Seurattu SDK 834/2023 saakka.

29.12.1989/1322

Nimikirja-asetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 24 päivänä marraskuuta 1989 annetun nimikirjalain (1010/89) nojalla:

Nimikirjan pitäminen eräistä henkilöstöryhmistä
1 § (21.6.2000/612)

Nimikirjaa ei tarvitse pitää, jos virasto tai laitos niin päättää, työllisyyslaissa (275/1987) tarkoitetuilla työllisyys- ja työmäärärahoilla palkatuista henkilöistä tai vuosittain talousarviossa korkeakouluopiskelijoiden tai ammattikorkeakouluopiskelijoiden tai ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden harjoitteluun valtionhallinnossa myönnetyillä määrärahoilla palkatuista harjoittelijoista.

Työllisyyslaki 275/1987 on kumottu L:lla julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002. Ks. L julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012.

Nimikirjatiedot
2 §

Nimikirjaan talletetaan virkamiehestä ja työntekijästä seuraavat tiedot:

1) nimikirjalain (1010/1989) 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitut tiedot sekä kansalaisuus, virka-asema taikka ammatti- tai tehtävänimike; (21.6.2000/612)

2) seuraavat koulutustiedot;

a) kansakoulun, kansalaiskoulun, keskikoulun, peruskoulun tai perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai ylioppilastutkinto taikka lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa sekä kieli, jolla koulutus on saatu ja ylioppilastutkinto on suoritettu sekä koulutuksen ja ylioppilastutkinnon suorituspäivä;

b) ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa suoritetut tutkinnot; tarvittaessa tutkintoon liittyvä arvo; oppilaitos; kieli, jolla korkeakoulututkintoon vaadittava kypsyysnäyte on suoritettu; suorituspäivä;

c) muut tutkinnot, pätevyys- ja kelpoisuustodistukset sekä sellaiset opintosuoritukset korkeakouluissa, jotka lain tai asetuksen mukaan kulloinkin ovat kelpoisuusvaatimuksena siihen valtion viraston tai laitoksen virkaan, jossa virkamies tai jossa tehtävässä työntekijä on;

d) valtiovarainministeriön määräämien perusteiden mukaisesti huomattava valtion henkilöstökoulutus;

e) valtiovarainministeriön määräämien perusteiden mukaan muu koulutus; sekä

f) ulkomailla suoritetut a, b, c ja e alakohdassa tarkoitettuja tutkintoja vastaavat tutkinnot sekä ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta Suomessa suoritettaviin korkeakouluopintoihin annettu päätös ja Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain (1597/1992) nojalla annettu rinnastamispäätös;

3) suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetussa asetuksessa (442/87) tarkoitetut kielitutkinnot, korvaavat kielikokeet, arvosanat ja opintosuoritukset, muut lain tai asetuksen taikka niiden nojalla annettujen määräysten mukaan valtion virkaan tai tehtävään kelpoisuusvaatimukseksi säädetyt kielitutkinnot, opintosuoritukset ja todistukset kielitaidosta, virallisista kääntäjistä annettuun lakiin (1148/88) perustuvat tutkinnot sekä yleisistä kielitutkinnoista annetussa laissa (668/94) tarkoitetut yleiset kielitutkinnot; (27.10.1995/1239)

4) erivapauspäätökset, jotka koskevat valtion viran kelpoisuusvaatimuksia, ikälisää tai vuosilomaa;

5) tieto virkavalan ja tuomarinvalan vannomisesta tai niitä vastaavien vakuutusten taikka kirjallisen vakuutuksen antamisesta;

6) asevelvollisuuden suorittaminen varusmiespalveluksena, aseettomana palveluksena tai siviilipalveluksena, asevelvollisuuden suorittamisesta vapauttaminen, naisten vapaaehtoinen asepalvelus, sotilasarvo sekä sotatilan aikainen sota-, lotta- tai muu vastaava palvelus; (21.6.2000/612)

7) seuraavat palvelussuhteet:

a) virkasuhteet, virkasuhteeseen verrattavat julkisoikeudelliset palvelussuhteet ja työsopimussuhteet valtioon: työnantaja; viran tai tehtävän nimi, laji ja hoitotapa; palvelussuhteen alkamis- ja päättymispäivä; osa-aikaisten palvelussuhteiden osalta työaikajärjestely; viran hoito-osuus; virkaan kuuluva arvonimi;

b) muut virkasuhteet ja työsopimussuhteet: työnantaja; viran, toimen tai tehtävän nimi ja hoitotapa; palvelussuhteen alkamis- ja päättymispäivä sekä osa-aikaisten palvelussuhteiden osalta työaikajärjestely;

8) toiminta ammatin, elinkeinon tai liikkeen harjoittajana: toimiala, toiminimi, toiminnan alkamis- ja päättymispäivä;

9) toiminta kansanedustajana tai valtioneuvoston jäsenenä, tehtävän alkamis- ja päättymispäivä;

10) tutkimus- tai vastaava muu työ stipendin tai apurahan turvin;

11) sivutoimiluvat;

12) huomattavat luottamustehtävät valtiovarainministeriön määräämien perusteiden mukaan ja virkamiehen tai työntekijän nimikirjaan talletettavaksi ilmoittama toiminta kuntalaissa (365/1995) tarkoitettuna kunnan tai kuntayhtymän luottamushenkilönä; (21.6.2000/612)

