Seurattu SDK 476/2022 saakka.

20.6.2001/558

Valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään valtion vientitakuista 23 päivänä toukokuuta 2001 annetun lain (422/2001) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 § (29.12.2016/1541)
Suomalainen intressi

Takuun myöntämisen edellytyksenä on, että vienti- tai investointihankkeeseen tai viejän toimintaan kokonaisuutena liittyy suomalainen intressi.

Hankkeeseen voidaan katsoa liittyvän Suomalainen intressi, jos:

1) vientitoimituksen kotimaisuusaste on merkittävä;

2) viejä on Suomessa rekisteröity yhteisö ja vientihankkeen kokonaistoimituksesta merkittävä osa on valmistettu Suomessa tai hanke perustuu suomalaiseen suunnitteluun tai osaamiseen tai se hyödyttää muutoin merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa; tai

3) viejänä on Suomessa rekisteröity pieni tai keskisuuri yritys, jonka vientivientitoimitus tai -hanke ei täytä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, mutta jonka tavoitteena on kasvu ja kansainvälistyminen, tai

4) viejänä olevan Suomessa rekisteröidyn yhteisön toiminta kokonaisuutena arvostellen hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa; tai

5) investoinnin suorittaja on Suomessa rekisteröity yhteisö tai ulkomainen yhteisö, jossa suomalaiset käyttävät määräysvaltaa, ja investointi hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa tai Suomessa liiketoimintaa harjoittavan pienen tai keskisuuren yrityksen kansainvälistymistä; taikka

6) kysymyksessä on muu näihin rinnastettava syy.

Valtion erityisrahoitusyhtiö voi pyytää työ- ja elinkeinoministeriöltä lausunnon siitä, että yhteisön toiminta hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa.

2 § (16.4.2009/252)
Kaupallisen riskin kattaminen ulkomaille suuntautuvan investoinnin osalta

Valtion vientitakuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu vientitakuu voidaan myöntää, jos rahoituksen saatavuutta ei voida turvata ilman tällaista vakuutta ja jos hankkeen rahoituksessa toteutuu riittäväksi katsottava riskinjako kansainvälisen kehitysrahoituslaitoksen tai muun rahoituslaitoksen kanssa.

3 §
Vientitakuuhankkeiden ympäristövaikutusten arviointi

Vientitakuutoiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaate ja noudatetaan kansainvälisesti hyväksyttyjä ympäristövaikutusten arviointiperiaatteita ja -menettelytapoja.

Vientitakuita hallinnoivalla erityisrahoitusyhtiöllä on oltava vientitakuuhankkeiden ympäristövaikutusten arviointijärjestelmä, joka koostuu ympäristöperiaatteista ja ympäristövaikutusten arviointiprosessia koskevista ohjeista.

4 §
Vientitakuista perittävät maksut

Valtion vientitakuista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja maksuja määrättäessä tulee tapauskohtaisesti huomioida viejän, ostajan, luotonsaajan tai takaajan luottokelpoisuus, kohdemaan luottokelpoisuus, vakuusjärjestelyt, riskiperiodi sekä muut mahdolliset asiaan vaikuttavat seikat.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.4.2009/252:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

29.12.2016/1541:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Asetusta sovelletaan takuuhakemuksiin, joita koskeva päätös on tehty asetuksen voimantulopäivänä tai sen jälkeen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.