Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

29.12.1994/1470

Laki tupakkaverosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1 §

Tupakkatuotteista on suoritettava valtiolle tupakkaveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Tupakkaveron tarkoituksena on muun ohella edistää niitä tavoitteita, joista säädetään tupakkalaissa (549/2016). (29.6.2016/555)

2 §

Tupakkatuotteilla tarkoitetaan tässä laissa savukkeita, sikareita ja pikkusikareita, piippu- ja savuketupakkaa sekä savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa.

Tupakkatuotteeksi katsotaan tässä laissa myös savukepaperi, muu kuin 1 momentissa mainittu tupakkaa sisältävä tuote, sähkösavukeneste ja kuumennettava tupakkatuote. (3.12.2021/1063)

3 § (17.12.2010/1125)

Seuraavia tuotteita pidetään sikareina tai pikkusikareina, jos niitä voidaan ja, ottaen huomioon niiden ominaisuudet ja kuluttajien tavanomaiset odotukset, niitä on yksinomaisesti tarkoitus polttaa siten kuin ne olisivat sikareita tai pikkusikareita:

1) tupakkakääröjä, joissa on luonnontupakasta valmistettu peitelehti;

2) tupakkakääröjä, joiden täytteenä on riivitty sekoitus ja joissa on sikarin tavanomaista väriä oleva peitelehti, joka on valmistettu rekonstruoidusta tupakasta ja joka peittää koko tuotteen ja tapauksen mukaan myös suodattimen, ei kuitenkaan holkkia silloin kun kyseessä ovat holkilla varustetut sikarit, jos näiden tupakkakääröjen kappalepaino ilman suodatinta tai holkkia on vähintään 2,3 grammaa ja enintään 10 grammaa ja jos ympärysmitta vähintään kolmannekselta niiden pituutta on vähintään 34 millimetriä.

Tuotteita, jotka koostuvat osittain muista aineksista kuin tupakasta, mutta muuten täyttävät 1 momentissa säädetyt edellytykset, on myös pidettävä sikareina ja pikkusikareina.

Sikarina pidetään edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tuotetta, joka painaa yli 3 grammaa ja pikkusikarina pidetään vastaavaa tuotetta, joka painaa enintään 3 grammaa. (1.12.2017/838)

4 §

Savukkeilla tarkoitetaan tupakkakääröjä, jotka

1) poltetaan sellaisenaan ja jotka eivät ole sikareita tai pikkusikareita;

2) yksinkertaisen muun kuin teollisen käsittelyn avulla laitetaan savukepaperista valmistettuihin hylsyihin;

3) yksinkertaisen muun kuin teollisen käsittelyn avulla kääritään savukepapereihin.

Tätä lakia sovellettaessa 1 momentissa tarkoitettua tupakkakääröä on pidettävä kahtena savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holkkia on pitempi kuin 8 mutta enintään 11 senttimetriä, kolmena savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holkkia on pitempi kuin 11 mutta enintään 14 senttimetriä ja neljänä savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holkkia on pitempi kuin 14 mutta enintään 17 senttimetriä. Vastaavasti näitä pitempiä tupakkakääröjä pidetään useampana savukkeena edellä mainitun periaatteen mukaisesti. (17.12.2010/1125)

5 § (17.12.2010/1125)

Piippu- ja savuketupakalla tarkoitetaan:

1) tupakkaa, joka on leikattua tai muutoin paloiteltua, riivittyä tai laatoiksi puristettua ja jota voidaan polttaa ilman teollista lisävalmistusta;

2) vähittäismyyntipakkauksiin pakattuja tupakanjätteitä, joita voidaan polttaa ja jotka eivät ole sikareita, pikkusikareita tai savukkeita; tupakanjätteillä tarkoitetaan tupakanlehtien jäännöksiä ja tupakan jalostuksesta tai tupakkatuotteiden valmistuksesta syntyviä sivutuotteita.

Savukkeiksi käärittävällä hienoksi leikatulla tupakalla tarkoitetaan 1 momentissa määriteltyä tupakkaa, jonka osasista enemmällä kuin 25 painoprosentilla on pienempi kuin 1,5 millimetrin leikkuuleveys.

