Seurattu SDK 946/2023 saakka.

7.12.1979/864

Opintovapaa-asetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetun opintovapaalain (273/79) nojalla:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Opintovapaalaissa (273/79) tarkoitetun opintovapaan perusteeksi hyväksyttävään koulutukseen ja opiskeluun sekä niihin liittyviin järjestelyihin on sen lisäksi, mitä opintovapaalaissa säädetään, sovellettava tämän asetuksen säännöksiä.

Tätä asetusta sovelletaan, sen mukaan kuin jäljempänä säädetään, myös maatalousyrittäjiin ja muihin omaa työtään tekeviin.

Työntekijällä tarkoitetaan tässä asetuksessa opintovapaalain 2 §:ssä ja 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja, työ- ja palvelussuhteissa olevia henkilöitä sekä työnantajalla myös opintovapaalain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua julkisyhteisöä.

2 § (14.11.1986/812)
Opintovapaaseen oikeuttava koulutus

Opintovapaalain 5 §:n 1 momentin mukaisella julkisen valvonnan alaisella koulutuksella tarkoitetaan valtion tai kunnan järjestämää koulutusta ja valtionosuuteen oikeuttavaa tai valtion avustuksella tuettua koulutusta ja opetusministeriön erikseen hyväksymää muuta koulutusta. (8.3.1991/478)

Opintovapaalain 5 §:n 2 momentin mukainen maatalousyrittäjien koulutus voi olla opintovapaan myöntämisperusteena, jos koulutus liittyy maatalousyrittäjien yhteiskunnalliseen edunvalvontaan.

3 § (8.3.1991/478)
Opiskelun muodot

Opintovapaan perusteeksi hyväksyttävä, opintovapaalain 5 §:ssä tarkoitettu koulutus tai opiskelu voi käsittää:

1) opetuksen seuraamista;

2) opetussuunnitelmiin kuuluvaa ohjattua käytännön harjoittelua;

3) valtion viranomaisen vahvistaman tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseen valmistautumista, kuitenkin enintään 10 työpäivää välittömästi ennen kunkin tutkinnon tai opinnäytteen suorittamista;

4) päätoimista ohjattua itseopiskelua tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseksi silloin kun julkisen valvonnan alaisen oppilaitoksen opettaja ohjaa opiskelijaa; sekä

5) koetilaisuuteen osallistumista.

4 §
Opintovapaan antamistapa

Opintovapaa myönnetään antamalla työntekijälle etukäteen määrättynä aikana yksi tai yhdenjaksoisesti useampia kokonaisia vapaapäiviä.

Opintovapaa voidaan myöntää myös antamalla osia työpäivästä vapaaksi tai muodostamalla se useasta vapaajaksosta, joiden välillä työntekijä on työssä. (14.11.1986/812)

5 § (14.11.1986/812)
Opintovapaan hakeminen

Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.

Milloin opintovapaata haetaan enintään viideksi työpäiväksi, on hakemus, jollei työnantajan ja työntekijän kesken muuta erikseen sovita, tehtävä työnantajalle suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen suunnitellun opintojakson alkamista.

6 §
Opintovapaahakemuksen sisältö ja liitteet

Opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi:

1) opintojen ja haettavan opintovapaan alkamisen ja päättymisen ajankohta;

2) hakemuksen kohteena olevan koulutuksen ja opiskelun muoto ja tavoite;

3) onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen;

4) oppilaitos tai muu koulutuksen tai opetuksen järjestäjä, jonka kirjoissa opiskelija on tai jonka järjestämä ja valvoma tutkinto on; sekä

5) päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opettajan ja opiskelijan yhteisesti hyväksymä opintosuunnitelma, josta ilmenee aiottu tutkinto tai opinnäyte ja sen edellyttämä opiskeluaika.

(8.3.1991/478)

Milloin opintovapaata haetaan tutkinnon suorittamista varten, on hakemukseen liitettävä todistus ilmoittautumisesta tutkintoon.

