Seurattu SDK 1261/2020 saakka.

20.12.2012/1019

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3–5 luvussa tarkoitetuista esitteistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään arvopaperimarkkinalain (746/2012) 5 luvun 11§:n ja kiinteistörahastolain (1173/1997) 22 §:n nojalla:

1 luku

Yhteiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee arvopaperimarkkinalain (746/2012) 3–5 luvussa tarkoitettuja esitteitä.

Tämän luvun 9 §:ää sekä 2 ja 3 luvun säännöksiä sovelletaan vain esitteeseen, jos arvopaperit sisältyvät tarjoukseen, jonka yhteenlaskettu vastike Euroopan talousalueella laskettuna 12 kuukauden ajanjaksolta on alle viisi miljoonaa euroa eikä arvopapereita haeta kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle.

2 §
Esitteen julkaiseminen

Finanssivalvonnan hyväksymä esite on toimitettava Finanssivalvonnalle viimeistään silloin, kun se julkaistaan. Esite katsotaan julkaistuksi, kun se on annettu yleisön saataville:

1) sähköisessä muodossa joko liikkeeseenlaskijan tai kyseisiä arvopapereita välittävien tai myyvien sijoituspalvelun tarjoajien tai niiden liikkeeseenlaskijan asiamiesten internetsivuilla, jotka välittävät kyseisiin arvopapereihin liittyviä maksuja;

2) sähköisessä muodossa niiden säänneltyjen markkinoiden ylläpitäjien internetsivuilla, joiden ylläpitämälle säännellylle markkinalle arvopaperin kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan;

3) maksutta ja painetussa muodossa sen säännellyn markkinan ylläpitäjän toimipaikoissa, jonka ylläpitämän kaupankäynnin kohteeksi arvopaperin ottamista haetaan, liikkeeseenlaskijan toimipaikassa sekä niiden liikkeeseenlaskijan asiamiesten toimipaikoissa, jotka välittävät kyseisiin arvopapereihin liittyviä maksuja; tai

4) julkaisemalla se yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa tai laajalevikkisessä lehdessä, joka ilmestyy niissä ETA-valtioissa, joissa tarjous tehdään tai arvopaperin kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan.

Edellä 1 momentin 3 tai 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla julkaistu esite on aina julkaistava myös 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla sähköisessä muodossa. Sähköisessä muodossa julkaistu esite on pyydettäessä annettava sijoittajalle maksutta paperimuotoisena.

Jos esite koostuu erillisestä rekisteröintiasiakirjasta, arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä, näitä osia saa jakaa erillisinä asiakirjoina edellyttäen, että niissä ilmoitetaan, missä muut esitteen osat ovat yleisön saatavilla.

Esitteen on oltava yleisön saatavilla 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla koko tarjoamisajan tai, jos arvopapereita haetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle, kunnes arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi.

3 §
Esitteen julkaisemisaika

Esite on julkaistava viimeistään kaksi pankkipäivää ennen arvopaperien yleisölle tarjoamisen aloittamista. Tarjottaessa yleisölle osakelajia, joka haetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle ensimmäistä kertaa, esite on kuitenkin julkaistava vähintään kuusi pankkipäivää ennen tarjouksen aikaisinta päättämisajankohtaa.

Jos arvopapereita ei tarjota yleisölle niiden kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle ottamisen yhteydessä, esite on 1 momentin estämättä julkaistava viimeistään kaksi pankkipäivää ennen esitteen tarkoittamilla arvopapereilla tapahtuvan kaupankäynnin aloittamista.

Esite voidaan Finanssivalvonnan hyväksymisen yhteydessä antamalla suostumuksella julkaista 1 momentin 1 virkkeessä ja 2 momentissa tarkoitetun määräajan jälkeen, kuitenkin viimeistään tarjoamisen aloittamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä.

4 §
Tiivistelmässä annettavat keskeiset tiedot

Esitteen tiivistelmään on sisällytettävä seuraavat keskeiset tiedot:

1) lyhyt kuvaus liikkeeseenlaskijaan ja mahdolliseen takaajaan liittyvistä olennaisista tiedoista ja riskeistä mukaan luettuna varat, velat ja taloudellinen asema;

2) lyhyt kuvaus kyseiseen arvopaperiin tehtävän sijoituksen olennaisista ominaisuuksista ja siihen liittyvistä riskeistä, mukaan lukien tiedot arvopapereihin liittyvistä oikeuksista;

3) tarjouksen yleiset ehdot mukaan lukien arvio kuluista, jotka liikkeeseenlaskija tai tarjoaja perii sijoittajalta;

4) yksityiskohtaiset tiedot kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta;

5) tarjouksen perustelut ja varojen käyttö.

5 §
Tiivistelmän varoitusteksti

Tiivistelmässä on mainittava, että:

1) tiivistelmää on pidettävä esitteen johdantona;

2) sijoittajan tulee perustaa sijoituspäätöksensä esitteeseen kokonaisuutena;

3) jos tuomioistuimessa pannaan vireille kanne esitteen tiedoista, kantaja voi ETA-valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista;

4) tiivistelmän laatineet ja sen ilmoittamista pyytäneet henkilöt ovat siviilioikeudellisessa vastuussa tiivistelmästä tai sen käännöksestä vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa esitteen muihin osiin.

6 §
Tietojen sisällyttäminen esitteeseen viittaamalla

Jos esitteeseen sisällytetään tietoja viittaamalla arvopaperimarkkinalain 4 luvun 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla, esitteeseen on sisällytettävä luettelo tiedoista, joihin esitteessä viitataan ja viitatuista asiakirjoista. Viitattujen tietojen on oltava uusimpia liikkeeseenlaskijan käytettävissä olevia tietoja viitatusta asiasta. Myös asiakirjat, joihin esitteessä viitataan, on asetettava yleisön saataville 2 ja 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

7 §
Yritys, jolla on vähäinen markkina-arvo

Yrityksellä, jolla on vähäinen markkina-arvo, tarkoitetaan esitedirektiivin 2 artiklan 1 kohdan t alakohdassa tarkoitettua liikkeeseenlaskijaa, jonka arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla ja jonka keskimääräinen markkina- arvo on alle 100 000 000 euroa. Markkina-arvo lasketaan yrityksen kolmen edeltävän kalenterivuoden markkina-arvojen keskiarvona osakkeen päätöskurssin perusteella kyseisten kalenterivuosien lopussa.

8 §
Pieni ja keskisuuri yritys

Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan esitedirektiivin 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua liikkeeseenlaskijaa, joka viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen mukaan täyttää vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

1) työntekijöiden keskimäärä tilikaudella oli alle 250;

2) taseen loppusumma oli enintään 43 000 000 euroa;

3) nettomääräinen vuosiliikevaihto oli enintään 50 000 000 euroa.

9 §
Esitteen, johon ei sovelleta esitedirektiiviä, sisältö ja rakenne

Esitteeseen, joka julkaistaan 1 §:n 2 momentissa tarkoitetuista arvopapereista, on sisällytettävä liikkeeseen laskettavista tai tarjottavista arvopapereista 2 tai 3 luvussa säädetyt tiedot sen mukaan, millaisia arvopapereita tarjotaan. Tiedot on esitettävä 2 tai 3 momentin mukaisessa järjestyksessä.

