Seurattu SDK 834/2023 saakka.

21.4.1995/574

Tekijänoikeusasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/61) nojalla:

Teosten ja muiden suojattujen aineistojen käyttäminen arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa (15.12.2005/1036)
1 § (19.12.2013/1081)

Tekijänoikeuslailla (404/1961) suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 1 ja 2 momentissa sekä 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) arkistolain (831/1994) 1 §:n 1 momentin 1–3 ja 5 kohdassa tarkoitetut arkistonmuodostajat;

2) tasavallan presidentin arkisto;

3) ulkoasiainministeriön arkisto;

4) Kansallisarkisto;

5) maakunta-arkistot;

6) yksityisten arkistojen valtionavusta annetussa laissa (1006/2006) tarkoitetut arkistot;

7) tieteellistä tutkimusta palvelevat arkistot, joiden toiminta merkittäviltä osin rahoitetaan valtionavustuksella;

8) evankelis-luterilaisen kirkon arkistot;

9) Ahvenanmaan maakunnassa toimivien viranomaisten arkistot.

2 § (19.12.2013/1081)

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 1 ja 2 momentissa sekä 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) Eduskunnan kirjasto;

2) yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettujen yliopistojen kirjastot;

3) muut tieteelliset kirjastot, joita valtio ylläpitää tai joiden toiminta merkittäviltä osin rahoitetaan valtionavustuksella;

4) yleisten kirjastojen keskuskirjasto;

5) maakuntakirjastot;

6) Näkövammaisten kirjasto.

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 1 momentissa ja 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) Varastokirjasto;

2) ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tarkoitettujen ammattikorkeakoulujen kirjastot.

AmmattikorkeakouluL 351/2003 on kumottu AmmattikorkeakouluL:lla 932/2014.

3 § (19.12.2013/1081)

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 2 momentissa ja 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) valtion omistamat museot;

2) Kansallisgalleria;

3) yliopistolaissa tarkoitettujen yliopistojen museot;

4) valtakunnalliset erikoismuseot;

5) maakuntamuseot;

6) aluetaidemuseot;

7) museolaissa (729/1992) tarkoitetut valtionosuutta saavat tai valtionosuuden saamisen edellytykset täyttävät museot.

MuseoL 729/1992 on kumottu MuseoL:lla 314/2019.

4 § (19.12.2013/1081)

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat tekijänoikeuslain 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla valmistaa kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetussa laissa (1433/2007) tarkoitetut kirjastot;

2) Kansallinen audiovisuaalinen instituutti;

3) kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetut kuntien yleiset kirjastot.

Ks. L Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista 1434/2007. KirjastoL 904/1998 on kumottu L:lla yleisistä kirjastoista 1492/2016.

5–6 §

5–6 § on kumottu A:lla 15.12.2005/1036.

Teosten saattaminen vammaisten käytettäviksi (15.12.2005/1036)
7 § (15.12.2005/1036)

Tekijänoikeuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeus valmistaa äänikirjoja on näkövammaisten kirjastosta annetussa laissa (638/1996) tarkoitetulla näkövammaisten kirjastolla, Näkövammaisten Keskusliitto ry:llä ja Suomen Kuurosokeat ry:llä.

Tekijänoikeuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeus oppimateriaalin valmistamiseen ääntä tallentamalla on Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:llä, Jyväskylän näkövammaisten koululla, Svenska skolan för synskadade -koululla ja Invalidisäätiöllä. (18.12.2008/1004)

Valmistettaviin äänikirjoihin on merkittävä teoksen tekijän ja esittävän taiteilijan nimi.

7 a § (15.12.2005/1036)

Kuurojen Liitto ry:llä on tekijänoikeuslain 17 §:n 3 momentissa tarkoitettu oikeus valmistaa teoskappaleita kuuroille ja kuulovammaisille.

8–12 §

8–12 § on kumottu A:lla 15.12.2005/1036.

Kielto menetellä teoksen suhteen loukkaavalla tavalla
13 §

Tekijänoikeuslain 53 §:ssä tarkoitetun kiellon antaa opetusministeriö.

14–15 §

14–15 § on kumottu A:lla 15.12.2005/1036.

16 § (15.3.1996/160)

16 § on kumottu A:lla 15.3.1996/160.

