Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

28.12.2007/1444

Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun asevelvollisuuslain (1438/2007) ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 20 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (322/1987) 5 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1505/1995:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään asevelvollisuuslaissa (1438/2007) ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa (322/1987) tarkoitettujen taloudellisten ja muiden etuuksien määrästä ja menettelystä myönnettäessä etuuksia asevelvollisuuslaissa ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa (194/1995) tarkoitetussa palveluksessa olevalle sekä asevelvollisuuslaissa tarkoitetussa toimielimessä työskentelevälle.

2 § (12.12.2014/1169)
Päiväraha

Varusmiespalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle maksetaan päivärahaa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta 5,40 euroa. Päiväraha on 165 päivää ylittävältä ajalta 9,00 euroa ja 255 päivää ylittävältä ajalta 12,50 euroa. (12.12.2022/1049)

Reservin kertausharjoituksessa olevalle asevelvolliselle maksetaan päivärahaa 5,40 euroa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta. (12.12.2022/1049)

Ulkomaanpalveluksen ajalta 1 ja 2 momentissa tarkoitettua päivärahaa korotetaan 11 eurolla kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä ulkomaankoulutusvuorokaudelta.

Päiväraha maksetaan jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa.

3 § (20.1.2011/41)
Vastuu- ja vaararaha

Vaativien palvelusolosuhteiden perusteella asevelvolliselle ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle maksetaan vastuu- ja vaararahaa seuraavasti:

1) hyppyperuskoulutuskurssin oppilaalle kertakaikkisena laskuvarjohyppylisänä kurssilta 110,00 euroa;

2) hyppyperuskoulutuskurssin suorittaneelle asevelvolliselle kultakin koulutukseen liittyvältä ja valvotulta laskuvarjohypyltä 22 euroa laskuvarjohyppylisää, kuitenkin enintään 20 hypyltä;

3) sukeltajakurssin oppilaana olevalle asevelvolliselle kurssiaikana sukellusrahaa 13,50 euroa sukelluspäivältä; sukellusrahaa maksetaan asevelvolliselle myös joukko-osastossa tapahtuvaan jatkokoulutukseen liittyvältä koulutussukelluspäivältä;

4) ensimmäisen yksinlentonsa suorittaneelle, asevelvollisena palvelevalle ohjaajaoppilaalle ja alkeiskurssin päätettyään ensimmäisen tähystäjätehtävän itsenäisesti suorittaneelle, asevelvollisena palvelevalle tähystäjäoppilaalle lentolisää 182,56 euroa kuukaudessa.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu lentolisä maksetaan jokaiselta kalenterikuukaudelta, jonka aikana ohjaaja- tai tähystäjäoppilas tai reserviläinen on suorittanut vähintään yhden lentotehtävän.

4 § (6.7.2018/536)
Reserviläispalkka

Reserviläispalkkaa maksetaan miehistöön kuuluvalle 63,30 euroa, aliupseerille 66,46 euroa sekä upseerille ja erikoisupseerille 69,62 euroa päivältä. (19.5.2022/363)

Reserviläispalkka maksetaan jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa. Palkan maksaa se joukko-osasto, jossa palkkaan oikeutettu maksupäivänä palvelee tai viimeksi palveli.

5 § (12.12.2022/1049)
Ruokaraha

Asevelvolliselle maksetaan ruokarahaa komennusmatkasta, jonka aikana puolustusvoimat ei järjestä asevelvollisuuslain 100 §:ssä tarkoitettua muonitusta.

Ruokarahaa maksetaan kultakin komennusmatkan alkamishetkestä lasketulta vuorokaudelta 13,50 euroa. Korvaus maksetaan enintään kaksi kertaa matkavuorokaudessa.

Komennusmatkasta ulkomaille maksetaan 30 euroa kultakin matkan alkamishetkestä lasketulta vuorokaudelta, kun Puolustusvoimat ei järjestä asevelvollisuuslain 100 §:ssä tarkoitettua muonitusta.