Jos esite julkaistaan yhtenä asiakirjana, tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:

1) sisällysluettelo;

2) tiivistelmä;

3) 2 luvun 1 ja 11 §:ssä tai 3 luvun 1 ja 10 §:ssä edellytetyt tiedot liikkeeseenlaskijaan ja arvopapereihin liittyvistä riskeistä;

4) muut 2 tai 3 luvussa edellytetyt tiedot.

Jos esite julkaistaan kolmesta osasta koostuvana asiakirjana, rekisteröintiasiakirjan ja arvopaperiliitteen tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:

1) sisällysluettelo;

2) 2 luvun 1 ja 11 §:ssä tai 3 luvun 1 ja 10 §:ssä edellytetyt tiedot liikkeeseenlaskijaan ja arvopapereihin liittyvistä riskeistä;

3) muut 2 tai 3 luvussa edellytetyt tiedot.

2 luku

Osakkeita ja muita osakesidonnaisia arvopapereita koskeva esite

Rekisteröintiasiakirjan tiedot
1 §
Riskit

Rekisteröintiasiakirjassa on selostettava liikkeeseenlaskijaan, sen liiketoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit, jotka voivat toteutuessaan olennaisesti vaikuttaa liikkeeseenlaskijan toimintaan, taloudelliseen asemaan tai arvopaperien arvoon.

2 §
Rekisteröintiasiakirjasta ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt

Rekisteröintiasiakirjaan on sisällytettävä:

1) rekisteröintiasiakirjasta tai mahdollisesti sen osasta vastuussa olevien henkilöiden nimet. Luonnollisesta henkilöstä on mainittava myös mahdollinen tehtävä liikkeeseenlaskijassa tai arvopapereita tarjoavassa oikeushenkilössä. Osavastuun tapauksessa on mainittava, mistä osasta asianomainen on vastuussa;

2) rekisteröintiasiakirjasta tai sen osasta vastuussa olevien henkilöiden antama vakuutus siitä, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan ne tiedot, jotka annetaan rekisteröintiasiakirjassa tai siinä rekisteröintiasiakirjan osassa, josta he ovat vastuussa, vastaavat tosiseikkoja, ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa;

3) liikkeeseenlaskun järjestäjien sekä rekisteröintiasiakirjan laatimisessa käytettyjen ammattimaisten neuvonantajien nimet ja osoitteet;

4) liikkeeseenlaskijan tilinpäätökset viimeksi päättyneiltä kahdelta tilikaudelta tarkastaneen, yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan nimi, koti- tai työosoite ja pätevyyttä koskevat tiedot sekä vastaavat tiedot päävastuullisesta tilintarkastajasta, jos tilintarkastajaksi on valittu KHT- tai HTM- tilintarkastusyhteisö.

3 §
Yleisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta

Rekisteröintiasiakirjaan on sisällytettävä yleiset tiedot liikkeeseenlaskijasta ja siihen sovellettavasta lainsäädännöstä, kuten:

1) nimi, toiminimi, kotipaikka sekä hallinnollinen päätoimipaikka, jos se on muu kuin kotipaikka;

2) rekisteröimispäivä, rekisteröimisvaltio ja toimintakausi, jos se on määrätty;

3) oikeudellinen muoto ja sovellettava laki;

4) konserni, johon liikkeeseenlaskija kuuluu, pääpiirteittäinen kuvaus konsernista ja liikkeeseenlaskijan asemasta siinä;

5) yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala, toiminnan tarkoitus, jos se on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille sekä viittaus yhtiöjärjestyksen kohtaan, jossa siitä on määrätty;

6) rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on merkitty, yritys- ja yhteisötunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunnus ja rekisteriin merkityn toimipaikan yhteystiedot;

7) paikat, joissa voi tutustua esitteessä mainittuihin asiakirjoihin;

8) liiketoiminnan kehityksen kannalta merkittävät tapahtumat.

Suljetun yhteissijoitusyrityksen on annettava komission esiteasetuksen liitteen XV 4.1 kohdassa tarkoitetut tiedot sijoitusten hoitajasta tai neuvonantajasta, ja jos suljettu yhteissijoitusyritys sijoittaa kiinteistöihin, sen tulee antaa liitteen 4.1 kohdassa tarkoitetut tiedot liitteen 2.7 kohdassa määritetyistä yhteisöistä.

Suljetun yhteissijoitusyrityksen on annettava 2 momentissa tarkoitetun liitteen 5 kohdassa edellytetyt tiedot varojen säilytyksestä.

4 §
Tiedot liikkeeseenlaskijan hallinnosta

Rekisteröintiasiakirjaan on sisällytettävä tiedot liikkeeseenlaskijan hallinto-, johto- ja valvontaelimistä, kuten:

1) hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä muuhun ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden nimet, työosoitteet ja tehtävät sekä selvitys heidän päätehtävistään liikkeeseenlaskijan ulkopuolella;

2) liikkeeseenlaskijan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille viimeksi päättyneen tilikauden aikana maksamat palkat ja palkkiot sekä myöntämät luontoisedut yhteenlaskettuina toimielinkohtaisesti;

3) edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden sekä heidän määräysvallassaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla olevien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlasketut osuudet liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä tiedot optio- ja muista erityisistä oikeuksista osakkeisiin mukaan lukien osuus osakkeista ja äänimäärästä, jonka he voivat saada näiden oikeuksien nojalla ;

4) tiedot 1 kohdassa mainittujen henkilöiden ja muiden osakeyhtiölain (624/2006) 8 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen liikkeeseenlaskijan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden saamien etuuksien laadusta ja laajuudesta liiketoimissa, jotka ovat luonteeltaan tai ehdoiltaan epätavallisia;

5) liikkeeseenlaskijan 4 kohdassa tarkoitetuille henkilöille, yhteisöille ja säätiöille myöntämien lainojen sekä niiden hyväksi antamien takausten euromääräinen yhteismäärä;

6) kuvaus kannustinohjelmista, palkitsemis- tai muista vastaavista järjestelyistä, jotka koskevat 1 kohdassa mainituille henkilöille annettuja tai annettavia osakesidonnaisia oikeuksia;

7) mahdolliset 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden eturistiriidat liikkeeseenlaskijaan liittyvien tehtävien ja heidän yksityisten etujensa ja/tai muiden tehtäviensä välillä on kuvattava selkeästi. Jos tällaisia eturistiriitoja ei ole, myös tästä on mainittava.

