Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

17.1.1991/118

Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (19.12.2008/996)

Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006) tarkoitetulla maatalousyrittäjällä ja apurahansaajalla on oikeus saada korvaukseksi sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä päivärahaa sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuna omavastuuaikana siten kuin tässä laissa säädetään.

Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitos.

2 § (19.12.2008/996)

Maatalousyrittäjällä ja apurahansaajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on työkyvyttömyyden alkaessa voimassa maatalousyrittäjän eläkelaissa säädettyä vähimmäiseläketurvaa koskeva vakuutus tai vireillä hakemus vakuutuksen saamiseksi. Mitä jäljempänä tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetään maatalousyrittäjästä sovelletaan myös apurahansaajaan.

3 §

Päivärahaa suoritetaan työkyvyttömyyden ajalta sen alkamispäivää ja kolmea sitä seuraavaa päivää lukuun ottamatta jokaiselta viikonpäivältä enintään 1 §:ssä tarkoitetun omavastuuajan loppuun. (22.11.1996/903)

Jos työkyvyttömyys on jatkunut 1 §:ssä tarkoitetun omavastuuajan yli, edellytyksenä päivärahan suorittamiselle omavastuuajalta on, että maatalousyrittäjälle myönnetään sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa.

Päivärahan suorittamisen edellytyksenä on, että maatalousyrittäjä osoittaa työkyvyttömyytensä lääkärin tai sairaanhoitolaitoksen antamalla todistuksella.

4 § (8.4.2016/231)

Maatalousyrittäjällä ei ole oikeutta tämän lain mukaiseen päivärahaan, jos hänellä on samalta ajalta ja saman työkyvyttömyyden johdosta oikeus saada maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) mukaista ansionmenetyskorvausta työtapaturman tai ammattitaudin perusteella taikka työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015), liikennevakuutuslain (279/1959), sotilasvammalain (404/1948), sotilastapaturmalain (1211/1990) tai jonkun muun lain nojalla sellaista korvausta, jonka suuruutta määrättäessä otetaan huomioon maatalousyrittäjätoiminnasta saadut ansiot.

SotilastapaturmaL 1211/1990 on kumottu L:lla sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 1521/2016.

5 §

Päivärahan suuruus on 1/514 maatalousyrittäjälle työkyvyttömyyden alkaessa vahvistettuna olleesta maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta työtulosta. (22.12.2006/1288)

Päivärahan suuruutta määrättäessä työtulo pyöristetään lähimpään euroon. (13.7.2001/644)

Jos maksettavan päivärahan määrä omavastuuajalta olisi pienempi kuin 10,09 euroa, päivärahaa ei makseta. (13.7.2001/644)

6 §

Päivärahaa on haettava kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen sitä halutaan suoritettavaksi. Hakemus on toimitettava kansaneläkelaitokselle, jos työkyvyttömyys, jonka ajalta päivärahaa haetaan, jatkuu 1 §:ssä säädetyn omavastuuajan jälkeen. Muussa tapauksessa hakemus on toimitettava maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai sen valtuuttamalle asiamiehelle. Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä päivärahan hakemisesta.

Korvaus voidaan myöntää, vaikka sitä ei olisi haettu määräajassa, jos epääminen myöhästymisen vuoksi olisi kohtuutonta. (7.8.2015/882)

Puhevallan käyttöön Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käsitellessä tämän lain mukaista asiaa sovelletaan, mitä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 81 §:ssä säädetään. (7.8.2015/882)

7 § (7.8.2015/882)

Maatalousyrittäjien eläkelaitos ratkaisee oikeuden tämän lain mukaiseen korvaukseen antamalla siitä asianosaiselle kirjallisen päätöksen. Mainittu päätös voidaan antaa automaattisessa tietojenkäsittelyssä aikaansaatuna asiakirjana, ja allekirjoitus voidaan merkitä päätökseen koneellisesti. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on annettava päätöksensä tiedoksi postitse kirjeellä lähettämällä se vastaanottajalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen.

