Seurattu SDK 940/2023 saakka.

24.9.1982/716

Ilmansuojeluasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

IlmansuojeluA on kumoutunut L:lla ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 4.2.2000/113.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) nojalla:

1 luku

Viranomaiset

1 §

Ympäristöministeriön tehtävänä on sen lisäksi, mitä ilmansuojelulaissa (67/82) säädetään, johtaa, ohjata ja kehittää ilmansuojelua sekä siinä tarkoituksessa erityisesti: (26.4.1996/306)

1) huolehtia ilmansuojelun yleisestä kehittämisestä ja suunnittelusta;

2) huolehtia ilmansuojelulain 9 §:n ja 9 a §:n nojalla annettavien valtioneuvoston yleisten ohjeiden ja määräysten valmistelusta ja täytäntöönpanosta; (17.8.1992/773)

3) ohjata alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan ilmansuojelutehtäviä hoitavan viranomaisen ilmansuojelulain mukaista toimintaa sekä ilmansuojelun yleistä toteutumista; (26.4.1996/306)

4) seurata, ohjata ja sovittaa yhteen eri hallinnonalojen ilmansuojelutoimia;

5) edistää ilmansuojelututkimusta;

6) päättää, mitä tietoja on merkittävä ilmansuojelun tietorekisteriin; (26.4.1996/306)

7) edistää ilmansuojelualan koulutusta; sekä

8) huolehtia ilmansuojelun yleisestä valistus- ja tiedotustoiminnasta; sekä (26.4.1996/306)

9) päättää tarvittaessa, mitä tietoja Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten on kerättävä parhaan käyttökelpoisen tekniikan seuraamiseksi, ja näiden tietojen luovuttamisesta Suomen ympäristökeskukselle. (26.4.1996/306)

2 § (26.4.1996/306)

Alueellisen ympäristökeskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä ilmansuojelulaissa säädetään, ohjata ja kehittää ilmansuojelua toimialueellaan ja tässä tarkoituksessa erityisesti:

1) valvoa ja seurata ilmansuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista toimialueellaan;

2 kohta on kumottu A:lla 20.5.1996/324.

3) seurata ja edistää ilmansuojelun huomioon ottamista toimialueellaan toteutettavissa suunnitelmissa ja muissa hankkeissa;

4) antaa ohjeita ja neuvoja kunnan ilmansuojelulain mukaisista tehtävistä huolehtivalle viranomaiselle tämän tehtävien hoitamisesta;

5) antaa ohjeita ja neuvoja toiminnanharjoittajalle ilmansuojelutoimista;

6) huolehtia ilmansuojelua koskevien tietojen keräämisestä toimialueellaan ja näiden tietojen siirtämisestä ilmansuojelun tietorekisteriin;

7) huolehtia toimialueellaan ilmansuojelun valistus-, koulutus- ja tiedotustoiminnasta; sekä

8) huolehtia parhaan käyttökelpoisen tekniikan seurannan edellyttämien tietojen keräämisestä.

3 § (26.4.1996/306)

Kunnan ilmansuojelutehtäviä hoitavan viranomaisen tehtävänä on erityisesti:

1) huolehtia paikallisten olojen edellyttämästä ilmanlaadun seurannan järjestämisestä sekä tähän liittyvästä ilmaan tulevien päästöjen vaikutusten yleisestä tarkkailusta;

2) valvoa ja seurata ilmansuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista sekä tarvittaessa ilmoittaa alueelliselle ympäristökeskukselle seikat, jotka edellyttävät alueellisen ympäristökeskuksen tai ympäristöministeriön toimia;

3) edistää kunnan toimielinten yhteistoimintaa ilmansuojelun alalla sekä seurata ilmansuojelun toteutumista kunnan eri hallinnonaloilla ja tehdä tätä koskevia esityksiä ja aloitteita;

4) edistää ilmansuojelussa yhteistoimintaa muiden kuntien kunnan ilmansuojelulain mukaisia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa;

5) huolehtia kunnan ilmansuojelutehtävien kannalta tarpeellisten tietojen hankkimisesta ja näiden tietojen antamisesta ilmansuojelun tietorekisteriin merkittäviksi; sekä

6) huolehtia ilmansuojelun paikallisesta valistus-, koulutus- ja tiedotustoiminnasta.

4 § (29.5.1998/375)

Ilmansuojelulain 6 §:n mukaisia asiantuntijaviranomaisia ovat sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen ympäristökeskus sekä tyyppihyväksyntäviranomaisena toimiva ajoneuvohallintokeskus. Saman pykälän mukaisia ilmansuojelun asiantuntijalaitoksia ovat maatalouden tutkimuskeskus, metsäntutkimuslaitos, ilmatieteen laitos, valtion teknillinen tutkimuskeskus ja kansanterveyslaitos.

