Seurattu SDK 300/2021 saakka.

8.8.2014/653

Laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (voimassa 31.1.2021 saakka)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 15.1.2021/73, joka on voimassa 1.2.2021 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tämä laki sisältää täydentävät säännökset räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/2013, jäljempänä lähtöaineasetus, soveltamisesta.

2 §
Toimivaltainen viranomainen

Poliisihallitus on toimivaltainen viranomainen lähtöaineasetuksen 4 artiklan 2 ja 6 kohdassa sekä 7 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa.

Tulli on toimivaltainen viranomainen lähtöaineasetuksen 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.

3 §
Kansallinen yhteyspiste

Keskusrikospoliisi on kansallinen yhteyspiste lähtöaineasetuksen 9 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa.

4 §
Lähtöainelupa

Muussa kuin ammatti-, liike- tai elinkeinotoiminnassa saadaan tuoda, hankkia, pitää hallussa tai käyttää lähtöaineasetuksen liitteessä I tarkoitettuja räjähteiden lähtöaineita vain, jos Poliisihallitus on myöntänyt siihen lähtöaineasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luvan (lähtöainelupa).

Lupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lupahakemuksen voi jättää Poliisihallituksen lisäksi myös poliisilaitokselle.

5 §
Lähtöaineluvan myöntämisen edellytykset

Lähtöainelupa voidaan myöntää sellaiselle 18 vuotta täyttäneelle, joka esittää aineelle laillisen käyttötarkoituksen ja jota terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä sopivana pitämään hallussaan ja käyttämään kyseistä ainetta.

Poliisihallituksella on oikeus saada hakijasta lääketieteellinen arvio, jos saatujen tietojen tai haastattelun perusteella on syytä epäillä luvanhakijan henkilökohtaista sopivuutta aineen hallussapitoon. Poliisihallituksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada lääketieteellisessä arviossa luvanhakijasta sellaiset terveystiedot, jotka ovat välttämättömiä arvioitaessa hakijan sopivuutta aineen hallussapitoon.

Alle 18-vuotiaalle, joka täyttää 1 momentissa säädetyt edellytykset, voidaan myöntää lähtöainelupa huoltajan suostumuksella.

6 §
Lähtöaineluvan peruuttaminen

Poliisihallitus voi peruuttaa lähtöaineluvan lähtöaineasetuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Lähtöaineluvan peruuttamista koskevassa asiassa voidaan tarvittaessa suorittaa poliisilain (872/2011) 6 luvussa säädetty poliisitutkinta.

7 §
Valvonta

Poliisihallitus ja sen alaiset yksiköt valvovat lähtöaineasetuksen ja tämän lain noudattamista.

Tulli valvoo lähtöaineasetuksen noudattamista lähtöaineasetuksen 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun tuonnin osalta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo, että lähtöaineasetuksen soveltamisalaan kuuluvien lähtöaineasetuksen liitteen I aineita sisältävien kemikaalien pakkausmerkinnöissä on lähtöaineasetuksen 5 artiklassa tarkoitettu merkintä aineen hankkimisen, hallussapidon ja käytön rajoituksesta. Merkinnän tulee olla suomeksi ja ruotsiksi.

8 §
Tietojensaantioikeus

Poliisilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada lähtöaineasetuksen noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot niiltä, joita mainitun asetuksen säännökset koskevat. Henkilötietojen osalta tietojensaantioikeus koskee vain välttämättömiä tietoja.

Tullilla on oikeus saada poliisilta tarvittavia tietoja lähtöaineluvan oikeellisuuden varmistamiseksi.

9 §
Pois ottaminen ja hävittäminen

Poliisimiehellä ja Tullilla on oikeus ottaa haltuunsa ilman lähtöainelupaa maahantuotava tai hallussa pidetty aine.

Poliisimies voi ottaa luvan ja siihen liittyvät aineet haltuunsa, jos lähtöaineluvan voimassaolo on peruutettu lähtöaineasetuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Edellä 1 ja 2 momentin nojalla poliisin haltuun ottaman omaisuuden käsittelyyn sovelletaan, mitä poliisilain 2 luvun 14 ja 15 §:ssä säädetään. Edellä 1 momentin nojalla Tullin haltuun ottaman omaisuuden käsittelyyn sovelletaan, mitä tullilain (1466/1994) 35 §:n 2 momentissa säädetään.

10 §
Uusista räjähteiden lähtöaineita koskevista rajoituksista päättäminen

Lähtöaineasetuksen 13 artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetuista rajoituksista päättää valtioneuvosto.

11 § (19.12.2019/1367)
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

12 §
Räjähteiden lähtöainerikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) hankkii, tuo, pitää hallussaan tai käyttää lähtöaineasetuksen liitteessä I tarkoitettua räjähteiden lähtöainetta ilman lähtöainelupaa,

2) laiminlyö tarkistaa liiketoimen tai muun luovutuksen yhteydessä, että lähtöaineasetuksen liitteessä I tarkoitetun räjähteiden lähtöaineen ostajalla tai muulla vastaanottajalla on lähtöainelupa,

3) laiminlyö elinkeinonharjoittajana varmistaa, että lähtöaineasetuksen liitteessä I tarkoitetun räjähteiden lähtöaineen pakkauksessa on mainitun asetuksen 5 artiklassa säädetty merkintä asettaessaan lähtöaineen saataville tai

4) laiminlyö elinkeinonharjoittajana liiketoimen tai sen yrityksen yhteydessä ilmoittaa lähtöaineasetuksen 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta oman asiakkaansa epäilyttävästä liiketoimesta tai sen yrityksestä keskusrikospoliisille,

on tuomittava räjähteiden lähtöainerikkomuksesta sakkoon.

Räjähteiden lähtöainerikkomuksesta tuomitaan myös elinkeinonharjoittaja, joka tahallaan laiminlyö ilmoittaa lähtöaineasetuksen liitteessä I tai II tarkoitetun hallussaan olleen räjähteiden lähtöaineen huomattavasta katoamisesta tai anastetuksi tulemisesta keskusrikospoliisille.

Lähtöaineasetuksen liitteissä I ja II tarkoitettuihin aineisiin rinnastetaan tätä pykälää sovellettaessa 10 §:n nojalla annetuissa päätöksissä tarkoitetut aineet sekä liitteissä ja päätöksissä tarkoitettuja aineita sisältävät aineet ja seokset. Tätä pykälää ei sovelleta lähtöaineasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä syyskuuta 2014.

HE 21/2014, HaVM 15/2014, EV 74/2014

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.2019/1367:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 75/2019, HaVM 10/2019, EV 46/2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.