Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

29.12.1994/1471

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1 §

Etyylialkoholista ja alkoholijuomista on suoritettava valtiolle alkoholi- ja alkoholijuomaveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 momentti on kumottu L:lla 3.12.2004/1039.

2 §

Tätä lakia sovelletaan verotaulukossa mainittuihin tuotteisiin.

Tätä lakia ei sovelleta alkoholilain (1102/2017) 6 §:ssä tarkoitettuun kotivalmistukseen. (28.12.2017/1104)

Tätä lakia ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahvasti denaturoitu sen Euroopan unionin jäsenvaltion antamien säännösten tai määräysten mukaisesti, jossa ne on luovutettu kulutukseen. Kyseisiin tuotteisiin sovelletaan valmisteverotuslain (182/2010) 9 luvussa säädettyä valvonta- ja siirtojärjestelmää. Tätä lakia ei sovelleta myöskään tuotteisiin, jotka on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion antamien säännösten tai määräysten mukaisesti lievästi denaturoitu ja jotka on lisätty muuhun kuin nautintatarkoituksiin käytettävään tuotteeseen tai käytetään tällaisen tuotteen valmistusprosessissa valmistuslaitteiden puhdistukseen ja huoltoon. Jos kyseisiä tuotteita ei vielä ole lisätty muuhun kuin nautintatarkoituksiin käytettävään tuotteeseen, niihin sovelletaan valmisteverotuslain 4 ja 8 luvussa säädettyä valvonta- ja siirtojärjestelmää. (16.12.2021/1179)

3 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) alkoholijuomalla nautittavaksi tarkoitettua juomaa, joka sisältää yli 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia; olut katsotaan alkoholijuomaksi, milloin se sisältää yli 0,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia; (11.4.1997/308)

2) oluella tullitariffin nimikkeeseen 2203 kuuluvaa mallasjuomaa ja nimikkeeseen 2206 kuuluvaa oluen ja alkoholittoman juoman sekoitusta, joiden alkoholipitoisuus on yli 0,5 tilavuusprosenttia;

3) viinillä käymisteitse valmistettua tullitariffin nimikkeeseen 2204 tai 2205 kuuluvaa alkoholijuomaa, jonka alkoholipitoisuus on yli 1,2 tilavuusprosenttia mutta enintään 15 tilavuusprosenttia ja joka ei sisällä lisättyä etyylialkoholia; viininä pidetään myös sellaista käymisteitse valmistettua mainittuihin nimikkeisiin kuuluvaa alkoholijuomaa, jonka alkoholipitoisuus on yli 15 tilavuusprosenttia mutta enintään 18 tilavuusprosenttia, jos se on valmistettu ilman väkevöintiä eikä sisällä lisättyä etyylialkoholia; (30.12.2003/1298)

3 a) muulla käymisteitse valmistetulla alkoholijuomalla kaikkia muita kuin kohdassa 2 tai 3 mainittuja tullitariffin nimikkeeseen 2204, 2205 tai 2206 kuuluvia tuotteita, joiden alkoholipitoisuus on yli 1,2 tilavuusprosenttia mutta enintään 15 tilavuusprosenttia ja jotka eivät sisällä lisättyä etyylialkoholia; muuna käymisteitse valmistettuna alkoholijuomana pidetään myös muuta kuin edellä kohdassa 2 ja 3 mainittua tullitariffin nimikkeeseen 2204, 2205 tai 2206 kuuluvaa alkoholijuomaa, jonka alkoholipitoisuus on yli 1,2 tilavuusprosenttia mutta enintään 8,5 tilavuusprosenttia ja joka sisältää lisättyä etyylialkoholia; (30.12.2003/1298)

4) välituotteella tullitariffin nimikkeeseen 2204, 2205 tai 2206 kuuluvaa alkoholijuomaa, jonka alkoholipitoisuus on yli 1,2 mutta enintään 22 tilavuusprosenttia ja joka ei ole olutta, viiniä eikä muuta käymisteitse valmistettua alkoholijuomaa; (30.12.2003/1298)

