Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

29.5.1970/359

Asetus raskauden keskeyttämisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään raskauden keskeyttämisestä 24 päivänä maaliskuuta 1970 annetun lain (239/70) 6 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 15 §:n nojalla:

1 § (27.11.1992/1127)

Lupaa raskauden keskeyttämiseen on naisen itsensä, jollei hän mielisairauden, vajaamielisyyden tai häiriytyneen sieluntoimintansa vuoksi ole kykenemätön esittämään pätevää pyyntöä toimenpiteeseen, haettava joko lääkäriltä tai terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta.

2 momentti on kumottu A:lla 30.3.2023/612.

2 § (19.4.2001/348)

2 § on kumottu A:lla 19.4.2001/348.

3 § (30.3.2023/612)

Jos raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla raskauden keskeytys edellyttää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupaa, on lupaa haettava virastolta hakijan omakätisesti allekirjoittamalla hakemuksella.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle tehtävään hakemukseen on liitettävä raskauden keskeyttämisestä annetun lain 1 §:n 3 momentissa ja 5 a §:ssä tarkoitetussa raskauden keskeytyksessä lääkärin tutkimukseen perustuva lausunto ja 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa asiasta aikaisemmin kielteisen ratkaisun tehneiden lääkärien antamat lausunnot ja päätös. Jos raskauden keskeyttämistä haetaan mainitun lain 1 §:n 3 momentin 4 kohdan tai 5 a §:n nojalla, hakemukseen on tarvittaessa liitettävä perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärin lausunto lapsen sairastumisen todennäköisyydestä.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys muista asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavista seikoista.

4 § (30.3.2023/612)

Jollei hakemukseen ole liitetty riittävää selvitystä, on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tarpeen vaatiessa velvoitettava hakija määrätyn ajan kuluessa se esittämään.

Jollei hakemukseen ole liitetty odotettavan lapsen isän kirjallista lausuntoa, on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, jos se katsoo siihen olevan syytä, raskauden keskeyttämisestä annetun lain 1 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 5 a §:ssä tarkoitetussa raskauden keskeytyksessä varattava isälle tilaisuus lausuntonsa antamiseen asiasta.

5–6 §

5–6 § on kumottu A:lla 30.3.2023/612.

7 § (30.3.2023/612)

Raskauden keskeyttämisestä annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen keskeyttämistä pyytävälle sekä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun ehkäisyneuvonnan saa antaa lääkäri taikka muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on tehtävään riittävä osaaminen. Jos kuitenkin raskauden keskeyttämistä pyydetään tai haetaan epäillyn tai todetun sikiöpoikkeavuuden perusteella, selvityksen antaa sikiöpoikkeavuuksiin perehtynyt erikoislääkäri.

8 § (19.4.2001/348)

8 § on kumottu A:lla 19.4.2001/348.

9 § (30.3.2023/612)

Terveydenhuollon toimintayksikön, jossa raskaus keskeytetään, on kuukauden kuluessa raskauden keskeyttämisestä lähetettävä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ilmoitus suoritetusta raskauden keskeyttämisestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedonsaantioikeuksista säädetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetussa laissa (668/2008).

10 § (30.3.2023/612)

10 § on kumottu A:lla 30.3.2023/612.

11 § (19.4.2001/348)

11 § on kumottu A:lla 19.4.2001/348.

12 § (27.11.1992/1127)

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja valvoo yleistä syntyvyyden säännöstelyn ohjausta koskevaa valistustoimintaa raskauden keskeyttämisiä ennalta ehkäisevänä ja erityisesti laittomia raskauden keskeyttämisiä vähentävänä toimenpiteenä sekä siinä erityisesti sitä, että kansalaisille annetaan julkaisu- ja muun tiedotustoiminnan välityksellä tietoja raskauden ehkäisystä.

2 momentti on kumottu A:lla 5.6.2008/394.

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1970.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.2.1991/321:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

27.11.1992/1127:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat määräykset ja ohjeet sekä vahvistamat kaavat jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

5.12.1996/1008:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

19.4.2001/348:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

5.6.2008/394:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

30.3.2023/612:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023. Asetuksen 6 §:n 2 momentin kumoaminen tulee voimaan kuitenkin jo 1 päivänä huhtikuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.