Seurattu SDK 766/2022 saakka.

20.2.2014/132

Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) 2 §:n 4 momentin, 3 §:n 4 momentin, 5 §:n 3 momentin, 11 §:n 2 momentin ja 13 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Yhteiset perustietotekniikkapalvelut

Valtion yhteisiä perustietotekniikkapalveluja ovat:

1) päätelaite- ja käyttäjätukipalvelut;

2) viestintätekniset palvelut;

3) tietoliikennepalvelut;

4) käyttöpalvelut;

5) toimistosovellukset.

2 §
Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut

Valtion yhteisiä tietojärjestelmäpalveluja ovat:

1) henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäpalvelut;

2) taloushallinnon tietojärjestelmäpalvelut;

3) asianhallintajärjestelmäpalvelut,

4) viestinnän järjestelmäpalvelut;

5) toimitila- ja materiaalinhallinnan tietojärjestelmäpalvelut;

6) asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmäpalvelut;

7) hankintojen hallinnan tietojärjestelmäpalvelut;

8) raportointipalvelut;

9) tiedon säilytyspalvelut.

3 § (7.7.2016/598)

3 § on kumottu A:lla 7.7.2016/598.

4 §
Valtion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja tuottava palvelukeskus

Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) 5 §:ssä tarkoitettu palvelukeskus on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

5 § (7.7.2016/598)
Palvelukeskuksen tehtävät

Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa ja kehittää seuraavia yhteisiä perustietotekniikkapalveluja:

1) päätelaite- ja käyttäjätukipalveluihin kuuluvia käyttäjien tukipalveluja, käyttövaltuuspalveluja, päätelaitepalveluja, työasemaverkon palveluja ja tulostuksen hallintapalveluja;

2) viestintäteknisiin palveluihin kuuluvia sähköpostipalveluja, verkkokokous- ja videoneuvottelupalveluja, työtilapalveluja, ääni- ja videopalveluja sekä puhepalveluja;

3) tietoliikennepalveluihin kuuluvia runkoverkkopalveluja, lähiverkkopalveluja ja etäyhteyspalveluja sekä näihin liittyviä tietoturvapalveluja;

4) käyttöpalveluihin kuuluvia konesali- ja kapasiteettipalveluja sekä perustietotekniikan ja sovellusten integraatio- ja sanomanvälityspalveluja;

5) toimistosovelluksiin kuuluvia vakiintuneita ja laajalti käytettyjä toimisto-ohjelmistoja, internet- ja intranetohjelmistoja ja sosiaalisen median sovelluksia ja ohjelmistoja.

Palvelukeskus tuottaa ja kehittää perustietotekniikkapalveluihin liittyviä omaisuudenhallintapalveluja.

Palvelukeskus voi tuottaa ja kehittää yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyviä perustietotekniikkapalveluja.

Palvelukeskus voi tuottaa ja kehittää myös palveluihinsa liittyviä projekti- ja asiantuntijapalveluja.

6 §
Asiakasneuvottelukunta

Valtiovarainministeriö asettaa palvelukeskuksen asiakasohjausta ja toiminnan kehittämistä tukevan asiakasneuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Asiakasneuvottelukuntaan kuuluvat ainakin edustaja kultakin hallinnonalalta ja palvelukeskuksen edustaja.

7 §
Asiakasneuvottelukunnan tehtävät

Asiakasneuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä ja seurata ainakin:

1) palvelukeskuksen toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja;

2) palvelujen kehittämissuunnitelmia ja muita palvelujen kehittämiseen liittyviä asioita;

3) palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita;

4) palveluista perittäviä hintoja ja hinnoittelumalleja koskevia asioita;

5) hintojen muodostumisen perusteena olevaa kustannusrakennetta ja kustannusten kehittymistä;

6) palveluiden käyttöön liittyviä asioita;

7) muita vastaavia palvelukeskuksen toimintaan liittyviä asioita, joilla on yksittäistä asiakasta laajempaa merkitystä palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen tai käyttöön.

Asiakasneuvottelukunta laatii toimintaansa varten tavoitteet ja suunnitelman.

Asiakasneuvottelukunta tekee tehtäviinsä liittyviä aloitteita valtiovarainministeriölle ja palvelukeskukselle.

8–11 §

8–11 § on kumottu A:lla 7.7.2016/598.

12 § (24.1.2019/143)

12 § on kumottu A:lla 24.1.2019/143.

13 § (7.7.2016/598)
Yhteisten palvelujen käyttö

Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu käyttövelvoite koskee 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja palveluja.

14 §
Yhteisten palvelujen laatu ja kustannustehokkuus

Palvelutuottajien on käytettävä palvelutuotannossaan laadunhallintajärjestelmää palvelun laadun, palvelutasojen ja kustannustehokkuuden jatkuvaan kehittämiseen sekä asiakaskohtaiseen ja muuhun seurantaan ja raportointiin.

15 §
Tiedonsaantioikeudet ja tiedonantovelvollisuudet

Palvelutuotannon ja palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi valtiovarainministeriöllä ja yhteisten palvelujen asiakkailla on oikeus saada riittävät ja tarvittavat tiedot palvelutuottajilta. Palvelutuottajan ja asiakkaiden välisistä palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistavista menettelyistä sovitaan palvelusopimuksissa.

Palvelukeskuksen on annettava asiakasneuvottelukunnalle riittävät ja tarvittavat tiedot neuvottelukunnan tehtävien hoitamiseksi. Palvelukeskuksen on raportoitava toimintansa turvallisuudesta ja tietoturvallisuudesta sekä ilmoitettava niihin liittyvistä poikkeamista viipymättä valtiovarainministeriölle tai sen osoittamalle viranomaiselle.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

7.7.2016/598:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2016

24.1.2019/143:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.