Seurattu SDK 834/2023 saakka.

2.9.1985/757

Maa- ja metsätalousministeriön päätös turkiseläintarhaukselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Maa- ja metsätalousministeriö on 30.4.1971 annetun eläinsuojeluasetuksen (333/71) 13 §:n nojalla päättänyt:

EläinsuojeluL 91/1971, jonka nojalla EläinsuojeluA 333/1971 on annettu, on kumottu 1.7.1996 lukien EläinsuojeluL:lla 4.4.1996/247.

Soveltamisala
1 §

Tämä päätös koskee turkiseläinten ammattimaista kasvatusta turkistarhassa.

Tarha
2 §

Turkistarha on sijoitettava sellaiseen maastokohtaan, jossa ei ole esteitä tarhan puhtaanapidolle ja eläinten hoidolle. Tarhan sijoituspaikan ympäristössä ei saa olla sellaisia häiriölähteitä, joista aiheutuisi eläimille kohtuutonta haittaa.

Turkistarha on merkittävä lentoliikennettä varten erikseen sovittavalla merkinnällä.

3 § (6.9.1993/830)

Tarha-alue on aidattava. Minkki-, hilleri-, supikoira- tai kettutarhaa ei kuitenkaan tarvitse aidata, jos eläinten irtipääsy on estetty eristämällä varjotalot verkolla, laudalla tai muulla varmalla tavalla.

Juoksuhäkit ja pesäkopit
4 §

Minkeille ja muille samankokoisille eläimille tarkoitettujen juoksuhäkkien (minkkihäkki) pohjapinta-alan tulee olla vähintään 1 800 cm2 ja häkkikorkeuden vähintään 38 cm.

Pidettäessä emoa pentuineen tai täysikasvuista (yli 9 kk) uroseläintä yhdessä häkissä tulee pohjan vähimmäispinta-alan olla 2 100 cm2.

Samaan häkkiin saa pysyvästi sijoittaa vain yhden täysikasvuisen eläimen. Eläinten viihtyvyyden parantamiseksi saa yhteen häkkiin kuitenkin sijoittaa useampia hillereitä.

Ketuille ja muille samankokoisille eläimille tarkoitettujen perushäkkien vähimmäismittojen tulee olla seuraavat:

pituus 240 cm
leveys 105 cm
korkeus 60 cm

Perushäkki voidaan jakaa yhtäsuuriin osiin jäljempänä esitetyllä tavalla, jolloin eläinmäärä osahäkkiä kohden saa olla seuraava:

2 osahäkkiä – 3 eläintä molempiin

3 osahäkkiä – 2 eläintä kuhunkin

4 osahäkkiä – 1 eläin kuhunkin

5 §

Minkkihäkin pohjaverkon silmäkoko saa olla enintään 8,8 cm2. Pohjaverkon verkkolangan paksuuden tulee olla vähintään 1,8 mm.

Pentuja varten on minkkihäkin pohjalle imetyskautena asetettava riittävän tiheäsilmäinen suojaverkko (pentuverkko).

Kettuja ja muita samankokoisia eläimiä varten tarkoitetun häkin pohjaverkon silmäkoko saa olla enintään 11,5 cm2. Verkkolangan paksuuden tulee olla vähintään 2,1 mm ja siitoseläimille tarkoitetun häkin pohjaverkon tulee olla valmistettu muovipäällysteisestä metallilangasta.

6 §

Eläimet on suojattava haitalliselta sään vaikutukselta. Minkkihäkkien yhteydessä on oltava pesäkopit, jotka antavat eläimille tarvittavan suojan. Pesäkopeissa on oltava kylmänä vuodenaikana riittävästi kuivikkeita.

7 §

Häkkien väliin on jäätävä riittävästi tilaa eläinten hoitoa varten ja häkit on sijoitettava tai rakennettava siten, etteivät eri häkkien eläimet pääse vahingoittamaan toisiaan.

Tartuntojen estämiseksi tulee juoksuhäkkien olla riittävällä korkeudella maan pinnasta siten, että puhtaanapito voidaan esteettä suorittaa.

Kasvatettaessa eläimiä rakennuksen sisällä on soveltuvin osin noudatettava mitä edellä on sanottu ja lisäksi on huolehdittava rakennuksen riittävästä ilmastoinnista, valaistuksesta ja jätehuollosta.

Kerroshäkkien käyttö on kielletty.

Eläinten kuljetus
8 §

Kuljetettaessa eläviä turkiseläimiä tarhan ulkopuolella tulee kuljetushäkkien vähimmäiskoon olla seuraava:

Minkki Kettu
Pituus 49 cm 58 cm
Leveys 17 cm 40 cm
Korkeus 15 cm 47 cm

Kuljetuksen aikana saa kuljetushäkkiin sijoittaa vain yhden täysikasvuisen eläimen.

Sekä kuljetustilassa että kuljetushäkeissä on oltava riittävä ilmanvaihto.

yli 3 tuntia kestävän kuljetuksen aikana on eläimet juotettava ja yli 24 tuntia kestävän kuljetuksen aikana ne on ruokittava.

Eläinten hoito
9 §

Kasvatettaessa eläimiä turkistarhassa on niiden kuntoa ja terveydentilaa valvottava päivittäin. Eläinten saatavilla tulee olla vuodenajasta ja tarpeesta riippuen riittävästi juomavettä vetenä tai jäänä sekä tarvittava määrä ravintoa. Juoma-astioiden tulee olle sellaisia, etteivät ne vaurioita eläimiä.

Eläinten lopettaminen
10 §

Turkiseläinten lopettaminen on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti joko vaurioittamalla keskushermostoa tai sähkövirralla taikka maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston hyväksymällä tainnuttavalla aineella.

Yleiset määräykset
11 §

Tarkemmat määräykset ja ohjeet tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto, joka voi myös yksittäistapauksessa erityisestä syystä myöntää poikkeuksia tämän päätöksen määräyksistä.

12 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1985.

Uusia tarhoja perustettaessa ja uusia varjotaloja rakennettaessa on noudatettava tämän päätöksen määräyksiä.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa toiminnassa olevat turkistarhat on saatettava päätöksen 3, 4 ja 5 §:en mukaisiksi 1.1.1994 mennessä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

6.9.1993/830:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Ennen 1 päivänä marraskuuta 1985 toiminnassa olleiden turkistarhojen osalta sovelletaan turkiseläintarhaukselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 12 §:n 3 momentin siirtymäaikamääräyksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.