5) etyylialkoholilla: (17.12.2010/1128)

a) tullitariffin nimikkeeseen 2207 tai 2208 kuuluvaa tuotetta, jonka alkoholipitoisuus on yli 1,2 tilavuusprosenttia, myös silloin kun sanottu tuote sisältyy tullitariffin muuhun ryhmään kuuluvaan tuotteeseen;

b) tullitariffin nimikkeeseen 2204, 2205 tai 2206 kuuluvaa juomaa, jonka alkoholipitoisuus on yli 22 tilavuusprosenttia; sekä

c) juotavaa alkoholia sisältävää tuotetta joko liuoksena tai muutoin, lukuun ottamatta virvoitusjuomaverosta annetussa laissa (1127/2010) tarkoitettua virvoitusjuomaa. (13.11.2020/770)

Tämän pykälän viittaukset tullitariffin nimikkeisiin kohdistuvat tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1602 nimikkeistöön. (16.12.2021/1179)

Veron määräämisen perusteet
4 §

Alkoholi- ja alkoholijuomaveroa on suoritettava liitteenä olevan verotaulukon mukaan. Vero määrätään tuotteen etyylialkoholipitoisuuden tai juomamäärän perusteella.

5 § (13.11.2020/770)

Se, joka tuo Suomeen mukanaan omaa käyttöään varten alkoholijuomia enemmän kuin valmisteverotuslaissa (182/2010) säädetään verottomaksi, on velvollinen suorittamaan ylimenevältä osalta alkoholijuomaveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös siihen, joka täällä vastaanottaa unionin ulkopuolelta muutoin kuin kaupallisessa tarkoituksessa toimitetun alkoholijuomia sisältävän lähetyksen.

6 § (13.11.2020/770)

Verovelvollisen on ilmoitettava tuotteen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina 0,1 prosenttiyksikön tarkkuudella yli menevää osuutta huomioon ottamatta. Jos enintään 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäväksi ilmoitetun erän todellisen alkoholipitoisuuden todetaan ylittävän ilmoitetun määrän vähintään 0,5 prosenttiyksiköllä, on vero suoritettava erän todellisen eikä ilmoitetun alkoholipitoisuuden perusteella. Muiden tuotteiden osalta vastaava raja on 1 prosenttiyksikkö.

Alkoholipitoisuus määritellään +20 celsiusasteen lämpötilassa.

7 §

7 § on kumottu L:lla 3.12.2004/1039. (3.12.2004/1039)

Verottomuus
8 § (28.12.2017/1104)

Verottomia ovat sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään:

1) tuotteet, jotka käytetään tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden tai etikan valmistukseen;

2) tuotteet, jotka käytetään muiden tuotteiden valmistukseen, jos tuote ei sisällä nautittavissa olevaa alkoholia;

3) tuotteet, jotka käytetään tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen tai laboratoriotoiminnassa välttämättömiin kokeisiin ja analyyseihin;

4) tuotteet, jotka sisältyvät sellaisiin aromiaineisiin, jotka käytetään elintarvikkeiden tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien valmistukseen;

5) tuotteet, jotka sisältyvät lääkelaissa (395/1987) tarkoitettuihin lääkkeisiin, sekä tuotteet, joita käytetään lääkkeiden tai terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010) tarkoitettujen laitteiden ja tarvikkeiden valmistukseen;

6) tuotteet, jotka sisältyvät sellaisiin täytettyihin tai muihin elintarvikkeisiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 8,5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilogrammassa suklaata tai 5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilogrammassa muuta elintarviketta;

7) tuotteet, jotka sisältyvät elintarvikelain (297/2021) 6 §:n 5 momentissa tarkoitettuihin ravintolisiin, jos kulutukseen luovutetun ravintolisän vähittäismyyntipakkauksen tilavuus on enintään 0,15 litraa ja ravintolisän markkinoille saattamisesta on tehty mainitun lainkohdan mukainen ilmoitus; (16.12.2021/1179)