5 §
Tiedot liikkeeseenlaskijan pääomasta

Rekisteröintiasiakirjaan on sisällytettävä liikkeeseenlaskijan osakkeista ja pääomasta ainakin seuraavat tiedot:

1) osakepääoman määrä ja sen mahdollinen maksamaton määrä, osakkeiden lukumäärä ja näiden mahdollinen vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä osakkeiden lajit ja tärkeimmät oikeudet osakelajeittain;

2) selvitys liikkeeseenlaskijan muusta sidotusta pääomasta kuin osakepääomasta sekä vapaasta omasta pääomasta;

3) jos liikkeeseenlaskijan hallituksella on voimassa oleva käyttämätön valtuutus osakepääoman tai osakkeiden lukumäärän korottamiseen maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla taikka antamalla optio-oikeuksia ja muita erityisiä oikeuksia osakkeisiin, selvitys valtuutuksen sisällöstä ja voimassaoloajasta;

4) liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien yhteismäärä sekä pääpiirteet kutakin rahoitusvälinettä koskevan vaihdon tai merkinnän ehdoista ja menettelytavoista;

5) omistusosuus ja äänimäärä, jonka liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla voi saada;

6) yhtiöjärjestyksen määräykset osakepääoman tai osakkeiden lukumäärän taikka eri osakelajien oikeuksien muuttamisesta siltä osin kuin ne ovat osakeyhtiölain säännöksiä ankarampia;

7) pääpiirteittäinen selvitys yhtiöjärjestyksen mukaisista äänestysmääräyksistä ja kuvaus mahdollisista äänestysrajoituksista;

8) pääpiirteittäinen selvitys kahden viimeksi päättyneen tilikauden ja kuluvan tilikauden aikana suoritetuista toimenpiteistä, joilla on muutettu osakepääoman määrää taikka niiden osakkeiden lukumäärää ja lajia, joihin se jakautuu;

9) selvitys liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista osakkeenomistajista tai muista henkilöistä, joiden määräysvallassa liikkeeseenlaskija on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla sekä tiedot näiden henkilöiden osuudesta liikkeeseenlaskijan osakkeiden kokonaisäänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä;

10) selvitys kymmenestä liikkeeseenlaskijan osakkeiden kokonaisäänimäärästä ja kymmenestä liikkeeseenlaskijan osakkeiden kokonaismäärästä eniten omistavasta osakkeenomistajasta sekä kunkin tällaisen osakkeenomistajan äänimäärästä ja omistusosuudesta;

11) selvitys liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista sen osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyvistä osakkeenomistajien välisistä sopimuksista sekä sen ja osakkeenomistajien välisistä sopimuksista sekä sen osakkeenomistajien omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyvistä muista sopimuksista tai järjestelyistä, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon;

12) osakelajeittain liikkeeseenlaskijan kaikkien niiden omien osakkeiden lukumäärä, mahdollinen yhteenlaskettu nimellisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu hankintameno, jotka liikkeeseenlaskija taikka sen tytäryritys on hankkinut ja jotka ovat sen hallinnassa sekä näiden osakkeiden osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden kokonaisy äänimäärästä, jos tällaisia osakkeita ei ole ilmoitettu erillisenä kohtana liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessä, toimintakertomuksessa tai osavuosikatsauksessa;

13) selvitys liikkeeseenlaskijan hallituksella mahdollisesti olevasta valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

14) pääpiirteittäinen selvitys liikkeeseenlaskijan ottamista pääomalainoista;

6 §
Tiedot liikkeeseenlaskijan päätoimialoista ja muut niihin liittyvät seikat

Rekisteröintiasiakirjaan on sisällytettävä liikkeeseenlaskijan päätoimialoja ja muita niihin liittyviä seikkoja koskevat tiedot, kuten:

1) liikkeeseenlaskijan päätoimialat ja kuvaus tarjottavien tuotteiden tai palvelujen pääryhmistä sekä selvitys mahdollisista merkittävistä uusista olemassa olevista tuotteista tai toiminnoista;

2) riippuvuus toimiluvista, aineettomista oikeuksista, kuten patenteista ja lisensseistä, tai sopimuksista, jos niillä on olennaista merkitystä;

3) merkittävimmät ajankohtaiset sijoitukset, käynnissä olevat investoinnit ja liikkeeseenlaskijan jo päättämät tulevat sijoitukset tai investoinnit;

4) vähintään 12 edeltävän kuukauden ajalta tiedot oikeudenkäynneistä sekä hallinto- ja välimiesmenettelyistä, joilla on ollut tai joilla voi olla merkittävä vaikutus liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan. Näihin luetaan menettelyt, joiden vireille tulon uhasta liikkeeseenlaskija on ollut tietoinen;

5) kaikki poikkeukselliset seikat, joilla on ollut olennaista vaikutusta liikkeeseenlaskijan toimintaan.

Suljetun yhteissijoitusyrityksen tulee antaa rekisteröintiasiakirjassa komission esiteasetuksen liitteen XV 2.1–2.5 kohdassa tarkoitetut tiedot yhteissijoitusyrityksen tekemiin sijoituksiin mahdollisesti liittyvistä rajoituksista. Jos kysymyksessä on kiinteistöihin sijoittava suljettu yhteissijoitusyritys, tulee liikkeeseenlaskijan antaa lisäksi komission esiteasetuksen liitteen XV 2.7 kohdassa tarkoitetut tiedot.

7 §
Tiedot liikkeeseenlaskijan varoista, vastuista, rahoitusasemasta ja tuloksesta

Rekisteröintiasiakirjaan on sisällytettävä liikkeeseenlaskijan varoihin, vastuisiin, rahoitusasemaan ja tulokseen vaikuttavat tiedot, kuten:

1) kahden viimeksi päättyneen tilikauden taseet, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat sekä viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätöksen liitetiedot ja toimintakertomus;

2) jos liikkeeseenlaskija laatii oman tilinpäätöksen lisäksi konsernin emoyhtiönä konsernitilinpäätöksen, molemmat on sisällytettävä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla rekisteröintiasiakirjaan. Jollei jompikumpi tilinpäätös sisällä merkittäviä lisätietoja, toinen voidaan Finanssivalvonnan esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla suostumuksella jättää esittämättä;

3) viimeksi laadittu osavuosikatsaus, jos sellainen on julkaistu viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen. Mikäli osavuosikatsaus on tilintarkastettu tai tarkastus on suoritettu yleisluonteisesti, on tarkastuksen laajuudesta mainittava. Jollei osavuosikatsausta ole tilintarkastettu, myös siitä on mainittava. Jos liikkeeseenlaskija laatii konsernitilinpäätöksen, osavuosikatsaus on annettava konsernin tietona;

4) Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti lasketut liikkeeseenlaskijan tai, jos liikkeeseenlaskija on konsernin emoyhtiö, konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta:

a) liikevaihto;

b) liikevoitto tai -tappio ja sen osuus prosentteina liikevaihdosta;

c) voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä ja sen osuus prosentteina liikevaihdosta;

d) voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja sekä sen osuus prosentteina liikevaihdosta tai konsernin tulos ennen veroja ja sen osuus prosentteina liikevaihdosta;

e) oman pääoman tuotto prosentteina;

f) sijoitetun pääoman tuotto prosentteina;

g) omavaraisuusaste prosentteina;

h) bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin euromääräisesti ja prosentteina liikevaihdosta;

i) tutkimus- ja kehitysmenot euromääräisesti ja prosentteina liikevaihdosta;

j) tilauskanta, jos sitä on pidettävä liikkeeseenlaskijan toiminnan laatuun katsoen olennaisena tietona;

k) henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana;

5) Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti lasketut liikkeeseenlaskijan tai, jos liikkeeseenlaskija on konsernin emoyhtiö, konsernin osakekohtaiset tunnusluvut kustakin osakelajista erikseen kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta:

a) osakekohtainen tulos; jos liikkeeseenlaskija laatii sekä oman tilinpäätöksen että konsernitilinpäätöksen, on tämä tunnusluku annettava molemmista;

b) osakekohtainen oma pääoma;

c) osakekohtainen osinko;

d) osinko tuloksesta prosentteina;

6) tunnuslukujen laskentakaavat ja Finanssivalvonnan niin vaatiessa myös laskentaperusteet.

