Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

24.3.1970/239

Laki raskauden keskeyttämisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (20.12.2022/1097)

Raskaus voidaan raskaana olevan pyynnöstä keskeyttää kahdennentoista raskausviikon loppuun saakka.

Raskaus voidaan raskaana olevan pyynnöstä keskeyttää kahdennentoista raskausviikon jälkeen, kun raskauden jatkuminen tai lapsen synnyttäminen hänen sairautensa, ruumiinvikansa tai heikkoutensa vuoksi vaarantaisi hänen henkensä tai terveytensä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi lisäksi myöntää luvan raskauden keskeyttämiseen raskaana olevan pyynnöstä kahdennentoista raskausviikon jälkeen, kun:

1) hänen tai hänen perheensä elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen synnyttäminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus;

2) jommankumman tai kummankin vanhemman sairaus tai muu niihin verrattava syy vakavasti rajoittaa heidän kykyään hoitaa lasta;

3) raskaana oleva on saatettu raskaaksi olosuhteissa, joita tarkoitetaan rikoslain (39/1889) 17 luvun 22 §:ssä, 20 luvun 1, 2, 5, 12, 13 tai 16 §:ssä;

4) on syytä otaksua, että lapsella olisi tai lapselle kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika;

5) raskaana oleva raskaaksi saatettaessa oli täyttänyt neljäkymmentä vuotta tai kun hän on jo synnyttänyt neljä lasta; tai

6) raskaana oleva raskaaksi saatettaessa ei ollut täyttänyt seitsemäätoista vuotta.

Jos raskauden keskeytystä haetaan 3 momentin 1–5 kohdassa tarkoitetun perusteen nojalla, hakemuksessa on lisäksi tuotava esiin ja perusteltava, miksi raskaus on havaittu myöhään tai miksi raskauden keskeytys on viivästynyt.

2 § (6.4.2001/328)

Jos nainen mielisairauden, vajaamielisyyden tai häiriintyneen sieluntoimintansa vuoksi ei kykene esittämään pätevää pyyntöä raskauden keskeyttämiseen, se voidaan suorittaa hänen laillisen edustajansa hakemuksesta, jos painavat syyt puoltavat toimenpidettä.

3 § (8.7.2022/730)

3 § on kumottu L:lla 8.7.2022/730.

4 §

Ennen kuin raskaus tämän lain mukaan keskeytetään, on keskeyttämistä pyytävälle annettava selvitys raskauden keskeyttämisen merkityksestä ja vaikutuksista. Raskauden keskeytystä pyytävällä tai sitä harkitsevalla sekä toisella vanhemmalla on oikeus saada hänen tarvitsemansa psykososiaalinen tuki. (20.12.2022/1097)

Naiselle, jolle on suoritettu raskauden keskeyttäminen, on annettava ehkäisyneuvontaa, niin kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.

5 § (20.12.2022/1097)

Raskaus on keskeytettävä niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista.

Lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa raskauden keskeyttämisen edellytyksenä on kahden lääkärin myönteinen päätös.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi myöntää luvan 1 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa raskauden keskeyttämiseen kahdennenkymmenennen raskausviikon loppuun saakka.

Hakemuksesta saada raskauden keskeytys, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja hakemus- menettelystä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

5 a § (20.12.2022/1097)

Sen estämättä, mitä 1 ja 5 §:ssä säädetään, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa luvan raskauden keskeyttämiseen, jos lapsivesi- tai ultraäänitutkimuksella, serologisilla tutkimuksilla taikka muulla vastaavalla luotettavalla tutkimuksella on todettu vaikea sikiön sairaus tai ruumiinvika, ei kuitenkaan kahdennenkymmenennenneljännen raskausviikon jälkeen.

6 § (20.12.2022/1097)

Lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu kahden lääkärin lupapäätös sisältää kummankin erikseen antaman, yksityiskohtaisesti perustellun kirjallisen lausunnon. Lääkäreistä on toisen oltava raskauden keskeyttämisestä lausunnon antava (lausunnonantajalääkäri) ja toisen keskeyttämisen suorittava (suorittajalääkäri). Lausunnonantaja- tai suorittajalääkärillä ei ole oikeutta perusteettomasti kieltäytyä ottamasta keskeyttämispyyntöä tutkittavakseen.

Jos kahden lääkärin päätös on kielteinen, voidaan lupa raskauden keskeyttämiseen pyytää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

7 § (20.12.2022/1097)

Ennen raskauden keskeyttämistä koskevan päätöksen tekoa on, 1 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 5 a §:ssä tarkoitetussa raskauden keskeytyksessä, jos siihen katsotaan olevan syytä, varattava odotettavan lapsen isälle tilaisuus esittää käsityksensä asiassa.

Ennen sellaisen päätöksen tekoa, joka perustuu 1 §:n 3 momentin 1 kohtaan, on, milloin siihen katsotaan syytä olevan, pyydettävä sosiaaliviranomaisen taikka kätilön, sairaanhoitajan tai näitä vastaavan henkilön selvitys raskaana olevan ja hänen perheensä elämänoloista ja muista olosuhteista.

Milloin raskaana oleva on vaikean sairauden tähden saanut erityishoitoa, on lausunnonantaja- lääkärin ennen päätöksen tekoa hankittava, mikäli mahdollista, raskaana olevaa sairauden vuoksi hoitaneelta lääkäriltä tämän terveydentilaa koskevat tiedot.