Pääesikunta voi erityisestä syystä hyväksyä korvattavaksi kustannukset, jotka ylittävät edellä tarkoitetut määrät.

5 a § (2.4.2020/186)
Ruokaraha erityisistä palvelusolosuhteista johtuvan vapautuksen ajalta

Asevelvolliselle maksetaan ruokarahaa 13,50 euroa jokaiselta sellaiselta vuorokaudelta, jonka hän on erityisten palvelusolosuhteiden takia määrättynä palveluspaikan ulkopuolelle ja jonka aikana hänelle ei järjestetä asevelvollisuuslain 100 §:n 1 momentissa tarkoitettua muonitusta.

A:lla 186/2020 lisätty 5 a § on väliaikaisesti voimassa 7.4.2020-31.12.2022.

6 § (20.1.2011/41)
Majoitusraha

Asevelvolliselle maksetaan majoitusrahaa komennusmatkalta, jonka aikana puolustusvoimat ei järjestä asevelvollisuuslain 100 §:ssä tarkoitettua majoitusta.

Majoitusrahaa maksetaan 55 euroa kultakin komennusmatkaan käytetyltä vuorokaudelta, josta kello 21:n ja 6:n välisenä aikana on vähintään neljä tuntia sellaista aikaa, jota ei ole käytetty matkustamiseen. Ulkomaankomennukselta majoitusrahan määrä on 100 euroa.

Pääesikunta voi erityisestä syystä hyväksyä korvattavaksi kustannukset, jotka ylittävät 2 momentissa tarkoitetut määrät.

7 § (20.1.2011/41)
Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla olevalle kotihoidon ajalta maksettava ruokaraha

Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla olevalle maksetaan kotihoidon ajalta ruokarahaa 13,50 euroa vuorokaudelta.

8 § (4.7.2013/547)

8 § on kumottu A:lla 4.7.2013/547.

9 § (23.5.2013/371)
Maksuton lomamatka ulkomaille

Asevelvollisuuslain 104 §:ssä tarkoitettujen maksuttomien lomamatkojen määrä ulkomaille on:

1) 165 päivää palvelevalla Euroopassa asuvalla kaksi matkaa ja Euroopan ulkopuolella asuvalla yksi matka;

2) 255 päivää palvelevalla Euroopassa asuvalla kolme matkaa ja Euroopan ulkopuolella asuvalla yksi matka;

3) 347 päivää palvelevalla Pohjoismaissa asuvalla neljä matkaa, muualla Euroopassa asuvalla kolme matkaa ja Euroopan ulkopuolella asuvalla kaksi matkaa.

10 §
Palkkio työstä kutsunta-asiain keskuslautakunnassa

Kutsunta-asiain keskuslautakunnan työhön osallistumisesta maksetaan puheenjohtajalle 370 euroa ja jäsenelle 300 euroa kuukaudessa.

11 §
Palkkio ja kustannusten korvaaminen kunnan edustajalle kutsuntalautakunnassa

Kutsuntalautakunnassa olevalle kunnan edustajalle maksetaan valtion matkustussäännössä tarkoitetun päivärahan suuruinen palkkio ja korvataan matkustamiskustannukset.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.2008/1073:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

10.9.2009/709:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

14.6.2010/594:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

20.1.2011/41:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

20.9.2011/1041:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

20.4.2012/185:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

23.1.2013/71:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

23.5.2013/371:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

4.7.2013/547:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

12.12.2014/1169:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

12.1.2016/32:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2016.

6.7.2018/536:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.

14.11.2019/1075:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

2.4.2020/186:

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. (28.4.2022/303)

Tätä asetusta sovelletaan 13 päivästä maaliskuuta 2020. (28.4.2022/303)

11.6.2020/469:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020.

2.7.2020/544:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.

28.10.2020/737:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

27.11.2020/934:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

19.5.2021/415:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2021.

28.12.2021/1298:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

28.4.2022/303:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022.

19.5.2022/363:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022.

12.12.2022/1049:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.