6 §

Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuihin tuotteisiin rinnastetaan tuotteet, jotka on kokonaan tai osittain valmistettu muusta kuin tupakasta, mutta jotka täyttävät muut lainkohdissa säädetyt edellytykset. Mikäli tupakkaa sisältämättömiä tuotteita käytetään ainoastaan lääkintätarkoituksiin, niitä ei ole pidettävä tupakkatuotteina.

7 §

Savukepaperilla tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 4813 kuuluvaa savukepaperia, joka on vähittäismyyntimuodossa.

Muulla tupakkaa sisältävällä tuotteella tarkoitetaan tupakasta kokonaan tai osaksi valmistettua poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettua tuotetta, joka ei ole sikari tai pikkusikari, savuke, eikä piippu- tai savuketupakkaa eikä savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa. Muulla tupakkaa sisältävällä tuotteella tarkoitetaan myös vähittäismyynnissä olevaa tullitariffin nimikkeeseen 2401 kuuluvaa valmistamatonta tupakkaa. (27.10.1995/1203)

Sähkösavukenesteellä tarkoitetaan tupakkalain 2 §:ssä tai Ahvenanmaan maakuntaa koskevassa vastaavassa lainsäädännössä tarkoitettua nikotiininestettä ja höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinitonta nestettä. (9.12.2016/1071)

Kuumennettavalla tupakkatuotteella tarkoitetaan tupakasta kokonaan tai osittain valmistettua tuotetta, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi kuumentamalla eikä poltettavaksi ja joka ei ole 5 §:ssä tai tämän pykälän 2 tai 3 momentissa tarkoitettu tuote. (3.12.2021/1063)

Veron määräämisen perusteet
8 § (13.11.2020/772)

Tupakkaveroa on suoritettava liitteen verotaulukon mukaan.

Vero suoritetaan tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Savukkeista, sikareista ja pikkusikareista, piippu- ja savuketupakasta sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta vero suoritetaan lisäksi yksikköverona. Savukkeista, sikareista ja pikkusikareista sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettavan veron määrä on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero.

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen sähkösavukenesteen ja kuumennettavan tupakkatuotteen vero suoritetaan ainoastaan yksikköverona. (3.12.2021/1063)

9 § (13.11.2020/772)

Tupakkaveroa suoritettaessa vähittäismyyntihinnalla tarkoitetaan verovelvollisen ilmoittamaa vähittäismyyntihintaa.

Säännösten vastaisesti tai muuten kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntihintana pidetään vastaavien tuotteiden vähittäismyyntihintaa Suomessa. Jollei vastaavia tuotteita ole, tupakkatuotteiden verotusarvona pidetään tuoteryhmän vähittäismyyntihinnan painotettua keskiarvoa, jonka Verohallinto vahvistaa. Tuoteryhmän painotettu keskiarvo lasketaan 13 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvona pidetään kuitenkin tuoteryhmän keskimääräistä vähittäismyyntihintaa, jonka Verohallinto vahvistaa.

Verottomuus
10 §

Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa (182/2010) säädetään, verottomia ovat: (17.12.2010/1125)

1) tupakkatuotteet, jotka käytetään tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen;

2) tupakkatuotteet, jotka on luovutettu viranomaisille näytteiksi; (17.12.2010/1125)

3) 7 §:ssä tarkoitetut tupakkatuotteet, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan unionin alueella kuin Suomessa kulutettaviksi. (17.12.2010/1125)

Hintalipukkeet (1.12.2017/838)
11 § (17.12.2010/1125)

Verovelvollisen on ennen tupakkatuotteiden luovuttamista kulutukseen Suomessa varustettava tuotteet vähittäismyyntipäällyksiin suojakelmun alle kiinnitettävillä hintalipukkeilla tai vähittäismyyntipakkauksiin painettavalla tekstillä, josta käy ilmi 8 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntihinta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu verovelvollinen on valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja, hintalipukkeet hankkii ja kustantaa verovelvollinen itse. Muussa tapauksessa hintalipukkeet toimittaa verovelvolliselle Verohallinto, joka perii lipukkeista omakustannushintaa vastaavan maksun. (16.12.2016/1185)

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hintalipukkeiden ja vähittäismyyntipakkauksiin painettavan tekstin sisältämistä tiedoista, koosta ja sijainnista pakkauksessa. (1.12.2017/838)

Tässä pykälässä säädetyn hintalipukkeita tai painettua vähittäismyyntihintaa koskevan velvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksesta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 39 §:ssä. (13.11.2020/772)

12 § (9.12.2016/1071)

12 § on kumottu L:lla 9.12.2016/1071.