8) tuotteet, jotka käytetään virvoitusjuomaverosta annetussa laissa (1127/2010) tarkoitettujen virvoitusjuomien valmistukseen;

9) tuotteet, jotka toimitetaan lääkelaissa tarkoitetuille apteekeille, erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitetuille sairaaloille, kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitetuille terveyskeskuksille lääketieteellisiin tai lääkintätarkoituksiin; sekä

10) tuotteet, jotka toimitetaan yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille lääketieteellisiin tai lääkintätarkoituksiin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun valmistukseen rinnastetaan laadunvalvonta ja muu valmistustoiminnassa välttämätön käyttö, tuotekehittely sekä koneiden ja laitteiden toiminnan kannalta välttämätön puhdistuskäyttö.

Erinäiset säännökset
9 § (10.4.2015/383)

Jos verovelvollinen esittää luotettavan selvityksen siitä, että olut on tuotettu oikeudellisesti ja taloudellisesti muista panimoista riippumattomassa panimossa, joka toimii fyysisesti erillään muista panimoista eikä harjoita lisenssivalmistusta ja jonka kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on enintään 15 000 000 litraa, oluesta suoritettavaa alkoholijuomaveroa alennetaan:

1) 50 prosentilla siltä osin kuin panimon kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on enintään 500 000 litraa;

2) 30 prosentilla siltä osin kuin panimon kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on yli 500 000 mutta enintään 3 000 000 litraa;

3) 20 prosentilla siltä osin kuin panimon kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on yli 3 000 000 mutta enintään 5 500 000 litraa;

4) 10 prosentilla siltä osin kuin panimon kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on yli 5 500 000 mutta enintään 10 000 000 litraa.

Oluen pakkaamista vähittäismyyntipäällyksiin ei oteta huomioon laskettaessa 1 momentissa tarkoitettuja tuotantomääriä.

Jos kaksi tai useampi 1 momentissa tarkoitettu panimo harjoittaa keskenään tuotannollista tai toiminnallista yhteistyötä, sen ei katsota merkitsevän, että niiden välillä on oikeudellinen tai taloudellinen riippuvuussuhde. Tuotannolliseksi ja toiminnalliseksi yhteistyöksi katsotaan oluen valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden ja tarvikkeiden hankinta sekä oluen pakkaaminen, markkinointi ja jakelu. Tätä momenttia sovellettaessa edellytyksenä kuitenkin on, että panimoiden kalenterivuoden aikana tuottaman oluen yhteismäärä on enintään 15 000 000 litraa.

10 § (16.12.2021/1179)

Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa toimitettavaa verotusta varten voi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY 4, 9 a, 13 a ja 18 a artiklassa ja 22 artiklan 1–3 kohdassa tarkoitettu pienvalmistaja itse antaa todistuksen vuosituotantonsa määrästä ja siitä, että sen toiminta on mainituissa artikloissa ja artiklan kohdissa säädettyjen vaatimusten mukaista. Todistus annetaan täyttämällä valmisteverotuslain 58 tai 78 §:ssä tarkoitetun hallinnollisen asiakirjan asianomaiset kohdat. Jos tuotteiden lähettäjä on muu kuin valmistaja, lähettäjä täyttää asiakirjan asianomaiset kohdat valmistajan antaman vastaavat tiedot sisältävän asiakirjan perusteella.

10 § (13.11.2020/770)

10 § on kumottu L:lla 13.11.2020/770.

11 § (16.12.2016/1183)

11 § on kumottu L:lla 16.12.2016/1183.

12 § (13.11.2020/770)

12 § on kumottu L:lla 13.11.2020/770.

13 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan alkoholijuomaverosta 28 päivänä kesäkuuta 1994 annettu laki (532/94).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

14 § (13.11.2020/770)

14 § on kumottu L:lla 13.11.2020/770.

