Seurattu SDK 272/2021 saakka.

11.12.2002/1080

Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 24.7.2009/593, joka tulee voimaan 1.11.2009.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tehtävät

Rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi on Lääkelaitoksen yhteydessä toimiva Lääkehoidon kehittämiskeskus. Kehittämiskeskuksen tehtävänä on koota ja arvioida kliinistä lääkehoitoa koskevaa tietoa sekä koulutuksen ja tiedonvälityksen avulla kehittää lääkehoitokäytäntöjä.

Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tehtävistä voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi kehittämiskeskus hoitaa muut toimialaansa kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön antamat tehtävät.

2 §
Lääkehoidon kehittämiskeskuksen johto

Lääkehoidon kehittämiskeskuksessa on johtaja, jonka tehtävänä on vastata kehittämiskeskuksen toiminnan laadusta ja tuloksellisuudesta sekä toiminnan kehittämisestä.

Kehittämiskeskuksella on neuvottelukunta, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää keskuksen toimintaa ja edistää keskuksen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuna keskuksen toiminnan kannalta keskeiset organisaatiot ja tahot.

3 § (31.3.2006/227)
Tietojen saanti

Lääkehoidon kehittämiskeskuksella on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä seuraavat tiedot silloin kun ne ovat välttämättömiä tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi:

1) Lääkelaitokselta lääkevalmisteiden valvonnan yhteydessä sille luovutetut tai siellä syntyneet tiedot;

2) Lääkkeiden hintalautakunnalta lääkevalmisteen peruskorvattavuutta ja erityiskorvattavuutta koskevien tehtävien hoitamisen yhteydessä sille luovutetut tai siellä syntyneet tiedot;

3) Kansaneläkelaitokselta lääkkeiden määräämistä ja korvaamista koskevat tilastotiedot; sekä

4) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselta tilastotiedot.

Lääkehoidon kehittämiskeskus ei saa luovuttaa tämän lain mukaisia tehtäviä suorittaessaan saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisön liike- tai ammattisalaisuudesta.

4 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

Lääkehoidon kehittämiskeskuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä sekä nimittämisestä ja ottamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toiminnan aloittamiseksi.

HE 146/2002, StVM 32/2002, EV 166/2002

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.3.2006/227:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2006.

HE 163/2005, StVM 1/2006, EV 7/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.