Erinäiset säännökset
13 § (16.12.2016/1185)

Verovelvollisen on salassapitosäännösten estämättä annettava Verohallinnolle tarpeelliset tiedot kulutukseen luovutettujen tupakkatuotteiden määristä ja hintaluokista 2 momentissa tarkoitetun vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon vahvistamista varten. Lisäksi verovelvollisen on salassapitosäännösten estämättä annettava Verohallinnolle tarpeelliset tiedot Euroopan komissiolle toimitettavia tupakkatuotteiden tilastotietoja varten. Verohallinto antaa tarkemmat määräykset tietojen sisällöstä sekä toimittamistavasta ja -ajankohdasta.

Verohallinto vahvistaa savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon. Savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan jakamalla kaikkien kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaismäärällä. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan vastaavalla tavalla. Vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo on vahvistettava viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 1 päivänä edeltävänä kalenterivuonna tehtyjä kulutukseen luovutuksia koskevien tietojen perusteella. (1.12.2017/838)

Verohallinnon on annettava verovelvolliselle tiedonantovelvollisuutta koskeva päätös, jos tämä kieltäytyy antamasta sellaisia 1 momentissa tarkoitettuja tietoja, jotka Verohallinto on kehottanut antamaan. Päätöksen tiedoksiantoon sovelletaan, mitä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 56 §:ssä säädetään. Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksesta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:ssä. (13.11.2020/772)

14 § (13.11.2020/772)

14 § on kumottu L:lla 13.11.2020/772.

15 § (1.12.2017/838)

15 § on kumottu L:lla 1.12.2017/838.

16 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana, kuitenkin niin että 5 §:n 2 momentti tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998. Ennen 1 päivää tammikuuta 1998 savukkeiksi käärittävään hienoksi leikattuun tupakkaan sovelletaan, mitä tässä laissa piippu- ja savuketupakasta säädetään.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17 §

Tällä lailla kumotaan tupakkaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annettu laki (875/79) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Edellä 1 momentissa mainitussa laissa tarkoitetusta nuuskasta ja purutupakasta on 28 päivään helmikuuta 1995 saakka suoritettava tupakkaverona perusveroa 20 prosenttia tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Lisäksi tuotteista on suoritettava sanottuna aikana tupakkaveron lisäveroa 24 prosenttia vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin enintään 95 markkaa kilolta. Nuuskasta ja purutupakasta suoritettavan tupakkaveron verovelvollisuudesta, veron määräämisen perusteista ja muutoinkin on voimassa, mitä tässä laissa säädetään savukepaperista.