HE 237/94, VaVM 90/94, Neuvoston direktiivi 92/83/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 21, 92/84/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 29
VEROTAULUKKO
Etyylialkoholipitoisuus tilavuus-prosentteinaTuote-ryhmäVeron määrä
Olut
– yli 0,5 mutta enintään 3,511.28,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
– yli 3,512.38,05 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat
– yli 1,2 mutta enintään 2,821.36 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
– yli 2,8 mutta enintään 5,522.198 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
– yli 5,5 mutta enintään 823.287 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
– yli 8 mutta enintään 1524.421 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Viinit
– yli 15 mutta enintään 1825.421 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Välituotteet
– yli 1,2 mutta enintään 1531.501 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
– yli 15 mutta enintään 2232.771 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Etyylialkoholi
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet:
– yli 1,2 mutta enintään 2,841.30,90 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
– yli 2,845.50,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Muut46.50,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.1995/1540:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 156/95, VaVM 43/95, EV 141/95

18.12.1995/1541:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 186/95, VaVM 44/95, EV 140/95

11.4.1997/308:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1997.

HE 3/1997, StVM 2/1997, EV 15/1997

19.6.1997/571:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Lakia sovelletaan olueen, joka on luovutettu kulutukseen valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta taikka jonka rekisteröity tai rekisteröimätön elinkeinonharjoittaja on vastaanottanut lain tultua voimaan.

HE 65/1997, VaVM 10/1997, EV 77/1997

21.11.1997/1026:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 105/1997, VaVM 15/1997, EV 132/1997, Neuvoston direktiivi 92/83/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 21,, Neuvoston direktiivi 92/84/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 29,, Neuvoston direktiivi 96/99/EY; EYVL N:o L 8, 11.1.1997, s. 12

26.10.2001/921:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

30.12.2003/1298:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

HE 80/2003, VaVM 31/2003, EV 77/2003, Neuvoston direktiivi 92/83/ETY (31992L0083); EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 21, Neuvoston direktiivi 92/84/ETY (31992L0084); EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 29

3.12.2004/1039:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

HE 149/2004, VaVM 23/2004, EV 164/2004

7.12.2007/1174:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 60/2007, VaVM 16/2007, EV 86/2007

30.12.2008/1080:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

HE 202/2008, VaVM 29/2008, EV 200/2008, Neuvoston direktiivi 92/84/ETY (31992L0084); EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 29

7.8.2009/626:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

HE 70/2009, VaVM 10/2009, EV 100/2009, Neuvoston direktiivi 92/84/ETY (31992L0084); EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 29

17.12.2010/1128:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 148/2010, VaVM 39/2010, EV 189/2010

9.12.2011/1235:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

HE 54/2011, VaVM 13/2011, EV 62/2011

21.12.2012/967:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

HE 145/2012, HaVM 21/2012, EV 150/2012

20.12.2013/1083:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 151/2013, VaVM 27/2013, StVL 18/2013, EV 163/2013

10.4.2015/383:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015. Tulli palauttaa verovelvolliselle vuodelta 2015 ennen lain voimaantuloa liikaa suoritetun veron.

HE 352/2014, VaVM 43/2014, EV 321/2014

16.12.2016/1183:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 159/2016, VaVM 17/2016, EV 178/2016

28.12.2017/1053:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 169/2017, VaVM 21/2017, EV 183/2017

28.12.2017/1104:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018.

HE 100/2017, StVM 24/2017, SuVM 1/2017, EV 186/2017

23.11.2018/1031:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

HE 165/2018, VaVM 15/2018, EV 111/2018

4.12.2019/1211:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 27/2019, VaVM 10/2019, EV 35/2019

13.11.2020/770:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 54/2020, PeVL 21/2020, VaVM 16/2020, EV 112/2020

27.11.2020/887:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 145/2020, VaVM 19/2020, EV 141/2020

16.12.2021/1179:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

HE 175/2021, VaVM 22/2021, EV 189/2021

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.