Seurattu SDK 834/2023 saakka.

23.8.1985/724

Asetus ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön 26 päivänä huhtikuuta 1985 annetun lain (355/85) 14 §:n nojalla:

Irrottaminen elävältä henkilöltä
1 § (27.11.1992/1130)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa elävän ihmisen elimen tai kudoksen irrottamiseen toisen ihmisen sairauden tai ruumiinvamman hoitoa varten on sen sairaalan haettava, jossa elin tai kudos aiotaan irrottaa.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen, joka koskee 18 vuotta täyttänyttä luovuttajaa, on liitettävä:

1 kohta on kumottu A:lla 5.12.1996/1010.

2) selvitys siitä, että luovuttajalle on selostettu toimenpiteen merkitys ja vaikutukset hänelle itselleen ja vastaanottajalle;

3) luovuttajan kirjallinen suostumus irrottamiseen;

4) lausunto elinsiirtokirurgiaa ja psykiatriaa edustavilta asiantuntijoilta, jollei ole kysymys uusiutuvan kudoksen irrottamisesta; elinsiirtokirurgian asiantuntijan lausunnosta tulee käydä selville luovuttajan ja vastaanottajan terveydentila ja sopivuus luovuttajaksi ja vastaanottajaksi sekä psykiatrian asiantuntijan lausunnosta luovuttajan psyykkinen terveydentila ja sopivuus luovuttajaksi; sekä

5) selvitys elimestä tai kudoksesta, joka aiotaan irrottaa.

3 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen, joka koskee alle 18 vuotiasta luovuttajaa, on liitettävä:

1 kohta on kumottu A:lla 5.12.1996/1010.

2) tarvittaessa selvitys uskotusta miehestä;

3) selvitys luovuttajan mielipiteestä, sikäli kuin se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden on mahdollista;

4) selvitys siitä, että huoltajalle tai uskotulle miehelle ja luovuttajalle, sikäli kuin se luovuttajan ikään ja kehitystasoon nähden on mahdollista, on selostettu toimenpiteen merkitys ja vaikutukset luovuttajalle ja vastaanottajalle;

5) huoltajan tai uskotun miehen kirjallinen suostumus irrottamiseen;

6) lausunto lastenpsykiatriaa tai lastentautien erikoisalaa edustavalta asiantuntijalta; lausunnosta tulee käydä selville luovuttajan kehitysaste ja terveydentila sekä sopivuus luovuttajaksi;

7) selvitys irrottamisen erityisestä syystä; sekä

8) selvitys siitä, mitä uusiutuvaa kudosta aiotaan irrottaa.

Irrottaminen kuolleelta
4 § (27.11.1992/1130)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa kuolleen ihmisen elimien ja kudoksien irrottamiseen lääkkeen valmistamista tai lääketieteellistä tutkimusta varten on sen sairaalan haettava, jossa elimiä ja kudoksia aiotaan irrottaa.

5 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä selvitys

1) elimistä ja kudoksista, joita aiotaan irrottaa;

2) irrottamistoimenpiteestä;

3) irrottamisen erityisestä lääketieteellisestä syystä;

4) siitä, missä mahdollinen kudoksien ja elimien edelleen käsittely tapahtuu;

5) siitä, kuka vastaa toiminnasta elimien ja kudoksien käsittelyn eri vaiheissa; sekä

6) toiminnan jatkuvuudesta.

Erityisiä säännöksiä
6 § (15.2.1991/315)

6 § on kumottu A:lla 15.2.1991/315.

7 § (27.11.1992/1130)

Elimien ja kudoksien irrottamisesta on pidettävä pöytäkirjaa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen määräämällä tavalla.

8 § (27.11.1992/1130)

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.2.1991/315:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

27.11.1992/1130:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat ohjeet jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

5.12.1996/1010:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.