Seurattu SDK 761/2022 saakka.

23.12.1982/1112

Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomalaisten alusten käyttäminen valaanpyyntiin on kielletty.

2 §

Seuraavien valaista saatavien tuotteiden tai valaan osien maahantuonti on kielletty:

1) valaanliha, valaanlihauute ja valaanlihamehu;

2) valaan elimet ja nahka;

3) hetulat ja niiden osat, hampaat ja luut;

4) kohdassa 3 mainituista valaanosista muodostuneet jätteet ja sanotuista osista valmistetut jauhot ja jauheet; sekä

5) ambra, spermaseetti, valaanrasva ja valasöljy.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske Suomen ympäristökeskuksen luvalla tapahtuvaa tuontia tieteelliseen tai opetukselliseen tarkoitukseen eikä valaiden hampaista tai valaan luusta valmistettujen taide-esineiden maahantuontia. (20.12.1996/1107)

2 a § (20.12.1996/1107)

Grönlannin hylkeen valkoturkkisten kuuttien ja kuplahylkeen kuuttien raakanahkojen ja käsiteltyjen nahkojen sekä näistä nahoista valmistettujen tuotteiden maahantuonti on kielletty.

3 § (26.11.2004/1070)

Valaat ovat rauhoitettuja Suomen alueella ja talousvyöhykkeellä siten kuin luonnonsuojelulaissa (1096/1996) säädetään.

Verkkoon tai muuhun pyydykseen kiinni jäänyt valas on päästettävä välittömästi vapaaksi, jos valas on vahingoittumaton. Vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa valasta on pyrittävä auttamaan. Valas voidaan ottaa haltuun hoitoon kuljettamista tai tilapäistä hoitoa varten. Muilta osin noudatetaan, mitä eläinsuojelulaissa (247/1996) säädetään.

Kuolleena löydetyn valaan haltuunotto on kielletty. Kuollut valas saadaan kuitenkin toimittaa Luonnontieteelliseen keskusmuseoon tai Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitokseen.

4 § (30.12.2015/1685)

Rangaistus luonnonsuojelurikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 48 luvun 5 §:n 2 momentissa ja 5 a §:ssä.

5 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1983.

HE 103/82, l-tvk.miet 14/82, suvk.miet 149/82

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.4.1995/700:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

20.12.1996/1107:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 79/1996, YmVM 8/1996, EV 214/1996, Neuvoston direktiivi 83/129/ETY; EYVL N:o L 91, 9.4.1983, s. 30; muut 85/444/ETY ja 89/370/ETY.

26.11.2004/1070:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2005.

HE 53/2004, UaVM 11/2004, EV 126/2004

30.12.2015/1685:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 55/2015, LaVM 6/2015, EV 72/2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.