Seurattu SDK 903/2022 saakka.

6.11.2009/829

Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien (pääkaupunkiseudun kunnat) on hoidettava 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tehtävät yhteistoiminnassa siten kuin tässä laissa säädetään.

2 § (17.6.2011/657)
Jätehuolto

Pääkaupunkiseudun kuntien on hoidettava yhteistoiminnassa jätelaissa (646/2011) tarkoitetut kunnan tehtävät lukuun ottamatta tehtäviä, jotka säädetään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviksi. Tehtävien hoitamisesta vastaa kuntayhtymä. Kuntayhtymään sovelletaan, mitä kuntalain (365/1995) 10 luvussa säädetään kuntayhtymästä.

3 §
Joukkoliikenne

Pääkaupunkiseudun kuntien on hoidettava yhteistoiminnassa kuntien aluetta koskeva:

1) liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen suunnittelu;

2) joukkoliikenteen liikennepalveluiden suunnittelu ja hankinta; ja

3) joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmästä sekä taksoista päättäminen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaa kuntayhtymä. Kuntayhtymään sovelletaan, mitä kuntalain 10 luvussa säädetään kuntayhtymästä.

Kuntayhtymän toimintaan sovelletaan, mitä säädetään vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetussa laissa (349/2007) säädetään.

Kuntayhtymä voi toimialueellaan antaa liikenteenharjoittajalle enintään 15 vuoden ajaksi yksinoikeuden harjoittaa raitiovaunu- ja metroliikennettä.

Kuntayhtymä voi lisäksi ottaa sopimuksella hoitaakseen joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain (469/1979) 4 §:ssä tarkoitetun tarkastusmaksun perimisen myös muussa kuin alueen joukkoliikenteessä.

4 §
Muut tehtävät

Kuntayhtymien jäsenkunnat voivat kuntayhtymän perussopimuksessa sopia, että kuntayhtymä voi ottaa hoitaakseen muitakin kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä.

5 §
Muut kunnat

Kuntayhtymien jäsenkuntina voi olla myös muita kuin pääkaupunkiseudun kunnat.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2009. Lain muita säännöksiä kuin 8 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin vuoden 2010 alusta.

7 §
Kumottava laki

Tällä lailla kumotaan Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta 30 päivänä joulukuuta 1996 annettu laki (1269/1996) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Lakia sovelletaan kuitenkin Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaan vuoden 2009 loppuun saakka sekä vuoden 2009 tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämistä koskevan asian valmisteluun ja päätöksentekoon, kunnes tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta on päätetty.

8 §
Siirtymäsäännökset

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan omaisuudesta, varoista, veloista ja vastuista on laadittava loppuselvitys vuoden 2009 loppuun mennessä. Omaisuus, varat, velat ja vastuut siirtyvät 2 ja 3 §:ssä tarkoitetuille kuntayhtymille loppuselvityksen mukaisesti vuoden 2010 alusta. Loppuselvityksestä päättää Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokous. Loppuselvitys toimii omaisuuden saantokirjana.

Jos loppuselvityksen laatimisen jälkeen syntyy epäselvyyttä yhteistyövaltuuskunnan omaisuuden, varojen, velkojen ja vastuiden siirtymisestä, omaisuus, varat, velat ja vastuut kuuluvat 2 §:ssä tarkoitetulle kuntayhtymälle.

Kuntayhtymille 1 ja 2 momentin nojalla siirtyvä omaisuus, varat, velat ja vastuut jaetaan jäsenkuntien pääomaosuuksiksi kuntayhtymissä siten kuin kunnat vastaavat varoista ja veloista Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 7 §:n 2 momentin ja 9 §:n mukaan. Kuntayhtymien jäsenkunnat voivat sopia kuntayhtymän perussopimuksessa jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuisiin muullakin tavalla.

Yhteistyövaltuuskunnan tilinpäätöksestä ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelle 2009 päättää seutukokous. Tilinpäätöksen laatii yhteistyövaltuuskunnan hallitus. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastus, kunnes vuoden 2009 tilinpäätös on hyväksytty ja vastuuvapaus tilivelvollisille on myönnetty.

Tässä pykälässä tarkoitetusta luovutuksesta, jolla yhteistyövaltuuskunnalta siirretään välittömästi ja pääasiallisesti sen käytössä olevan kiinteistön omistamista ja hallintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeita vastaanottavalle kuntayhtymälle, ei ole suoritettava varainsiirtoveroa. Veroa ei ole myöskään suoritettava muun osakeyhtiön osakkeiden vastaavasta luovutuksesta.

Yhteistyövaltuuskunnalle myönnetyt viranomaisluvat siirtyvät tehtäväsiirron mukaisesti tehtävää hoitavalle 2 tai 3 §:ssä tarkoitetulle kuntayhtymälle.

Yhteistyövaltuuskunnan palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy perustettavien kuntayhtymien palvelukseen ja siirto katsotaan työsopimuslaissa (55/2001) ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) tarkoitetuksi liikkeenluovutukseksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 80/2009, HaVM 10/2009, EV 124/2009

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.6.2011/657:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.

HE 199/2010, YmVM 23/2010, PeVL 58/2010, HaVL 35/2010, TaVL 30/2010, EV 360/2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.