Seurattu SDK 761/2022 saakka.

22.12.1993/1385

Postitoiminta-asetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Liikenneministerin esittelystä säädetään 29 päivänä lokakuuta 1993 annetun postitoimintalain (907/93) nojalla:

1 §
Postitoimintalain soveltamisalan rajoitukset

Postitoimintalaki (907/93) ei koske lehtien kuljetusta ja jakelua eikä rajoitettua, merkitykseltään vähäistä lähetysten kuljetusta ja jakelutoimintaa. Postitoimintalaki ei myöskään koske erillisellä asiakaskohtaisella kuljetusnopeuteen ja -varmuuteen perustuvalla tai muulla vastaavalla yksilöllisellä sopimuksella sovittua lähetysten kuljetus- ja jakelutoimintaa, mikäli toiminta ei vaikeuta kohtuuttomasti valtakunnallisen postitoiminnan hoidon kokonaisuutta.

2 §
Postilähetys

Postitoimintalain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun postilähetyksen lyhyempi sivu saa olla enintään 25 senttimetriä, pidempi sivu enintään 40 senttimetriä ja paksuus enintään 3 senttimetriä. Edellä mainituista mitoista voidaan vähäisessä määrin poiketa, edellyttäen kuitenkin että lähetys kokonsa puolesta voidaan jakaa postiluukkuun ja -laatikkoon. Postilähetyksen enimmäispaino on kaksi kilogrammaa.

Postilähetykset voidaan postilaitoksen toimitusehdoissa luokitella eri postilähetyslajeihin (tuotteisiin) niille kuuluvine lisäpalveluineen ja muine ominaisuuksineen.

Postilähetyksen muodosta sekä vastaanottajan ja lähettäjän osoitetieto- ja maksumerkinnöistä annetaan tarkemmat ohjeet toimitusehdoissa.

2 a § (29.1.1999/76)
Postipalveluiden laatustandardi

Postilaitoksen on jaettava ne postilähetykset, jotka on jätetty sen välitettäviksi ja seuraavana työpäivänä jaettaviksi ja joista on maksettu voimassa oleva maksu siten, että lähetyksistä vähintään 85 prosenttia on perillä seuraavana työpäivänä ja vähintään 95 prosenttia viimeistään toisena työpäivänä.

2 b § (29.1.1999/76)
Postilaitoksen kustannuslaskenta

Postilaitoksen kustannuslaskennan tulee olla avointa ja syrjimätöntä.

3 §
Toimilupahakemus

Valtioneuvostolle osoitetusta postitoimintaa koskevasta toimilupahakemuksesta tulee käydä ilmi:

1) hakijan nimi ja kotipaikka;

2) alue, jolle toimilupaa haetaan;

3) tiedot siitä minkälaatuista postitoimintaa on tarkoitus harjoittaa;

4) selvitys postipalvelujen toimitusehdoista;

5) selvitys siitä, että hakija on vakavarainen ja ilmeisesti kykenee säännölliseen postitoimintaan.

Hakemukseen on liitettävä kauppa- tai yhdistysrekisterinote tai muu vastaava selvitys, yhtiöjärjestys tai sitä vastaava yhtiö- tai muu sopimus, tarvittaessa säädekirja, säätiön, yhdistyksen tai osuuskunnan säännöt sekä kahdeksi vuodeksi laadittu harjoitettavan postitoiminnan yleissuunnitelma sekä rahoituslaskelma. Jos hakija on yhteisö, hakemukseen on oheistettava hakijan viimeksi vahvistettu tilinpäätös ja toimintakertomus sekä luettelo hakijan omistajista, osakkaista tai jäsenistä taikka muista henkilöistä tai yhteisöistä, jotka käyttävät hakijana olevassa yhteisössä päätösvaltaa.

4 §
Postilaitoksen oikeus kieltäytyä postilähetyksen vastaanottamisesta tai välittämisestä

Postilaitoksella on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tai välittämästä postilähetystä:

1) jos lähetys sisältää vaarallisia aineita, esineitä tai tuotteita, joiden kuljettaminen on laissa kielletty taikka jotka ovat muulla tavalla lain vastaisia tai aiheuttavat ilmeistä vaaraa ihmisille tai omaisuudelle;

2) jos lähetys sisältää eläviä hyönteisiä tai muita eläviä eläimiä;

3) jos lähetyksen sisältö on erityisen arka lämmölle tai kylmyydelle;

4) jos vakuuttamaton lähetys sisältää rahaa, arvopapereita tai muuta arvokasta; tai

5) jos lähettäjänä on yritysasiakas, joka on olennaisesti laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa postilaitokselle.

5 §
Postilaitoksen vastuu

Postitoimintalain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun postilähetyksen katoamisesta tai vahingoittumisesta johtuvan vahingonkorvauksen enimmäismäärät ovat seuraavat:

1) postivakuutettu lähetys vakuutusarvoon saakka;

2) tavallinen kirje 500 markkaa; ja

3) muut postilähetykset 3 000 markkaa lähetyksen tai lähetyserän osalta.

Postilaitos ja asiakas voivat sopia vahingonkorvauksen enimmäismäärästä toisin kuin 1 momentissa on säädetty.

6 §
Maksujen palauttaminen

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun vahingonkorvauksen suorittamisen lisäksi postilaitoksen tulee palauttaa lähetyksen kuljettamisesta postilaitokselle suorittu maksu. Mikäli lähetys on kadonnut tai vahingoittunut vain osittain, palautetaan vastaava osa kuljetusmaksua.

Postilaitos ja asiakas voivat sopia postilaitokselle suoritetun maksun palauttamisesta toisin kuin 1 momentissa säädetään.

7 §
Avattuun postilähetykseen tehtävät merkinnät

Postitoimintalain 9 §:n mukaisena perillesaamattomana lähetyksenä avatun postilähetyksen päällykseen tai erilliseen liitteeseen on merkittävä, missä ja milloin lähetys on avattu, kuka lähetyksen on avannut, miksi lähetys on avattu ja minkä säännöksen nojalla avaaminen on tapahtunut. Merkintä on vahvistettava avaajan allekirjoituksella.

8 §
Tarkempien määräysten ja ohjeiden antaminen

Liikenneministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.1.1999/76:

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 1999.

Parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY; EYVL N:o L 15, 21.1.1998, s. 14

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.