7 §
Työnantajan ilmoitusvelvollisuus

Jos opintovapaata haetaan viittä työpäivää pitemmäksi ajaksi, työnantajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista. (14.11.1986/812)

Jos opintovapaata haetaan enintään viiden työpäivän ajaksi, työnantajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan vähintään seitsemän päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista. (14.11.1986/812)

Opintovapaahakemusta koskeva päätös on asianomaisen työntekijän pyynnöstä annettava tiedoksi myös sille työntekijöiden luottamushenkilölle, joka työpaikalla häntä lähinnä edustaa.

8 §
Opintovapaan keskeyttäminen

Opintovapaalain 10 §:ssä tarkoitettu opintovapaan keskeyttämistä koskeva ilmoitus tai pyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Milloin työntekijä pyytää opintovapaan keskeyttämistä opintovapaalain 10 §:n 3 momentissa mainitusta syystä, tulee työntekijän työnantajan pyynnöstä esittää selvitys työkyvyttömyydestään.

Opintovapaan keskeyttämistä koskevan ilmoituksen tai pyynnön johdosta tehdystä ratkaisusta samoin kuin siitä, milloin työhön paluu voi tapahtua, on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava asianomaiselle työntekijälle.

8 a § (14.11.1986/812)
Työntekijän oikeus siirtää opintovapaata

Opintovapaalain 9 a §:ssä tarkoitettua opintovapaan siirtämistä voidaan hakea enintään vuodeksi kerrallaan. Myönnetyn opintovapaan käyttämättä jättämistä koskeva ilmoitus tai siirtoa tarkoittava hakemus on tehtävä kirjallisesti.

9 §
Todistus opintovapaan käyttämisestä

Opintovapaalain 12 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta tulee käydä ilmi:

1) opiskelijan nimi;

2) opetuksen tai koulutuksen järjestäjän nimi; sekä

3) annetun opetuksen tai koulutuksen aika, muoto ja sisältö.

Jollei 1 momentissa tarkoitettua todistusta ole voitu opintovapaalain 12 §:ssä mainitusta syystä antaa, on opetuksen tai koulutuksen järjestäjän työntekijän tai työnantajan pyynnöstä annettava tälle kirjallinen selvitys niistä syistä, joilla todistuksen antaminen on evätty.

10 § (14.11.1986/812)
Poikkeukset

Mitä 2–9 §:ssä on säädetty, noudatetaan, jollei työehto-, toimiehto- tai virkaehtosopimuksin toisin sovita.

11 §
Lomalautakuntien tehtävät

Maatalousyrittäjän vuosilomasta ja sijaisavun järjestämisestä annetussa laissa (102/78) tarkoitetun lomalautakunnan tehtävänä on avustaa sijaisavun järjestämisessä ja pitää tätä varten luetteloa 2 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opiskelu- ja koulutusajasta, opintovapaahankkeista ja saatavissa olevasta sijaisavusta.

L maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun järjestämisestä on kumottu L:lla 2/1985, ks. Maatalousyrittäjien lomituspalveluL 1231/1996.

12 §
Opintovapaalain noudattamisen valvonta

Opintovapaalain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Opetusviranomaisten tehtävänä on kuitenkin seurata ja valvoa, että niiden alaiset opetuksen ja koulutuksen järjestäjät osaltaan noudattavat opintovapaalain ja tämän asetuksen säännöksiä.

Työvoimaviranomaisten tulee, milloin tämä valvonnan kannalta on aiheellista, antaa lausuntoja opintovapaajärjestelyjen toteuttamiseksi tarvittavan sijaistyövoiman saantia koskevissa kysymyksissä.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.11.1986/812:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987. Sitä sovelletaan opintovapaaseen, joka alkaa tai jota haetaan mainittuna päivänä tai sen jälkeen.

8.3.1991/478:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1991.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.