Seurattu SDK 766/2022 saakka.

24.7.2009/584

Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lakien voimaantulo

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010:

1) maakaaren muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annettu laki (572/2009);

2) kaupanvahvistajista 24 päivänä heinäkuuta 2009 annettu laki (573/2009);

3) maanvuokralain muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annettu laki (574/2009);

4) kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annettu laki (575/2009);

5) kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annettu laki (576/2009);

6) maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annettu laki (577/2009);

7) oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annettu laki (578/2009);

8) käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdan ja 19 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annettu laki (579/2009);

9) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annettu laki (580/2009);

10) maankäyttö- ja rakennuslain 91 p ja 97 §:n muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annettu laki (581/2009);

11) rakennussuojelulain 20 §:n muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annettu laki (582/2009); ja

12) etuostolain 9 §:n muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annettu laki (583/2009).

Ennen 1 momentissa mainittujen lakien voimaantuloa voidaan ryhtyä niiden täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

2 §
Kumottavat säädökset

Tällä lailla kumotaan seuraavat säädökset, 1 ja 2 kohdassa mainitut säädökset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, 1 päivästä tammikuuta 2010:

1) lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 27 päivänä maaliskuuta 1987 annettu laki (353/1987);

2) 5 päivänä joulukuuta 1996 annettu kaupanvahvistaja-asetus (958/1996); ja

3) 19 päivänä elokuuta 1966 annettu tontinvuokra-asetus (449/1966).

3 §
Voimaan jäävä asetus

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 5 päivänä joulukuuta 1996 annettu asetus (960/1996) jää voimaan.

4 §
Vireillä olevat asiat

Edellä 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tullessa käräjäoikeudessa vireillä olevat kirjaamisasiat siirtyvät maakaaren (540/1995) 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan toimivaltaisen kirjaamisviranomaisen ratkaistaviksi.

Jos hakija toimittaa 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tullessa käräjäoikeudessa vireillä olleessa asiassa selvityksiä käräjäoikeuteen, selvitysten katsotaan saapuneen määräajassa, jos ne on jätetty määräajassa käräjäoikeudelle. Käräjäoikeuden on toimitettava selvitykset toimivaltaiselle kirjaamisviranomaiselle.

5 § (13.12.2013/931)

5 § on kumottu L:lla 13.12.2013/931.

6 §
Määrätyt kaupanvahvistajat

Käräjäoikeuden ennen 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantuloa antama määräys toimia kaupanvahvistajana on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011 tai kunnes kaupanvahvistaja täyttää 65 vuotta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin kaupanvahvistajiin sovelletaan, mitä kaupanvahvistajista annetussa laissa säädetään.

Käräjäoikeuden määräämän kaupanvahvistajan on toimittaessaan vuotta 2010 koskevan kaupanvahvistajan päiväkirjansa asianomaisen viraston säilytettäväksi toimitettava myös aikaisemmat luovutukset käsittävä päiväkirja.

7 §
Muutoksenhaku

Päätökseen, joka on tehty ennen 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantuloa, haetaan muutosta niiden voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

8 §
Vahingonkorvauksen suorittamisesta vastaaminen

Poiketen siitä, mitä maakaaren 13 luvun 8 §:n 1 momentissa säädetään, mainitun luvun 6 §:ssä tarkoitetun vahingonkorvauksen suorittamisesta vastaa oikeusministeriö, jos vastuun perusteena oleva kirjaus on tehty ennen vuotta 2010.

9 §
Henkilöstön siirtyminen

Käräjäoikeuksissa kiinteistöjen kirjaamistehtäviä päätoimisesti hoitavat kansliahenkilökuntaan kuuluvat henkilöt siirtyvät 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tullessa virkaa haettavaksi julistamatta maanmittauslaitoksen alaisiin asianomaisiin maanmittaustoimistoihin. Käräjäoikeuksissa määräaikaisia tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy maanmittaustoimistoihin palvelussuhteensa ajaksi. Viran siirtäminen virkamiehen työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla työssäkäyntialueella ei edellytä virkamiehen suostumusta. Siirtojen toteuttamisesta päättää maanmittauslaitoksen keskushallinto oikeusministeriön vahvistaman suunnitelman mukaisesti.

Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä nykyisen palvelussuhteen ehtoihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän mukaista kuukausipalkkaa korkeampi palkkaus turvataan, jos henkilön tehtävät maanmittauslaitoksessa vastaavat vaativuudeltaan vähintään hänen tehtäviään käräjäoikeudessa. Henkilöllä on tällöin oikeus käräjäoikeudessa maksetun ja maanmittaustoimistossa maksettavan kuukausipalkan erotuksen määräiseen palkanlisään.

Työttömyysturvalain 1290/2002 1 luvun 9 § on kumottu L:lla 1451/2016.

10 §
Muuhun lainsäädäntöön sisältyvät viittaussäännökset

Jos muussa laissa on säännös kirjaamisasiassa käräjäoikeudelle tai tuomarille tehtävästä ilmoituksesta, ilmoituksella tarkoitetaan 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tultua kirjaamisviranomaiselle tehtävää ilmoitusta.

11 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

HE 30/2009, MmVM 5/2009, EV 89/2009

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.12.2013/931:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 68/2013, MmVM 7/2013, EV 102/2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.