Jos liikkeeseenlaskijan osakkeiden lukumäärä on kahden viimeksi päättyneen tilikauden aikana muuttunut esimerkiksi osakepääoman tai osakkeiden lukumäärän korottamisen tai alentamisen taikka osakkeiden nimellisarvon korottamisen tai jakamisen johdosta, osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistava Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi sekä ilmoitettava oikaisemisessa käytetty peruste.

Jos liikkeeseenlaskijan tilikausi poikkeaa 12 kuukaudesta, tästä on mainittava tunnuslukujen yhteydessä erikseen.

Jos Finanssivalvonta on tilinpäätöstä varten antanut toimialakohtaisia poikkeuslupia tunnusluvuista, asianomainen tunnusluku voidaan jättää esittämättä. Jos tunnusluvun esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, tunnusluku voidaan Finanssivalvonnan esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla suostumuksella jättää esittämättä.

Rekisteröintiasiakirjassa on selostettava keskeisimmät konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet.

Jollei tilinpäätös tai konsernitilinpäätös anna oikeita ja riittäviä tietoja liikkeeseenlaskijan varoista ja vastuista sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta esitteen julkaisemishetkellä, rekisteröintiasiakirjassa on annettava asiasta yksityiskohtaisempia tietoja tai lisätietoja sekä selvitys asiaintilan aiheuttaneista seikoista.

Liikkeeseenlaskija, jonka kotipaikka on muussa valtiossa kuin Suomessa, voi Finanssivalvonnan rekisteröintiasiakirjan hyväksymisen yhteydessä antamalla suostumuksella antaa rekisteröintiasiakirjassa kotivaltiossaan julkaisemansa osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen. Tällöin liikkeeseenlaskijan on kuitenkin selostettava, miten osavuosikatsaus ja tilinpäätös poikkeavat Suomessa edellytetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija voi Finanssivalvonnan suostumuksella antaa rekisteröintiasiakirjassa pro forma -muotoista tietoa tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen lisäksi.

Rekisteröintiasiakirjaan sisällytetty viimeksi vahvistettu tilinpäätös ei saa olla yli 18 kuukautta aikaisemmin päättyneeltä tilikaudelta, ellei Finanssivalvonnan rekisteröintiasiakirjan hyväksymisen yhteydessä anna siihen erityisestä syystä suostumusta.

8 §
Tiedot tilintarkastuksesta

Rekisteröintiasiakirjaan on sisällytettävä:

1) tilintarkastuskertomukset 2 kohdassa tarkoitetuilta tilikausilta;

2) selvitys siitä, että viimeksi päättyneiltä kahdelta tilikaudelta laaditut tilinpäätökset on tilintarkastettu ja että tilintarkastaja on antanut niistä tilintarkastuskertomukset. Selvityksessä on mainittava, jos tilintarkastaja on rekisteröintiasiakirjassa esitetyiltä tilikausilta antanut muun kuin tilintarkastuslain (459/2007) 15 §:n 3 momentissa tarkoitetun vakiomuotoisen lausunnon, antanut lausunnon ohella samassa pykälässä tarkoitettuja lisätietoja tai esittänyt suorittamansa tilintarkastuksen perusteella tilintarkastuslain 15 §:n 4 momentissa tarkoitetun huomautuksen, sekä annettava selvitys lausunnon, lisätietojen tai huomautuksen sisällöstä ja syistä;

Jos tilintarkastaja on tarkastanut muita rekisteröintiasiakirjan tietoja kuin vahvistetut tilinpäätökset, rekisteröintiasiakirjassa on lisäksi oltava maininta siitä, missä laajuudessa ja mitä tietoja tilintarkastaja on tarkastanut.

9 §
Viimeaikaista kehitystä koskevat tiedot

Rekisteröintiasiakirjassa on selostettava liikkeeseenlaskijan tuotannon, myynnin, varastojen kustannusten ja myyntihintojen kehityksen merkittävimmät viimeaikaiset suuntaukset viimeksi päättyneen tilikauden lopusta rekisteröintiasiakirjan päiväykseen asti.

Rekisteröintiasiakirjassa on myös selostettava ainakin kuluvaa tilikautta koskevat suuntaukset, epävarmuustekijät, vaateet, sitoumukset tai tapahtumat, joiden voidaan kohtuullisen todennäköisesti odottaa vaikuttavan merkittävällä tavalla liikkeeseenlaskijan tulevaisuudennäkymiin.

Arvopaperiliitteen tiedot
10 §
Osakkeita koskeva sekä muita osakesidonnaisia arvopapereita koskeva arvopaperiliite

Osakkeita koskevaan arvopaperiliitteeseen on sisällytettävä 11–15 §:ssä mainitut tiedot.

Optio- ja muita erityisiä oikeuksia osakkeisiin koskevaan arvopaperiliitteeseen on sisällytettävä 11–15 §:ssä mainitut tiedot vain soveltuvin osin. Jos kyseisiin arvopapereihin kuitenkin liittyy velkaosuus, arvopaperiliitteeseen on sisällytettävä 3 luvun 10–13 sekä 15 ja 16 §:ssä mainitut tiedot.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja arvopapereita koskevaan arvopaperiliitteeseen on sisällyttävä lisäksi seuraavat tiedot:

1) osakepääomaksi vaihtamisen tai osakemerkinnän ehdot ja menettelytavat;

2) tilanteet, joissa velan ehtoja voidaan muuttaa;

3) osakkeiden vaihdossa tai osakemerkinnässä tarjottavien osakkeiden laji ja niihin liittyvät oikeudet;

4) kuinka suureen osakepääoman tai osakkeiden lukumäärän korotukseen liikkeeseenlaskijassa optio- ja muilla erityisillä oikeuksilla tapahtuva merkintä voi johtaa.

11 §
Riskit

Arvopaperiliitteessä on selostettava liikkeeseenlaskuun tai liikkeeseen laskettaviin osakkeisiin liittyvät riskit, jotka voivat toteutuessaan olennaisesti vaikuttaa osakkeiden arvoon.

12 §
Arvopaperiliitteestä vastuulliset henkilöt

Arvopaperiliitteeseen on sisällytettävä:

1) arvopaperiliitteestä tai mahdollisesti sen osasta vastuussa olevien henkilöiden nimet. Luonnollisesta henkilöstä on mainittava myös mahdollinen tehtävä liikkeeseenlaskijassa tai arvopapereita tarjoavassa oikeushenkilössä. Oikeushenkilöstä on mainittava myös kotipaikka. Osavastuun tapauksessa on ilmoitettava, mistä osasta kyseinen henkilö on vastuussa;

2) arvopaperiliitteestä tai mahdollisesti sen osasta vastuussa olevien henkilöiden antama vakuutus siitä, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan ne tiedot, jotka annetaan esitteessä tai siinä esitteen osassa, josta he ovat vastuussa, vastaavat tosiseikkoja, ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa;

3) liikkeeseenlaskun järjestäjien sekä arvopaperiliitteen laatimisessa käytettyjen ammattimaisten neuvonantajien nimet ja osoitteet.

