Seurattu SDK 482/2020 saakka.

8.2.1991/254

Nimiasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 9 päivänä elokuuta 1985 annetun nimilain (694/85) 17 §:n 1 momentin, 26 §:n 3 momentin ja 34 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 17 §:n 1 momentti on 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (253/91):

1 § (14.2.1997/135)

Kun kihlakumppanit pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa, avioliiton esteiden tutkijan on toimitettava heille kirjallinen selostus nimilain (694/1985) 2 ja 3 luvun säännöksistä puolison ja lasten sukunimestä sekä sukunimen muuttamisesta.

NimiL 694/1985 on kumottu Etu- ja sukunimiL:lla 946/2017. Ks. AvioliittoL 234/1929 I osa 3 luku. Ks. myös AvioliittoA 820/1987 5 c §.

2 §

Vihkijän on merkittävä avioliittoasetuksen (820/87) 10 §:n 2 momentissa mainittuun ilmoitukseen:

1) yhteinen sukunimi, jonka puolisot ovat päättäneet ottaa;

2) sukunimi, jonka puoliso on ilmoittanut ottavansa henkilökohtaiseen käyttöönsä yhteisen sukunimen edellä.

3 §

Ennen lapseksiottamisen vahvistamista tuomioistuimen on tiedusteltava, kumman ottovanhemman sukunimen lapsi saa, jos ottovanhempien on nimilain 3 §:n 1 momentin nojalla valittava lapsen sukunimi.

Kun tuomioistuin vahvistaa alaikäisen lapsen lapseksiottamisen, sen on päätöksessään mainittava se sukunimi, jonka ottolapsi nimilain 3 §:n 1 momentin perusteella saa, taikka että ottolapsi säilyttää oman sukunimensä.

NimiL 694/1985 on kumottu L:lla 946/2017, ks. Etu- ja sukunimiL 946/2017 2 luku 8 §. Ks. myös Adoptiolaki 22/2012 20 §.

4 §

Nimilain 6 §:ssä, 8 a §:n 3 momentissa, 9 §:n 3 momentissa, 32 c §:ssä ja 38 §: ssä tarkoitettu kirjallinen ilmoitus nimen muuttamisesta tehdään väestörekisterikeskuksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja lomakkeita saa maksutta maistraatista. Maistraatin on pidettävä lomakkeita niitä tarvitsevien saatavissa. (21.5.1999/597)

NimiL 694/1985 on kumottu L:lla 946/2017, ks. Etu- ja sukunimiL 946/2017 3 luku.

5 § (21.5.1999/597)

Hakemukseen, joka koskee nimilain 15 §:ssä tarkoitettua sukunimen muuttamista tai nimilain 32 d §:ssä tarkoitettua etunimen muuttamista, on liitettävä asian ratkaisemista varten tarpeelliset selvitykset.

NimiL 694/1985 on kumottu L:lla 946/2017, ks. Etu- ja sukunimiL 946/2017 3 luku 25 ja 26 §.

6 § (10.12.2015/1463)

Nimilain 17 §:n 1 momentissa ja 32 d §:n 3 momentissa tarkoitettua nimilautakunnan lausuntoa ei pyydetä, jos hakemus koskee:

1) alaikäisen lapsen sukunimen muuttamista hänen vanhempansa sukunimeksi;

2) hakijan sukunimen muuttamista sukunimeksi, joka hänellä on ollut aikaisemmin;

3) hakijan sukunimen muuttamista sukunimeksi, joka on vakiintuneesti kuulunut hänen esivanhemmalleen korkeintaan neljännessä polvessa hakijasta luettuna;

4) hakijan sukunimen muuttamista hänen aviopuolisonsa sukunimeksi ja puoliso on antanut siihen suostumuksensa;

5) nimilain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun sukunimen ottamista henkilökohtaiseen käyttöön puolisoiden yhteisen sukunimen edellä avioliiton aikana tai sen päätyttyä;

6) nimilain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetusta sukunimestä luopumista puolisoiden yhteisen sukunimen edellä avioliiton aikana tai sen päätyttyä;

7) hakijan etunimen muuttamista etunimeksi, joka hänellä on ollut aikaisemmin;

8) hakijan etunimen muuttamista etunimeksi, joka on Suomessa käytössä etunimenä samalla sukupuolella, jollei ole syytä epäillä, että etunimen hyväksymiselle on nimilain 32 b §:ssä tarkoitettu este.

