Seurattu SDK 761/2022 saakka.

13.8.2009/616

Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun lain (593/2009) 4 §:n 5 momentin, 5 §:n 2 momentin ja 8 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Johtavat virkamiehet ja henkilöstö

Ylijohtaja johtaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusta ja vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että keskuksen tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti. Ylijohtajan tulee seurata keskuksen toimialan kehitystä sekä huolehtia keskuksen toiminnan yleisestä kehittämisestä.

Ylijohtajan lisäksi keskuksessa on johtajia, hallintojohtaja sekä muuta virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä. Johtajat johtavat vastuualueensa toimintaa ja vastaavat vastuualueensa toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja keskuksen tulossopimuksessa sekä keskuksen toimintasuunnitelmassa vastuualueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

2 § (3.9.2015/1120)
Kelpoisuusvaatimukset

Johtajan ja hallintojohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys vastuualueeseen, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

3 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Muun virka- tai työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa palvelukseen ylijohtaja tai muu keskuksen henkilöstöön kuuluva siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

4 §
Valvontalautakunta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen valvontalautakunnassa asian esittelee ja sihteerinä toimii ylijohtajan määräämä virkamies.

Valvontalautakunta on päätösvaltainen kokouksen puheenjohtajan ja enemmistön jäsenistä ollessa läsnä.

Jos valvontalautakunnassa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisesta, asia päätetään äänestyksellä. Lautakunnan päätökseksi tulee enemmistön kannattama ehdotus ja äänten mennessä tasan se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

5 §
Farmakopeakomitea

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen asettamassa farmakopeakomiteassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enintään kuusi jäsentä, joiden tulee edustaa laaja-alaisesti lääkealan asiantuntemusta.

6 §
Pysyvät asiantuntijat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi kutsua keskuksen pysyviksi asiantuntijoiksi enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä, jotka edustavat Keskuksen toiminnan kannalta merkityksellistä tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Pysyväksi asiantuntijaksi suostunut henkilö on velvollinen antamaan edustamaansa alaa koskevaa asiantuntija-apua keskukselle.

7 §
Maksut ja korvaukset

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lautakuntien, neuvottelukuntien ja farmakopeakomitean jäsenet sekä asiantuntijat saavat suorittamistaan tehtävistä palkkiota ja matkakustannusten korvausta keskuksen vahvistamien perusteiden mukaisesti.

8 §
Tutkijat ja harjoittelijat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen voidaan ottaa ylijohtajan suostumuksella ulkopuolisia tutkijoita ja harjoittelijoita, jotka keskukselta palkkiota saamatta tekevät tutkimustyötä tai työharjoittelua ja saavat siinä käyttää keskuksen laitteita ja tarvikkeita.

Tutkijan ja harjoittelijan ottamisen ehdoista ja heidän asemastaan määrätään työjärjestyksessä.

9 §
Valtion edustaminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta sille kuuluvissa asioissa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.6.2011/640:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

3.9.2015/1120:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.