5 §

Asiantuntijaviranomaisen ja asiantuntijalaitoksen tehtävänä on:

1) antaa ympäristöministeriölle, alueelliselle ympäristökeskukselle, kunnalle, kunnan ilmansuojelulain mukaisista tehtävistä huolehtivalle viranomaiselle ja kunnan ympäristölupaviranomaiselle pyynnöstä lausuntoja ilmansuojelulain mukaisten ilmalupahakemusten johdosta ja muissa ilmansuojelulain täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa; (26.4.1996/306)

2) avustaa 1 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia näiden pyynnöstä ilmansuojelulain 18 §:n mukaiseen tarkastukseen liittyvän tutkimuksen suorittamisessa;

3) suorittaa 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten pyynnöstä ilmansuojelulain toimeenpanon kannalta tarpeellisia selvityksiä ja tutkimuksia; (29.5.1998/375)

4) antaa 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille muuta asiantuntija-apua; sekä (29.5.1998/375)

5) käsitellä tyyppihyväksyntähakemus, seurata tyyppihyväksyntäpäätöksen noudattamista ja suorittaa tyyppihyväksyntään sekä tuotannon vaatimustenmukaisuuden seurantaan liittyviä testauksia ja tarkastuksia siten kuin niistä valtioneuvoston päätöksellä erikseen säädetään. (29.5.1998/375)

(19.9.1986/687)

Asiantuntijaviranomainen ja asiantuntijalaitos voivat antaa lausuntoja tai tehdä selvityksiä ja tutkimuksia myös toiminnanharjoittajalle tämän toimeksiannosta. (26.4.1996/306)

5 a § (26.4.1996/306)

Suomen ympäristökeskuksen on sen lisäksi, mitä edellä 5 §:ssä säädetään, erityisesti huolehdittava parhaan käyttökelpoisen tekniikan seurannasta, arvioinnista ja siihen liittyvästä tiedottamisesta sekä huolehdittava ilmansuojelun tietorekisterin tietojen keräämisen järjestämisestä, tietojen ylläpidon järjestämisestä ja tietojärjestelmien kehittämisestä.

Suomen ympäristökeskus voi sopia, että ilmansuojelun tietorekisterin tai sen osan ylläpidosta vastaa joku ilmansuojelun asiantuntijalaitos.

6 § (26.4.1996/306)

Edellä 5 §:ssä tarkoitettujen asiantuntijatehtävien suorittamisesta peritään maksuja siten kuin valtion maksuperustelain (150/92) nojalla on säädetty tai määrätty.

2 luku

Luvanhakuvelvollisuus (26.4.1996/306)

7 §

Seuraavien laitosten toiminnalle tai niiden toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava ilmansuojelulain mukainen ilmalupa: (26.4.1996/306)

1) sellutehdas;

2) rauta- tai terästehdas, sintraamo tai rautalejeerinkien valmistuslaitos;

3) sementti-, kalkki-, asbestituote- tai mineraalivillatehdas;

4) ongelmajätteiden käsittelylaitos;

5) jätteenpolttolaitos tai muu laitos, joka on tarkoitettu jätteenpolttoa varten; (17.8.1992/773)

6) tekokuituja tai niiden raaka-aineita valmistava tehdas;

7) sellainen öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta tai muuta poltettavaa ainetta käyttävä voimalaitos tai kattilalaitos taikka muu laitos, jonka suurin polttoaineteho on yli 5 megawattia (MW) tai jossa käytettävän polttoaineen energiamäärä on vuodessa yli 54 terajoulea (TJ); (19.9.1986/687)

8) muita kuin rautametalleja jalostava metallitehdas tai pasutuslaitos;

9) epäorgaanisia teollisuuskemikaaleja, kuten happoja, emäksiä, klooria, pigmenttejä tai titaanidioksidia valmistava tehdas;

10) lannoitetehdas;

11) raakaöljyn jalostamo;

12) orgaanisia peruskemikaaleja valmistava tehdas;

13) valimo tai muu sulatto, jonka tuotanto on vuodessa vähintään 200 tonnia; (26.4.1996/306)

14) mikrobiologisesti rehuvalkuaista valmistava tehdas tai luujauhotehdas; (19.9.1986/687)

15) tekokumia tai muoviraaka-aineita valmistava tehdas;

