Seurattu SDK 829/2022 saakka.

5.12.1996/960

Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on jätetty voimaan, ks. 584/2009 3 §.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun maakaaren (540/95), lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (353/87) 17 ja 22 §:n ja maakaaren voimaanpanosta 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (541/95) 20 §:n nojalla:

1 luku

Soveltamisala

1 §

Tässä asetuksessa säädetään maakaaressa (540/95) tarkoitetusta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä samoin kuin siinä tarkoitettujen kirjaamisasioiden käsittelystä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään kiinteistöstä, koskee soveltuvin osin kiinteistön määräalaa ja muuta kirjauksen kohdetta.

2 luku

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot

2 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä kirjaamistiedot merkitään jokaisesta kiinteistöstä tai muusta kirjauksen kohteesta erikseen.

Kirjaukset merkitään kiinteistörekisterin mukaisen kiinteistötunnuksen kohdalle. Määräalaan kohdistuvat kirjaukset merkitään kiinteistörekisterin pitäjän antaman määräalatunnuksen kohdalle ja erityiseen oikeuteen kohdistuvat kirjaukset kirjaamisviranomaisen antaman laitostunnuksen kohdalle.

3 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään:

1) hakemustietoja;

2) ratkaisutietoja;

3) muistutustietoja; ja

4) saantotietoja.

4 §

Hakemuksesta merkitään asian laatu, vireilletulopäivä ja asianumero.

Asian laadusta merkitään, koskeeko hakemus:

1) lainhuudatusta;

2) erityisen oikeuden kirjaamista, sen muuttamisen tai siirron kirjaamista taikka kirjauksen poistamista; (21.11.2013/821)

3) kiinnityksen vahvistamista, sen muuttamista tai kuolettamista taikka uutta sähköisen panttikirjan saajaa; (21.11.2013/821)

4) rekisteriin merkityn ratkaisun täsmentämistä tai virheen korjaamista taikka muuta rekisteriin merkittävää tietoa.

Jos samalla hakemusasiakirjalla haetaan useita kirjauksia, jokaista kirjattavaa asiaa käsitellään omana hakemuksenaan.

5 §

Lainhuutohakemuksesta merkitään:

1) lainhuudon hakija;

2) saantomies;

3) saannon laatu, saantokirjan päiväys tai, jollei saantokirjaa ole, saantopäivä;

4) kohde; ja

5) kauppahinta tai muu vastike.

Jollei määräalalle ole annettu määräalatunnusta ennen hakemuksen vireilletuloa, merkinnät tehdään kantakiinteistön kohdalle. Kirjaamisviranomaisen on pyydettävä kiinteistörekisterin pitäjää viipymättä antamaan tunnus.

Jos kiinteistö on hankittu yhteisesti, lainhuuto myönnetään hakijan määräosaan saantokirjan mukaisesti tai, jollei osuuden suuruus käy ilmi saantokirjasta, pääluvun mukaiseen osuuteen.

6 §

Erityisen oikeuden kirjaamista koskevasta hakemuksesta merkitään:

1) erityisen oikeuden haltija;

2) oikeuden tai sopimuksen laatu ja sen pääasiallinen sisältö sekä kirjauksen voimassaoloaika;

3) sopimuksen tai muun oikeuden perustamisasiakirjan päiväys;

4) kohde; ja

5) etusija.

Erityiselle oikeudelle annetaan kirjausta haettaessa laitostunnus, jos se voi olla kiinnityksen kohteena.

Maakaaren 14 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu rakennuksen tai laitoksen luovuttamista koskeva kirjaus tehdään sekä kiinteistön että erityisen oikeuden kohdalle.

7 §

Erityisen oikeuden kirjauksen muuttamista tai poistamista koskevasta hakemuksesta merkitään sen ratkaisun päivämäärä ja asianumero, johon muutos kohdistuu, sekä muutoksen sisältö.

Kiinnityskelpoisen vuokra- tai käyttöoikeuden siirtoa koskevasta hakemuksesta merkitään 5 §:ssä tarkoitetut tiedot.

