Seurattu SDK 272/2021 saakka.

17.6.2010/562

Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 10 §:n 1 ja 2 momentin sekä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 281/2000, nojalla:

1 §
Pääjohtajan tehtävistä ja ratkaisuvallan käyttämisestä

Johtaessaan Verohallinnon toimintaa ja taloutta pääjohtaja vastaa niiden asianmukaisesta järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä erityisesti tulostavoitteiden saavuttamisesta samoin kuin toimintaa ja taloutta koskevasta raportoinnista. Pääjohtajan tulee seurata Verohallinnon toimialan kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä säädetään, pääjohtaja päättää

1) Verohallinnon yleisistä toimintalinjoista sekä toimintaa ja taloutta koskevista yksityiskohtaisista tulostavoitteista valtiovarainministeriön vahvistamien tulostavoitteiden pohjalta;

2) Verohallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta; sekä

3) muista Verohallinnon kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Pääjohtaja allekirjoittaa Verohallinnon tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen.

2 §
Verohallinnon yksikön päällikön tulosvastuu

Yksikön päällikkö vastaa pääjohtajalle yksikölle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että hänen johdettavakseen kuuluvaa toimintaa ja taloutta hoidetaan asianmukaisesti ja tuloksellisesti. Yksikön päällikön tulee osaltaan seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tehdä aloitteita tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

3 §
Verohallinnon neuvottelukunta

Verohallinnossa on viraston strategista suunnittelua tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee Verohallinnon kehittämissuuntia ja toimintalinjoja. Neuvottelukuntaan kuuluu pääjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joista yksi on Verohallinnon henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. Valtiovarainministeriö nimeää Verohallinnon esityksestä neuvottelukunnan muut jäsenet määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi.

4 § (31.3.2016/215)

4 § on kumottu A:lla 31.3.2016/215.

5 §
Menettely Veronsaajien oikeudenvalvonta- yksikön päällikön nimittämisessä

Ennen Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön päällikön nimittämistä Verohallinnon on hankittava hakijoista Suomen Kuntaliitto ry:n lausunto.

6 § (31.3.2016/215)
Veronsaajien oikeudenvalvonnan tulostavoitteet

Osana Verohallinnon tulostavoitteita valtiovarainministeriö asettaa vuosittain Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tulostavoitteet, määrärahat ja muut resurssit.

7 §
Veronsaajien oikeudenvalvontatoimintaa koskeva raportointi

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on vuosittain laadittava oikeudenvalvontatoiminnastaan kertomus, joka annetaan tiedoksi Suomen Kuntaliitto ry:lle, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitukselle, Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitukselle ja Kansaneläkelaitokselle. (31.3.2016/215)

Lisäksi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on kunnan, seurakunnan tai Kansaneläkelaitoksen pyynnöstä annettava kyseisen veronsaajan oikeudenvalvontatoimintaa koskevia tietoja.

8 §
Virkojen sijoittaminen ja virkavapaudet

Verohallinto tekee Verohallinnon virkojen perustamista, siirtämistä ja lakkauttamista koskevat päätökset pääjohtajan virkaa lukuun ottamatta.

Verohallinto tekee myös ne päätökset, jotka valtion virkamieslain (750/1994), valtion virkamiesasetuksen (971/1994) ja valtion virkaehtosopimuslain (644/1970) mukaan tekee asianomainen virasto.

9 §
Kelpoisuusvaatimukset

Verohallinnon yksikön päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Toimintayksikön päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

10 §
Nimittäminen

Valtioneuvosto nimittää pääjohtajan. Valtiovarainministeriö määrää pääjohtajan sijaisen pääjohtajan esityksestä.

Pääjohtaja nimittää Verohallinnon yksikön päällikön ja suoraan tämän alaiset päälliköt sekä määrää näiden sijaiset yksikön päällikön esityksestä. Asianomainen Verohallinnon yksikön päällikkö nimittää muut virkamiehet ja ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön, jollei tätä toimivaltaa ole yksikön työjärjestyksessä annettu yksikön muulle virkamiehelle. (21.12.2016/1362)

Pääjohtaja nimittää verotuksen oikaisulautakunnan johtavan puheenjohtajan ja muut puheenjohtajat. Pääjohtaja määrää johtavan puheenjohtajan sijaisen johtavan puheenjohtajan esityksestä.

11 §
Työnantajavirkamiesten palkkauksen vahvistaminen

Pääjohtaja vahvistaa valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §:ssä tarkoitettujen Verohallinnon työnantajavirkamiesten palkkaukset.

12 §
Palkkiot

Verohallinto määrää keskusverolautakunnan, verotuksen oikaisulautakunnan, Verohallinnon neuvottelukunnan ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön yhteistyöryhmän puheenjohtajien, jäsenten, sihteerien, asiantuntijoiden sekä ratkaisuehdotuksen esittävien virkamiesten palkkioiden ja matkakustannusten korvausten perusteet.

13 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Verohallituksen neuvottelukunta ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön yhteistyöryhmä jatkavat siinä kokoonpanossa kuin ne ovat asetuksen voimaan tullessa Verohallinnon neuvottelukuntana ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön yhteistyöryhmänä joulukuun 31 päivään 2010.

Henkilö, joka on Verohallinnon virassa tämän asetuksen voimaan tullessa, on edelleen kelpoinen virkaansa sekä muuhun vastaavaan Verohallinnon virkaan asetuksen tultua voimaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.3.2016/215:

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2016.

21.12.2016/1362:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.