HE 237/94, VaVM 90/94, Neuvoston direktiivi 72/464/ETY; EYVL N:o L 303, 31.12.1972, s. 1, 77/805/ETY; EYVL N:o L 338, 28.12.1977, s. 22, 79/32/ETY; EYVL N:o L 10, 16.1.1979, s. 8, 92/78/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 5, 92/79/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 8, 92/80/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 10, 92/83/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 21, 92/84/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 29
VEROTAULUKKO A
Sovelletaan 1.1.–30.6.2022
TuoteTuote-ryhmäSenttiä/yksikköProsenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet1.8,32/kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.32,24/kpl
Sikarit ja pikkusikarit
-- Sikarit2.6,52/kpl34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero2A.32,24/kpl
-- Pikkusikarit2B.6,52/kpl34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero2C.32,24/kpl
Piippu- ja savuketupakka3.8,35/g48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.5,95/g52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.21,43/g
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen7.30,00/ml
-- nikotiiniton7A.30,00/ml
Kuumennettava tupakkatuote8.30,00/g
VEROTAULUKKO B
Sovelletaan 1.7.–31.12.2022
TuoteTuote-ryhmäSenttiä/yksikköProsenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet1.8,69/kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.33,28/kpl
Sikarit ja pikkusikarit
-- Sikarit2.8,54/kpl34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero2A.33,28/kpl
-- Pikkusikarit2B.8,54/kpl34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero2C.33,28/kpl
Piippu- ja savuketupakka3.9,15/g48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.6,65/g52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.23,41/g
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen7.30,00/ml
-- nikotiiniton7A.30,00/ml
Kuumennettava tupakkatuote8.30,00/g
VEROTAULUKKO C
Sovelletaan 1.1.–30.6.2023
TuoteTuote-ryhmäSenttiä/yksikköProsenttia vähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet1.9,06/kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.34,32/kpl
Sikarit ja pikkusikarit
-- Sikarit2.10,56/kpl34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero2A.34,32/kpl
-- Pikkusikarit2B.10,56/kpl34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero2C.34,32/kpl
Piippu- ja savuketupakka3.9,95/g48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.7,35/g52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.25,39/g
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen7.30,00/ml
-- nikotiiniton7A.30,00/ml
Kuumennettava tupakkatuote8.30,00/g
VEROTAULUKKO D
Sovelletaan 1.7.2023 lukien
TuoteTuote-ryhmäSenttiä/yksikköProsenttia vähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet1.9,43/kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.35,36/kpl
Sikarit ja pikkusikarit
-- Sikarit2.12,58/kpl34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero2A.35,36/kpl
-- Pikkusikarit2B.12,58/kpl34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero2C.35,36/kpl
Piippu- ja savuketupakka3.10,75/g48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.8,05/g52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.27,37/g
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen7.30,00/ml
-- nikotiiniton7A.30,00/ml
Kuumennettava tupakkatuote8.30,00/g

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.10.1995/1203:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 66/95, VaVM 10/95, EV 51/95

23.12.1999/1226:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 178/1999, VaVM 32/1999, EV 140/1999

26.10.2001/922:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

14.6.2002/497:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

HE 31/2002, VaVM 5/2002, EV 68/2002, Neuvoston direktiivi 2002/10/EY ; EYVL N:o L 46, 12.2.2002, s. 26

21.11.2008/748:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

HE 115/2008, VaVM 14/2008, EV 108/2008

4.12.2009/1021:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

HE 134/2009, VaVM 31/2009, EV 181/2009

17.12.2010/1125:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 188/2010, VaVM 40/2010, EV 202/2010, Neuvoston direktiivi 2010/12/EU; EUVL N:o L50, 27.2.2010, s. 1

16.12.2011/1314:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 94/2011, VaVM 18/2011, EV 81/2011

21.12.2012/969:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

HE 145/2012, HaVM 21/2012, EV 150/2012

13.12.2013/886:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 111/2013, VaVM 21/2013, StVL 15/2013, EV 141/2013

28.11.2014/977:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 127/2014, VaVM 15/2014, EV 128/2014

17.12.2015/1497:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 36/2015, VaVM 10/2015, EV 51/2015

29.6.2016/555:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2016.

HE 15/2016, StVM 7/2016, EV 83/2016

9.12.2016/1071:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa valmistaa sähkösavukenesteitä, on haettava kuukauden kuluessa lain voimaantulosta valmisteverotuslaissa (182/2010) tarkoitettua verottoman varaston ja valtuutetun varastonpitäjän lupaa.

Verovelvollinen, joka on jättänyt 2 momentissa tarkoitettua lupaa koskevan hakemuksen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta Tullille, on oikeutettu toimimaan hakemuksen mukaisesti valtuutettuna varastonpitäjänä tai rekisteröitynä vastaanottajana hakemuksen jättöpäivästä lukien siihen asti, kun Tulli on antanut hakemukseen päätöksen. Valmisteverotuslaissa säädettyjen luvan edellytysten täyttyessä lupa myönnetään takautuvasti lain voimaantulosta.

HE 138/2016, VaVM 16/2016, EV 172/2016

16.12.2016/1185:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 159/2016, VaVM 17/2016, EV 178/2016

1.12.2017/838:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 110/2017, VaVM 10/2017, EV 115/2017

29.11.2019/1118:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 25/2019, VaVM 6/2019, EV 25/2019

13.11.2020/772:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 54/2020, PeVL 21/2020, VaVM 16/2020, EV 112/2020

3.12.2021/1063:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

HE 143/2021, VaVM 15/2021, EV 166/2021

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.