaitoksen ulkopuolella (≤ 15 t/a)3
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnoitukset2,33
Ilmailu- ja avaruusalan pinnoitukset2,33
Muu pinnoitus1,5
Rotaatioseripaino1,5

Päästöjen tavoitearvo (TE):

3) Päästöjen tavoitearvo on yhtä suuri kuin vuosittainen vertailupäästö kerrottuna prosenttimäärällä, joka on

(liitteen 1 hajapäästöjen raja-arvo + 15) laitoksille, jotka kuuluvat liitteen 1 kohtaan ajoneuvojen maalaus ja ajoneuvojen maalaus tuotantolaitoksen ulkopuolella (≤ 15 t/a) (taulukko 3) tai ovat liitteen 1 kohtien muu pinnoitus taikka maalaus (taulukko 5a) ja puupintojen maalaus (taulukko 5b) alempien liuottimien kulutusmäärien mukaiset;

(liitteen 1 hajapäästöjen raja-arvo + 5) kaikille muille laitoksille.

4) Asetuksen vaatimuksia katsotaan noudatetun silloin, kun liitteen 3 mukaisen liuottimien hallintasuunnitelman avulla tai muutoin lupaviranomaisen tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröidyn laitoksen kohdalla valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla määritetty todellinen vuosittainen päästö on pienempi tai yhtä suuri kuin päästöjen tavoitearvo (TE).

Liite 3

LIUOTTIMIEN HALLINTASUUNNITELMA

1. Periaatteet

Liuottimien hallintasuunnitelmaa on käytettävä sen osoittamiseksi tai varmistamiseksi, että laitos noudattaa 3 §:ssä tarkoitettuja päästöraja-arvoja tai 6 §:ssä tarkoitettua päästöjen vähentämisohjelmaa sekä hahmoteltaessa päästöjen vähennystoimia sekä arvioitaessa laitoksella käytettävien liuottimien kulutusta, päästöjä ja muiden säännösten noudattamista.

2. Määritelmät

Prosessiin menevä orgaanisten liuottimien määrä eli orgaanisten liuottimien käyttö (I):

I=I1 + I2

I1. Toiminnassa käytettävien orgaanisten liuottimien tai käytettävien seosten sisältämien orgaanisten liuottimien määrä ajanjaksolla, jolta ainetase lasketaan.

I2. Talteen otettujen orgaanisten liuottimien tai talteen otettujen seosten sisältämien orgaanisten liuottimien määrä, joka käytetään uudelleen liuottimena toiminnassa. Kierrätetty liuotin lasketaan joka kerta, kun sitä käytetään toiminnassa.

Prosessista tai toiminnasta poistuva orgaanisten liuottimien määrä (O):

O1. Poistokaasupäästöt

O2. Veteen liuenneet orgaaniset liuottimet

O3. Prosessista valmistuviin tuotteisiin epäpuhtauksina tai jääminä sitoutuneen orgaanisen liuottimen määrä.

O4. Orgaanisten liuottimien päästöt ilmaan, joita ei ole otettu talteen. Tähän kuuluu yleisilmanvaihdon, kuten ovien, ikkunoiden, tuuletusaukkojen ja muiden vastaavien aukkojen kautta vapautuvat orgaanisten liuottimien päästöt ilmaan.

O5. Kemiallisista tai fysikaalisista reaktioista kuten poistokaasujen käsittelystä esimerkiksi polttamalla tai muilla tavoin hävitetyt taikka adsorboimalla talteen otetut orgaaniset liuottimet taikka orgaaniset yhdisteet tai jäteveden käsittelyssä hävitetyt tai talteen otetut orgaaniset liuottimet taikka orgaaniset yhdisteet edellyttäen, ettei niitä lasketa kohdissa O6, O7 tai O8.

O6. Kerätyn jätteen sisältämät orgaaniset liuottimet.

O7. Orgaaniset liuottimet tai seoksen sisältämät orgaaniset liuottimet, jotka myydään kaupallista arvoa omaavana tuotteena.

O8. Muut kuin kohdassa O7 tarkoitetut seosten sisältämät orgaaniset liuottimet, jotka otetaan talteen uudelleen käyttöä varten muualle kuin prosessiin.

O9. Muulla tavoin vapautuvat orgaaniset liuottimet.

3. Liuottimien hallintasuunnitelman käyttö(29.10.2015/1288)

Hallintasuunnitelman käyttö hajapäästöjen (F) määrittämisessä

i) Hajapäästöjen (F) laskennassa on käytettävä jompaakumpaa seuraavista yhtälöistä:

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

tai

F = O2 + O3 + O4 + O9

Hajapäästöt on määritettävä joko mittaamalla suoraan tai vastaavalla laskennallisella tavalla käyttämällä esimerkiksi prosessin talteenottotehokkuutta.

Hajapäästön raja-arvo ilmaistaan/lasketaan prosentteina (%) prosessissa käytetyistä liuottimista (I).

ii) Hajapäästöjen määrittäminen toteutetaan lyhyellä, mutta kattavalla mittaussarjalla. Määritys on uusittava vasta, kun laitteet uusitaan.

Hallintasuunnitelman käyttö liitteen 2 mukaisen vähentämisohjelman noudattamisessa

Jos laitoksessa noudatetaan päästöjen vähentämisohjelmaa, niin vuosittainen liuottimien kulutus (C) on määritettävä hallintasuunnitelman avulla seuraavasti:

C = I1 - O8

Pinnoitteiden tai maalien, painovärien, lakkojen taikka liimojen kiintoainepitoisuuden määrittäminen vuosittaisten vertailupäästöjen (ARE) ja tavoitepäästöjen (TE) laskemiseksi, voidaan tehdä vastaavasti vuosittaisesta kulutuksesta ottamalla huomioon käytetyn tuotteen kiintoainepitoisuus (% tai g/l) ja kiintoaineen tiheys (g/l).

Hallintasuunnitelman käyttö kokonaispäästöjen (E) laskennassa

Hallintasuunnitelma on tehtävä vuosittain, jotta laitoksen tai toiminnallisen yksikön kokonaispäästöt (E) voidaan määrittää. Päästöt voidaan määrittää seuraavasti:

E = F (hajapäästöt) + O1 (poistokaasupäästöt)

Laitoksessa, jossa harjoitetaan kahta tai useampaa asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa ja jossa sovelletaan asetuksen 9 §:n toisessa momentissa tarkoitettua kokonaispäästörajaa, olisi hallintasuunnitelma tehtävä vuosittain, jotta voidaan laskea kaikista asiaankuuluvista toiminnoista aiheutuneet kokonaispäästöt ja jotta voidaan verrata päästöjä niihin kokonaispäästöihin, jotka olisi saavutettu noudattamalla kullekin toiminnalle erikseen liitteessä 1 säädettyjä päästöraja-arvoja.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.10.2015/1288:

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä marraskuuta 2015. Sitä sovelletaan kuitenkin jo 5 päivästä helmikuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17

8.2.2018/133:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17

8.3.2018/167:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.