13 §
Arvopaperiliitteen tietojen tilintarkastus

Jos tilintarkastaja on tarkastanut arvopaperiliitteen tietoja, arvopaperiliitteessä on oltava maininta siitä, missä laajuudessa ja mitä tietoja tilintarkastaja on tarkastanut.

14 §
Tiedot tarjottavista osakkeista

Arvopaperiliitteeseen on sisällytettävä tiedot tarjottavista osakkeista, kuten:

1) tarjottavien osakkeiden lukumäärä tai lukumäärän laskemisperuste, laji, mahdollinen nimellisarvo sekä osakkeisiin mahdollisesti liittyvät luovutettavissa olevat oikeudet;

2) tiivistelmä osakkeisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista;

3) osinko-oikeuden alkamispäivä ja vanhentumisaika sekä selvitys siitä, kenelle osinko kuuluu vanhentumisajan jälkeen;

4) osingosta mahdollisesti perittävä lähdevero ja selvitys siitä, huolehtiiko liikkeeseenlaskija lähdeveron perimisestä;

5) selvitys osakkeiden vapaata luovutettavuutta mahdollisesti koskevista rajoituksista ja yhtiöjärjestyksestä johtuvasta osakkeiden omistukseen liittyvästä lunastusvelvollisuudesta;

6) selvitys siitä, onko arvopaperit liitetty tai aiotaanko ne liittää arvo-osuusjärjestelmään taikka selvitys muusta arvopaperien säilytysjärjestelmästä.

15 §
Tiedot osakkeiden tarjoamisesta

Arvopaperiliitteeseen on sisällytettävä tarjouksen ehdot ja muut tiedot tarjouksesta, kuten:

1) selvitys päätöksistä ja valtuutuksista, joiden nojalla osakkeita tarjotaan;

2) tarjouksen toteutustapa ja tarjottavien osakkeiden enimmäis- ja vähimmäisosuus liikkeeseenlaskijan osakkeiden äänimäärästä ja osakepääomasta tai laskemisperuste;

3) tarjottujen osakkeiden lukumäärä, enimmäis- tai vähimmäismäärä taikka laskemisperuste osakelajeittain eriteltynä sekä niiden mahdollinen yhteenlaskettu nimellisarvo;

4) selvitys osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta tai siitä poikkeamisesta;

5) osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikettaessa selvitys siitä, kenelle oikeus merkintään annetaan, selvitys merkintähinnan määrittelyperusteista ja selvitys syistä, joiden vuoksi merkintäetuoikeudesta poiketaan;

6) merkintöjen pienentämistä koskevat periaatteet ylimerkintätilanteessa, jos sellaisista on päätetty, ja valtuutukset sekä toimenpiteet yli- ja alimerkintätilanteissa;

7) jos osakkeita tarjotaan samanaikaisesti kahdella tai useammalla maantieteellisellä markkina-alueella taikka sijoittajaryhmäkohtaisesti siten, että joillekin alueista tai sijoittajaryhmistä varataan omat kiintiönsä, maininta näistä kiintiöistä;

8) osakkeiden merkintä- tai myyntihinta, jos se on tiedossa, tai, jos hinta tai määrä ei ole tiedossa arvopaperiliitteen laatimishetkellä, menettely ja aikataulu hinnan tai määrän määräämiseksi;

9) osakkeiden maksuehdot ja -tavat;

10) merkintäoikeuksien käyttämistä koskeva menettely ja merkintäoikeuksien luovutettavuus sekä käyttämättömien merkintäoikeuksien kohtelu;

11) merkintäoikeuksilla tapahtuvan kaupankäynnin ajankohta tai arvio siitä ja yleisön käytettävissä oleva kaupankäyntimenettely, jossa kauppa tapahtuu;

12) osakkeiden merkintä- tai myyntiaika ja paikat, joissa yleisö voi merkitä tai ostaa osakkeita;

13) osakeannissa selvitys siitä, kuinka suureen osaan osinkoa osakkeet oikeuttavat merkintätilikaudelta;

14) osakkeiden toimitustapa ja -aikataulu, osakkeiden luovutuksesta mahdollisesti suoritettava varainsiirtovero sekä tiedot mahdollisista väliaikaistodistuksista ja niillä käytävästä kaupasta;

15) selvitys liikkeeseenlaskusta merkintäsitoumuksen tai merkintätakauksen antaneista tahoista, sitoumuksen tai takauksen kattamasta osakemäärästä sekä sitoumusta tai takausta rajoittavista ehdoista;

16) selvitys tai arvio liikkeeseenlaskijalle liikkeeseenlaskusta kertyvän pääoman määrästä liikkeeseenlaskuun liittyvien ulkoisten palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen sekä sen suunniteltu käyttötarkoitus.

Jos tarjottavia osakkeita on tarjottu tarjousta edeltävien 12 kuukauden aikana, arvopaperiliitteeseen on sisällytettävä vähintään 1 momentissa tarkoitetut tiedot tuosta tarjouksesta siltä osin kuin ne ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan osakkeiden arvoon.

Jos tarjottavien osakkeiden kanssa samanlajisia osakkeita tarjotaan ennalta määritellylle suppealle henkilöpiirille samanaikaisesti tai melkein samanaikaisesti, arvopaperiliitteeseen on sisällytettävä yksityiskohtaiset tiedot näiden tarjousten toteuttamistavasta, ehdoista ja tarjottujen osakkeiden määrästä sekä ominaisuuksista, jos nämä tiedot poikkeavat olennaisesti yleisölle suunnatusta tarjouksesta.

3 luku

Muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita koskeva esite

Rekisteröintiasiakirjan tiedot
1 §
Riskit

Rekisteröintiasiakirjassa on selostettava liikkeeseenlaskijaan, sen liiketoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit, jotka voivat toteutuessaan olennaisesti vaikuttaa liikkeeseenlaskijan kykyyn vastata sitoumuksistaan tai arvopaperien arvoon.

2 §
Rekisteröintiasiakirjasta ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt

Rekisteröintiasiakirjaan on sisällytettävä:

1) rekisteröintiasiakirjasta tai mahdollisesti sen osasta vastuussa olevien henkilöiden nimet. Luonnollisesta henkilöstä on mainittava myös mahdollinen tehtävä liikkeeseenlaskijassa tai arvopapereita tarjoavassa oikeushenkilössä. Oikeushenkilöstä on mainittava myös kotipaikka. Osavastuun tapauksessa on mainittava, mistä osasta asianomainen on vastuussa;

2) rekisteröintiasiakirjasta tai sen osasta vastuussa olevien henkilöiden antama vakuutus siitä, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan ne tiedot, jotka annetaan rekisteröintiasiakirjassa tai siinä rekisteröintiasiakirjan osassa, josta he ovat vastuussa, vastaavat tosiseikkoja, ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa;

3) liikkeeseenlaskun järjestäjien sekä rekisteröintiasiakirjan laatimisessa käytettyjen ammattimaisten neuvonantajien nimet ja osoitteet; sekä

4) liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tarkastaneiden, yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan nimi, koti- tai työosoite ja pätevyyttä koskevat tiedot sekä vastaavat tiedot päävastuullisesta tilintarkastajasta, jos tilintarkastajaksi on valittu KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö.

