Seurattu SDK 939/2023 saakka.

13.5.2005/291

Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tällä lailla säädetään vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain (867/1980) nojalla rahoitettujen asuntojen käyttötarkoituksen muutoksesta sekä vapautumisesta mainitun lain 10 §:n mukaisista käyttörajoituksista. Tämän lain nojalla vapautuneisiin asuntoihin ei sovelleta vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 11 ja 12 §:ää.

2 § (9.12.2005/1021)
Käyttötarkoituksen muutos

Kunta voi erityisestä syystä myöntää luvan käyttää asuntoa muuhun kuin asuintarkoitukseen, kun lupa koskee vähäistä asuntomäärää. Lupa voidaan myöntää rakennuksen tai rakennusryhmän asuntojen jäljelle jäävästä huoneistoalasta riippumatta. Kunnan on ennen käyttötarkoituksen muutosta ilmoitettava luvasta Valtion asuntorahastolle, joka voi määrätä, että luvassa tarkoitettua asuntoa vastaavaan osaan korkotukilainaa kohdistuva korkotuki lakkautetaan. Korkotukea ei voida lakkauttaa, jos asuintiloja muutetaan asukkaiden yhteistiloiksi tai muuhun asukkaiden asumisolosuhteita parantavaan käyttöön.

3 §
Vuokra-asunnon vapauttaminen rajoituksista

Valtion asuntorahasto voi myöntää hakemuksesta, asettamillaan ehdoilla osaksi tai kokonaan vapautuksen käyttörajoituksista, jos se edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta tai ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä sekä tästä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä, taikka muusta erityisestä syystä.

4 §
Osaomistusasunnon vapautuminen rajoituksista

Jos asukas omistaa vähemmistöosuuden asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista, vuokra-asunto vapautuu käyttörajoituksista, jos vähemmistöosuuden ja enemmistöosuuden omistaja sopivat, että vähemmistöosuuden omistaja lunastaa loppuosuuden asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista. Vapautumisen edellytyksenä on, että korkotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta on kulunut vähintään viisi vuotta ja että asunto-osakeyhtiössä on tämän lain voimaan tullessa sellaisia asuntoja, joiden hallintaan oikeuttavista osakkeista asukas omistaa vähemmistöosuuden.

Enemmistöosuuden omistajan on ilmoitettava asunnon loppuosuuden kaupasta Valtion asuntorahastolle ja Valtiokonttorille.

5 §
Korkotukilainan takaisinmaksu

Rajoituksista vapautumisen edellytyksenä on lisäksi, että vapautettavan tai vapautuvan asunnon tai talon osuus korkotukilainaksi hyväksytystä lainasta maksetaan takaisin.

6 § (19.12.2019/1445)
Muutoksenhaku

Hakija saa vaatia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Valtiokonttorin päätökseen oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 229/2004, YmVM 3/2005, EV 23/2005

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.12.2005/1021:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 136/2005, YmVM 13/2005, EV 132/2005

7.8.2015/1055:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

19.12.2019/1445:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 72/2019, YmVM 2/2019, EV 48/2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.