17 § (15.12.2005/1036)

17 § on kumottu A:lla 15.12.2005/1036.

Tekijänoikeusneuvosto
18 §

Tekijänoikeusneuvostoon määrää valtioneuvosto opetusministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään viisitoista muuta jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen.

Tekijänoikeusneuvostolla on sihteeri, jona toimii opetusministeriön määräämä virkamies. (15.12.2005/1036)

19 §

Tekijänoikeusneuvostossa tulee olla edustettuina keskeiset tekijänoikeuslaissa säädettyjen oikeuksien haltijat sekä suojakohteiden käyttäjät.

Tekijänoikeusneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja vähintään yhden muun jäsenen sekä heidän varajäsentensä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita, tekijänoikeuteen perehtyneitä henkilöitä, joiden ei voida katsoa edustavan 1 momentissa tarkoitettujen oikeuksien haltijoiden ja suojakohteiden käyttäjien etuja.

20 §

Tekijänoikeusneuvoston päätösvaltaa voi neuvoston määräämissä asioissa käyttää neuvoston tietyn asian tai tiettyyn alaan kuuluvien asioiden käsittelyä varten asettama jaosto.

Jaostoon kuuluu puheenjohtaja, joksi neuvosto määrää 19 §:n 2 momentissa tarkoitetun jäsenensä, sekä tarpeellinen määrä muita jäseniä.

21 §

Tekijänoikeusneuvosto on päätösvaltainen, milloin neuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä on saapuvilla.

Jaosto on päätösvaltainen, milloin jaoston puheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen on saapuvilla.

22 § (15.12.2005/1036)

Tekijänoikeusneuvoston ja sen jaostojen puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteereille sekä neuvoston tai sen jaoston kuulemille asiantuntijoille maksettavista kokouspalkkioista päättää opetusministeriö.

23 §

Tarkempia määräyksiä tekijänoikeusneuvoston toiminnasta voidaan antaa neuvoston työjärjestyksessä, jonka opetusministeriö neuvoston esityksestä vahvistaa.

Hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön (14.12.2006/1173)
24 §

1 momentti on kumottu A:lla 14.12.2006/1173.

Tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettuna laitteena pidetään myös leikkaamatonta äänen tai kuvan tallentamiseen soveltuvaa nauhaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna laitteena pidetään myös kokonaan tai osittain tallennettua ääni- ja kuvanauhaa sekä muuta laitetta, jos laitteen teknisistä ominaisuuksista, laitteen tai sen pakkauksen ulkoasusta, laitteelle tallennetun aineiston tavallista vähäisemmästä osuudesta laitteen esitysajasta, tallennetun aineiston laadusta, laitteen maahantuonti- tai myyntihinnasta taikka muista olosuhteista on pääteltävissä, että laite on ilmeisesti tarkoitettu käytettäväksi samalla tavoin kuin tallentamaton laite.

25 § (14.12.2006/1173)

Tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettu maksu määrätään jokaiselta alkavalta minuutilta taikka täysiltä mega- tai gigatavuilta.

26 §

Mikäli tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitetun laitteen esitysaika on käyttäjän määrättävissä tai muutoin vaihtelee, maksu peritään käyttäen perusteena laitteen keskimääräistä esitysaikaa.

Maksu peritään edellä 24 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa laitteen koko esitysajan perusteella.

27 §

Tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettu laite katsotaan valmistetuksi, kun se on viety valmistuspaikalta, kuitenkin viimeistään silloin, kun se on siirtynyt pois valmistajan omistuksesta. Valmistuspaikkana pidetään aluetta, jossa tuotteen lopullinen valmistus tapahtuu, sekä tällaisen alueen välittömässä yhteydessä olevaa valmistajan varastoa.

28 §

Tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettu laite katsotaan maahantuoduksi silloin, kun se on luovutettu tullivalvonnasta. Jos laite on tuotu Euroopan unionin jäsenvaltiosta, se katsotaan maahantuoduksi, kun se on tuotu rajan yli.

29 §

Tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettu laite katsotaan maastaviedyksi silloin, kun kulkuneuvo, johon laite on lastattu, on lopullisesti tulliselvitettynä lähtenyt maasta, ja Euroopan unionin jäsenvaltioon vietäessä silloin, kun se on muuten todistettavasti lähtenyt maasta. Jos laite viedään maasta postitse, se katsotaan maastaviedyksi, kun se on otettu postin kuljetettavaksi.

