Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

3.4.2003/262

Valtioneuvoston ohjesääntö

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Ohjesäännön soveltamisala

Tässä ohjesäännössä annetaan yhteiset säännökset ministeriön toimialasta, päätösvallasta ja sen siirrosta virkamiehelle, päätösvallan pidätysoikeudesta, esittelystä ministeriöissä, ministeriöiden esittelijöistä sekä virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä.

2 luku

Asioiden ratkaiseminen valtioneuvostossa

2 §
Toimivallanjako valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden välillä

Perustuslaissa ja valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003) on yleiset säännökset toimivallan jaosta valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden välillä.

3 §
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat yleiset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat yleiset asiat:

1) eduskunnalle annettava hallituksen esitys, kertomus ja kirjelmä sekä valtioneuvoston tiedonanto, selonteko, kertomus ja kirjelmä; (24.2.2012/92)

2) eduskunnan vastaus ja kirjelmä, jos asia ei kuulu tasavallan presidentin tehtäviin tai toimivaltaan; (28.6.2012/387)

3) valtioneuvoston asetukset ja valtioneuvoston ratkaisuehdotukset tasavallan presidentin päätöksiksi;

4) ministereiden välinen työnjako sekä muut valtioneuvostolle kuuluvat hallituksen järjestäytymistä ja työskentelyä koskevat asiat;

5) päättäminen pääministeriä avustavan ministerin osallistumisesta Eurooppa-neuvoston kokoukseen ja muun kuin pääministerin toimimisesta Suomen edustajana muussa valtion ylimmän johdon osallistumista vaativassa Euroopan unionin toiminnassa kuin Eurooppa-neuvostossa; (24.2.2012/92)

6) Suomen kansallisten ehdokkaiden nimeäminen Euroopan komissioon, unionin tuomioistuimeen ja unionin yleiseen tuomioistuimeen, Euroopan keskuspankin johtokuntaan, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, alueiden komiteaan, talous- ja sosiaalikomiteaan ja Euroopan atomienergiayhteisön tieteellis-tekniseen komiteaan, ehdokkaiden ja edustajien määrääminen Euroopan investointipankin hallintoelimiin, jäsenten ja varajäsenten nimeäminen talous- ja rahoituskomiteaan sekä jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Euroopan vakausmekanismin hallintoneuvostoon; (28.6.2012/387)

7) valtuuskunnan asettaminen valtiosopimuksia ja muita kansainvälisiä velvoitteita koskevia neuvotteluja tai kansainvälistä kokousta varten, kun asia koskee useampaa kuin yhtä ministeriötä eikä asia kuulu tasavallan presidentin ratkaistavaksi;

8) edustajan määrääminen kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen yhteisöjen hallintoelimiin sekä näiden kansallisiin valmisteluelimiin, jollei asia kuulu tasavallan presidentin ratkaistavaksi, samoin kuin jäsenen määrääminen Pysyvään välitystuomioistuimeen ja ehdokkaiden nimeäminen kansainvälisten tuomioistuinten tuomarin ja jäsenen tehtäviin, jollei heitä nimetä Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännössä (SopS 1/1956) määrätyn menettelyn mukaisesti; (24.2.2012/92)

9) Euroopan unionissa päätettäviin asioihin sekä niihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettaviin asioihin liittyvät toimenpiteet, jos ne edellyttävät valtioneuvoston päätöstä; (22.4.2004/284)

10) esitykset Suomea koskeviksi Euroopan unionin alue- ja rakennepoliittisiksi ohjelmiksi sekä vuosittain laadittavat vakausohjelmat; (24.2.2012/92)

11) periaate- ja suunnittelupäätökset valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen tehtävien ja toiminnan ohjaamisesta ja järjestämisestä;

12) yleiset määräykset asioiden hoidosta ja valmistelusta valtion hallinnossa;

13) lakisääteiset valtakunnalliset suunnitelmat sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet;

14) maakuntien lukumäärä, alueet ja nimet, maakuntien yhteistoiminta-alueet, kuntien yhteisesti hoidettavaksi säädettyä tehtävää hoitavien kuntayhtymien alueet ja pelastustoimen alueet; (20.11.2009/905)

15) aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten lukumäärät, toimialueet, nimet ja toimipaikat, valtion aluehallinnon muut toimialueet, hätäkeskuslaitoksen yhteistoiminta-alueet ja kihlakuntien alueet sekä käräjäoikeuksien tuomiopiirit, jollei jaotus noudata kihlakuntajakoa; (28.12.2012/1028)

16) valtioneuvoston esittelijäksi ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijäksi määrääminen;

17) Ahvenanmaan valtuuskunnan valtioneuvoston valitsemien jäsenten ja heidän varamiestensä määrääminen;