Maistraatti voi kuitenkin pyytää nimilautakunnan lausunnon 1 momentissa tarkoitetusta hakemuksesta, jos se katsoo, että siihen on erityinen syy. Lausuntopyynnössä on ilmoitettava tämä syy.

NimiL 694/1985 on kumottu L:lla 946/2017, ks. Etu- ja sukunimiL 946/2017 3 luku 30 §. Ks. myös A nimilautakunnasta 804/1985.

7 §

Saatuaan nimilautakunnan lausunnon sukunimen muuttamista koskevasta hakemuksesta maistraatin on viipymättä toimitettava nimilain 18 §:ssä tarkoitettu tiedotus viralliseen lehteen julkaistavaksi. Tiedotuksessa on kehotettava jokaista, jolla nimilain 19 §:n mukaan on oikeus tehdä muistutus, esittämään muistutuksensa maistraatille 30 päivän kuluessa siitä, kun tiedotus on julkaistu virallisessa lehdessä. (21.5.1999/597)

Tiedotukset julkaistaan virallisessa lehdessä kuukausittain kunkin kalenterikuukauden ensimmäisessä numerossa.

NimiL 694/1985 on kumottu L:lla 946/2017, ks. Etu- ja sukunimiL 946/2017 3 luku 29 §. Ks. myös L virallisesta lehdestä 268/1931.

8 § (21.5.1999/597)

Kun päätös, jolla hakemus sukunimen tai etunimen muuttamisesta on hyväksytty, on saanut lainvoiman, maistraatin on viipymättä merkittävä uusi nimi väestötietojärjestelmään. Jos päätökseen on haettu muutosta, lääninoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden on viipymättä ilmoitettava uusi nimi väestörekisterikeskukselle. Ilmoitus tehdään väestörekisterikeskuksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

Jäljennös maistraatin, lääninoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä sukunimen tai etunimen muuttamista koskevassa asiassa on lähetettävä tiedoksi nimilautakunnalle.

9 §

Kun tuomioistuimen nimilain 23 ja 24 §:n nojalla antama päätös on saanut lainvoimaNimiL 694/1985 on kumottu Etu- ja sukunimiL:lla 946/2017.n, alioikeuden tai, jos päätökseen on haettu muutosta, hovioikeuden tai korkeimman oikeuden on viipymättä ilmoitettava menetetyn sukunimen tilalle tullut sukunimi väestörekisterikeskukselle.

NimiL 694/1985 on kumottu Etu- ja sukunimiL:lla 946/2017.

10 § (21.5.1999/597)

Nimilain 26 §:n 3 momentissa tarkoitettu vaatimus Suomen lain soveltamisesta sukunimen määräytymiseen ja nimilain 32 e §:ssä tarkoitettu vaatimus Suomen lain soveltamisesta etunimen määräytymiseen on tehtävä ilmoittamalla Suomen lain mukainen sukunimi tai etunimi sille maistraatille, jonka virka-alueella ilmoituksen tekijällä on tai on viimeksi ollut kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta. Jos ilmoituksen tekijällä ei ole ollut kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, ilmoitus on tehtävä sille maistraatille, jonka virka-alueella ilmoituksen tekijällä on väestökirjanpitokunta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus voidaan antaa myös väestörekisterikeskukselle. Vieraassa valtiossa ilmoitus voidaan antaa Suomen edustustolle, jonka tulee toimittaa ilmoitus väestörekisterikeskukselle.

Suomen kansalainen, jolla sukunimen tai etunimen määräytymisen hetkellä on ollut kotipaikka vieraassa valtiossa mutta joka tämän jälkeen on muuttanut pysyvästi Suomeen, voi tehdä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vuoden kuluessa sen kalenteri vuoden päättymisestä, jonka kuluessa hänen on katsottava saaneen kotipaikan Suomessa.

NimiL 694/1985 on kumottu L:lla 946/2017, ks. Etu- ja sukunimiL 946/2017 4 luku 35 §. Ks. myös KotikuntaL 201/1994 2 luku.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä lokakuuta 1985 annettu sukunimiasetus (803/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa nimilautakunnassa vireillä olevat lausuntopyynnöt, jotka koskevat 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja hakemuksia, nimilautakunta käsittelee loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.2.1997/135:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

14.3.1997/222:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Jos sukunimen muuttamista koskeva hakemus on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin edelleen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

21.5.1999/597:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Jos sukunimen tai etunimen muuttamista koskeva hakemus on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, hakemukseen ja sen käsittelyyn sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

10.12.2015/1463:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.