Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

31.1.2014/75

Laki maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Voimaan tulevat säädökset

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014:

1) maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 54 §:n muuttamisesta annettu laki (76/2014);

2) Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta annettu laki (77/2014);

3) maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annettu laki (78/2014);

4) maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta annettu laki (79/2014);

5) maatalouden rakennetuista annetun lain 67 §:n muuttamisesta annettu laki (80/2014);

6) maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 57 §:n muuttamisesta annettu laki (81/2014);

7) hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta annettu laki (82/2014);

8) kolttalain muuttamisesta annettu laki (83/2014);

9) porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annettu laki (85/2014);

10) peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta annettu laki (87/2014);

11) maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 90 §:n muuttamisesta annettu laki (88/2014);

12) Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun lain 27 §:n muuttamisesta annettu laki (89/2014);

13) kalastuslain muuttamisesta annettu laki (90/2014);

14) Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (91/2014);

15) riistahallintolain 31 §:n muuttamisesta annettu laki (92/2014);

16) riistavahinkolain 47 §:n muuttamisesta annettu laki (93/2013):

17) taimiaineistolain 16 §:n muuttamisesta annettu laki (94/2014);

18) siemenkauppalain 32 §:n muuttamisesta annettu laki (95/2014);

19) metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta annettu laki (96/2014);

20) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 34 ja 35 §:n muuttamisesta annettu laki (97/2014);

21) lannoitevalmistelain 41 §:n muuttamisesta annettu laki (98/2014);

22) yhteisaluelain muuttamisesta annettu laki (99/2014);

23) yhteismetsälain muuttamisesta annettu laki (100/2014);

24) tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta annettu laki (101/2014); sekä

25) hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta annettu laki (102/2014).

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta annettu laki (84/2014) ja porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (86/2014) tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

2 §
Kumottavat säädökset ja säännökset

Tällä lailla kumotaan:

1) maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annettu laki (1203/1992);

2) maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 39 §, sellaisena kuin se on laissa 1471/1993; sekä

3) luopumiseläkelain (16/1974) 23 §:n 1–3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1304/1990.

3 §
Uuden lainsäädännön soveltaminen

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tullessa vireillä olevien asioiden käsittelyyn sovelletaan 1 §:ssä mainittuja lakeja, jollei tässä laissa toisin säädetä.

4 §
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa vireillä olevat asiat

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa vireillä olevat asiat siirretään käsiteltäviksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, muuhun toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen tai Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen sen mukaisesti kuin muutoksenhausta 1 §:ssä mainituissa laeissa säädetään. Vastaavasti siirretään myös ne valituksenalaiset asiat, jotka on ratkaistu ennen 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantuloa mutta joita koskevat valitukset tulevat vireille vasta 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantulon jälkeen valituksenalaiseen päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle osoitettuina.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan tai sen puheenjohtajan määräämät väliaikaiset toimenpiteet ja muut toimet jäävät voimaan, kunnes asia ratkaistaan tai hallintotuomioistuin toisin määrää.

Hallintotuomioistuimelle siirretyn asian käsittelystä ei peritä maksua, jos asian käsittely maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa on ollut 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti maksuton.

Jatkovalitusoikeus hallintotuomioistuimelle siirretyssä asiassa, johon 1 §:ssä mainitun lain mukaan saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan, määräytyy 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan, jos päätökseen mainittujen säännösten nojalla saa valittamalla hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

5 §
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevat asiat

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevat asiat käsitellään loppuun 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Aikaisempaa lainsäädäntöä sovelletaan myös niihin valituksenalaisiin asioihin, jotka on ratkaistu ennen 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantuloa mutta joita koskevat valitukset tulevat korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireille vasta 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantulon jälkeen valituksenalaiseen päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti.

Jos valituksenalainen päätös on tarpeen kumota ja asia palauttaa uudelleen käsiteltäväksi, korkein hallinto-oikeus palauttaa asian sille hallintotuomioistuimelle, joka on asiallisesti ja alueellisesti toimivaltainen käsittelemään asian 1 §:ssä mainitun lain nojalla.

6 § (25.8.2016/726)
Henkilöstön siirtyminen

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lainkäyttöneuvoksen virat lakkaavat tämän lain voimaan tullessa.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa päätoimisesti toimivat, tuomioistuinlain (673/2016) 10 luvun 1 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävät lainkäyttöneuvokset voidaan siirtää tämän lain voimaan tullessa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan, enintään kuitenkin nykyisen toimikautensa loppuun. Siirtäminen edellyttää virkamiehen suostumusta.

Valituslautakunnan muut virat sekä niihin nimitetyt henkilöt siirretään valtion virkamieslain (750/1994) 5 a §:n nojalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Sama koskee lain voimaan tullessa määräaikaisessa virkasuhteessa olevia henkilöitä määräaikaisen virkasuhteen päättymiseen saakka. Siirto edellyttää asianomaisen henkilön suostumusta.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Mitä muussa laissa tai asetuksessa säädetään maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta, koskee tämän lain tultua voimaan toimivaltaista hallintotuomioistuinta.

HE 121/2013, MmVM 17/2013, EV 186/2013

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.8.2016/726:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 7/2016, LaVM 8/2016, EV 99/2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.