18) saamelaiskäräjien jäsenten ja varajäsenten määrääminen tehtäväänsä, eron myöntäminen heille pyynnöstä samoin kuin heidän luottamustoimensa toteaminen lakanneeksi;

19) turvallisuustutkintalaissa (525/2011) tarkoitetun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittaminen ja tutkintaryhmän asettaminen tällaista tutkintaa varten; (25.8.2011/970)

20) pysyväisluontoisten ministeriön yhteydessä toimivien neuvoa-antavien toimielimien asettaminen; (29.3.2007/325)

21) määräaikaisen komitean tai muun määräaikaisen laajapohjaisen valmisteluelimen asettaminen yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten; (5.4.2018/200)

21 a) pääministerin esityksestä tapahtuva määräaikaisen valmisteluelimen tai -hankkeen asettaminen; (5.4.2018/200)

22) valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä tarkoitettujen poikkeusolojen toteaminen ja poikkeusoloista johtuvien, kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista koskevien ilmoitusten antaminen. (1.6.2017/333)

4 §
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat taloudelliset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat taloudelliset asiat:

1) valtiontalouden kehykset ja niihin liittyvät kannanotot sekä valtion talousarvion soveltamisesta annettavat yleiset määräykset;

2) eduskunnan suostumukseen perustuvan lainan takaisin maksamisesta vapauttaminen ja lainan muuttaminen avustukseksi, valtiontakausten ja takuiden sekä niihin rinnastettavien vastuusitoumusten antaminen ja takautumisoikeudesta luopuminen samoin kuin takausmaksusta vapauttaminen;

3) yhteiskuntapoliittisesti merkittävien määrärahojen jako tai jakoa koskevat periaatteet samoin kuin määrärahojen jako alueellisesti, jolleivät jakoperusteet ole säädöksissä tai määräyksissä taikka valtion talousarvion perusteluissa eikä kyse ole virastojen ja laitosten toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista;

4) kuntien yleisen valtionosuuden keskimääräisen euromäärän sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionrahoituksen perusteena olevien keskimääräisten yksikköhintojen vahvistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden määräytymisen perusteena olevat laskennalliset kustannukset ja syrjäisyyskertoimet, kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus sekä kunnallishallinnon ohjaamiseksi tarkoitetut määräykset samoin kuin määräykset kuntien yhteistoiminnasta silloin, kun kunnat eivät pääse sopimukseen keskenään;

5) valtion kiinteistövarallisuuden luovuttaminen ja valtion maaomaisuuden vuokraaminen, päätösvallan siirtäminen valtion kiinteistövarallisuuden luovutuksissa ministeriöiltä virastoille ja laitoksille laissa säädetyissä rajoissa sekä valtion irtaimen omaisuuden luovuttamisen ja valtion perintönä saaman omaisuuden käytöstä päättäminen asetuksella säädetyissä rajoissa;

6 kohta on kumottu A:lla 12.12.2013/882.

7) yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti merkittävät luvat.

5 §
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat virkamiehiä koskevat asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat virkamiehiä koskevat asiat:

1) valtioneuvoston yleisistunnon nimitettäväksi kuuluvan virkamiehen virkasuhteen purkaminen ja irtisanominen virkamiehestä johtuvasta syystä sekä asettaminen valtioneuvoston käytettäväksi ja tätä koskevan määräajan jatkaminen;

2) erivapaus virkaan, johon tasavallan presidentti tai valtioneuvosto nimittää;

3) virkavapauden myöntäminen yli kahdeksi vuodeksi niille virkamiehille, jotka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto nimittää, jollei kysymys ole virkavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, sekä nimittäminen yli vuodeksi kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto;

4) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimitettäväksi kuuluvan virkamiehen oikeuttaminen jatkamaan virassa eroamisiän jälkeen;

5) valtion virkamieslain (750/1994) 26 §:ssä säädettyjä virkamiehiä koskevan, palvelussuhteessa noudatettavista ehdoista tehdyn sopimuksen irtisanominen sekä sopimusten tarkistusperusteet;

6) valtion virkaehtosopimuksen hyväksyminen, jos sopimus voimaan tullakseen lain mukaan edellyttää valtioneuvoston hyväksymistä, palvelussuhteen ehtojen määrääminen toisin kuin valtion virkaehtosopimuksessa on sovittu sekä virkaehtosopimuksen rikkomisesta tuomittavien hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistaminen;

7) viran siirtäminen ministeriöiden toimialamuutosten yhteydessä toiseen ministeriöön sekä ministeriön toimintaan talousarviossa osoitetun määrärahan siirtäminen toisen ministeriön käytettäväksi.