3 §
Yleisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta ja sen hallinnosta

Rekisteröintiasiakirjaan on sisällytettävä yleiset tiedot liikkeeseenlaskijasta ja siihen sovellettavasta lainsäädännöstä, kuten:

1) nimi, toiminimi, kotipaikka sekä hallinnollinen päätoimipaikka, jos se on muu kuin kotipaikka;

2) rekisteröimispäivä, rekisteröimisvaltio ja toimintakausi, jos se on määrätty;

3) oikeudellinen muoto ja sovellettava laki;

4) konserni, johon liikkeeseenlaskija kuuluu, pääpiirteittäinen kuvaus konsernista ja liikkeeseenlaskijan asema siinä;

5) yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala, toiminnan tarkoitus, jos se on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille sekä viittaus yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen kohtaan, jossa siitä on määrätty;

6) rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on merkitty, yritys- ja yhteisötunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunnus ja rekisteriin merkityn toimipaikan yhteystiedot;

7) paikat, joissa voi tutustua esitteessä mainittuihin asiakirjoihin; sekä

8) liiketoiminnan kehityksen kannalta merkittävät tapahtumat.

9) liikkeeseenlaskijan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä muuhun ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden nimet, työosoitteet ja tehtävät sekä selvitys heidän päätehtävistään liikkeeseenlaskijan ulkopuolella.

4 §
Tiedot liikkeeseenlaskijan pääomasta

Rekisteröintiasiakirjaan on sisällytettävä liikkeeseenlaskijan pääomasta ainakin seuraavat tiedot:

1) osakepääoman määrä sekä osakkeisiin kohdistuvien erityisten oikeuksien lukumäärä, lajit ja osakkeisiin liittyvät tärkeimmät oikeudet ja velvollisuudet;

2) maksamatta oleva osa osakepääomasta sekä niiden osakkeiden, joita ei ole kokonaan maksettu, lukumäärä ja lajit, jos mahdollista eriteltynä sen mukaan, kuinka suuri osuus niistä on maksettu;

3) liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien yhteismäärä sekä pääpiirteet kutakin rahoitusvälinettä koskevan vaihdon tai merkinnän ehdoista ja menettelytavoista;

4) osakelajeittain liikkeeseenlaskijan kaikkien niiden omien osakkeiden lukumäärä, yhteenlaskettu nimellisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu hankintameno, jotka liikkeeseenlaskija taikka sen tytäryritys on hankkinut ja jotka ovat sen hallinnassa, jos tällaisia osakkeita ei ole ilmoitettu erillisenä kohtana liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessä, toimintakertomuksessa tai osavuosikatsauksessa ja jos ne ovat merkittävä osa osakepääomasta;

5) pääpiirteittäinen selvitys liikkeeseenlaskijan ottamista pääomalainoista.

5 §
Tiedot liikkeeseenlaskijan päätoimialoista ja muut siihen liittyvät seikat

Rekisteröintiasiakirjaan on sisällytettävä liikkeeseenlaskijan päätoimialoja ja muita niihin liittyviä seikkoja koskevat tiedot, kuten:

1) liikkeeseenlaskijan päätoimialat ja kuvaus tarjottavien tuotteiden tai palvelujen pääryhmistä sekä selvitys mahdollisista merkittävistä uusista olemassa olevista tuotteista tai toiminnoista;

2) riippuvuus toimiluvista, aineettomista oikeuksista, kuten patenteista ja lisensseistä, tai sopimuksista, jos niillä on olennaista merkitystä;

3) merkittävimmät ajankohtaiset sijoitukset, käynnissä olevat investoinnit ja liikkeeseenlaskijan jo päättämät tulevat sijoitukset tai investoinnit;

4) vähintään 12 edeltävän kuukauden ajalta tiedot oikeudenkäynneistä sekä hallinto- ja välimiesmenettelyistä, joilla on ollut tai joilla voi olla merkittävä vaikutus liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan. Näihin luetaan menettelyt, joiden vireille tulon uhasta liikkeeseenlaskija on ollut tietoinen;

5) kaikki poikkeukselliset seikat, joilla on ollut olennaista vaikutusta liikkeeseenlaskijan toimintaan.

6 §
Tiedot liikkeeseenlaskijan varoista, vastuista, rahoitusasemasta ja tuloksesta

Rekisteröintiasiakirjaan on sisällytettävä liikkeeseenlaskijan varoihin, vastuisiin, rahoitusasemaan ja tulokseen vaikuttavat tiedot, kuten:

1) viimeksi päättyneen tilikauden tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot ja toimintakertomus;

2) jos liikkeeseenlaskija laatii sekä oman tilinpäätöksen että konsernin emoyhtiönä konsernitilinpäätöksen, molemmat on sisällytettävä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla rekisteröintiasiakirjaan. Jollei jompikumpi tilinpäätös sisällä merkittäviä lisätietoja, toinen voidaan Finanssivalvonnan rekisteröintiasiakirjan hyväksymisen yhteydessä antamalla suostumuksella jättää esittämättä;

3) viimeksi laadittu osavuosikatsaus, jos sellainen on julkaistu viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen. Jos osavuosikatsaus on tilintarkastettu tai tarkastus on suoritettu yleisluonteisesti, on tarkastuksen laajuudesta mainittava. Jollei osavuosikatsausta ole tilintarkastettu, myös siitä on mainittava. Jos liikkeeseenlaskija laatii konsernitilinpäätöksen, osavuosikatsaus on annettava konsernin tietona;

4) Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti lasketut liikkeeseenlaskijan tai, jos liikkeeseenlaskija on konsernin emoyhtiö, konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut viimeksi päättyneeltä tilikaudelta:

a) liikevaihto;

b) liikevoitto tai -tappio tai tappio ja sen osuus prosentteina liikevaihdosta;

c) voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä ja sen osuus prosentteina liikevaihdosta;

d) voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja sekä sen osuus prosentteina liikevaihdosta tai konsernin tulos ennen veroja ja sen osuus prosentteina liikevaihdosta;

e) oman pääoman tuotto prosentteina;

f) sijoitetun pääoman tuotto prosentteina;

g) omavaraisuusaste prosentteina;

5) tunnuslukujen laskentakaavat ja Finanssivalvonnan niin vaatiessa myös laskentaperusteet;

6) jos liikkeeseenlaskijan tilikausi ei ole 12 kuukautta, poikkeavan tilikauden pituudesta on ilmoitettava tunnuslukujen yhteydessä erikseen.

Jos Finanssivalvonta on tilinpäätöstä varten antanut toimialakohtaisia poikkeuslupia tunnusluvuista, asianomainen tunnusluku voidaan jättää esittämättä. Jos tunnusluvun esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, tunnusluku voidaan Finanssivalvonnan esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla suostumuksella jättää esittämättä.

Rekisteröintiasiakirjassa on selostettava keskeisimmät konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet.

Jollei tilinpäätös tai konsernitilinpäätös anna oikeita ja riittäviä tietoja liikkeeseenlaskijan varoista ja vastuista sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta rekisteröintiasiakirjan julkaisemishetkellä, rekisteröintiasiakirjassa on annettava asiasta yksityiskohtaisempia tietoja tai lisätietoja sekä selvitys asiaintilan aiheuttaneista seikoista.