8 §

Kiinnityksen vahvistamista koskevasta hakemuksesta merkitään:

1) kiinnityksen rahamäärä;

2) kohde;

3) etusija; ja

4) kirjallisen panttikirjan haltija tai sähköisen panttikirjan saaja. (21.11.2013/821)

Kiinnityksen muuttamista tai kuolettamista koskevasta hakemuksesta merkitään sen ratkaisun päivämäärä ja asianumero, johon muutos kohdistuu, sekä muutoksen sisältö. Kirjallisen panttikirjan uudesta haltijasta tai uudesta sähköisen panttikirjan saajasta samoin kuin panttikirjan vaihtamisesta ja kuoletetun panttikirjan sijaan annetusta panttikirjasta tehdään merkintä kyseisen kiinnityksen kohdalle. (21.11.2013/821)

9 §

Etusijasta merkitään:

1) päivä, josta kiinnitys tai erityisen oikeuden kirjaus tuottaa etusijan; ja

2) kiinnitysten ja erityisten oikeuksien kirjausten keskinäistä etusijaa koskeva ratkaisu.

10 §

Rekisteriin merkityn ratkaisun täsmentämistä tai virheen korjaamista taikka muuta rekisteriin merkittävää tietoa koskevassa asiassa merkitään:

1) sen ratkaisun päivämäärä ja asianumero, jonka täsmentämisestä tai korjaamisesta on kyse taikka johon sisältyviä tietoja rekisteriin merkittävä tieto täydentää; ja

2) täsmennyksen tai korjauksen sisältö taikka merkittäväksi pyydetty tieto.

11 §

Lainhuudon saajasta, panttikirjan haltijasta ja muusta rekisteriin merkittävästä henkilöstä merkitään nimi ja henkilötunnus tai kaupparekisterinumero taikka muu vastaava tunnus sekä mahdollinen liike- ja yhteisötunnus.

12 §

Ratkaisutietoina merkitään:

1) päätös, jolla hakemus jätetään lepäämään;

2) asian raukeaminen;

3) kirjaamisasian ratkaisu;

4) muutoksenhakutuomioistuimen antama ratkaisu; sekä

5) muu näihin verrattava ratkaisu.

Rekisteriin on merkittävä se päivä, jona asia on ratkaistu tai kirjaus on tehty. Lepäämään jättämistä koskevasta päätöksestä merkitään myös asian uusi käsittelypäivä sekä lepäämään jättämisen peruste.

Jollei kirjaamisasiaa ole kokonaan ratkaistu hakijan vaatimuksen mukaan, rekisteriin on merkittävä, että ratkaisu poikkeaa hakemuksesta. Jos hakemus on osaksi tai kokonaan hylätty tai jätetty tutkimatta taikka asia ratkaistu toisin kuin asiaan osallinen on vaatinut, rekisteriin on merkittävä ratkaisun lainvoimaisuutta koskeva tieto sekä tieto asiaa koskevan muutoksenhaun vireilläolosta. (21.11.2013/821)

13 §

Muistutustietoina merkitään:

1) ulosmittaus, turvaamistoimenpide, konkurssi ja yrityssaneeraus;

2) vallintarajoitus ja sen peruste;

3) etuosto-oikeuden käyttäminen, lunastuslupa ja muut vastaavat viranomaisen päätökset;

4) lakisääteinen panttioikeus;

5) korjaamis- tai muutoksenhakuasian vireilläolo;

6) kiinteistön omistusta tai kirjausta koskevan riita-asian vireilläolo sekä asiassa annettu ratkaisu ja sen lainvoimaisuus;

7) lainhuudatuksen ulkopuolelle jäävän kiinteistön omistaja ja kiinteistöä hallinnoiva viranomainen; sekä

8) muu oikeutta tai rasitusta koskeva tieto, joka on säädetty merkittäväksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tai sitä vastaaviin aikaisempiin rekistereihin taikka joka selventää kirjausta.

14 §

Saantotietoina merkitään:

1) luovuttaja ja luovutuksensaaja;

2) luovutuskirjan päiväys ja vastike;

3) luovutetun määräosan suuruus, määräalatunnus ja muut kohteen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot; sekä

4) esisopimus samoin kuin muita rekisterin pitämisen kannalta tarpeellisia tietoja.

Tiedot kiinteistöluovutuksista merkitään rekisteriin kaupanvahvistajan ilmoituksen tai sähköisestä kaupankäyntijärjestelmästä saadun tiedon perusteella. Muista saannoista vastaavat tiedot merkitään pesänjakajan tai ulosottomiehen ilmoituksen perusteella taikka Maanmittauslaitoksen omasta aloitteesta. (21.11.2013/821)

Saantoa koskevat merkinnät poistetaan, kun lainhuuto on myönnetty. Jos merkinnän peruste ei ole enää voimassa tai jos merkintä saannosta on muutoin virheellinen, kirjaamisviranomaisen tekee tarpeelliset korjaukset merkintöihin.