6 §
Valtioneuvoston ratkaistaviksi laissa tai asetuksessa säädetyt asiat

Sen lisäksi, mitä 3–5 §:ssä säädetään, valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat laissa tai asetuksessa valtioneuvoston ratkaistaviksi säädetyt asiat:

1) virkanimitykset sekä virkaan siirtäminen ja tehtävään määrääminen;

2) keskushallinnon virastojen ja laitosten johtokuntien jäsenten määrääminen;

3) jäsenten ja asiantuntijoiden määrääminen lautakuntiin, neuvostoihin ja muihin niihin verrattaviin toimielimiin, joilla on muita kuin valmistelutehtäviä;

4) valtion liikelaitoksia ja valtion yhtiöitä sekä valtion osakasvallan käyttämistä muissa yhtiöissä koskevat asiat;

5) valtion talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevat asiat;

6) valtiollisia vaaleja koskevat asiat;

7) sisärajatarkastusten palauttamiseen ja rajanylityspaikan väliaikaiseen sulkemiseen liittyvät päätökset; (29.3.2007/325)

8) Suomen Pankkia, Valtion vakuusrahastoa, vakuutusyhtiöitä ja Kansaneläkelaitosta koskevat asiat;

9) maksuja ja maksuperusteita koskevat asiat;

10) pakkolunastusta ja lunastusta koskevat luvat;

11) ydinenergiaa koskevat asiat lukuun ottamatta ydinenergialain (990/1987) 45 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja hyväksymisiä;

12) kuntajaon muuttamista koskevat asiat;

13) alistuksia koskevat asiat; (20.11.2009/905)

14) säädösten julkaiseminen saamenkielellä säädöskokoelmassa ja valtiosopimusten julkaiseminen saamenkielellä säädöskokoelman sopimussarjassa; (19.5.2011/520)

15) poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain (408/2007) 1 §:ssä tarkoitetun poikkeusolojen vakuutustakuun antaminen. (19.5.2011/520)

7 §
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat muut asiat

Edellä 3–6 §:ssä säädettyjen asioiden lisäksi valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat muut asiat:

1) valtioneuvostosta annetussa laissa tai muussa laissa yleisistunnon ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä asian siirtäminen yleisistuntoon;

2) asiakirjan salassapitoajan jatkaminen;

3) yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti merkittävät hallitus- ja hallintoasiat, joita ei ole säädetty kuuluviksi minkään muun viranomaisen toimivaltaan.

8 §
Yleisistunnossa ratkaistavat viranomaisten yhteistoimintaa ja erimielisyyksiä koskevat asiat

Valtioneuvoston yleisistunto ratkaisee seuraavat viranomaisten yhteistoimintaa koskevat asiat:

1) kysymys siitä, minkä ministeriön käsiteltäviin jokin asia kuuluu, sekä tarvittaessa asian määrääminen valmisteltavaksi yhteisesti kahdessa tai useammassa ministeriössä;

2) asiat, joissa valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta ei puolla ministeriön ehdottamaa ratkaisua eikä ministeri luovu siitä;

3) muun kahden tai useamman ministeriön toimialaan kuuluvan asian, joista ministeriöt eivät pääse sopimukseen keskenään.

9 §
Ministeriössä ratkaistavat asiat

Valtioneuvostolle ja ministeriöille kuuluvat asiat, joita 3–8 §:n mukaan ei ole käsiteltävä ja ratkaistava yleisistunnossa, ratkaistaan ministeriössä sen mukaan kuin valtioneuvostosta annetun lain 12 §:ssä säädetään.

3 luku

Ministeriöt ja niiden toimialat

10 §
Toimivaltainen ministeriö

Asiat jakautuvat ministeriöiden toimialoille niin kuin tässä luvussa säädetään. Asian käsittelee se ministeriö, jonka toimialaan se pääosaltaan kuuluu (toimivaltainen ministeriö).

Valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden jaosta ministeriöiden kesken säädetään valtioneuvostosta annetun lain 8 §:ssä ja Euroopan unionissa päätettävien asioiden jaosta lain 9 §:ssä.

Ministeriöiden välisestä yhteistyöstä säädetään valtioneuvostosta annetun lain 2 §:ssä. Pysyviä yhteistyöelimiä ovat kansliapäällikkö- ja valmiuspäällikkökokous. Kansliapäällikkökokous toimii valtioneuvoston johtamisen tukena. Häiriötilanteissa johtamisen tukena toimii myös valmiuspäällikkökokous. (12.6.2014/451)

11 § (22.12.2021/1280)
Kaikille ministeriöille kuuluvat tehtävät

Ministeriö käsittelee oman toimialansa toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, lainvalmisteluasiat, tietoyhteiskunta-asiat, hallintoasiat, viestintäasiat, tietohallintoasiat, tutkimusta, kehittämistä ja seurantaa koskevat asiat, kansainväliset asiat sekä toimialansa hallinnassa olevan valtion varallisuuden omistaja-asiat samoin kuin muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan toimialan tehtävien hoitamiseen. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat kuitenkin valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät, joista säädetään 12 §:ssä.

Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden varmistamiseksi ministeriön on toimitettava valtioneuvoston kanslialle tieto sellaisista hankkeista tai muista kehittämistoimista, joilla voi olla merkittäviä toiminnallisia vaikutuksia valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiseen toimintaan, tietojärjestelmiin tai tietovarantoihin. Yhteentoimivuutta koskevat erimielisyydet ratkaistaan valtioneuvoston kanslian esittelystä. Erimielisyyksien ratkaisemisesta säädetään 8 §:ssä.

Ministeriö käsittelee toimialansa virastoja, laitoksia, liikelaitoksia, talousarvion ulkopuolisia rahastoja, yhteisöjä, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskevat asiat. Samoin ministeriö käsittelee toimialansa tehtäviä hoitavia muita toimielimiä koskevat asiat ja ohjaa aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa.

12 § (12.2.2015/160)
Valtioneuvoston kanslian toimiala

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat:

1) pääministerin avustaminen valtioneuvoston yleisessä johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa;

2) Euroopan unionissa päätettävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittaminen sekä Euroopan unionin kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat;

3) valtioneuvoston viestintä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittaminen;

4) valtioneuvoston organisointi, hallituksen toiminta ja valtioneuvoston yleisten toimintaedellytysten järjestäminen;

5) valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka;

6) valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi;

7) valtioneuvoston yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus, häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen sekä valmiuslain 6 §:ssä tarkoitetun poikkeusolojen toteamisen ja käyttöönottoasetuksen antamisen yleinen yhteensovittaminen; (1.6.2017/333)

8) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen toiminta- ja taloussuunnittelun, hankintatoimen, talous- ja henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen sekä matkahallinnon ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen;

9) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteinen tietohallinto, mukaan lukien ulkoasiainhallinnon ulkomaanedustustojen tieto- ja viestintätekniset peruspalvelut, ja asiakirjahallinto sekä niihin liittyvä hyvän tiedonhallintatavan ja yhteentoimivuuden ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä arkistonmuodostajan tehtävät;

10) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen verkkopalvelun ja sisäisen verkkoviestinnän kehittäminen ja yhteensovittaminen;

11) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toimitila-asiat;

12) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset sisäiset palvelut.

13 §
Ulkoministeriön toimiala (19.12.2017/964)

Ulkoministeriön toimialaan kuuluvat: (19.12.2017/964)

1) ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ulkopoliittisesti merkittävät kansainväliset asiat sekä kansainväliset suhteet yleisesti;

2) avustaminen valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden yhteensovittamisessa;

3) kauppapolitiikka ja kaupallis-taloudelliset suhteet;

4) kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö;

5) suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen, konsulipalvelut ja vastaavat muut viranomaispalvelut ulkomailla;

6) kansainväliset lainkäyttö- ja tutkintaelimet;

7) Suomen edustaminen Euroopan unionin tuomioistuimessa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa valvontamenettelyissä; (24.2.2012/92)

8) Suomen ulkomaanedustus;

9) vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen edustautuminen Suomessa.

14 §
Oikeusministeriön toimiala

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat:

1) lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla;

2) valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta;

3) tuomioistuinlaitos, syyttäjäntoimi, ulosottotoimi, oikeusapu ja muu oikeudenhoito;

4) kriminaalipolitiikka, rikoksentorjunta ja rikosseuraamukset;

5) vaalit, kansanäänestykset ja puolueet;

6) Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto lukuun ottamatta maakunnan taloutta koskevia asioita sekä saamelaisten kulttuuri-itsehallinto; (19.12.2019/1467)

7) yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen.

15 § (30.12.2014/1445)
Sisäministeriön toimiala

Sisäministeriön toimialaan kuuluvat:

1) yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisihallinto ja yksityinen turvallisuusala;

2) maahanmuuton yleiset edellytykset ja maahanmuuton sääntely lukuun ottamatta työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoa sekä kansainvälinen suojelu ja paluumuutto; (19.12.2019/1467)

3) Suomen kansalaisuus;

4) pelastustoimi;

5) hätäkeskustoiminta;

6) rajaturvallisuus ja meripelastustoimi;

7) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet;

8) aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin.

16 §
Puolustusministeriön toimiala

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat:

1) puolustuspolitiikka;

2) sotilaallinen maanpuolustus;

3) kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen;

4) sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta.