Liikkeeseenlaskija, jonka kotipaikka on muussa valtiossa kuin Suomessa, voi Finanssivalvonnan rekisteröintiasiakirjan hyväksymisen yhteydessä antamalla suostumuksella antaa rekisteröintiasiakirjassa kotivaltiossaan julkaisemansa osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen. Tällöin liikkeeseenlaskijan on kuitenkin selostettava, miten osavuosikatsaus ja tilinpäätös poikkeavat Suomessa edellytetyistä tiedoista.

Rekisteröintiasiakirjassa annettava viimeksi vahvistettu tilinpäätös ei saa olla yli 18 kuukautta aikaisemmin päättyneeltä tilikaudelta, ellei Finanssivalvonta rekisteröintiasiakirjan hyväksymisen yhteydessä anna siihen erityisestä syystä suostumusta.

7 §
Tiedot tilintarkastuksesta

Rekisteröintiasiakirjaan on sisällytettävä:

1) tilintarkastuskertomus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta; tai

2) selvitys siitä, että tilintarkastaja on tarkastanut viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tilinpäätöksen ja antanut siitä tilintarkastuskertomuksen. Selvityksessä on mainittava, jos tilintarkastaja on viimeksi päättyneestä tilikaudesta antanut muun kuin tilintarkastuslain 15 §:n 3 momentissa tarkoitetun vakiomuotoisen lausunnon, antanut lausunnon ohella samassa pykälässä tarkoitettuja lisätietoja tai esittänyt suorittamansa tilintarkastuksen perusteella tilintarkastuslain 15 §:n 4 momentissa tarkoitetun huomautuksen sekä selvitys lausunnon, lisätietojen tai huomautuksen sisällöstä ja syistä;

Jos tilintarkastaja on tarkastanut muita rekisteröintiasiakirjan tietoja kuin vahvistetut tilinpäätökset, rekisteröintiasiakirjassa on lisäksi oltava maininta siitä, missä laajuudessa ja mitä tietoja tilintarkastaja on tarkastanut.

8 §
Viimeaikaista kehitystä koskevat tiedot

Rekisteröintiasiakirjassa on selostettava liikkeeseenlaskijan tuotannon, myynnin, varastojen kustannusten ja myyntihintojen kehityksen merkittävimmät viimeaikaiset suuntaukset viimeksi päättyneen tilikauden lopusta rekisteröintiasiakirjan päiväykseen asti.

Rekisteröintiasiakirjassa on myös selostettava ainakin kuluvaa tilikautta koskevat suuntaukset, epävarmuustekijät, vaateet, sitoumukset tai tapahtumat, joiden voidaan kohtuullisen todennäköisesti odottaa vaikuttavan merkittävällä tavalla liikkeeseenlaskijan tulevaisuudennäkymiin.

Arvopaperiliitteen tiedot
9 §
Joukkovelkakirjoja ja niihin rinnastuvia arvopapereita koskeva sekä muita ei-osakesidonnaisia arvopapereita koskeva arvopaperiliite

Joukkovelkakirjoja ja niihin rinnastuvia arvopapereita koskevaan arvopaperiliitteeseen on sisällytettävä 10–13 sekä 15 ja 16 §:ssä mainitut tiedot.

Muita arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja ei-osakesidonnaisia arvopapereita koskevaan arvopaperiliitteeseen on soveltuvin osin sisällytettävä 10–12 sekä 15 ja16 §:ssä mainitut tiedot. Lisäksi kyseisiä arvopapereita koskevaan arvopaperiliitteeseen on sisällyttävä 14 §:ssä mainitut tiedot.

10 §
Riskit

Arvopaperiliitteessä on selostettava liikkeeseenlaskuun tai liikkeeseen laskettaviin arvopapereihin liittyvät riskit, jotka voivat toteutuessaan olennaisesti vaikuttaa liikkeeseenlaskijan kykyyn vastata sitoumuksistaan tai arvopaperien arvoon.

11 §
Arvopaperiliitteestä vastuulliset henkilöt

Arvopaperiliitteeseen on sisällytettävä:

1) arvopaperiliitteestä tai mahdollisesti sen osasta vastuussa olevien henkilöiden nimet. Luonnollisesta henkilöstä on mainittava myös mahdollinen tehtävä liikkeeseenlaskijassa tai arvopapereita tarjoavassa oikeushenkilössä. Oikeushenkilöstä on mainittava myös kotipaikka. Osavastuun tapauksessa on ilmoitettava, mistä osasta kyseinen henkilö on vastuussa;

2) arvopaperiliitteestä tai mahdollisesti sen osasta vastuussa olevien henkilöiden antama vakuutus siitä, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan ne tiedot, jotka annetaan esitteessä tai siinä esitteen osassa, josta he ovat vastuussa, vastaavat tosiseikkoja, ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa;

3) liikkeeseenlaskun järjestäjien sekä arvopaperiliitteen laatimisessa käytettyjen ammattimaisten neuvonantajien nimet ja osoitteet.

12 §
Arvopaperiliitteen tietojen tilintarkastus

Jos tilintarkastaja on tarkastanut arvopaperiliitteen tietoja, arvopaperiliitteessä on oltava maininta siitä, missä laajuudessa ja mitä tietoja tilintarkastaja on tarkastanut.

13 §
Tiedot arvopapereista tarjottaessa joukkovelkakirjoja ja niihin rinnastuvia arvopapereita

Arvopaperiliitteeseen on sisällytettävä tiedot tarjottavista joukkovelkakirjoista ja niihin rinnastuvista arvopapereita, kuten:

1) lainan nimellismäärä ja, jollei sitä ole määrätty, maininta tästä;

2) lainan valuutta ja mahdollisuus vaihtaa lainan valuutta toiseksi;

3) velkakirjojen lukumäärä ja mahdollinen litterointi;

4) velkakirjojen nimellisarvo sekä takaisinmaksuhinta, jos se poikkeaa nimellisarvosta;

5) selvitys siitä, onko velkakirjat asetettu nimetylle henkilölle vai haltijalle;

6) selvitys mahdollisista velkakirjojen vapaata luovutettavuutta koskevista rajoituksista;

7) lainan päiväys, laina-aika, lyhennyspäivät ja pääoman takaisinmaksua koskevien vaatimusten vanhentumisajat;

8) lainan lyhentämistä koskevat järjestelyt ja takaisinmaksumenettely;

9) nimelliskorko, koronlaskusääntö sekä tarvittaessa koron määräytymisperusteet;

10) päivä, josta korko lasketaan, koron erääntymispäivät ja korkoa koskevien vaatimusten vanhentumisajat;

11) muiden mahdollisten hyvitysten myöntämistä koskeva menettely sekä hyvitysten laskentaperusteet;

12) koron tai muun hyvityksen maksuun sekä lainan lyhentämiseen mahdollisesti liittyvät rajoitukset;

13) lainan kestoaika sekä sen laskentakaava ja Finanssivalvonnan vaatiessa myös laskentaperusteet;

14) selvitys lainan etuoikeusasemasta sekä mahdollisista lausekkeista, joiden nojalla lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla, jo sovituilla tai myöhemmin sovittavilla veloilla;

15) lainan pääoman ja koron takaisinmaksusta annettujen takauksien, vakuuksien ja sitoumusten laatu ja laajuus sekä selvitys paikoista, joissa niitä koskevat sopimusasiakirjat ovat yleisön nähtävillä;

16) tiedot tilanteista, joissa ehtoja voidaan muuttaa, ja ehtojen muuttamismenettely;

17) lainan tuotosta mahdollisesti perittävä lähdevero ja selvitys siitä, huolehtiiko liikkeeseenlaskija lähdeveron perimisestä;

18) selvitys velkakirjoihin sovellettavasta laista sekä tuomioistuimista, joilla on toimivalta käsitellä mahdollisia riitoja;

19) selvitys siitä, onko velkakirjat liitetty tai aiotaanko ne liittää arvo-osuusjärjestelmään tai selvitys muusta velkakirjojen säilytysjärjestelmästä.