13) seuraavat virantoimituksen tai työnteon keskeytykset:

a) keskeytykset, jotka sellaisenaan tai yhdessä muiden keskeytysten kanssa vaikuttavat ikälisään, palvelusvuosilisään tai vuosilomaan oikeuttavan ajan määräytymiseen; keskeytyksen syy ja alkamis- ja päättymispäivä; sekä

b) keskeytykset riippumatta niiden vaikutuksesta valtion palvelussuhteeseen liittyvän etuuden määräytymiseen, jos samanperusteinen keskeytys on jatkunut yhdenjaksoisesti yli 60 päivää tai samanperusteisten erillisten keskeytysten yhteenlaskettu kesto kalenterivuoden aikana ylittää 60 päivää; keskeytyksen syy;

c) virantoimituksesta pidättäminen; pidättämisen syy ja alkamis- ja päättymispäivä;

d) luvaton poissaolo; alkamis- ja päättymispäivä;

14) eläkepäätös sekä eläkejärjestelmän valintaa ja valtion virkamieslain (755/86) 12 luvun soveltamista koskevat ilmoitukset;

15) tasavallan presidentin tai ulkovaltojen myöntämät kunniamerkit ja arvonimet, muut avoimella kirjeellä tai muulla leimaveron alaisella asiakirjalla todellisen viran seuraamatta myönnetyt arvonimet, varatuomarin arvonimi sekä valtion virka-ansiomerkki; sekä (27.10.1995/1239)

16) nimikirjalain 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut rangaistukset.

L 1597/1992 on kumottu L:lla 1093/2007. Ks. L ammattipätevyyden tunnustamisesta 1093/2007. A 442/87 on kumoutunut. Ks. L julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003. L 1148/1988 on kumottu L:lla 1231/2007. Ks. L aktuarisoiduista kääntäjistä 1231/2007. L 668/1994 on kumottu L:lla 964/2004. Ks. L yleisistä kielitutkinnoista 964/2004.

3 §

Nimikirjalain 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu rangaistus merkitään nimikirjaan, vaikka tuomio tai päätös ei olisi saavuttanut lainvoimaa. Merkintä on viipymättä muutettava vastaamaan muutoksenhaun johdosta annettua tuomiota tai päätöstä.

Nimikirjassa oleva merkintä virantoimituksesta pidättämisestä on poistettava, jos virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös tai virantoimituksesta pidättämisen perusteena ollut irtisanominen tai virkasuhteen purkamista koskeva päätös kumotaan taikka virkamiehen virantoimituksesta pidättämisen syynä olleessa oikeudenkäynnissä ei ole todettu syyllistyneen rangaistavaan tekoon. (27.10.1995/1239)

4 §

Nimikirjaan ei saa merkitä muita kuin 2 §:ssä säädettyjä tai valtiovarainministeriön tämän asetuksen nojalla määräämiä tietoja.

Nimikirjanote
5 § (21.6.2000/612)

Nimikirjatiedot luovutetaan nimikirjanotteella, jonka ryhmittelyn valtiovarainministeriö vahvistaa. Tietojen luovuttamisesta muulla viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitetulla tavalla säädetään nimikirjalain 9 §:ssä.

Virkamiehelle tai työntekijälle annettavaan nimikirjanotteeseen, joka annetaan valtion taikka kunnan tai kuntayhtymän viran tai tehtävän taikka itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen tehtävän hakemista varten, merkitään aina kaikki 2 §:ssä säädetyt tiedot. Muuta käyttötarkoitusta varten annettavaan otteeseen merkitään kaikki 2 §:ssä säädetyt tiedot, jollei nimikirjalain 7 §:stä tai 9 §:n 2 momentista muuta johdu.

6 §

Nimikirjanotteeseen ei saa merkitä muita kuin edellä 2 §:ssä säädettyjä tietoja. Nimikirjanotteessa ei saa olla siihen kuulumattomia liitteitä.

Nimikirjanotteessa ei saa käyttää korjauksia tai lyhennyksiä, jotka voisivat aiheuttaa epäselvyyksiä.

7 §

Nimikirjanotteen antajan on omakätisesti allekirjoitettava nimikirjanote.

8 §

Pyydettäessä tietoja nimikirjasta on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus on merkittävä nimikirjanotteeseen.

9 § (27.10.1995/1239)

9 § on kumottu A:lla 27.10.1995/1239.

Nimikirjatietojen siirtäminen
10 §

Virkamiehen tai työntekijän siirryttyä valtion toisen viraston tai laitoksen palvelukseen, on tälle virastolle tai laitokselle viipymättä toimitettava virkamiehestä tai työntekijästä nimikirjanote. Samalla on ilmoitettava myös kaikki kulumassa olevan ja sitä edeltävän lomanmääräytymisvuoden aikana tapahtuneet virantoimituksen tai työnteon keskeytykset ja niiden perusteet. Tarvittaessa tiedot voidaan siirtää myös koneellisen käyttöyhteyden avulla.

Erinäiset säännökset
11 §

Rangaistustiedot on poistettava nimikirjasta siten kuin nimikirjalain 8 §:ssä on säädetty.

12 §

Tämän asetuksen edellyttämien lomakkeiden kaavat vahvistaa valtiovarainministeriö.

13 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa valtiovarainministeriö.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.10.1995/1239:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1995.

21.6.2000/612:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.