17 § (15.11.2007/1021)
Valtiovarainministeriön toimiala

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat:

1) talous- ja finanssipolitiikka;

2) valtiontalous, valtion talousarvio ja taloudenhoito, valtion varat ja varallisuus sekä maksupolitiikan ja maksujen yleiset perusteet;

3) veropolitiikka, verotus ja yleinen tullipolitiikka;

4) valtion lainanotto, valtionvelka sekä valtiontakaukset ja -takuut;

5) rahoitusmarkkinoiden toiminta;

6) kansainväliset rahoituslaitokset;

7) valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö- ja työmarkkinapolitiikka, henkilöstön oikeudellinen asema ja muut palvelussuhteen ehdot; (29.12.2011/1575)

8) valtion yleinen tilastotoimi;

9) julkishallinnon yleinen kehittäminen sekä valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittäminen;

10) aluehallinnon, lukuun ottamatta maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueita, ja valtion paikallishallinnon toimialuejaot ja niiden yhteensovittaminen; (20.11.2009/905)

11) julkisen hallinnon tietopolitiikan, tiedonhallinnan ja sähköisen asioinnin yleiset perusteet; (19.12.2019/1467)

12) aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus; (19.12.2019/1467)

13) kuntajaotus, kunnallishallinto ja -talous sekä valtion ja kuntien suhde; (29.12.2011/1575)

13 a) hyvinvointialuejako, hyvinvointialueiden hallinnon ja talouden ohjaus sekä hyvinvointialueiden rahoitus; (17.2.2022/130)

14) kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion eläkejärjestelmän valvonta ja rahoitus; (17.2.2022/130)

15) Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevat asiat; (19.12.2019/1467)

16) väestökirjanpito. (19.12.2019/1467)

18 § (30.4.2010/309)
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat:

1) tiede, koulutus ja varhaiskasvatus; (30.12.2015/1736)

2) taide, kulttuuri, kulttuuriperintö, liikunta ja nuorisotyö; (30.12.2015/1736)

3) arkisto- ja yleinen kirjastotoimi; (30.12.2015/1736)

4) evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat;

5) opintotuki;

6) tekijänoikeus.

19 § (15.11.2007/1021)
Maa- ja metsätalousministeriön toimiala

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat:

1) maatalous;

2) maaseudun kehittäminen;

3) metsätalous;

4) kala-, riista- ja porotalous;

5) elintarvikkeet;

6) maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys;

7) maanmittaus, paikkatietojen yhteiskäyttö ja kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat; (20.11.2009/905)

8) vesitalous.

20 § (30.12.2008/1143)
Liikenne- ja viestintäministeriön toimiala

Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat:

1) tie- ja rautatieliikenne, siviili-ilmailu ja vesiliikenne;

2) liikenneväylät, satamat ja lentopaikat;

3) ilmakehän tutkimus ja seuranta, sääpalvelut sekä fysikaalinen merentutkimus ja seuranta;

4) sähköinen viestintä ja postitoiminta; (30.12.2015/1736)

5) viestintäpalvelujen tietoturvallisuus.

21 § (15.11.2007/1021)
Työ- ja elinkeinoministeriön toimiala

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat:

1) työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu;

2) työympäristökysymykset, työelämän yhdenvertaisuus, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu; (12.2.2015/160)

3) alueiden kehittäminen ja maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet; (20.11.2009/905)

4) elinkeinopolitiikka;

5) energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen;

6) innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus;

7) markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka;

8) siviilipalvelus; (20.11.2009/905)

9) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishallinnollinen ohjaus; (29.12.2011/1575)

10) työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuutto sekä maahanmuuttajien kotouttaminen. (19.12.2019/1467)

22 §
Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat:

1) terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy;

2) sosiaali- ja terveyspalvelut;

3) lääkehuolto;

4) terveydensuojelu sekä säteilyhaittojen, kemikaalien ja geeniteknologian valvonta;

5) toimeentuloturva;

6) vakuutusmarkkinoiden toiminta;

7) työsuojelu;

8) naisten ja miesten välinen tasa-arvo.

23 § (15.11.2007/1021)

23 § on kumottu A:lla 15.11.2007/1021.

24 §
Ympäristöministeriön toimiala

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat:

1) ympäristönsuojelu ja ympäristövahinkojen torjunta;

2) alueiden käyttö;

3) luonnonsuojelu;

4) rakentaminen;

5) asuminen.

4 luku

Valtioneuvoston ministerivaliokunnat ja asioiden valmistelu

25 § (26.4.2007/494)
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä ulkoministeri, valtioneuvoston määräämä ulkoministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, puolustusministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä. (19.12.2017/964)

Sisäministeri osallistuu asian käsittelyyn valiokunnassa silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä kysymyksiä. Asian käsittelyyn valiokunnassa osallistuu myös muu ministeri silloin, kun käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy hänen toimialaansa kuuluvia kysymyksiä. (12.12.2013/882)

Valiokunnan on valmistelevasti käsiteltävä tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muita Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat. Valiokunta käsittelee myös sen tehtävien alaan kuuluvien asioiden yhteensovittamista koskevat kysymykset.