14 §
Tiedot arvopapereista tarjottaessa muita ei-osakesidonnaisia arvopapereita kuin joukkovelkakirjoja ja niihin rinnastettavia arvopapereita

Jos tarjottava arvopaperit ovat arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita, arvopaperiliitteeseen on sisällytettävä tiedot tarjottavista arvopapereista, kuten:

1) arvopaperin liikkeeseenlaskijan ja sen haltijan oikeudet ja velvollisuudet sekä tieto siitä, miten oikeudet ja velvollisuudet toteutetaan, sekä arvopaperin muut ehdot;

2) riittävät ja olennaiset tiedot seikoista, joiden perusteella tarjotun arvopaperin arvo määräytyy, kuten tiedot arvopaperin arvoon vaikuttavasta muusta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta, indeksistä tai muusta tunnusluvusta;

3) tieto siitä, miten tarjotun arvopaperin kohteena olevan muun arvopaperin liikkeeseenlaskijan julkaisemat ja arvopaperin kohteena olevalla muulla arvopaperilla käytävää kauppaa koskevat tiedot taikka indeksin tai muun tunnusluvun arvoa ja niiden laskentatapaa koskevat tiedot ovat sijoittajien saatavilla;

4) selvitys arvopaperin etuoikeusasemasta sekä mahdollisista lausekkeista, joiden nojalla arvopaperilla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla, jo sovituilla tai myöhemmin sovittavilla sitoumuksilla;

5) arvopapereihin liittyvät mahdolliset pankkitakaukset ja muut vakuudet, jotka on tarkoitettu vakuudeksi arvopaperin liikkeeseenlaskijan velvoitteiden täyttämisestä taikka tieto siitä, että tällaista vakuutta ei ole asetettu;

6) selvitys siitä, onko arvopaperit liitetty tai aiotaanko ne liittää arvo-osuusjärjestelmään taikka selvitys muusta arvopaperien säilytysjärjestelmästä;

7) palkkiot ja kustannukset, jotka peritään arvopaperien haltijoilta arvopaperien liikkeeseenlaskun, voimassaolon ja niihin perustuvien oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamisen yhteydessä;

8) arvopaperien vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset;

9) arvopaperien haltijoita koskevat verotus maassa, jossa arvopaperien liikkeeseenlasku tapahtuu;

10) selvitys lainsäädännöstä, jonka mukaisesti arvopaperit on annettu, sekä tuomioistuimista, joilla on toimivalta käsitellä mahdollisia riitoja.

15 §
Tiedot arvopaperien tarjoamisesta

Arvopaperiliitteeseen on sisällytettävä tarjouksen ehdot ja muut tiedot tarjouksesta, kuten:

1) selvitys päätöksistä ja valtuutuksista, joiden nojalla joukkovelkakirjoja tarjotaan;

2) liikkeeseenlaskun luonne ja mahdollinen liikkeeseenlaskuerän koko sekä nyt tai tulevaisuudessa liikkeeseen laskettavien velkakirjojen lukumäärä, jos se on ennalta määrätty;

3) selvitys merkintäoikeuden käyttämistä koskevasta menettelystä, merkintäoikeuksien luovutettavuudesta sekä käyttämättömien merkintäoikeuksien kohtelusta;

4) merkintä- tai kauppahinnan maksutapa sekä merkintäpaikat;

5) muissa kuin jatkuvissa liikkeeseenlaskuissa velkakirjojen merkintä- tai myyntiaika sekä mahdollisuus sen keskeyttämiseen tai jatkamiseen;

6) jos velkakirjoja tarjotaan samanaikaisesti kahdella tai useammalla maantieteellisellä markkina-alueella taikka sijoittajaryhmäkohtaisesti siten, että joillekin alueista tai sijoittajaryhmistä varataan omat kiintiönsä, maininta näistä kiintiöistä;

7) tarvittaessa viittaus siihen, että merkintöjä voidaan pienentää;

8) mahdolliset valtuutukset sekä toimenpiteet yli- ja alimerkintätilanteessa;

9) velkakirjojen toimitustapa ja -aikataulu sekä tiedot mahdollisista väliaikaistodistuksista ja niillä käytävästä kaupasta;

10) emissiokurssi ja, jos emissiokurssi on vaihtuva, maininta tästä;

11) selvitys mahdollisesta siirtyvästä korosta;

12) tiedot mahdollisesta vähimmäismerkinnästä ja merkintäpalkkiosta;

13) selvitys tuotosta ja tuotonlaskemismenetelmän pääpiirteittäinen kuvaus;

14) selvitys liikkeeseenlaskusta merkintäsitoumuksen tai merkintätakauksen antaneista tahoista sekä sitoumusta tai takausta rajoittavista ehdoista;

15) muissa kuin jatkuvissa liikkeeseenlaskuissa selvitys tai arvio lainan liikkeeseenlaskijalle kertyvän pääoman määrästä liikkeeseenlaskuun liittyvien ulkoisten palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen sekä sen suunniteltu käyttötarkoitus.

16 §
Tiedot liikkeeseenlaskijan muista sitoumuksista

Arvopaperiliitteessä on annettava päivätty ja mahdollisimman tuore selvitys seuraavista seikoista, jos ne ovat olennaisia:

1) liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kokonaismäärä erittelemällä lainat, joista on annettu vakuus, vakuudettomat lainat, pääomalainat ja muut lainat, joiden etuoikeus on liikkeeseenlaskijan muita sitoumuksia huonompi;

2) muiden lainojen ja velkojen yhteismäärä eritellen vakuudelliset ja vakuudettomat lainat ja velat;

3) taseen ulkopuolisten vastuusitoumusten kokonaismäärä.

Jos liikkeeseenlaskijalla ei ole 1 momentissa mainittuja lainoja, velkoja tai sitoumuksia, siitä on mainittava. Jos liikkeeseenlaskija esittää konsernitilinpäätöksen, samaan konserniin kuuluvien yritysten välisiä velkasuhteita ei oteta huomioon. Tästä on kuitenkin mainittava arvopaperiliitteessä.

Tiedot takaajasta
17 §
Tiedot takaajasta

Jos yksi tai useampi oikeushenkilö on antanut takauksen arvopapereista, 1, 3–8, 10 ja 16 §:ssä mainitut tiedot on annettava liikkeeseenlaskijan lisäksi takaajasta paitsi, jos takaaja on Suomen valtio tai joku muu ETA-valtio.

Tätä pykälää sovelletaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen ei-osakesidonnaisten arvopaperien takaajaan vain soveltuvin osin.

4 luku

Voimaantulo

1 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Esitteeseen, jonka hyväksymistä koskeva hakemus on jätetty Finanssivalvonnalle ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei säännös ole esitedirektiivin vastainen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73/EU (32010L0073); EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.