30 § (14.12.2006/1173)

Tekijänoikeuslain 26 e §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisena ammattimaisena kappaleen valmistamisena pidetään toimintaa:

1) joka on pysyvää ja säännöllistä, jota harjoitetaan ansiotarkoituksessa ja jossa kappale valmistetaan luovutettavaksi yleisölle; taikka

2) jossa kappaleen valmistaminen on toiminnan edellytys tai muutoin toiminnassa keskeistä ja kuuluu kappaleen valmistajan toimialaan.

Tekijänoikeuslain 26 e §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisena ammattimaisena toimintana pidetään toimintaa, joka on pysyvää ja säännöllistä ja jota harjoitetaan ansiotarkoituksessa.

TekijänoikeusL 404/1961 26 e § on kumottu L:lla tekijänoikeuslain muuttamisesta 1171/2014.

31 § (14.12.2006/1173)

Tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitetun järjestön tulee antaa vuosittain tiliselvitys opetusministeriölle maksun hallintokustannuksista sekä maksun tuotosta ja sen käyttämisestä.

32 § (14.12.2006/1173)

Maksun hallinnointitehtäviin kuuluvat maksun kerääminen maksuvelvollisilta, säädetyn maksuvelvollisuuden täyttämisen valvonta, maksuvarojen säilyttäminen tilitykseen asti, tekijänoikeuslain 26 e §:ssä tarkoitettujen maksupalautusten ja ostolupien myöntäminen, maksuvarojen tilittäminen tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitetun käyttösuunnitelman mukaisesti sekä tämän asetuksen 31 §:ssä tarkoitetun tiliselvityksen tekeminen.

TekijänoikeusL 404/1961 26 e § on kumottu L:lla tekijänoikeuslain muuttamisesta 1171/2014.

33 §

Maksusta kertyvät varat on säilytettävä erillisillä tileillä ja sijoitettava varmoja vakuuksia vastaan ja asianmukaisella korolla siinä suhteessa kuin maksuvarojen perinnän ja käyttösuunnitelman edellyttämä maksuvalmius sallii.

34 § (14.12.2006/1173)

34 § on kumottu A:lla 14.12.2006/1173.

35 §

Järjestön on varattava opetusministeriölle mahdollisuus tarkastaa järjestön kirjanpitoa, hallintoa ja varojen käyttöä siltä osin kuin on kysymys 32 §:ssä mainittujen tehtävien hoitamisesta.

36 § (14.12.2006/1173)

Tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitettuun järjestön hyväksymispäätökseen on sisällytettävä tieto 31–35 §:n säännösten sisällöstä.

37 §

Opetusministeriö hyväksyy tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitetun maksuvarojen käyttösuunnitelman vuosittain sen jälkeen kun lain 26 e §:n 2 momentin mukainen palautuksen vaatimisaika on kulunut.

TekijänoikeusL 404/1961 26 e § on kumottu L:lla tekijänoikeuslain muuttamisesta 1171/2014.

38 § (14.12.2006/1173)

Tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitetusta käyttösuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) missä suhteessa varat on käytettävä tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettuna suorana hyvityksenä teosten tekijöille ja välillisenä hyvityksenä tekijöille heidän yhteisiin tarkoituksiinsa;

2) hallintokustannukset;

3) yhteisöt, joille varoja suoritetaan; sekä

4) kunkin yhteisön osuus ja tarkoitukset, joihin varat käytetään.

39 §

Tekijänoikeuslain 26 a §:n mukaisina yhteisinä tarkoituksina pidetään muun muassa musiikki-, elokuva-, televisio- ja videokulttuurin edistämistä, mukaan lukien tekijöiden työllisyyttä ja kulttuuripalvelujen tuotantoa edistävät tarkoitukset sekä koulutus ja tutkimus.

40 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan 25 päivänä elokuuta 1961 annettu tekijänoikeusasetus (441/61) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.3.1996/160:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 1996.

15.12.2005/1036:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

14.12.2006/1173:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

3.1.2008/1:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2008.

18.12.2008/1004:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

19.12.2013/1081:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.