26 §
EU-ministerivaliokunta

Euroopan unionia koskevien asioiden valiokunnan (EU-ministerivaliokunta) puheenjohtaja-na on pääministeri sekä muina jäseninä valtioneuvoston määräämä valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, ulkoministeri, ulkomaankauppa-asioita käsittelemään määrätty ministeri, oikeusministeri, valtiovarainministeri, maa- ja metsätalousministeri ja elinkeinoministeri sekä tarpeen vaatiessa muut ministerit, jotka valtioneuvosto määrää. Jäsenenä valiokunnassa on lisäksi kulloinkin se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu. Asian käsittelyyn voi osallistua myös muu ministeri. (19.12.2017/964)

Valiokunnan on valmistavasti käsiteltävä ne Euroopan unionissa päätettävät asiat, jotka pääministeri määrää käsiteltäviksi valiokunnassa tai jotka se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu, saattaa käsiteltäviksi valiokunnassa taikka joiden käsittelemistä valiokunnassa muutoin pidetään aiheellisena.

Ahvenanmaan maakuntahallituksen puheenjohtajalla on oikeus tulla kuulluksi EU-ministerivaliokunnassa silloin, kun asia kuuluu Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan tai se on muutoin maakunnalle erityisen tärkeä.

27 §
Raha-asiainvaliokunta

Raha-asiainvaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtiovarainministeri ja kaksi muuta ministeriä, joista valtioneuvosto määrää toisen ja joista toisena on se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuluu. Tarpeen vaatiessa valtioneuvosto määrää vielä enintään kuusi ministeriä jäseniksi valiokuntaan. Jos valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on määrätty ministeri, hänkin on valiokunnan jäsen. (30.6.2011/777)

Raha-asiainvaliokunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Yhden läsnä olevan jäsenen tulee olla valtiovarainministeriöstä.

Valtioneuvosto määrää asiat, jotka niiden taloudellisen tai muun merkityksen vuoksi on ennen päätöksen tekemistä käsiteltävä raha-asiainvaliokunnassa.

28 §
Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtiovarainministeri, valtioneuvoston määräämä valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, elinkeinoministeri, työministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä. (15.11.2007/1021)

Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa on valmistavasti käsiteltävä asiat, jotka koskevat:

1) kokonaistaloudellista kehitystä sekä yleisiä talouspoliittisia toimenpiteitä;

2) julkisen talouden kehityksen pääsuunta-viivoja;

3) muita talouspoliittisia toimenpiteitä siinä laajuudessa kuin pääministeri määrää.

29 §
Valtioneuvoston kanslian lausunto

Valtioneuvoston kanslian lausunto on hankittava silloin, kun muutetaan ministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksiä ministeriön tehtävistä.

29 a § (30.12.2015/1736)
Hallituksen esityksiä koskevien tietojen sekä esitysluonnosten toimittaminen

Asianomaisen ministeriön on toimitettava tiedot valmisteilla olevista hallituksen esityksistä hallituksen lainsäädäntösuunnitelmaa varten valtioneuvoston kansliaan.

Luonnokset hallituksen esityksiksi on toimitettava valtioneuvoston kansliaan.

Valtioneuvoston kanslia voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitetuista tiedoista, niiden muodosta ja niiden toimittamisessa noudatettavista menettelyistä.

30 §
Laintarkastus

Laki- ja asetusehdotukset on toimitettava oikeusministeriöön tarkastettaviksi, jollei asian kiireellisyydestä välttämättä muuta johdu. Tarkastettavaksi ei kuitenkaan tarvitse toimittaa asetusehdotusta, jos asia on yleiseltä merkitykseltään vähäinen.

31 §
Valtiovarainministeriön lausunto

Valtiovarainministeriön lausunto on hankittava silloin, kun jonkin muun ministeriön valmisteltavana olevalla asialla on huomattava kansantaloudellinen tai valtiontaloudellinen merkitys.

Valtiovarainministeriön lausunto on hankittava myös silloin, kun on tarvetta saattaa raha-asiainvaliokunnan käsiteltäväksi talousarviokäsittelystä erillisenä määrärahan talousarvioesitykseen ottamista tai talousarviossa olevan määrärahan käyttöperusteiden muuttamista koskeva asia.

Ministeriön on annettava valtiovarainministeriölle kansan- ja valtiontaloudellisten seikkojen arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot, ennen kuin kansan- tai valtiontaloudellisesti merkittävä asia esitellään päätöksentekoa taikka raha-asiainvaliokunnan tai talouspoliittisen ministerivaliokunnan valmistelevaa käsittelyä varten, ja neuvoteltava tarpeen mukaan asiasta valtiovarainministeriön kanssa.

32 §
Esittelylupa toiselta ministeriöltä

Toimivaltaiselta ministeriöltä on pyydettävä lupa esittelemiseen silloin, kun ministeriössä käsiteltävänä oleva asia kuuluu toisen ministeriön toimialaan.

