Seurattu SDK 766/2022 saakka.

1.3.2000/257

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 10 §:n 2 momentin ja 12 §:n 2 momentin sekä ulkoasiainhallinnosta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (204/2000) 19 §:n 2 momentin nojalla,

sellaisina kuin niistä ovat valtioneuvostosta annetun lain 10 §:n 2 momentti laissa 1120/1993 ja 12 §:n 2 momentti laissa 145/2000:

1 § (21.6.2000/608)
Ministeriön organisaatio ja työjärjestys

Ulkoasiainministeriössä on osastoja ja muita toimintayksiköitä siten kuin ministeriön työjärjestyksessä tarkemmin säädetään. Lisäksi työjärjestyksessä säädetään toimintayksikköjen tehtävistä, ministeriön johtamisesta, virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta ja asioiden antamisesta virkamiesten ratkaistaviksi sekä muusta sisäisestä hallinnosta.

2 §
Avustavat toimielimet

Ministeriön yhteydessä toimivat valinta- ja koulutuslautakunta, ulkomaanedustuksen korvauslautakunta ja ulkomaan terveydenhuoltolautakunta.

Ministeriön yhteydessä voi toimia myös muita avustavia toimielimiä sen mukaan kuin erikseen säädetään tai määrätään.

3 §
Ministeriön henkilökunta

Ulkoasiainministeriön tehtävissä toimii virkamiehiä ulkoasiainhallinnon yhteisissä viroissa. Lisäksi ministeriössä voi olla työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa ja harjoittelijoita.

4 §
Ministeriön tehtäviin määrääminen

Ministeriön tehtävistä, joihin määrää tasavallan presidentti, säädetään ulkoasiainhallinnosta annetussa laissa (204/2000).

Valtioneuvosto määrää osastopäällikön, linjanjohtajan ja neuvottelevan virkamiehen tehtävään sekä suoraan valtiosihteerin alaisena toimivan toimintayksikön päällikön tehtävään, jollei toisin säädetä.

Ministeriön muihin tehtäviin määrää ulkoasiainministeriö.

5 §
Eräiden tehtävien kelpoisuusvaatimukset

Osastopäällikön, linjanjohtajan, apulaisprotokollapäällikön ja neuvottelevan virkamiehen sekä suoraan valtiosihteerin alaisena toimivan toimintayksikön päällikön tehtävään määrätään ulkoasiainneuvos.

Kehitysyhteistyöosaston osastopäälliköksi, linjanjohtajaksi ja neuvottelevaksi virkamieheksi sekä osastojen yhteisen linjan linjanjohtajaksi, jos linjan toiminnan painopiste on kehitysyhteistyöasioissa, voidaan määrätä myös virka-asemaltaan ulkoasiainneuvokseen rinnastettavissa oleva kehitysyhteistyöneuvos. Lehdistö- ja kulttuuriosaston linjanjohtajaksi voidaan määrätä myös lehdistöneuvos.

Muun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetun toimintayksikön päällikön tehtävään määrätään ulkoasiainsihteerin virassa tai sitä vastaavassa tai ylemmässä virassa oleva yleisvirkamies taikka erityisvirkamies, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on osastopäällikön tehtävässä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus, muissa 1 momentissa säädetyissä tehtävissä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä 3 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä soveltuvuus johtamistehtäviin.

Ministeriön linjan tai yksikön johtotehtävä voi kuulua virkamiehelle myös suoraan viran perusteella sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

6 §
Eräiden virkamiesten oikeus ratkaisuvallan pidättämiseen

Sen lisäksi, mitä ratkaisuvallan pidättämisestä muualla säädetään, ministeriön linjanjohtaja ja muun toimintayksikön päällikkö voivat pidättää itselleen päätösvallan asioissa, jotka heidän alaisensa muutoin saisivat ratkaista.

7 §
Arvonimet

Henkilöstöasioita hoitavan linjan päälliköllä on henkilöstöjohtajan arvonimi.

8 §
Viittaussäännös

Jollei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä maaliskuuta 2000.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.6.2000/608:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.