3 luku

Kirjaamisasian käsittely sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen

15 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään 4 §:ssä tarkoitetut tiedot heti hakemuksen vireilletulon jälkeen.

16 §

Kirjaamisasioista pidetään päiväkirjaa, johon hakemukset merkitään päivittäin niiden saapumisjärjestyksessä.

Päiväkirjaan merkitään hakemuksen ja sen kohteen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot. Päiväkirjaan merkitään myös tietoja asian käsittelystä sekä siitä, milloin asia on otettava uudestaan käsiteltäväksi.

Päiväkirjaa pidetään automaattisen tietojen käsittelyn avulla. (21.11.2013/821)

17 §

Hakijan tai muun asiaan osallisen suullisesti esittämät vaatimukset ja niiden perustelut samoin kuin muut lausumat merkitään asiakirjavihkoon. Tarvittaessa voidaan laatia erillinen pöytäkirja.

18 §

Asiakirjavihkoon otetaan ratkaisun perusteena olevat asiakirjat ja tiedot muusta asiassa esitetystä selvityksestä sekä toimituskirjana annettua todistusta tai erillistä päätöstä vastaava tuloste tai jäljennös. Asiakirjavihkoon sisällytetään myös tieto asiamiehestä ja täydennyskehotuksesta sekä muu näihin verrattava tieto asian käsittelystä. (21.11.2013/821)

Hakemuksen perusteena olevasta saantokirjasta tai muusta asiakirjasta, jonka hakija haluaa takaisin, otetaan tarvittaessa jäljennös asiakirjavihkoon hakijan kustannuksella.

Asiakirjavihkot arkistoidaan vuosittain asianumeron mukaisessa järjestyksessä.

19 §

Asiakirjavihkoon liitetään kirjaamisasian yhteydessä esitetty selvitys suoritetusta verosta ja veron määräytymisen perusteista. (21.11.2013/821)

Jos lainhuuto voidaan myöntää tuomioistuimen tai muun viranomaisen ilmoituksen perusteella, kirjaamisviranomaisen on tarvittaessa kehotettava kiinteistön saajaa esittämään selvitys veron suorittamisesta.

20 §

Muistutustiedot samoin kuin niitä koskevat muutokset merkitään rekisteriin ilmoituksen perusteella tai kirjaamisviranomaisen omasta aloitteesta.

Ilmoituksen merkitsemisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä hakemuksesta säädetään.

21 §

Lakisääteinen panttioikeus kirjataan, jos saaminen on suurempi kuin 1000 euroa kiinteistöltä. Saaminen kirjataan edellä mainitun estämättä, jos saaminen on tuomioistuimen päätöksen mukaisesti suoritettava määräajoin. (21.11.2013/821)

Lakisääteistä panttioikeutta koskevassa ilmoituksessa on mainittava:

1) kiinteistö, joka vastaa saamisesta;

2) saamisen rahamäärä ja sen syntymisen ajankohta;

3) velallinen;

4) velkoja ja tämän yhteystiedot; sekä

5) viranomaisen päätös tai muu saamisen peruste ja se lainkohta, jonka nojalla lakisääteistä panttioikeutta vaaditaan.

Lakisääteistä panttioikeutta koskeva kirjaus muutetaan tai se poistetaan velkojan ilmoituksen taikka tämän antaman suostumuksen perusteella. Kirjaus poistetaan myös, jos kiinteistön omistaja osoittaa saamisen kokonaan maksetuksi.

22 §

Kun kiinnitys kuoletetaan, kirjaamisviranomaisen on mitätöitävä kiinnityksestä annettu kirjallinen panttikirja. Samoin menetellään, kun kirjallinen panttikirja muutetaan sähköiseen muotoon tai kun kirjallisen panttikirjan haltijalle annetaan uusi panttikirja panttikirjan vaihtamisen tai kiinnityksen muuttamisen vuoksi. Jos mitätöiminen tapahtuu hävittämällä panttikirja, hävittämisestä on tehtävä merkintä asiakirjavihkoon. Muussa tapauksessa mitätöity panttikirja on arkistoitava. (21.11.2013/821)