5 luku

Asioiden käsittely valtioneuvostossa ja ministeriöissä

33 §
Käsittelyn lykkääminen

Valtioneuvoston jäsen voi saada asian käsittelyn yleisistunnossa lykätyksi seuraavaan istuntoon asiaan perehtymistä varten.

Kukin valtioneuvoston jäsen voi käyttää 1 momentissa säädettyä oikeutta samassa asiassa vain kerran. (3.7.2003/662)

Asian käsittelyä voidaan lykätä enintään kolme kertaa.

34 §
Valtioneuvoston esittelijät

Valtioneuvoston esittelijöistä säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa. Valtioneuvosto voi lisäksi määrätä esittelijäkseen ministeriön virkamiehen, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon ja jota voidaan pitää tehtävään soveltuvana.

35 §
Ministeriön esittelijät

Ministeriössä esittelevät asioita valtioneuvoston esittelijöinä toimivat ministeriön virkamiehet ja ne virkamiehet, joiden tehtäviin se on säädetty kuuluvaksi, sekä ne ministeriön muut virkamiehet, jotka ministeriö siihen on määrännyt.

36 §
Päätösvallan siirtäminen virkamiehelle

Ministerin ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa.

Ministeriön esittelijöinä toimivien virkamiesten ratkaistaviksi voidaan antaa asiat, jotka eivät ole yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä ja jotka koskevat:

1) määrärahojen jakoa, lupien myöntämistä, tukien antamista ja muuta niihin rinnastettavaa päätöksentekoa;

2) tulostavoitteiden asettamista, ministeriön toimintaan käytettäviä määrärahoja, henkilöstöhallintoa sekä muuta sisäistä hallintoa ja järjestystä;

3) ministeriön lausunnon antamista;

4) hallinnonalan määräyksiä ja ohjeita.

37 § (30.12.2004/1401)
Oikeus päätösvallan pidättämiseen

Pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä ja kansliapäällikkö sekä alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö voivat pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka heidän alaisensa muutoin saisi ratkaista.

38 §
Ratkaisu ilman esittelyä

Asia ratkaistaan ministeriössä virkamiehen esittelystä, jollei asia koske ainoastaan rekisteröinti- tai kirjaamistoimenpidettä. Palvelussuhdetta koskevia asioita lukuun ottamatta esittelyä ei kuitenkaan tarvita asioissa, jotka koskevat ministeriön sisäistä henkilöstö- tai taloushallintoa.

39 §
Pöytäkirja

Esittelystä tasavallan presidentille, valtioneuvoston yleisistunnosta sekä valtioneuvoston valiokunnista pidetään pöytäkirjaa.

Valtioneuvoston pöytäkirjan tarkastaa ja oikeaksi vahvistaa esittelijä, minkä jälkeen pöytäkirja toimitetaan ministerin tarkastettavaksi. Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä.

Valiokunnan pöytäkirjan vahvistaa oikeaksi valiokunnan sihteeri.

40 §
Oikeuskanslerin tarkastus

Oikeuskanslerin tarkastettaviksi on jokaiselta kuukaudelta kahden seuraavan kuukauden kuluessa toimitettava tasavallan presidentin esittelyjen ja valtioneuvoston yleisistuntojen pöytäkirjat.

41 §
Toimituskirja

Toimituskirja valtioneuvoston yleisistunnossa tehdystä päätöksestä tai päätöstä koskeva kirjallinen ilmoitus on sen ministerin allekirjoitettava, jonka alaan asia kuuluu, ja asianomaisen esittelijän varmennettava.

Toimituskirja tai kirjallinen ilmoitus ministerin tai virkamiehen ratkaisemasta asiasta on ratkaisijan allekirjoitettava ja esittelijän varmennettava. Jos virkamies on ratkaissut asian ilman esittelyä, hän allekirjoittaa toimituskirjan yksin.

Varmentaja vastaa siitä, että toimituskirja tai ilmoitus on päätöksen mukainen.

41 a § (15.12.2016/1208)
Eräiden asiakirjojen allekirjoittaminen

Eduskunnalle annettavan hallituksen kertomuksen ja kirjelmän allekirjoittaa valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana toiminut ministeri ja varmentaa se ministeri, jonka alaan asia kuuluu. Jos asia kuuluu valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana asiasta päätettäessä toimineen ministerin alaan, asiakirjan varmentaa kuitenkin asian esittelijä. Hallituksen esityksiä sekä valtioneuvoston kirjelmiä, selontekoja ja tiedonantoja koskevan valtioneuvoston yleisistunnon yhteisen päätösasiakirjan allekirjoittaa valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana toiminut ministeri ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

6 luku

Ministeriön virkamiehiä koskevat säännökset

42 § (24.2.2012/92)
Virkamiesten nimittämistoimivalta

Ministeriön virkamiehistä valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, kansliapäällikön, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, ylijohtajan ja muun johtajan, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, finanssineuvoksen, budjettineuvoksen ja muun neuvoksen sekä neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.