8 § (20.12.2022/1097)

8 § on kumottu L:lla 20.12.2022/1097.

9 § (20.12.2022/1097)

Kun raskauden keskeyttämiseen on ryhdyttävä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen syiden perusteella eikä keskeyttämisen edellytyksien tutkiminen 5 ja 6 §:ssä säädetyssä järjestyksessä siitä aiheutuvan viivytyksen takia tai muusta syystä voi tapahtua raskaana olevan henkeä tai terveyttä vakavasti vaarantamatta, saa laillistettu lääkäri suorittaa raskauden keskeyttämisen sanottuja säännöksiä noudattamatta.

10 § (27.11.1992/1085)

Tämän lain 1, 5 ja 6 §:n mukaan terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle kuuluvat asiat käsitellään raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunnassa, niin kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on käsiteltävä 1 momentissa mainitut asiat kiireellisinä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

10 a § (20.12.2022/1097)

Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunnalle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä toimintaympäristössä kokonaan tai osittain tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous).

11 § (27.11.1992/1085)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on valvottava, että lausunnonantaja- ja suorittajalääkärit pyrkivät noudattamaan tasapuolista ja yhdenmukaista käytäntöä.

12 § (21.5.1999/623)

12 § on kumottu L:lla 21.5.1999/623.

13 § (29.5.2009/374)

Joka tahallaan keskeyttää raskauden tai yrittää sitä 1, 2, 5, 5 a tai 6–9 §:n vastaisesti on, jollei teko ole rangaistava rikoslain 22 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, tuomittava raskauden keskeyttämisestä annetun lain säännösten rikkomisesta sakkoon.

14 § (24.7.1998/572)

Joka antaa viranomaiselle tai lääkärille oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen tiedon raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa, on tuomittava sakkoon, jollei teko ole rangaistava rikoslain 16 luvun 8 §:n mukaan.

14 a § (3.3.2023/300)

Mitä tässä laissa säädetään naisesta, sovelletaan raskaana olevaan henkilöön sukupuolen vahvistamisesta riippumatta.

15 § (6.4.2001/328)

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Raskauden keskeyttämistä koskevissa asioissa käytettävien lomakkeiden kaavat vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan lisäksi tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä raskauden keskeyttämistä koskevien asioiden käsittelystä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on ohjattava lausunnonantaja- ja suorittajalääkäreitä yhdenmukaiseen käytäntöön keskeyttämisperusteiden tulkinnassa.

16 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1970, ja sillä kumotaan raskauden keskeyttämisestä 17 päivänä helmikuuta 1950 annettu laki (82/50).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.1.1971/18:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1971.

14.7.1978/564:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1979.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

12.7.1985/572:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

HE 26/85, tvk.miet. 7/85, svk.miet. 56/85

17.1.1991/89:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

HE 233/90, sosvk.miet. 44/90, svk.miet. 227/90

27.11.1992/1085:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

HE 264/92, StVM 38/92

21.4.1995/646:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

24.7.1998/572:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 6/1997, HE 117/1997, LaVM 3/1998, SuVM 2/1998, EV 60/1998

21.5.1999/623:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

6.4.2001/328:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

HE 207/2000, StVM 4/2001, EV 24/2001

29.5.2009/374:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

HE 156/2008, LaVM 2/2009, EV 35/2009

12.4.2019/493:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2019.

HE 212/2018, LaVM 24/2018, EV 305/2018

8.7.2022/586:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

HE 56/2021, HE 18/2022, StVM 9/2022, EV 66/2022

8.7.2022/730:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

HE 13/2022, PeVL 20/2022, LaVM 10/2022, EV 88/2022

20.12.2022/1097:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023.

Tämän lain voimaan tullessa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa vireillä olevat hakemukset käsitellään tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Jos kuitenkin raskauden keskeytystä on haettu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 1 §:n 5 kohdan nojalla, ja raskaus ei ole edennyt yli kahdennentoista raskausviikon, hakemus raukeaa, ja sovelletaan tämän lain säännöksiä. Jos tällaisessa tilanteessa kahdennentoista raskausviikon viikkorajan lähestymisen takia tiedetään tai voidaan olettaa, ettei raskautta käytännössä ehditä keskeyttää tämän lain 1 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti, virasto voi kuitenkin jatkaa hakemuksen käsittelyä ja myöntää luvan keskeytykseen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Jos raskauden keskeytystä on tämän lain voimaan tullessa haettu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa menettelyssä, ei tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 6 §:n 2 momentin mukaista menettelyä jatketa, ja raskaus voidaan keskeyttää tämän lain 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Jos kuitenkin raskauden keskeytystä on haettu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 1 §:n 1 kohdan nojalla, ja raskaus on edennyt yli kahdennentoista raskausviikon, on tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 6 §:n 2 momentin mukainen menettely suoritettava ja tehtävä asiassa päätös tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Jos raskauden keskeytystä on tämän lain voimaan tullessa haettu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa menettelyssä, lääkäri ei tee kohdassa tarkoitettua päätöstä, vaan raskaus voidaan keskeyttää tämän lain 1 §:n 1 momentin mukaisesti.

KAA 8/2020, StVM 16/2022, EK 46/2022

3.3.2023/300:

Tämä laki tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2023.

HE 189/2022, StVM 42/2022, EV 259/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.