16) kiinteä tai tietylle alueelle yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi sijoitettava siirrettävä kivenmurskaamo tai asfalttiasema;

17) akkutehdas;

18) lastulevy- tai vaneritehdas; (2.6.1989/517)

19) haihtuvia liuottimia sisältäviä aineita kuluttava muu kuin edellä mainittu laitos, jossa näiden liuottimien kulutus, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutuva tai jäävä osuus, on vähintään 50 tonnia vuodessa tai vastaava huippukulutus vähintään 100 kg tunnissa; (17.8.1992/773)

20) kloorifluorihiilivety-yhdisteitä tai niitä sisältäviä aineita tai valmisteita käyttävä laitos, jossa näitä yhdisteitä kulutetaan tuotteiden tai valmisteiden valmistuksessa vähintään 1 tonni vuodessa; (17.8.1992/773)

21) koksaamo; sekä (17.8.1992/773)

22) hiilen taikka turpeen kaasutus- tai nesteytyslaitos. (17.8.1992/773)

7 a § (21.8.1992/815)

Toiminnanharjoittajan, joka varastoi muita polttonesteitä kuin raskasta polttoöljyä, sekä toiminnanharjoittajan, joka varastoi muita haihtuvia orgaanisia kemikaaleja, on haettava ilmansuojelulain mukainen ilmalupa toiminnalleen tai sen olennaiseen muuttamiseen, jos toiminnanharjoittajan samassa toimipaikassa olevien varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä yli 10 000 m3 tai jos säiliöt ovat varastoalueella, missä tällaisten säiliöiden tilavuus on yhteensä yli 50 000 m3. (26.4.1996/306)

Varastoalueella tarkoitetaan aluetta, missä on kaksi tai useampia edellä 1 momentissa tarkoitettuja varastoja, joiden käytössä on yhteisiä laitteistoja, liikennealueita, purkaus- ja lastauslaitureita tai niihin verrattavia järjestelyjä.

Sotilaskäyttöön ja rajavartiolaitoksen käyttöön liittyvään kemikaalien varastointiin sekä huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa (1390/92) tarkoitetulle valtion varmuusvarastolle haettua ilmalupaa koskeviin tietoihin sovelletaan, mitä yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun lain 9 §:ssä ja eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjojen julkisuudesta sisältävän asetuksen 1 §:ssä säädetään. (26.4.1996/306)

8–17 §

8–17 § on kumottu A:lla 17.8.1992/773.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

18 § (26.4.1996/306)

Ympäristöministeriön on varattava niille viranomaisille, laitoksille ja yhteisöille, joiden toimialaan tai tehtäviin ilmansuojelulain 9, 9 a ja 10 §:n nojalla annettavat valtioneuvoston tai ympäristöministeriön yleiset ohjeet tai määräykset voivat olennaisesti liittyä, kuten valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, liikenneministeriölle, alueellisille ympäristökeskuksille, Suomen Kuntaliitolle, teollisuuden ja voimatalouden keskusjärjestöille sekä ilmansuojelun alalla toimiville kansalaisjärjestöille, tilaisuus lausunnon antamiseen yleisiä ohjeita ja määräyksiä koskevista ehdotuksista.

19 §

Ilmansuojelulain 18 §:n mukaisesta tarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja, josta ilmenee tarkastuksen aika ja kohde, siihen osallistuneet henkilöt sekä tarkastuksen kulku ja tarkastuksessa esiin tulleet ilmansuojelun kannalta merkitykselliset seikat tarpeellisessa laajuudessa.

20 § (26.4.1996/306)

Ilmansuojelun tietorekisteriin merkitään ilmansuojelulain nojalla haetuista ilmaluvista saatavat tiedot sekä muut ilmansuojelun suunnittelun, valvonnan ja tutkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot siten kuin ympäristöministeriö asiasta erikseen määrää.

Suomen ympäristökeskus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tietorekisterin tietojen ke- räämisestä, tarkistamisesta ja käyttämisestä sekä muista rekisteriin liittyvistä asioista.

21 § (21.5.1999/694)

21 § on kumottu A:lla 21.5.1999/694.

22–24 §

22–24 § on kumottu A:lla 6.2.1998/103.

