Seurattu SDK 300/2021 saakka.

18.12.1998/1055

Liikunta-asetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.5.2015 alkaen. Ks. L 390/2015 18 §.

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun liikuntalain (1054/1998) nojalla:

1 luku

Liikuntajärjestöjen valtionavustukset

1 § (22.8.2002/728)
Valtionavustukseen oikeutetut liikuntajärjestöt

Liikuntalain (1054/1998) 7 §:ssä tarkoitetun liikuntajärjestön, joka voi saada toimintaansa valtionavustusta, tulee olla valtakunnallinen tai alueellinen rekisteröity yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena pääasiallisena tarkoituksena on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen.

2 § (22.8.2002/728)
Valtionavustuksen myöntäminen

Opetusministeriö myöntää valtionavustukset 1 §:ssä tarkoitetuille järjestöille.

3 § (22.8.2002/728)

3 § on kumottu A:lla 22.8.2002/728.

2 luku

Liikunnan alueellinen edistäminen

4 § (17.12.2009/1135)
Alueellisen liikuntatoimen tehtävät

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on, sen mukaan kuin tulostavoiteasiakirjoissa sovitaan, seuraavia liikuntatoimen tehtäviä:

1) peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin valmistelu;

2) liikuntapaikkarakentamisen ohjaus ja tukeminen;

3) terveysliikunnan kehittäminen;

4) erityisryhmien liikunnan edistäminen;

5) kansainvälinen yhteistyö;

6) alueellisen kansalaistoiminnan tukeminen;

7) valtakunnallisten ohjelmien alueellinen toteuttaminen;

8) alueellisen yhteistyön kehittäminen;

9) muut opetusministeriön osoittamat tehtävät.

4 a § (17.12.2009/1135)
Alueellisten liikuntaneuvostojen asettaminen ja kokoonpano

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteydessä toimii maakunnan liiton asettama alueellinen liikuntaneuvosto. Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa liikunta-asioita oman toimialueensa lisäksi muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla, liikuntaneuvoston asettavat yhdessä ne maakunnan liitot, joiden alueista laajennettu toimialue muodostuu. Liikuntaneuvostojen jäsenet määrää maakunnan liitto liikunnan eri aloja edustavia alueellisia järjestöjä ja yhteisöjä sekä liikunnan merkittäviä yhteistyötahoja kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Liikuntaneuvoston toimikausi on enintään neljä vuotta.

Alueellisessa liikuntaneuvostossa on puheenjohtaja sekä vähintään seitsemän ja enintään 16 muuta jäsentä. Liikuntaneuvostossa tulee olla edustettuna erilaiset liikuntakulttuurin toimialat, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Liikuntaneuvoston jäsenten tulee olla liikuntapolitiikkaan tai liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä.

4 b § (17.12.2009/1135)
Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävät

Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä voi olla alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden asioiden käsittely kuten:

1) antaa lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustushakemuksista;

2) antaa lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä;

3) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja liikuntapolitiikkaa ja alueellisen liikuntatoimen edistämistä koskevissa asioissa;

4) osallistua ministeriön osoittamiin kansainväliseen liikuntayhteistyöhön liittyviin tehtäviin;

5) suorittaa muut alueellisen liikuntaneuvoston toimialaan liittyvät tehtävät.

Alueellisten liikuntaneuvostojen toimintamenot maksetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille opetusministeriön niiden käyttöön asettamasta määrärahasta.

3 luku

Valtion liikuntaneuvosto

5 §
Valtion liikuntaneuvoston asettaminen, kokoonpano ja toimikausi

Valtioneuvosto asettaa kuultuaan liikunnan eri aloja edustavia järjestöjä ja yhteisöjä sekä liikunnan merkittäviä yhteistyötahoja valtion liikuntaneuvoston eduskunnan toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uuden liikuntaneuvoston toimikausi alkaa ja vanhan päättyy kuitenkin viimeistään kuusi kuukautta siitä, kun eduskuntavaalin tulos on vahvistettu. (18.8.2011/960)

Valtion liikuntaneuvostossa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja enintään 10 muuta jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Liikuntaneuvostossa tulee olla edustettuna erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset, liikuntakulttuurin toimi- ja yhteistyöalueet, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Liikuntaneuvoston jäsenten tulee olla liikuntapolitiikkaan ja liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä.

Valtioneuvosto määrää liikuntalain 4 §:n 1 momentissa mainittujen jaostojen puheenjohtajat liikuntaneuvoston jäsenistä. Muut jäsenet, joita voi olla enintään kahdeksan, kutsuu ministeriö. Valtion liikuntaneuvosto voi ministeriön luvalla asettaa myös muita jaostoja asioiden valmistelua varten.

6 §
Valtion liikuntaneuvoston tehtävät

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita sekä erityisesti:

1) arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella;

2) antaa lausunto valtion talousarvioon otettavista liikuntamäärärahoista;

3) antaa lausunto ministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmasta liikunnan osalta;

4) antaa lausunto:

a) valtionapuun oikeutetuiksi hyväksytyistä liikuntajärjestöistä;

b) liikuntajärjestöille myönnettävistä toiminta-avustuksista;

c) liikuntapaikkojen perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista;

d) liikuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedonvälitykseen sekä liikuntalääketieteelliseen toimintaan myönnettävistä avustuksista ja

e) liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristien ja -mitalien jakamisesta;

5) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja liikuntapolitiikkaa, erityisryhmien liikuntaa ja liikuntatiedettä koskevissa asioissa;

6) osallistua ministeriön osoittamiin kansainväliseen liikuntayhteistyöhön liittyviin tehtäviin; sekä

7) suorittaa muut liikuntaneuvoston toimialaan liittyvät tehtävät.

Liikuntaneuvoston ja sen jaostojen tulee antaa lausunnot ministeriön asettaman määräajan kuluessa.

Ministeriö voi pyytää lausunnon suoraan liikuntaneuvoston jaostolta. Ministeriö sopii tällaisesta menettelystä valtion liikuntaneuvoston kanssa toimikausittain tai vuosittain.

7 §
Muut valtion liikuntaneuvostoa koskevat säännökset

Valtion liikuntaneuvostolla voi olla pääsihteeri ja sihteereitä, jotka ministeriö ottaa neuvoston toimikaudeksi. Ministeriö voi liikuntaneuvoston esityksestä määrätä neuvostolle sivutoimisia sihteereitä. Liikuntaneuvoston toimistotehtävät hoidetaan ministeriössä.

Ministeriön edustajilla on liikuntaneuvoston ja sen jaostojen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Liikuntaneuvoston puheenjohtajalle ja muille jäsenille, sihteerille ja asiantuntijoille maksettavista kokouspalkkioista päättää opetusministeriö. Liikuntaneuvostosta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään. (22.8.2002/728)

4 luku

Erinäiset säännökset

8–9 §

8–9 § on kumottu A:lla 22.8.2002/728.

5 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

11 §
Valtioavustuskelpoisuuden jatkaminen

Liikuntajärjestö, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun liikuntalain (984/1979) nojalla hyväksytty valtionavustukseen oikeutetuksi järjestöksi, on tämän asetuksen voimaan tullessa edelleen oikeutettu valtionavustukseen, jollei asiasta erikseen toisin päätetä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.8.2002/728:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17.12.2009/1135:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

18.8.2011/960:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä elokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.