Seurattu SDK 761/2022 saakka.

17.12.2010/1261

Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Toimiala

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ehkäisee henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkoja sekä terveys- ja ympäristöhaittoja ja varmistaa vaatimusten mukaisten tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimii työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla.

2 §
Tehtävät

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä on valvoa ja edistää:

1) tuotteisiin, palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta;

2) kuluttajaturvallisuutta;

3) kemikaaliturvallisuutta; (19.9.2014/763)

4) kasvinsuojeluaineiden turvallisuutta ja laatua; sekä (19.9.2014/763)

5) pätevyyden toteamisjärjestelmää (akkreditointijärjestelmä). (19.9.2014/763)

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä on lisäksi huolehtia arviointilaitosten pätevyyden arviointiin ja akkreditointiin liittyvistä tehtävistä siten kuin siitä erikseen säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tätä tehtävää varten Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa on akkreditointiyksikkö. (19.9.2014/763)

Lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto vastaa malminetsintään ja kaivostoimintaan liittyvistä viranomaistehtävistä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hoitaa lisäksi ne tehtävät, jotka sille erikseen säädetään.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävistä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

2 a § (19.9.2014/763)
Kansallinen akkreditointielin

Akkreditointijärjestelmään liittyvistä tehtävistä huolehtii kansallisena akkreditointielimenä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö (FINAS-akkreditointi-palvelu).

FINAS-akkreditointipalvelu voi tehdä valtion talousarvion rajoissa sopimuksia pätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta ulkomaisten organisaatioiden kanssa.

3 §
Ohjaavat ministeriöt

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston yleishallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö ohjaavat Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa yhteistoiminnassa kukin omalla toimialallaan.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjauksesta voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

4 §
Johtaminen ja ratkaisuvalta

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa johtaa pääjohtaja, jonka nimittää valtioneuvosto. Pääjohtaja vastaa viraston toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. (8.11.2013/766)

Pääjohtaja ratkaisee Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa ratkaistavat asiat, jollei niitä ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty muun virkamiehen ratkaistaviksi. (8.11.2013/766)

Pääjohtaja vahvistaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston työjärjestyksen. (8.11.2013/766)

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen muun kuin akkreditointijärjestelmään liittyvän tai akkreditointeja koskevan asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. (19.9.2014/763)

Akkreditointiyksikön asiat ratkaisee akkreditointiasiain valtuuskunta tai akkreditointiyksikön päällikkö tai muu virkamies, jolle toimivalta on työjärjestyksen mukaan annettu. Akkreditointiyksikön päällikkö ratkaisee akkreditointijärjestelmään liittyvät ja akkreditointeja koskevat muut kuin 5 a §:ssä tarkoitetut asiat. (19.9.2014/763)

Tarkempia säännöksiä johtamisesta ja ratkaisuvallasta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

5 §
Neuvottelukunta

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla voi olla neuvottelukunta, jonka työ- ja elinkeinoministeriö asettaa.

Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

5 a § (19.9.2014/763)
Akkreditointiasiain valtuuskunta

Akkreditointiyksikön toimintaa ohjaa ja valvoo akkreditointiasiain valtuuskunta.

Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää akkreditointiasiain valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Akkreditointiasiain valtuuskunnan tehtävistä, kokoonpanosta, palkkioista ja päätösvallasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

6 §
Sopimukset ja niihin liittyvä asiakirjojen salassapito

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi käyttää asiantuntijoita ja tehdä sopimuksia viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa tutkimusten, selvitysten ja muiden toimialaansa kuuluvien tehtävien suorittamisesta. Näitä tehtäviä suorittavan salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tällä lailla kumotaan turvatekniikan keskuksesta annettu laki (1071/1995).

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto jatkaa Turvatekniikan keskuksen toimintaa.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä viitataan Turvatekniikan keskukseen, viittauksen on katsottava tarkoittavan Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

8 §
Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

Kemikaalilain (744/1989), ympäristönsuojelulain (86/2000) ja kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) mukaisia, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tämän lain voimaan tullessa siirtyviä tehtäviä Elintarviketurvallisuusvirastossa, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa ja Suomen ympäristökeskuksessa hoitava työ- ja virkasuhteinen henkilöstö sekä vastaavat virat ja tehtävät siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Viran ja tehtävän siirtymiseen ei tarvita virkamiehen tai työntekijän suostumusta, ellei virka tai tehtävä siirry työssäkäyntialueelta toiselle.

Määräaikaisia tehtäviä hoitava työ- ja virkasuhteinen henkilöstö siirtyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palvelukseen määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi.

Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteeseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palkkausjärjestelmän mukaista kuukausipalkkaa korkeampi palkkaus turvataan edellyttäen, että henkilön tehtävät Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa vastaavat vaativuudeltaan vähintään hänen tehtäviään Elintarviketurvallisuusvirastossa, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa tai Suomen ympäristökeskuksessa. Henkilöllä on tällöin oikeus Elintarviketurvallisuusvirastossa, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa tai Suomen ympäristökeskuksessa maksetun ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa maksettavan kuukausipalkan erotuksen suuruiseen palkanlisään.

Jos viran tehtävät muuttuvat olennaisesti ja sen tilalle perustetaan uusi virka, voidaan uusi virka täyttää haettavaksi julistamatta.

HE 132/2010, TaVM 26/2010, EV 199/2010

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.11.2013/766:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2013.

HE 136/2013, TaVM 23/2013, EV 110/2013

19.9.2014/763:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö jatkaa Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön toimintaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön 29 päivänä lokakuuta 2013 nimeämä akkreditointiasiain valtuuskunta jatkaa toimintaansa toimikautensa loppuun saakka.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä viitataan Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköön, viittauksen on katsottava tarkoittavan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköä.

Mittatekniikan keskuksesta annetun lain (1149/1990) mukaisia, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tämän lain voimaan tullessa siirtyviä tehtäviä Mittatekniikan keskuksessa hoitava työ- ja virkasuhteinen henkilöstö sekä vastaavat virat ja tehtävät siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Viran ja tehtävän siirtymiseen ei tarvita virkamiehen tai työntekijän suostumusta, ellei virka tai tehtävä siirry työssäkäyntialueelta toiselle.

Määräaikaisia tehtäviä hoitava työ- ja virkasuhteinen henkilöstö siirtyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palvelukseen määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi.

Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteeseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palkkausjärjestelmän mukaista kuukausipalkkaa korkeampi palkkaus turvataan edellyttäen, että henkilön tehtävät Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa vastaavat vaativuudeltaan vähintään hänen tehtäviään Mittatekniikan keskuksessa. Henkilöllä on tällöin oikeus Mittatekniikan keskuksessa ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa maksettavan kuukausipalkan erotuksen suuruiseen palkanlisään.

HE 74/2014, TaVM 10/2014, EV 84/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.