43 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) valtiosihteerillä ylempi korkeakoulututkinto tai muuten hankittu pätevyys sekä tehtävän edellyttämä kokemus;

2 kohta on kumottu A:lla 23.4.2015/527.

3) apulaisosastopäälliköllä, toimistopäälliköllä ja muulla yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan. (12.6.2014/451)

Lisävaatimuksista säädetään ministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen virkamiesten samoin kuin ulkoasiainhallinnon virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään erikseen.

44 §
Valtiosihteerin tehtävät

Pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tehtävänä on pääministerin lähimpänä apuna:

1) edistää ja seurata hallitusohjelman toteutumista;

2) johtaa pääministerin apuna asioiden valmistelua;

3) huolehtia yhteistyöstä ministeriöiden kanssa;

4) käsitellä ne asiat, jotka pääministeri hänelle antaa.

Ministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tehtävänä on ministerin apuna ja edustajana:

1) edistää ja seurata ministerin toimialalla hallitusohjelman toteuttamista;

2) ohjata ministerin apuna asioiden valmistelua ministerin toimialalla;

3) huolehtia yhdessä kansliapäällikön kanssa ministeriön ja muiden hallinnonalojen yhteistyöstä;

4) avustaa ministeriä kansainvälisten tehtävien ja etenkin EU-asioiden valmistelussa;

5) edustaa ministeriä hänen toimeksiantojensa mukaisesti;

6) hoitaa muut tehtävät, jotka ministeri hänelle antaa.

(30.12.2004/1401)
44 a § (30.12.2004/1401)
Valtiosihteerin nimittäminen ja toimiala (23.4.2015/527)

Valtiosihteerin nimityksen esittelee valtioneuvoston kanslia. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. (23.4.2015/527)

Määräys annetaan nimittämiskirjassa.

Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa.

45 § (30.12.2004/1401)
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) vastata ministeriön toiminnasta ja huolehtia, että sen tehtävät hoidetaan tuloksekkaasti;

2) huolehtia lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä;

3) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriössä sekä virkamiesyhteistyön järjestämisestä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa; (24.2.2012/92)

4) johtaa ja kehittää ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa;

5) vastata ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta;

6) vastata ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä; (29.3.2007/325)

7) huolehtia ministeriön ja sen hallinnonalan yleisestä turvallisuudesta sekä varautumisesta. (29.3.2007/325)

Lisäksi kansliapäällikön tehtävänä on yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toiminnan kanssa. (5.4.2018/200)

45 a § (30.12.2004/1401)
Ministerin erityisavustaja

Erityisavustajan nimittää pääministeri ministerin esityksestä.

Erityisavustaja suorittaa ministerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriön esittelijänä.

Erityisavustajalle on annettava ne tiedot, jotka hän tarvitsee tehtävänsä hoitamiseksi. Erityisavustajan on annettava virkamiehelle tämän tehtävien hoitamiseen tarvitsemat tiedot.

Erityisavustajalla on oikeus osallistua ministeriön johtoryhmän kokouksiin sekä muihin suunnittelu- ja valmistelukokouksiin.

7 luku

Erinäiset säännökset

46 §
Avoimen kirjeen julkaiseminen

Valtioneuvoston jäsenen nimittämistä koskeva tasavallan presidentin avoin kirje julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

47 § (12.2.2015/160)

47 § on kumottu A:lla 12.2.2015/160.

48 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annettu valtioneuvoston ohjesääntö (1522/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

3.7.2003/662:

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2003.

22.4.2004/284:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

30.12.2004/1401:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

29.12.2005/1235:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

29.3.2007/325:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

26.4.2007/494:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

7.6.2007/654:

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2007.

15.11.2007/1021:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

30.12.2008/1143:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

20.11.2009/905:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

30.4.2010/309:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

19.5.2011/520:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan virantäyttömenettelyyn sovelletaan kuitenkin asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

30.6.2011/777:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

25.8.2011/970:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

29.12.2011/1575:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

24.2.2012/92:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

28.6.2012/387:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

28.12.2012/1028:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

12.12.2013/882:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

12.6.2014/451:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

30.12.2014/1445:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

12.2.2015/160:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

23.4.2015/527:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa avoinna oleviksi ilmoitetut 43 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut virat ja määräaikaiset virkasuhteet täytetään noudattaen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

30.12.2015/1736:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

15.12.2016/1208:

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2017.

1.6.2017/333:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2017.

19.12.2017/964:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

5.4.2018/200:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

19.12.2019/1467:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

22.12.2021/1280:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

17.2.2022/130:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.