Seurattu SDK 761/2022 saakka.

13.10.1978/769

Asetus valtion koulukodeista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään valtion kasvatuslaitoksista ja niissä toimivien henkilöiden eläkeoikeuden perusteista 19 päivänä joulukuuta 1922 annetun lain (293/22) 6 §:n, 1 päivänä heinäkuuta 1957 annetun kansakoululain 91 §: n 1 momentin ja koulujärjestelmän perusteista 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun lain (467/68) 2 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on kansakoululain 91 §:n 1 momentti 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetussa laissa (445/62):

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (18.9.1992/881)

Valtion kasvatuslaitoksista ja niissä toimivien henkilöiden eläkeoikeuden perusteista annetun lain (293/22) 1 §:ssä tarkoitettuja valtion kasvatuslaitoksia ovat valtion koulukodit, joita jäljempänä sanotaan laitoksiksi.

2 § (22.2.1991/417)

Valtion koulukodeissa annetaan kasvatusta, hoitoa ja perusopetusta ja siihen liittyvää muuta opetusta sekä ammatillista koulutusta sellaisille lastensuojelulain (683/1983) perusteella sosiaalilautakunnan huostaan otetuille lapsille ja nuorille henkilöille, joita ei voida tarkoituksenmukaisesti kasvattaa ja hoitaa perhehoidossa, lastenkodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa ja jotka eivät sairautensa tai vammaisuutensa vuoksi tarvitse muualla annettavaa hoitoa. (14.12.1998/988)

Koulukodeissa voidaan järjestää lastensuojelulain mukaista avohuoltoa ja jälkihuoltoa sekä mielenterveyslaissa (1116/90) tarkoitettuja mielenterveyspalveluja lukuun ottamatta tahdosta riippumatonta hoitoa. Huoltoa ja hoitoa järjestettäessä on otettava huomioon, mitä lastensuojelulain 10, 14 ja 34 §:ssä ja lastensuojeluasetuksen 5 §:ssä säädetään. (18.9.1992/881)

LastensuojeluL 683/1983 on kumottu L:lla 417/2007, ks. LastensuojeluL 417/2007 20, 21, 37, 54 ja 75 §.

2 luku

Hallinto

3 § (22.2.1991/417)

Laitosten toiminnan yleinen johto ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle. (27.11.1992/1141)

Laitoksissa annettavan opetuksen ja koulutuksen valvonta kuuluu lääninhallitukselle. (14.12.1998/988)

Laitoksen ohjesäännön hyväksyy johtokunta.

L sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta 1073/1992 on kumottu L:lla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 668/2008.

4 §

Laitoksessa tulee olla johtokunta, jonka toimikausi on neljä kalenterivuotta. Johtokuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, joista yksi on laitoksen henkilöstön keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema jäsen. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus nimittää muut jäsenet ja määrää yhden jäsenistä toimimaan johtokunnan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajan valitsee johtokunta keskuudestaan. (27.11.1992/1141)

Laitoksen ohjesäännössä määrätään johtokunnan asettamisesta, kokoontumisesta, päätösvallasta ja tehtävistä.

3 luku

Kasvatus- ja hoitotoiminta

5–6 §

5–6 § on kumottu A:lla 22.2.1991/417.

7 §

Oppilaalle voidaan järjestää työtoimintaa, milloin se hänen kasvatuksensa kannalta katsotaan tarpeelliseksi.

8 § (22.2.1991/417)

8 § on kumottu A:lla 22.2.1991/417.

4 luku

Opetustoiminta

9 § (14.12.1998/988)

Perusopetuksen ja siihen liittyvän muun opetuksen järjestämisestä on voimassa, mitä perusopetuslaissa (628/1998) ja sen nojalla säädetään ja määrätään.

10–15 §

10–15 § on kumottu A:lla 14.12.1998/988.

16 § (14.12.1998/988)

Niille oppilaille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa, on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä heidän tarpeitaan ja kykyjään vastaavaa ammatti- tai työopetusta taikka suojatyötä joko laitoksen järjestämänä tai yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tai työviranomaisten kanssa taikka muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

17 § (22.2.1991/417)

17 § on kumottu A:lla 22.2.1991/417.

5 luku

Henkilökunta

18 § (29.1.1988/76)

Laitoksessa voi olla johtajan, apulaisjohtajan, psykologin, opettajan, erikoissairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän, vastaavan ohjaajan ja ohjaajan virkoja sekä muita virkoja. (14.12.1998/988)

Laitokseen voidaan lisäksi nimittää virkamiehiä määräaikaiseen virkasuhteeseen sekä ottaa työsopimussuhteista henkilökuntaa. (28.11.1994/1050)

19 § (29.1.1988/76)

19 § on kumottu A:lla 29.1.1988/76.

20 § (22.2.1991/417)

Laitoksen henkilökunnan tehtävistä voidaan määrätä ohjesäännössä sekä laitoksen johtajan vahvistamassa työjärjestyksessä.