Kun kiinteistö tai muu kirjauksen kohde on myyty ulosottokaaren (705/2007) mukaisessa järjestyksessä, kirjaamisviranomainen merkitsee kiinnityksen tai muun kirjauksen kuoletetuksi tai poistetuksi ulosottomiehen tekemän ilmoituksen mukaisesti. Jos pakkotäytäntöönpanossa on myyty alue ulosmitatusta kiinteistöstä, ulosmittaus merkitään määräalan osalta päättyneeksi ja kiinnitys poistetaan sen osalta ulosottomiehen ilmoituksen perusteella, vaikka määräalaan ei ole haettu lainhuutoa. (21.11.2013/821)

Jos kiinnitys tai muu kirjaus on poistettava tai sitä on muutettava lunastuksen tai kiinteistönmuodostuksen yhteydessä tehdyn lainvoimaisen päätöksen vuoksi, kirjaamisviranomainen tekee tarvittavat muutokset kirjauksiin viranomaisen ilmoituksen mukaisesti. Muutetusta kiinnityksestä annetaan uusi panttikirja vain, jos kirjaamisviranomaiselle toimitetaan alkuperäinen panttikirja.

23 §

Kun lainhuudatuksen kohteena oleva määräala on alueella, jonka kiinteistörekisterin pitämisestä huolehtii kunta, kirjaamisviranomaisen on ilmoitettava myönnetystä lainhuudosta kunnan kiinteistörekisteriviranomaiselle. (21.11.2013/821)

Kirjaamisviranomaisen on toimitettava yrityskiinnitysrekisterin pitäjälle tieto maakaaren 14 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta ainesosien ja tarpeiston määritystä koskevasta kirjauksesta.

24 §

Jos aikaisempi lainhuudon saaja on kiinteistön luovutuksessa pidättänyt itselleen määräalan, lainhuutotiedot siirretään koskemaan määräalaa, kun kiinteistön saannolle myönnetään lainhuuto.

Kirjaamisviranomainen voi omasta aloitteestaan siirtää kirjauksen vastaamaan muuttunutta kiinteistöjaotusta tai tehdä muita selventäviä merkintöjä kirjauksen kohteesta, josta se on tarpeen kirjaamisjärjestelmän selvyyden vuoksi. Kirjaamisviranomainen voi antaa myös uuden laitostunnuksen tai yhdistää samalle vuokraoikeudelle annetut eri laitostunnukset.

Kohteen selventämisen edellytyksenä on, ettei se heikennä oikeudenhaltijoiden asemaa. Tarvittaessa asiaan osallisille on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi ennen merkintöjen tekemistä taikka ilmoitettava tehdyistä merkinnöistä.

25 § (21.11.2013/821)

25 § on kumottu A:lla 21.11.2013/821.

4 luku

Toimituskirjat ja todistukset

26 §

Toimituskirjasta on käytävä ilmi ratkaisun sisältö, kirjaamisviranomaisen nimi ja ratkaisupäivä. Toimituskirjan allekirjoittaa ratkaisun tekijä. Toimituskirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti. (21.11.2013/821)

Silloin kun ratkaisusta annetaan erillinen päätös, päätöksessä on oltava myös lyhyt selostus asiasta, ratkaisun perustelut ja sovelletut lainkohdat.

27 § (21.11.2013/821)

Kirjallisesta panttikirjasta on käytävä ilmi kiinnitetty kiinteistö tai muu kiinnityksen kohde, kiinnityksen rahamäärä kirjaimin ja numeroin ilmoitettuna sekä hakemuksen vireilletulopäivä ja asianumero. Kirjallinen panttikirja vahvistetaan ratkaisijan allekirjoituksella.

Kiinnityksen muuttamisen tai panttikirjan vaihtamisen vuoksi annettavaan kirjalliseen panttikirjaan merkitään kiinnityksen voimassa oleva kohde ja sisältö sekä vireilletulopäivä ja asianumero alkuperäisestä ja viimeksi tehdystä hakemuksesta.

28 §

Lainhuutotodistukseen merkitään tiedot kiinteistöön viimeksi myönnetystä lainhuudosta ja vireillä olevasta lainhuutohakemuksesta sekä muusta kiinteistön, sen osan tai määräalan saantoa koskevasta merkinnästä rekisterissä.

Jos kiinteistöä ei ole lainhuudatettu, todistukseen merkitään tiedot viimeksi myönnetystä lainhuudosta siihen kiinteistöön, josta kyseinen kiinteistö on muodostettu.