Päätöksen antamiseen ja täytäntöönpanoon sovelletaan, mitä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 84 §:n 3 kohdan nojalla noudatetaan 30 päivän määräajasta päätöksen antamiselle ja 14 päivän määräajasta täytäntöönpanolle. Korvauksen maksamiseen sovelletaan, mitä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 93 §:n 1 momentissa säädetään. Jos päätöstä ei ole annettu tai täytäntöönpanoa aloitettu edellä säädetyssä määräajassa, noudatetaan, mitä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 104 §:ssä säädetään korvauksen maksamisesta viivästysajalta korotettuna.

Tämän lain nojalla maksettavaa korvausta ei saa siirtää toiselle.

8 § (7.8.2015/882)

Asianosainen, joka ei tyydy Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen antamaan päätökseen, saa hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (1316/2010) tarkoitetulta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella. Asianosainen, joka ei tyydy tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeuslaissa (132/2003) tarkoitetulta vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen antamaan päätökseen, joka koskee päivärahan suorittamista tämän lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, ei kuitenkaan saa hakea muutosta siltä osin kuin päätös perustuu hakijan oikeuteen saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa tai sanotun lain 8 luvun 7 §:n 1 momentin mukaisen omavastuuajan pituuteen.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää siitä päivästä lukien, jona asianosainen on saanut tiedon Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tai tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä. Jollei muuta näytetä, valittajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, jona päätös on postitettu valittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Valituskirjelmä on toimitettava muutoksenhakuajassa Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.

9 § (7.8.2015/882)

Itseoikaisuun valituksen johdosta ja valituksen siirtoon muutoksenhakuelimelle sovelletaan, mitä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 140 §:ssä säädetään. Muutoksenhakuajan jälkeen tulleen valituksen tutkimiseen sovelletaan, mitä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 141 §:ssä säädetään. Lainvoimaisen päätöksen oikaisuun, päätöksen poistamiseen sekä asia- ja kirjoitusvirheen korjaamiseen sovelletaan, mitä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 142–144 §:ssä säädetään.

Päätöksen täytäntöönpanoon muutoksenhausta huolimatta sovelletaan, mitä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 137 §:ssä säädetään.

Jos joku on saanut tämän lain mukaista päivärahaa aiheetta tai enemmän kuin tässä laissa säädetään, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on perittävä aiheettomasti maksettu päiväraha takaisin noudattaen, mitä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 145 §:ssä säädetään.

Jos maatalousyrittäjälle on myönnetty tämän lain mukainen korvaus ja myöhemmin ilmenee, että hänelle on myönnetty myös 4 §:ssä tarkoitettu korvaus, Maatalousyrittäjien eläkelaitos voi ilman päätöksen poistamista tai asianosaisen suostumusta oikaista antamansa päätöksen ja ratkaista asian uudelleen. (17.12.2020/1162)

9 a § (7.8.2015/882)

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toimintaan tämän lain toimeenpanoon liittyvissä asioissa sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) siten kuin maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 156 §:ssä säädetään julkisuuslain soveltamisesta.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella ja muutoksenhakuelimellä on oikeus saada tietoja tämän lain toimeenpanoa varten siten kuin maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 157 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa sekä 2 ja 3 momentissa säädetään. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella on oikeus antaa tämän lain toimeenpanoon perustuvia tietoja noudattaen, mitä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 158 §:n 1 ja 2 kohdassa säädetään.

Tietojen antamiseen ja saamiseen noudatetaan lisäksi, mitä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain:

1) 160 §:ssä säädetään teknisestä käyttöyhteydestä;

2) 161 §:ssä säädetään maatalousyrittäjän ja apurahansaajan taloudellista asemaa koskevista tiedoista;

3 kohta on kumottu L:lla 17.4.2020/233.

4) 167 §:ssä säädetään tietojen maksuttomuudesta.

9 b § (17.4.2020/233)

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), jäljempänä tietosuoja-asetus, tarkoitetulla rekisteröidyllä ei ole asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista oikeutta siihen, että Maatalousyrittäjien eläkelaitos rajoittaa henkilötietojen käsittelyä silloin, kun se hoitaa tämän lain mukaista tehtävää, jos rekisteröidyn vaatimus käsittelyn rajoittamisesta on ilmeisen perusteeton.