6 luku

Henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset (29.1.1988/76)

21 §

Kelpoisuusvaatimuksena laitoksen virkoihin on, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. (29.1.1988/76)

Lisäksi vaaditaan: (29.1.1988/76)

1) johtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

2) apulaisjohtajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai erityisopettajan tutkinto;

3) psykologilta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvänä tai erikseen suoritettuna korkein yliopistollinen arvosana psykologiassa;

4) opettajalta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) säädetty kelpoisuus; (14.12.1998/988)

5 kohta on kumottu A:lla 14.12.1998/988.

6) sosiaalityöntekijältä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön koulutus, taikka sosiaalihuoltajan tutkinto; sosiaalihuoltajan tutkintoon rinnastetaan vastaava Svenska social- och kommunalhögskolan - nimisessä korkeakoulussa suoritettu tutkinto; (29.1.1988/76)

7) erikoissairaanhoitajalta virkaan soveltuva erikoissairaanhoitajan tutkinto; (29.1.1988/76)

8) vastaavalta ohjaajalta ja ohjaajalta sosiaalihuoltajan tai yliopistollinen nuorisotyön tutkinto taikka muu virkaan soveltuva koulutus; sekä (29.1.1988/76)

9) muilta vakinaisilta ja tilapäisiltä virkamiehiltä virkaan tai tehtävään soveltuva koulutus. (29.1.1988/76)

7 luku

Henkilökunnan valinta, virkavapaus ja palvelussuhteen päättyminen

22 § (29.1.1988/76)

Laitoksen johtajan ja apulaisjohtajan nimittää johtokunta.

Laitoksen muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa laitoksen johtaja. (28.11.1994/1050)

23–25 §

23–25 § on kumottu A:lla 29.1.1988/76.

8 luku

Erinäiset säännökset

26 §

Oppilaan laitokseen ottamisesta ja sieltä poistamisesta on säädetty lastensuojelulain 20 §:n 5 momentissa, 23 §:n 1, 4 ja 5 momentissa ja 24 §:ssä sekä lastensuojeluasetuksen (203/36) 22 §:n 1 momentissa.

LastensuojeluL 52/1936 on kumottu L:lla 683/1983, ks. LastensuojeluL 417/2007 10 luku.

27 §

Laitoksen, asianomaisen sosiaalilautakunnan, lääninhallituksen, oppilaan ja hänen huoltajansa on oltava keskenään yhteistyössä oppilaan huollon järjestämisessä ja siihen liittyvissä kysymyksissä.

28 § (22.2.1991/417)

28 § on kumottu A:lla 22.2.1991/417.

29 § (17.6.1983/547)

Laitoksen oikeudesta saada sen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja ja selvityksiä sekä virka-apua valtion ja kunnan viranomaisilta samoin kuin laitoksen henkilökunnan ja johtokunnan jäsenten sekä varajäsenten salassapitovelvollisuudesta on voimassa, mitä sosiaalihuoltolaissa (710/82) on säädetty.

30 § (29.1.1988/76)

30 § on kumottu A:lla 29.1.1988/76.

31 §

1 momentti on kumottu A:lla 22.2.1991/417.

Oppilaiden osallistumisesta heitä koskevan päätöksenteon valmisteluun määrätään laitoksen ohjesäännössä.

32 § (14.12.1998/988)

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

9 luku

Voimaantulo

33 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Tällä asetuksella kumotaan valtion kasvatuslaitoksista 16 päivänä toukokuuta 1924 annettu asetus (125/24) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, eräiden kasvatuslaitosten nimien muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 1946 annettu asetus (877/46) ja valtion koulukodin oppilaista suoritettavista korvauksista 24 päivänä lokakuuta 1975 annettu asetus (821/75).

34 §

Henkilö, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on ollut kelpoinen johonkin laitoksen virkaan tai toimeen ja tämän asetuksen voimaan tullessa on tällaisen viran tai toimen haltijana, säilyttää kelpoisuutensa vastaavan laitoksen virkaan tai toimeen tämän asetuksen tullessa voimaan.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.6.1983/547:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

29.1.1988/76:

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1988.

Tämän asetuksen täytäntöönpanon vaatimiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen asetuksen voimaantuloa.

Henkilö, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on ollut kelpoinen valtion kasvatuslaitoksen virkaan ja tämän asetuksen voimaan tullessa on tällaisen viran haltija, säilyttää kelpoisuutensa vastaavaan virkaan.

22.2.1991/417:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ensimmäisellä kerralla ennen tämän asetuksen voimaantuloa nimitettyjä johtokuntia täydennetään henkilöstön edustajalla.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat sosiaalihallituksen antamat 11 §:ssä tarkoitetut ohjeet ovat edelleen voimassa, kunnes sosiaali- ja terveyshallitus toisin määrää.

Tässä asetuksessa säädettyjä opetushallituksen tehtäviä hoitaa 1 päivään huhtikuuta 1991 ammattikasvatushallitus ja kouluhallitus.

18.9.1992/881:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

27.11.1992/1141:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat ohjeet jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

28.11.1994/1050:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

14.12.1998/988:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.