Jos lainhuuto koskee kiinteistön määräosaa, lainhuutotodistukseen merkitään myös tiedot kiinteistön muuhun osaan myönnetystä lainhuudosta.

4 momentti on kumottu A:lla 21.11.2013/821.

29 § (21.11.2013/821)

Kiinnityskelpoisesta vuokra- tai käyttöoikeudesta annettavaan todistukseen merkitään oikeuden sisällöstä ja perustamisesta kirjatut tiedot sekä tiedot viimeksi kirjatusta oikeuden siirrosta ja vireillä olevasta kirjaamishakemuksesta. Todistuksesta on lisäksi käytävä ilmi 28 §:n 3 momenttia vastaavat seikat vuokra- tai käyttöoikeudesta.

30 §

Rasitustodistuksesta on käytävä ilmi kiinteistöön kohdistuvista oikeuksista ja rasituksista:

1) kiinnityksen rahamäärä ja rekisteriin merkitty kirjallisen panttikirjan haltija tai sähköisen panttikirjan saaja; (21.11.2013/821)

2) kirjatun erityisen oikeuden laatu ja pääasiallinen sisältö sekä kirjauksen voimassaoloaika ja oikeudenhaltija;

3) vireillä oleva kiinnitystä tai erityisen oikeuden kirjaamista koskeva hakemus; ja

4) lakisääteinen panttioikeus ja muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitty muistutustieto.

Kiinnityksestä ja muista kirjauksista on käytävä ilmi niiden etusija ja kohde. (21.11.2013/821)

Kiinnityksestä ja muusta kirjauksesta merkitään vireilletulopäivä sekä asianumero alkuperäisestä ja viimeksi tehdystä hakemuksesta. Kiinnityksen rahamäärä ilmaistaan siinä rahayksikössä, jossa kiinnitys on vahvistettu tai joksi se on muunnettu, sekä lisäksi mahdollisuuksien mukaan euroyksikkönä, lähimpään euroon pyöristettynä. (14.12.1998/968)

Rasitustodistus annetaan yhdestä kiinteistöstä tai muusta kirjauksen kohteesta.

31 § (21.11.2013/821)

31 § on kumottu A:lla 21.11.2013/821.

32 §

Edellä 26 §:n 1 momentissa ja 27–30 §:ssä tarkoitetut toimituskirjat ja todistukset annetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tulosteina tai sähköisessä muodossa niin kuin siitä erikseen säädetään. (21.11.2013/821)

Jollei todistus sisällä kaikkia niitä tietoja, jotka siihen asetuksen mukaan pitäisi merkitä, tulee siitä todistuksessa mainita.

Todistus on päivättävä ja siinä on oltava todistuksen antaneen viranomaisen nimi. Todistuksen antajan on allekirjoitettava todistus. Todistus voidaan allekirjoittaa koneellisesti. (21.11.2013/821)

33 §

Kirjaamisviranomainen voi antaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä muitakin kuin 28–30 §:ssä tarkoitettuja todistuksia.

5 luku

Ilmoitusten toimittaminen (21.11.2013/821)

34–36 §

34–36 § on kumottu A:lla 21.11.2013/821.

37 §

Tuomioistuin, ulosottoviranomainen ja kiinteistönmuodostamistehtäviä hoitava viranomainen saa toimittaa ilmoituksia automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmään Maanmittauslaitoksen tarkemmin määräämällä tavalla. (21.11.2013/821)

Maanmittauslaitos voi antaa myös muulle viranomaiselle luvan toimittaa luvassa yksilöityjä ilmoituksia sekä luottolaitokselle ja siihen verrattavalle yhteisölle luvan toimittaa kirjallisen panttikirjan haltijaa koskevia ilmoituksia lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmään. (21.11.2013/821)

Kirjaamisviranomainen voi antaa muun kuin ratkaisun tiedoksi lähettämällä sen sähköisenä viestinä, jos vastaanottajalla on oikeus toimittaa ilmoituksia lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmään.

6 luku (21.11.2013/821)

(21.11.2013/821)

6 luku on kumottu A:lla 21.11.2013/821.

7 luku

Erinäiset säännökset

39 § (21.11.2013/821)

39 § on kumottu A:lla 21.11.2013/821.

40 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä 8 päivänä huhtikuuta 1988 annettu asetus (306/88) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.12.1998/968:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

21.11.2013/821:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.