4 luku

Voimaantulo

25 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1982.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

26 §

Sellaisesta tämän asetuksen 7 §:ssä mainitusta laitoksesta, jonka toiminta on aloitettu tai jonka toiminnan aloittamisen kannalta on ryhdytty olennaisiin toimiin ennen ilmansuojelulain voimaantuloa, ilmoitus on tehtävä:

1) 7 §:n 1–6 kohdassa mainitusta laitoksesta sekä sellaisesta 7 kohdassa tarkoitetusta voimalaitoksesta tai kattilalaitoksesta, jonka suurin polttoaineteho on yli 50 megawattia (MW), 31 päivään maaliskuuta 1984 mennessä;

2) muusta 7 kohdassa tarkoitetusta voimalaitoksesta tai kattilalaitoksesta sekä 8–12 kohdassa mainitusta laitoksesta 31 päivään maaliskuuta 1985 mennessä; sekä

3) 13–19 kohdassa mainitusta laitoksesta 31 päivään maaliskuuta 1986 mennessä.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitetussa laitoksessa aiotaan ennen laitosta koskevan määräajan loppumista olennaisesti muuttaa ilmansuojelun kannalta merkityksellisiä prosesseja, laitteita tai puhdistusmenetelmiä, koko laitoksen toimintaa koskeva ilmoitus on tehtävä edellä 1 momentissa mainitusta määräajasta poiketen ennen muutoksen toteuttamista noudattaen soveltuvin osin mitä ilmansuojelulain 13 §:n 1 momentissa on säädetty. Edellä säädetty koko laitoksen toimintaa koskeva ilmoitusvelvollisuus alkaa kuitenkin aikaisintaan 1 päivänä lokakuuta 1983.

Jos 7 §:n 7 kohdassa tarkoitettu voimalaitos tai kattilalaitos, jonka suurin polttoaineteho on yli 50 megawattia (MW), sijaitsee toiminnan harjoittajan hallitseman 7 §:n 8–12 kohdassa mainitun laitoksen välittömässä läheisyydessä ja tuottaa sen käyttöön höyryä tai kuumaa vettä, voimalaitoksesta tai kattilalaitoksesta voidaan tehdä ilmoitus edellä 1 momentissa mainitusta määräajasta poiketen samanaikaisesti kuin tehdään ilmoitus edellä tarkoitetusta 7 §:n 8–12 kohdassa mainitusta laitoksesta. Toiminnan harjoittajan on tiedotettava ilmoituksen tekemisen siirtämisestä ja sen perusteesta lääninhallitukselle kirjallisesti viimeistään 31 päivään maaliskuuta 1984 mennessä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.9.1986/687:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986.

Sellaisesta tämän asetuksen 7 §:n 7 kohdan mukaisesta laitoksesta, josta ei ole tehty ilmansuojelulain mukaista ilmoitusta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ilmoitus on tehtävä 31 päivään joulukuuta 1987 mennessä.

2.6.1989/517:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Sellaisesta tämän asetuksen 7 §:n 20 kohdan mukaisesta laitoksesta, josta ei ole tehty ilmansuojelulain mukaista ilmoitusta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ilmoitus on tehtävä 31 päivään joulukuuta 1989 mennessä.

14.6.1991/940:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

4.10.1991/1231:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1991.

17.8.1992/773:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

21.8.1992/815:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Edellä 7 a §:ssä tarkoitetusta toiminnasta, joka on aloitettu tai jonka aloittamiseksi on ryhdytty olennaisiin toimiin ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja josta ei ole tehty ilmansuojelulain mukaista ilmoitusta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on ilmoitus tehtävä 30 päivään syyskuuta 1993 mennessä.

28.8.1992/841:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

26.4.1996/306:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 1996.

Ilmalupa on haettava edellä 7 §:ssä tarkoitetulle toiminnalle, josta on hyväksytty tai tehty ilmoitus ilmansuojelulain nojalla ennen tämän asetuksen voimaantuloa, seuraavasti:

1) 1–7 kohdassa mainituille 31 päivään joulukuuta 2002 mennessä; sekä

2) 8–22 kohdassa mainituille 31 päivään joulukuuta 2000 mennessä.

Jos edellä 2 momentissa tarkoitettua toimintaa varten on haettu ilmalupa säädetyssä määräajassa, toimintaa voidaan jatkaa aikaisemmin annetun päätöksen mukaisesti, kunnes ilmalupa on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä.

Jos toiminnasta ei ole aiemmin tarvinnut tehdä ilmoitusta ilmansuojelulain nojalla ja toimintaa varten on haettava ilmalupa 7 §:n 1 momentin 13 kohdan nojalla, on lupaa haettava vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Toimintaa voidaan jatkaa kunnes ilmalupa koskeva asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä.

20.5.1996/324:
6.2.1998/103:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1998.

29.5.1998/375:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1998.

21.5.1999/694:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.