10 §

Tästä laista aiheutuneet kustannukset maksetaan valtion varoista. Tämän lain mukaisesta toiminnasta Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle aiheutuneet hoitokulut yhdistetään sen maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen toiminnan hoitokuluihin. Tämän lain mukaisia hoitokuluja ei kuitenkaan lueta mukaan maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 146 §:ssä tarkoitettuihin kokonaiskustannuksiin. (7.8.2015/882)

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maatalousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä ne perusteet, joiden mukaan 1 momentissa tarkoitetut hoitokulut lasketaan.

Valtion tulee suorittaa kunakin vuonna kuukausittain ennakkona määrä, joka vastaa 1 momentin mukaisesti valtion suoritettavaksi arvioitua määrää. Ennakot määrätään ja maksetaan yhdessä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 150 §:ssä tarkoitettujen ennakkojen kanssa. (7.8.2015/882)

4 momentti on kumottu L:lla 7.8.2015/882.

11 §

Kansaneläkelaitoksen on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava maksutta tämän lain mukaisen päivärahan käsittelemistä varten tarvittavat tiedot maatalousyrittäjien eläkelaitokselle. Tiedot voidaan toimittaa teknisen käyttöyhteyden avulla.

12 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Tässä laissa tarkoitettua päivärahaa maksetaan työkyvyttömyydestä, joka on alkanut lain tultua voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 211/90, sosvk.miet. 33/90, svk.miet. 147/90

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.11.1993/978:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tätä lakia sovelletaan työkyvyttömyyteen, joka on alkanut lain tultua voimaan.

HE 185/93, StVM 24/93

22.11.1996/903:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

HE 175/1996, StVM 27/1996, EV 157/1996

13.7.2001/644:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Päätös tämän lain mukaisen etuuden määrästä voidaan antaa euromääräisenä jo ennen tämän lain voimaantuloa, jos päätös kohdistuu lain voimaantulon jälkeiseen aikaan.

HE 60/2001, StVM 14/2001, EV 52/2001

21.2.2003/137:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Haettaessa muutosta ennen lain voimaantuloa annettuun tapaturmalautakunnan päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 101/2002, LaVM 23/2002, EV 232/2002

22.12.2006/1288:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

HE 196/2006, StVM 42/2006, EV 201/2006

22.12.2006/1313:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Lakia sovelletaan hakemuksiin, jotka tulevat vireille 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen. Tämän lain voimaan tullessa vakuutusoikeudessa vireillä olevat poistohakemukset ratkaistaan vakuutusoikeudessa.

HE 167/2006, StVM 34/2006, EV 168/2006

19.12.2008/996:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tätä lakia sovelletaan päivärahaan, kun apurahansaajan työkyvyttömyys alkaa 1 päivänä tammikuuta 2009 tai sen jälkeen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 92/2008, StVM 22/2008, EV 132/2008

7.8.2015/882:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tätä lakia sovelletaan korvaukseen, jossa työkyvyttömyys on alkanut lain voimaan tullessa tai sen jälkeen.

Mitä tämän lain 4 §:ssä säädetään maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta korvauksesta, sovelletaan myös vastaavaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) tai tapaturmavakuutuslain (608/1948) nojalla myönnettyyn korvaukseen.

Tällä lailla kumotaan sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun asetuksen (899/1991) 3 §:n 4 momentti.

HE 278/2014, StVM 50/2014, MmVL 47/2014, TyVL 17/2014, EV 320/2014

8.4.2016/231:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2016.

Tätä lakia sovelletaan päivärahaan, jossa työkyvyttömyys on alkanut lain voimaan tullessa tai sen jälkeen.

Mitä tässä laissa säädetään maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta korvauksesta, sovelletaan myös vastaavaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) tai tapaturmavakuutuslain (608/1948) nojalla myönnettyyn korvaukseen.

HE 152/2015, StVM 2/2016, EV 17/2016

17.4.2020/233:

Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2020.

HE 87/2019, StVM 1/2020, EV 12/2020

17.12.2020/1162:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 181/2020, StVM 35/2020, EV 162/2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.