Seurattu SDK 761/2022 saakka.

29.5.1970/359

Asetus raskauden keskeyttämisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään raskauden keskeyttämisestä 24 päivänä maaliskuuta 1970 annetun lain (239/70) 6 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 15 §:n nojalla:

1 § (27.11.1992/1127)

Lupaa raskauden keskeyttämiseen on naisen itsensä, jollei hän mielisairauden, vajaamielisyyden tai häiriytyneen sieluntoimintansa vuoksi ole kykenemätön esittämään pätevää pyyntöä toimenpiteeseen, haettava joko lääkäriltä tai terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta.

Hakemus ja siihen liittyvä lääkärin lausunto on laadittava vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle. (5.6.2008/394)

2 § (19.4.2001/348)

2 § on kumottu A:lla 19.4.2001/348.

3 § (5.6.2008/394)

Lupaa on haettava terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta omakätisesti allekirjoitetulla hakemuksella.

Hakemukseen on liitettävä:

1) tarvittaessa perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärin lausunto lapsen sairastumisen todennäköisyydestä, jos raskauden keskeyttämisen perusteena on raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) 1 §:n 5 kohta;

2) lääkärin tutkimukseen perustuva lausunto tai, jos on kysymys raskauden keskeyttämisestä annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tapauksesta, asiasta aikaisemmin kielteisen ratkaisun tehneiden lääkärien antamat lausunnot ja päätös; ja

3) selvitys muista asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavista seikoista.

4 § (19.4.2001/348)

Jollei hakemukseen ole liitetty 3 §:ssä tarkoitettua selvitystä, on terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tarpeen vaatiessa velvoitettava hakija määrätyn ajan kuluessa se esittämään.

Jollei hakemukseen ole liitetty odotettavan lapsen isän kirjallista lausuntoa, on terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, jos se katsoo siihen olevan syytä, varattava tälle tilaisuus lausuntonsa antamiseen asiasta.

5 § (27.11.1992/1127)

Mikäli terveydenhuollon oikeusturvakeskus toteaa, ettei maan joissakin osissa ole pitkien välimatkojen, lääkäri- tai sairaalapulan taikka muun sellaisen syyn vuoksi katsottava olevan riittävästi lausunnonantajalääkäreitä tai keskeyttämissairaaloita, sen on määrättävä, että mainituilta alueilta saa, kunnes se toisin määrää, anoa suoraan siltä lupaa raskauden keskeyttämiseen.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on ylläpidettävä ja julkaistava säännöllisesti tiedostoa hyväksymistään keskeyttämissairaaloista sekä 1 momentin mukaisesti määräämistään alueista. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on ilmoitettava lääninhallituksille, keskeyttämissairaaloille ja terveyskeskuksille niistä raskauden keskeyttämisestä annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuista lääkäreistä, jotka oikeusturvakeskus on erikseen määrännyt toimimaan lausunnonantajalääkäreinä sekä myös niistä lääkäreistä, joilta oikeusturvakeskus on tämän oikeuden poistanut. (5.6.2008/394)

6 §

Raskauden keskeyttämisestä annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu lupapäätös ja 2 kohdassa tarkoitettu päätös on laadittava vahvistetuille lomakkeille.

Edellä mainitun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on hakijan esitettävä asianomaisen syyttäjän tai poliisiviranomaisen antama todistus siitä, että rikoksesta on nostettu syyte, tai että se on ilmoitettu syytteeseen pantavaksi taikka poliisiviranomaisen antama, poliisitutkintaan perustuva kirjallinen selvitys, jonka nojalla rikoksen tapahtumista on pidettävä ilmeisenä.

Raskauden keskeyttämisestä annetun L:n 239/1970 3 § on kumottu L:lla raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta 730/2022, joka tulee voimaan 1.1.2023.

7 §

Lausunnonantajalääkärin asiana on antaa keskeyttämistä pyytävälle raskauden keskeyttämisestä annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys.

Ennen kuin nainen, jolle on suoritettu raskauden keskeyttäminen, pääsee pois sairaalasta, on hänelle sairaalan lääkärin toimesta annettava ehkäisyneuvontaa.

8 § (19.4.2001/348)

8 § on kumottu A:lla 19.4.2001/348.

9 § (5.6.2008/394)

Keskeyttämissairaalan tai muun terveydenhuollon toimintayksikön on kuukauden kuluessa raskauden keskeyttämisestä lähetettävä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle ilmoitus suoritetusta toimenpiteestä. Tiedot voidaan antaa myös sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä.

Raskauden keskeyttämistä koskevien asiakirjojen säilyttämisestä on voimassa, mitä potilasasiakirjojen säilyttämisestä potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) sekä niiden nojalla säädetään.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen, Kansanterveyslaitoksen ja sosiaali- ja terveyshallituksen tilalle on tullut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ks. L Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 668/2008. Ks. L potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 12 ja 13 § sekä STMa potilasasiakirjoista 94/2022. L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 on kumottu L:lla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021.

10 § (19.4.2001/348)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on raskauden keskeyttämisestä annetun lain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen säännösten, tehtyjen ilmoitusten sekä valitusten ja kantelujen perusteella valvottava, että lausunnonantaja- ja suorittajalääkärit pyrkivät noudattamaan tasapuolista ja yhdenmukaista käytäntöä, sekä, erityisten syiden ilmetessä, evättävä lääkäriltä oikeus lausunnon antamiseen raskauden keskeyttämistä koskevissa asioissa tai peruutettava hänelle antamansa määräys toimia lausunnonantajalääkärinä tai sairaalalle annettu hyväksyminen taikka tarvittaessa ryhdyttävä kurinpito- tai syytetoimiin.

11 § (19.4.2001/348)

11 § on kumottu A:lla 19.4.2001/348.

12 § (27.11.1992/1127)

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja valvoo yleistä syntyvyyden säännöstelyn ohjausta koskevaa valistustoimintaa raskauden keskeyttämisiä ennalta ehkäisevänä ja erityisesti laittomia raskauden keskeyttämisiä vähentävänä toimenpiteenä sekä siinä erityisesti sitä, että kansalaisille annetaan julkaisu- ja muun tiedotustoiminnan välityksellä tietoja raskauden ehkäisystä.

2 momentti on kumottu A:lla 5.6.2008/394.

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1970.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.2.1991/321:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

27.11.1992/1127:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat määräykset ja ohjeet sekä vahvistamat kaavat jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

5.12.1996/1008:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

19.4.2001/348:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

5.6.2008/394:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.